Alphabétiquement     [«   »]
τοιαύτῃ 1
τοιαύτη 2
τοιαύτης 1
τοίνυν 36
τοῖόν 1
τοιόσδε 1
τοιοῦτοι 2
Fréquences     [«    »]
36 γε
36 δέ
35 λόγον
36 τοίνυν
37 ἐξ
38 δὴ
39 οὗτος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τοίνυν


Livre, Chap.
[1, 20]   λόγος κἂν δόγμα. ἐκ μέρους  τοίνυν,   κεκλόφασιν, ἀληθῆ μέν, στοχαστικῶς
[1, 5]   φιλοσοφία δὲ οὐ κολακεύει. τίνα  τοίνυν   αἰνίσσεται τὴν ἐκπορνεύσασαν; ἐπιφέρει ῥητῶς·
[1, 1]   τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Εἰ  τοίνυν   ἄμφω κηρύττουσι τὸν λόγον,
[1, 1]   μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. Ἀνάγκη  τοίνυν   ἄμφω τούτω δοκιμάζειν σφᾶς αὐτούς,
[1, 7]   δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ. πολλῶν  τοίνυν   ἀνεῳγμένων πυλῶν ἐν δικαιοσύνῃ
[1, 18]   τὴν ἴσην ἐκτελεῖν ἐνέργειαν. πάντων  τοίνυν   ἀνθρώπων κεκλημένων οἱ ὑπακοῦσαι βουληθέντες
[1, 21]   μῆνες ἓξ ἡμέραι δέκα. Πεπλήρωται  τοίνυν   ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἐπὶ
[1, 5]   ἄλλα μυστήρια μηνύουσαι παρίστανται. Φαμὲν  τοίνυν   ἐνθένδε γυμνῷ τῷ λόγῳ τὴν
[1, 21]   παίδων βασιλεία ἡμερῶν ὀκτωκαίδεκα. γίνονται  τοίνυν   ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ οἱ
[1, 24]   σύμπαντα δὲ βασιλική. βασιλεὺς  τοίνυν   ἐστὶν ἄρχων κατὰ νόμους
[1, 21]   προφήτης εἴρηκεν. ~(Τοῦ ἑνδεκάτου  τοίνυν   ἔτους πληρουμένου κατὰ τὴν ἀρχὴν
[1, 26]   ἀγνοεῖν ὁμολογοῦνται τὴν ἀλήθειαν. τίς  τοίνυν   ἀπιστία τῶν Ἑλλήνων; μή
[1, 29]   λόγους παιδικοὺς εἶναι παριστάς. θείως  τοίνυν   δύναμις τῷ Ἑρμᾷ
[1, 5]   καὶ τῶν τούτων αἰτίων. κυρία  τοίνυν   σοφία τῆς φιλοσοφίας ὡς
[1, 5]   ἐπιτρέπει τῷ Ἀβραάμ. σοφία  τοίνυν   τῷ πιστῷ σύνοικος (πιστὸς
[1, 5]   τοὺς Ἑβραίους εἰς Χριστόν. προπαρασκευάζει  τοίνυν   φιλοσοφία προοδοποιοῦσα τὸν ὑπὸ
[1, 21]   θʹ ἡμέρας ιδʹ ἀπὸ Ἰουλίου  τοίνυν   Καίσαρος ἕως Κομόδου τελευτῆς γίνονται
[1, 27]   τῶν παρὰ σφίσιν ἱστορουμένων. ~(Μὴ  τοίνυν   κατατρεχέτω τις τοῦ νόμου διὰ
[1, 11]   διαλογισμοὺς ὅτι εἰσὶ μάταιοι. μηδεὶς  τοίνυν   καυχάσθω ἐν ἀνθρωπίνῃ προανέχων διανοίᾳ.
[1, 14]   φιλόσοφον ἑαυτὸν πρῶτος ἀνηγόρευσεν. Φιλοσοφίας  τοίνυν   μετὰ τοὺς προειρημένους ἄνδρας τρεῖς
[1, 21]   μαρτυρῶν τὴν ἀλήθειαν τἀνδρί.  τοίνυν   Ναβουχοδονόσορ τυφλώσας τὸν Σεδεκίαν εἰς
[1, 14]   τε καὶ Κύρου χρόνων. Παρμενίδης  τοίνυν   Ξενοφάνους ἀκουστὴς γίνεται, τούτου δὲ
[1, 1]   λαβόντες εἰς οὐρανὸν πτεροῦνται. θαυμασιώτατα  τοίνυν   ἀπόστολος ἐν παντὶ» φησὶ
[1, 4]   εἰς ἐπιστήμην συνάσκησις. εἰκότως  τοίνυν   ἀπόστολος πολυποίκιλον» εἴρηκεν τὴν
[1, 8]   ἐν τούτοις ἀλήθεια. εἰκότως  τοίνυν   γενναῖος ἀπόστολος, ἐκφαυλίζων τὰς
[1, 21]   κατὰ τὸν τόπον εἰρημένα. Ἀπίων  τοίνυν   γραμματικός, Πλειστονίκης ἐπικληθείς,
[1, 21]   τριακόσια δώδεκα ἡμέραι ὀκτωκαίδεκα. ἀποδείκνυνται  τοίνυν   οἱ ἐπὶ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου
[1, 13]   καὶ τὸν πυρὸν ἀναδείξει. ~(Μιᾶς  τοίνυν   οὔσης τῆς ἀληθείας (τὸ γὰρ
[1, 15]   μόνῳ τῷ νῷ. Φιλοσοφία  τοίνυν   πολυωφελές τι χρῆμα πάλαι μὲν
[1, 7]   καὶ τῆς ἀληθείας ἐπιστήμονα. ~(Καταφαίνεται  τοίνυν   προπαιδεία Ἑλληνικὴ σὺν καὶ
[1, 5]   δὲ ὅρασις εἰρήνης» ἑρμηνεύεται. δηλοῖ  τοίνυν   προφητικῶς τοὺς εἰρηνικῶς ἐποπτεύσαντας πολυτρόπως
[1, 21]   δείκνυται ἔτεσι τετρακοσίοις ἑπτά. ῥᾴδιον  τοίνυν   συνιδεῖν Σολομῶνα τὸν κατὰ Μενέλαον
[1, 24]   τῆς Φωσφόρου βωμός ἐστι, πιστὰ  τοίνυν   τὰ ἡμέτερα κἂν ἐντεῦθεν γενέσθω
[1, 8]   ἀγωνιστικὸν δὲ τὴν ἐριστικήν. αἱ  τοίνυν   τέχναι αὗται ἐὰν μὴ μετὰ
[1, 10]   εἰσὶ καὶ νεῦρα. οὐ χρὴ  τοίνυν   τῆς ἐσθῆτος πρὸ τῆς τοῦ
[1, 17]   κλοπὴν καταμέμψονται. καὶ τὰς ναῦς  τοίνυν   τῶν Ἑλλήνων μὴ τὸν Ἕκτορα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010