Alphabétiquement     [«   »]
μέμνηται 9
Μέμφιν 1
Μεμφίτης 1
μὲν 201
μέν 18
Μένανδρος 1
Μενδήσιον 1
Fréquences     [«    »]
186 εἰς
186 ἔτη
186 ὡς
201 μὲν
209 γὰρ
232 τῷ
243 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

μὲν


Livre, Chap.
[1, 5]   ἑρμηνεύει δὲ Φίλων τὴν  μὲν   Ἄγαρ παροίκησιν (ἐνταῦθα γὰρ εἴρηται·
[1, 21]   κατὰ τὰ μέγιστα διαστήματα. ἀπὸ  μὲν   Ἀδὰμ ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ συνάγεται
[1, 21]   ἐν Σικυῶνι βασιλεία, πρώτου  μὲν   Αἰγιαλέως, εἶτα Εὔρωπος, εἶτα Τελχῖνος,
[1, 23]   τῶν Ἑβραίων στρατηγίαν. ἔπειτα νουθετοῦνται  μὲν   Αἰγύπτιοι πολλάκις οἱ πολλάκις ἀσύνετοι,
[1, 17]   τοῦτο ἀνενέργητον εἶναι. ἔτι τὸ  μὲν   αἴτιον πρὸς τῇ ἐνεργείᾳ ἐστί,
[1, 3]   καθάπερ τῶν παλαιῶν ὑποδημάτων τὰ  μὲν   ἄλλα αὐτοῖς ἀσθενεῖ καὶ διαρρεῖ,
[1, 21]   τὸ κιθαρίζειν εὐδοκίμουν. καὶ τοὺς  μὲν   ἀναφερομένους εἰς Μουσαῖον χρησμοὺς Ὀνομακρίτου
[1, 2]   ἐξορχήσασθαι τούτοις, οἳ ἀφειδῶς πάντα  μὲν   ἀντιλέγειν ἐθέλουσιν οὐκ ἐν δίκῃ,
[1, 14]   τοὺς ἐπικληθέντας σοφούς, ὧν τέσσαρες  μὲν   ἀπὸ Ἀσίας ἦσαν, Θαλῆς τε
[1, 21]   θεοῖς διάλεκτον ἀπονέμει τινά, μάλιστα  μὲν   ἀπὸ τῶν ὀνειράτων τεκμαιρόμενος καὶ
[1, 28]   γίνεσθε δὲ δόκιμοι τραπεζῖται, τὰ  μὲν   ἀποδοκιμάζοντες, τὸ δὲ καλὸν κατέχοντες·
[1, 1]   θεὸς» τῇ ἐκκλησίᾳ τοὺς  μὲν   ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς
[1, 24]   συγχρώμενον, καθ´ εἶδος Ἡρακλῆς  μὲν   Ἄργους, Ἀλέξανδρος δὲ Μακεδόνων ἐβασίλευσε.
[1, 21]   μακρῷ· τῶν γὰρ Μαγνήτων  μὲν   Ἀρχίλοχος ἀπολωλότων, δὲ εὐημερούντων
[1, 1]   λόγον μετ´ αὐτῶν. ὁπηνίκα τοὺς  μὲν   αὐξήσαντας τὸ ἀργύριον αὐτοῦ, τοὺς
[1, 5]   δεσποίνης, φιλοσοφίας, καὶ κατεγήρασαν» οἳ  μὲν   αὐτῶν ἐν μουσικῇ, οἳ δὲ
[1, 3]   δὲ τοιόσδε ὄχλος· οἳ  μὲν   αὐτῶν, ἡδοναῖς δεδουλωμένοι, ἀπιστεῖν ἐθέλοντες,
[1, 20]   σοφὸς δέξεται γνῶσιν. καὶ  μὲν   ἀφ´ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν
[1, 8]   τε καὶ ψυχαγωγοὶ εὔγλωσσοι, κλέπτοντες  μὲν   ἀφανῶς, διελεγχόμενοι δὲ λῃσταί, αἱρεῖν
[1, 21]   φέρονται, ὡς οἱ Βάκιδες (ὃ  μὲν   Βοιώτιος, δὲ Ἀρκάς) πολλὰ
[1, 1]   γεωργία δὲ διττή·  μὲν   γὰρ ἄγραφος. δ´ ἔγγραφος.
