Alphabétiquement     [«   »]
μετ´ 10
Μετὰ 3
μετά 1
μετὰ 62
μεταβαίνειν 1
μεταβάλλεσθαι 1
μεταβαλόντος 1
Fréquences     [«    »]
62 ἀλλ´
60 ἂν
62 εἶναι
62 μετὰ
64 ἀλλὰ
66 αὐτοῦ
71 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

μετὰ


Livre, Chap.
[1, 15]   πλείστων ἐπήκουσα, καὶ γραμμέων συνθέσι  μετὰ   ἀποδείξεως οὐδείς κώ με παρήλλαξεν,
[1, 16]   τὸν Διὸς ἐπὶ Λυγκέως. οὗτος  μετὰ   Δαναὸν γίνεται ἑνδεκάτῃ ἄνωθεν ἀπὸ
[1, 21]   ἐν τοῖς δώδεκα Ἄγγελος.  μετὰ   δὲ Ἀγγαῖον καὶ Ζαχαρίαν Νεεμίας
[1, 21]   καὶ Ἰωὴλ τοῦ Βαθουήλ.  ~(μετὰ   δὲ Ἐζεκίαν υἱὸς αὐτοῦ
[1, 21]   καὶ Λαῖτος ἐν τοῖς Φοινικικοῖς.  μετὰ   δὲ Σολομῶνα βασιλεύει Ῥοβοὰμ υἱὸς
[1, 16]   εἰς Αἴγυπτον ἀφικέσθαι τὴν Ἰώ,  μετὰ   δὲ ταῦτα Ἀσκληπιὸν τὴν τέχνην
[1, 21]   τῶν ἡμερῶν πόλεμος ἦν,  μετὰ   δὲ ταῦτα ἐπαύσατο. δείκνυται δὲ
[1, 21]   Φιλίππου τελευτὴν ἔτη τριάκοντα πέντε·  μετὰ   δὲ ταῦτα ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου
[1, 24]   ὡς μηδὲ λείψανον αὐτῶν ἀπολειφθῆναι.  μετὰ   δὲ ταῦτα στῦλος πυρὸς ἑπόμενος
[1, 21]   προφητεύει μέχρι τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος,  μετὰ   δὲ τὴν γένεσιν τοῦ Χριστοῦ
[1, 21]   ἔτη εἴκοσι, ἐπεὶ ἀνακαινισθεὶς ἐβασίλευσε.  μετὰ   δὲ τὴν τελευτὴν Σαοὺλ βασιλεύει
[1, 19]   θεὸν εἰρῆσθαι ἡμῖν τὰ νῦν·  μετὰ   δὲ τὴν τῆς σαρκὸς ἀπόθεσιν
[1, 11]   ζητῶν τὸν θεὸν εὑρήσει γνῶσιν  μετὰ   δικαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρθῶς ζητήσαντες
[1, 21]   φησὶ φέρεσθαι αὐτόν, ἐγένετο  μετὰ   ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἔτη τῶν Τρωϊκῶν.
[1, 21]   Δαρείου ὠνησάμενος ἀνανέωσιν Ἱερουσαλὴμ καὶ  μετὰ   Ἔσδρα εἰς τὴν πατρῴαν γῆν
[1, 21]   ἔτη τῶν Τρωϊκῶν. Ἀπολλόδωρος δὲ  μετὰ   ἔτη ἑκατὸν τῆς Ἰωνικῆς ἀποικίας
[1, 21]   τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον Ὅμηρον γεγονέναι  μετὰ   ἔτη ὀγδοήκοντα τῆς Ἰλίου ἁλώσεως,
[1, 21]   τῇ τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν Φιλιππικῶν  μετὰ   ἔτη πεντακόσια τῶν ἐπὶ Ἰλίῳ
[1, 7]   τῶν αἱρέσεων τούτων καλῶς, δικαιοσύνην  μετὰ   εὐσεβοῦς ἐπιστήμης ἐκδιδάσκοντα, τοῦτο σύμπαν
[1, 10]   παραινεῖ, τὰς σοφίας ἀσκεῖν μὴ  μετὰ   ἡδονῆς διδάσκων, ἀπατηλὸν δὲ τὴν
[1, 21]   ἐφ´ οὗ προφητεύει Ἠλίας καὶ  μετὰ   Ἠλίαν Ἐλισσαῖος τοῦ Σαφάτ.
