Alphabétiquement     [«   »]
ἀθλητής 1
ἀθλητοῦ 1
ἄθυμον 1
αἱ 45
αἵ 1
αἳ 4
Αἰγιαλέως 1
Fréquences     [«    »]
44 ἀληθείας
43 ὅτι
44 παρ´
45 αἱ
45 ἦν
45 οἳ
52 δι´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

αἱ


Livre, Chap.
[1, 3]   αἰνίσσεται σωτήριος ἐκείνη φωνή·  αἱ   ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, δὲ
[1, 20]   ὄντος τοῦ εὐδαιμονεῖν, αἴτιαι τυγχάνουσιν  αἱ   ἀρεταὶ πλείονες ὑπάρχουσαι, καὶ ὡς
[1, 5]   (διὰ πλειόνων δὲ καὶ διαφερόντων  αἱ   ἀσκήσεις δογμάτων) ὅθεν καὶ Ἰσραὴλ
[1, 29]   λόγους τοὺς ἀποδεικτικούς, ὅσον ἔτι  αἱ   αὐτῶν ὡς νέων φρένες ἠερέθονται«
[1, 13]   ψεῦδος μυρίας ἐκτροπὰς ἔχει) καθάπερ  αἱ   βάκχαι τὰ τοῦ Πενθέως διαφορήσασαι
[1, 21]   ἀρθήσεται τὸ ἅγιον. αὗται οὖν  αἱ   βτʹ ἡμέραι γίνονται ἔτη μῆνες
[1, 21]   καὶ κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον  αἱ   γενικαὶ διάλεκτοι δύο καὶ ἑβδομήκοντα
[1, 22]   τὸν βίον ἀξιόπιστοι κηρύσσουσαι αὐταὶ  αἱ   γραφαί, λεκτέον δὲ ὅμως καὶ
[1, 7]   τοῦτο γὰρ Ἑλλήνων φωνῇ ἡρμηνεύθησαν  αἱ   γραφαί, ὡς μὴ πρόφασιν ἀγνοίας
[1, 13]   φυσικὴν ἀκολουθίαν, καθάπερ τὸν ἄνδρα  αἱ   γυναικωνίτιδες ἀποκοψάμεναι τὸν λόγον) εἰ
[1, 21]   ὡς αἱ ἡμέτεραι παραδιδόασι γραφαί,  αἱ   δὲ ἄλλαι αἱ πολλαὶ ἐπὶ
[1, 5]   δικαίων ὁδοὺς μηνύων ὧδέ πως·  αἱ   δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως
[1, 21]   αὐτῆς ἐκείνης εὑρεθήσεται τῆς ἡμέρας.  αἱ   δὲ πρῶται καὶ γενικαὶ διάλεκτοι
[1, 21]   ἀφ´ οὗ δὲ αἱ φυλαὶ  αἱ   δέκα ἐκ Σαμαρείας αἰχμάλωτοι γεγόνασιν
[1, 21]   ἐξ Ἰακὼβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα  αἱ   εἰς Αἴγυπτον κατελθοῦσαι. φαίνονται δὲ
[1, 5]   λάμπουσιν. εἶεν δ´ ἂν καὶ  αἱ   ἐντολαὶ καὶ αἱ προπαιδεῖαι ὁδοὶ
[1, 21]   διάλεκτοι δύο καὶ ἑβδομήκοντα ὡς  αἱ   ἡμέτεραι παραδιδόασι γραφαί, αἱ δὲ
[1, 15]   εἰσὶ δὲ καὶ παρὰ Γερμανοῖς  αἱ   ἱεραὶ καλούμεναι γυναῖκες, αἳ ποταμῶν
[1, 19]   διορῶσι τὸν θεόν· τοιαῦται γὰρ  αἱ   κατ´ ἀδυναμίαν φαντασίαι ἀληθείας, ὡς
[1, 4]   εἴτε τέχνην, πολλαὶ δέ εἰσιν  αἱ   κατ´ ἐπισύνθεσιν ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ ἐπινενοημέναι,
[1, 17]   ψόγοι οὔθ´ αἱ τιμαὶ οὔθ´  αἱ   κολάσεις δίκαιαι, μὴ τῆς ψυχῆς