[1, 5]   ἐάν τε ἡμέτερα. πάντων  μὲν   γὰρ αἴτιος τῶν καλῶν
[1, 1]   τε καὶ ποιμήν·  μὲν   γὰρ εἰ πῖόν ἐστι πολυπραγμονεῖ,
[1, 8]   ὀρεκτέον τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν.  μὲν   γὰρ ἐκείνους ἥδει, οὐκ ἀσκοῦμεν
[1, 6]   πολυφραδέοντα τιθεῖσι θέσπιον, αὐδήεντα· εὔπορον  μὲν   γὰρ ἐν λόγοις τὸν πολυφράδμονα
[1, 6]   τε μὴ μαθόντα ὁμολογοῦμεν. τὰ  μὲν   γὰρ εὖ λεγόμενα προσίεσθαι, τὰ
[1, 8]   κοινωνοῦντι τοῦ ψεύδους πιστεύειν. τὸ  μὲν   γὰρ ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας κακόν
[1, 10]   ἐν ῥήμασι γίνου» λέγουσα·  μὲν   γὰρ λέξις οἷον ἐσθὴς ἐπὶ
[1, 8]   αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. ὑγιαίνων»  μὲν   γὰρ σωτήριος εἴρηται λόγος
[1, 21]   μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν  μὲν   γὰρ παρὰ τοῖς Φαίαξιν,
[1, 2]   τοὺς ἐχομένους αὐτῶν γοητεύοντες. Ἑβραῖοι  μὲν   γὰρ σημεῖα αἰτοῦσιν, φησιν
[1, 4]   ἐπιτηδείους σφᾶς αὐτοὺς παραστήσαντες. οἱ  μὲν   γὰρ τὰς βαναύσους μετιόντες τέχνας
[1, 17]   ἀλλ´ ἐν διδακτοῖς πνεύματος. ἐπὶ  μὲν   γὰρ τῶν προφητῶν πάντες» φησὶν
[1, 6]   καὶ τὰ αἰσθητήρια συγγεγυμνασμένοις» μῖσος  μὲν   γάρ» φησὶν Σολομών, ἐγείρει
[1, 21]   Χρόνοις διδάσκει. τούτων δὲ τεσσαράκοντα  μὲν   γενεαῖς νεώτερα τὰ Ἀττικὰ τὰ
[1, 20]   μιᾶς οὔσης ἀληθείας, ἐν γεωμετρίᾳ  μὲν   γεωμετρίας ἀλήθεια, ἐν μουσικῇ δὲ
[1, 6]   καὶ τὸν ἵππον, ἀλλ´  μὲν   γεωργὸς εἴσεται, εἰ ἀγαθὴ πρὸς
[1, 8]   βιασθέντες καὶ εἰκῆ πιστεύσαντες.  μὲν   δὴ πιστεύσας ἑκὼν ἤδη παραναλίσκεται·
[1, 17]   δυνάμενος οὐ κεκώλυκεν· ἀλλ´  μὲν   διὰ μῆνιν (ἐπ´ αὐτῷ δὲ
[1, 14]   μαθητὴν Ἐπίκουρον γενέσθαι. Καὶ  μὲν   διαδοχὴ τῶν παρ´ Ἕλλησι φιλοσόφων
[1, 27]   εὐεργέτης γὰρ νόμος τοὺς  μὲν   δικαίους ἐξ ἀδίκων ποιεῖν δυνάμενος,
[1, 21]   Προτερεῖν ἄρα Μωυσῆς ἀποδείκνυται τῆς  μὲν   Διονύσου ἀποθεώσεως ἔτη ἑξακόσια τέσσαρα,
[1, 21]   ἔτος Μενεσθέως, πληθυούσης σελήνης· νὺξ  μὲν   ἔην, φησὶν τὴν μικρὰν
[1, 1]   τούτω δοκιμάζειν σφᾶς αὐτούς, τὸν  μὲν   εἰ ἄξιος λέγειν τε καὶ