[1, 19]   ἐκ τῶν Ἑβραϊκῶν γραφῶν τὴν  μετὰ   θάνατον ἐλπίδα τοῦ δικαίου σαφηνίζειν;
[1, 5]   πόδες κατάγουσι τοὺς χρωμένους αὐτῇ  μετὰ   θανάτου εἰς Ἅιδην, τὰ δὲ
[1, 21]   Ἑλλάδα κατὰ μὲν Φορωνέα τὸν  μετὰ   Ἴναχον ἐπὶ Ὠγύγου κατακλυσμὸς
[1, 22]   ἑβδομήκοντα πρεσβυτέρους ἐκλεξάμενοι ἀπέστειλαν αὐτῷ  μετὰ   καὶ τῶν θείων βίβλων. ἑκάστου
[1, 21]   διερευνῆσαι καὶ τῶν ἄλλων τῶν  μετὰ   Μωσέα παρὰ τοῖς Ἑβραίοις προφητῶν
[1, 21]   δὲ κατὰ Τριόπαν ἑβδόμῃ γενεᾷ  μετὰ   Μωυσέα, ὥστε καὶ πρὸ τῆς
[1, 21]   ἐφικνῆται παίειν τὸν ἄνθρωπον, ἀπιόντα  μετὰ   πλειόνων ἀναστρέφειν, ἐξαρτώμενον δὲ θάτερον
[1, 16]   ὀλίγον ὑποβάντες δείξομεν. Λυκοῦργος δὲ  μετὰ   πολλὰ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως γεγονὼς
[1, 29]   ἐγώ, λέγων, διαθήκη μου  μετὰ   σοῦ· ἐπεὶ καὶ πρότερον εἶπεν
[1, 28]   Ἀριστοτέλης δὲ τὸ εἶδος τοῦτο  μετὰ   τὰ φυσικὰ καλεῖ. καὶ
[1, 9]   ἰατρικῆς καὶ ῥητορικὴν διαλεκτικῆς καὶ  μετὰ   τὰς ἄλλας καὶ τὰς κατὰ
[1, 21]   καὶ κενωθήσονται οἱ καιροί. καὶ  μετὰ   τὰς ἑξήκοντα δύο ἑβδομάδας ἐξολοθρευθήσεται
[1, 21]   τὴν τοῦ Δαβὶδ τελευτήν. καὶ  μετὰ   ταῦτα ἐβασίλευσε Σολομὼν υἱὸς Δαβὶδ
[1, 24]   ὅπως μὲν οὖν ἦν προφητικός,  μετὰ   ταῦτα λεχθήσεται, ὁπηνίκα ἂν περὶ
[1, 15]   μὲν εἰς ἀέρα χωρῆσαν αὐτῆς  μετὰ   τελευτήν, τοῦτ´ εἶναι τὸ ἐν
[1, 24]   δεύτερον δέ ἐστιν εἶδος βασιλείας  μετὰ   τὴν ἀκραιφνῶς λογικὴν καὶ θείαν
[1, 23]   καὶ τρίτον ὄνομα ἐν οὐρανῷ  μετὰ   τὴν ἀνάληψιν, ὥς φασιν οἱ
[1, 21]   ὡς εἶναι συμφανὲς τὸν Ἀρχίλοχον  μετὰ   τὴν εἰκοστὴν ἤδη γνωρίζεσθαι ὀλυμπιάδα.