[1, 10]   τέχνην παραιτητέον παντελῶς, ἐπεὶ καὶ  αἱ   λέξεις αὐταὶ τῶν σοφιστῶν οὐ
[1, 7]   εἰσελθὼν ἐξομολογήσωμαι τῷ κυρίῳ. ἀλλ´  αἱ   μὲν εἰς δικαιοσύνην ὁδοί, πολυτρόπως
[1, 17]   ἐκ φαύλης διαθέσεως, καθάπερ καὶ  αἱ   νόσοι αἱ σωματικαί· κυβερνῶνται δὲ
[1, 7]   μᾶλλον καὶ ἧττον διαφέρουσι, πλὴν  αἱ   πᾶσαι βιωφελεῖς. φιλοσοφίαν δὲ οὐ
[1, 22]   ἰδίαν ἑκάστην ἑρμηνεύσαντος προφητείαν συνέπνευσαν  αἱ   πᾶσαι ἑρμηνεῖαι συναντιβληθεῖσαι καὶ τὰς
[1, 5]   σε, ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε  αἱ   πηγαί, αἱ τῆς αὐτῆς ἐκβλύζουσαι
[1, 1]   βοηθοῦ· δι´ ἀνθρώπων γὰρ θεόθεν  αἱ   πλεῖσται εὐεργεσίαι χορηγοῦνται. πάντες μὲν
[1, 11]   παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται, καὶ  αἱ   πληγαὶ καὶ οἱ ἔλεγχοι διδόασι
[1, 21]   παραδιδόασι γραφαί, αἱ δὲ ἄλλαι  αἱ   πολλαὶ ἐπὶ κοινωνίᾳ διαλέκτων δύο
[1, 5]   ἄλλους μέντοι γε τόπους ἐξεταζόμεναι  αἱ   προειρημέναι γραφαὶ ἄλλα μυστήρια μηνύουσαι
[1, 5]   ἂν καὶ αἱ ἐντολαὶ καὶ  αἱ   προπαιδεῖαι ὁδοὶ καὶ ἀφορμαὶ τοῦ
[1, 17]   διαθέσεως, καθάπερ καὶ αἱ νόσοι  αἱ   σωματικαί· κυβερνῶνται δὲ ὑπὸ τῆς
[1, 19]   γεωργίου πεπλάνηται. αὗται δέ εἰσιν  αἱ   τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπολείπουσαι ἐκκλησίαν.
[1, 5]   μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί,  αἱ   τῆς αὐτῆς ἐκβλύζουσαι γῆς. οὐ
[1, 13]   τὰ τοῦ Πενθέως διαφορήσασαι μέλη  αἱ   τῆς φιλοσοφίας τῆς τε βαρβάρου
[1, 17]   ἔπαινοι οὔτε οἱ ψόγοι οὔθ´  αἱ   τιμαὶ οὔθ´ αἱ κολάσεις δίκαιαι,
[1, 11]   νεωτέρας ζητήσεις φεύγετε· μειρακιώδεις γὰρ  αἱ   τοιαῦται φιλονικίαι. ἀρετὴ δὲ οὐ
[1, 8]   τὸ ἀγωνιστικὸν δὲ τὴν ἐριστικήν.  αἱ   τοίνυν τέχναι αὗται ἐὰν μὴ
[1, 10]   λύπην ἐμποιεῖ βλασφημία, ἐξ ὧν  αἱ   τοῦ βίου ἀνατροπαί, ἔργα τοῦ
[1, 17]   καὶ παντοκράτορι ὄντι. ἀλλὰ καὶ  αἱ   τῶν ἀποστατησάντων βουλαί τε καὶ
[1, 21]   μῆνας ἕξ. ἀφ´ οὗ δὲ  αἱ   φυλαὶ αἱ δέκα ἐκ Σαμαρείας
[1, 6]   σῳζομένη φύσεις ἀγαθὰς ποιεῖ, καὶ  αἱ   φύσεις αἱ χρησταὶ τοιαύτης παιδείας
[1, 6]   ἀγαθὰς ποιεῖ, καὶ αἱ φύσεις  αἱ   χρησταὶ τοιαύτης παιδείας ἀντιλαμβανόμεναι ἔτι
[1, 21]   Μωυσέως λεγούσης· ἦσαν δὲ πᾶσαι  αἱ   ψυχαὶ ἐξ Ἰακὼβ πέντε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010