[1, 15]   παρὰ τῷ Αἰόλῳ τούτῳ Ὀδυσσεὺς  μετὰ   τὴν Ἰλίου ἅλωσιν ξενίζεται. παρατήρει
[1, 21]   Ἰλιακῶν, Δημόδοκος δὲ καὶ Φήμιος  μετὰ   τὴν Ἰλίου ἅλωσιν μὲν
[1, 21]   καὶ Μιχαίας. λέγονται δὲ οὗτοι  μετὰ   τὴν Λυκούργου τοῦ νομοθέτου Λακεδαιμονίων
[1, 24]   καὶ χρηστὰ τὰ τῆς χώρας  μετὰ   τὴν πεῖραν τῶν δοκούντων δεινῶν
[1, 7]   πίστεως. οὐδὲν οὖν ὄφελος αὐτοῖς  μετὰ   τὴν τελευτὴν τοῦ βίου, κἂν
[1, 21]   Σολομῶνι δίδωσι καθ´ οὓς χρόνους  μετὰ   τὴν Τροίας ἅλωσιν Μενελάῳ εἰς
[1, 21]   ἄφιξις, ὡς προείρηται. Ἐρατοσθένης δὲ  μετὰ   τὸ ἑκατοστὸν ἔτος τῆς Ἰλίου
[1, 21]   τοὺς πρώτους μνηστῆρας ἀνελόντος, καὶ  μετὰ   τὸν γάμον Τωβίου πατὴρ
[1, 21]   λεχθέντος καὶ Νιόβης, καὶ τὰ  μετὰ   τὸν κατακλυσμόν. κατὰ δὲ Φόρβαντα
[1, 11]   κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης  μετὰ   τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας, ἀλλὰ
[1, 21]   ἑξήκοντα τρία μῆνες ἑπτά. καὶ  μετὰ   τοὺς κριτὰς βασιλειῶν ἔτη πεντακόσια
[1, 21]   ὃς πρῶτος ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ  μετὰ   τοὺς κριτάς, ὧν πᾶς
[1, 14]   ἑαυτὸν πρῶτος ἀνηγόρευσεν. Φιλοσοφίας τοίνυν  μετὰ   τοὺς προειρημένους ἄνδρας τρεῖς γεγόνασι
[1, 21]   οὗτος ἦρξεν ἔτεσιν εἴκοσι. καὶ  μετὰ   τοῦτον ἀναρχίας οὔσης διέκρινε τὸν
[1, 21]   καὶ προφητεύσας ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.  μετὰ   τοῦτον βασιλεύει Ἀβιοὺμ υἱὸς αὐτοῦ
[1, 21]   ἐπ´ αὐτοῦ Ἰοὺ υἱὸς Ἀνανίου.  μετὰ   τοῦτον βασιλεύει Ἰωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ
[1, 21]   τὰ Ἑβρὼν ὀκτὼ ἔτη. καὶ  μετὰ   τοῦτον ἐξαμαρτὼν πάλιν λαὸς
[1, 21]   Ἐλισσαῖος καὶ σὺν αὐτῷ Ἀβδαδωναῖος.  μετὰ   τοῦτον μήτηρ Ὀζίου Γοθολία
[1, 21]   φόρῳ τῆς γῆς ἔτη ἕνδεκα.  μετὰ   τοῦτον ὁμώνυμος αὐτοῦ Ἰωακεὶμ
[1, 21]   προφήτης, ἔπειτα Δανιήλ, πάλιν αὖ  μετὰ   τοῦτον προφητεύουσιν Ἀγγαῖος καὶ Ζαχαρίας
[1, 17]   σοφία τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα  μετὰ   ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ κρατῆρα οἴνου.
[1, 21]   Ἀκρισίῳ, ἀλλ´ ἴστω γε ὅτι  μετὰ   Φημονόην ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι ἑπτὰ
[1, 8]   τοίνυν τέχναι αὗται ἐὰν μὴ  μετὰ   φιλοσοφίας γένωνται, βλαβερώτεραι παντί που
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010