[1, 2]   τοσοῦτόν φημι τοῖς φιλεγκλήμοσι· πρῶτον  μὲν   εἰ καὶ ἄχρηστος εἴη φιλοσοφία,
[1, 21]   τῶν Τρωϊκῶν ἀπὸ Ἰνάχου γενεαὶ  μὲν   εἴκοσι μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται,
[1, 15]   φησι τὴν Σίβυλλαν, καὶ τὸ  μὲν   εἰς ἀέρα χωρῆσαν αὐτῆς μετὰ
[1, 7]   ἐξομολογήσωμαι τῷ κυρίῳ. ἀλλ´ αἱ  μὲν   εἰς δικαιοσύνην ὁδοί, πολυτρόπως σῴζοντος
[1, 8]   φαινόμενον, ἔργον δὲ διττόν, τὸ  μὲν   ἐκ ῥητορικῆς διεξοδικὸν φαινομένον, τὸ
[1, 17]   καὶ ἐνέργειαι, μερικαὶ οὖσαι, γίνονται  μὲν   ἐκ φαύλης διαθέσεως, καθάπερ καὶ
[1, 3]   αἱμύλου ἀνδρός· ὑμῶν δὲ εἷς  μὲν   ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει, σύμπασιν
[1, 1]   ἑλομένου θεὸς ἀναίτιος. αὐτίκα τῶν  μὲν   ἐκδανεῖσαι τὸν λόγον ἔργον ἐστίν,
[1, 14]   ἠθικά. Σωκράτους δὲ ἀκούσας Ἀντισθένης  μὲν   ἐκύνισε, Πλάτων δὲ εἰς τὴν
[1, 1]   ταῦτα δὲ ἀναζωπυρῶν ὑπομνήμασι τὰ  μὲν   ἑκὼν παραπέμπομαι ἐκλέγων ἐπιστημόνως, φοβούμενος
[1, 14]   Πυθαγόρας ἐμαθήτευσεν. ἀλλ´  μὲν   ἐν Μεταποντίῳ τῆς Ἰταλίας
[1, 23]   πολὺν ἐμηχανήσατο βασιλεὺς Φαραώ, τοὺς  μὲν   ἐν πλινθεύμασιν οἰκοδομίαις τε βαρέσιν
[1, 21]   ἡλικίαν φέρει. ναὶ μὴν Θεόπομπος  μὲν   ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν
[1, 14]   ἐγγύα, πάρα δ´ ἄτα» Κλεομένης  μὲν   ἐν τῷ περὶ Ἡσιόδου Ὁμήρῳ
[1, 16]   Μιλήσιος. ναὶ μὴν ἴαμβον  μὲν   ἐπενόησεν Ἀρχίλοχος Πάριος, χωλὸν
[1, 21]   Εἰσὶ δὲ οἳ ἀπὸ Κέκροπος  μὲν   ἐπὶ Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα συνάγουσιν
[1, 1]   τῷ ὄντι ἀξιολόγων. τούτων  μὲν   ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, Ἰωνικός,
[1, 21]   ἡγεμονίαν τοῦ λαοῦ Ἰησοῦς πολεμῶν  μὲν   ἔτη ξεʹ ἐν δὲ τῇ
[1, 1]   μοι τῶν ὑπομνημάτων γραφὴ ἀσθενὴς  μὲν   εὖ οἶδ´ ὅτι παραβαλλομένη πρὸς
[1, 1]   καλόν· καὶ φορτίον συνεπιτιθέναι  μὲν   εὔλογον, συγκαθαιρεῖν δὲ οὐ προσήκειν
[1, 14]   τόπων περὶ οὓς διέτριψαν, Ἰταλικὴ  μὲν   ἀπὸ Πυθαγόρου, Ἰωνικὴ δὲ
[1, 15]   τὸν φιλόσοφον ὠφελεῖσθαι γράφων· πολλὴ  μὲν   Ἑλλάς, {ἔφη, Κέβης,
[1, 1]   εὑρετοῦ πονηροῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι  μὲν   κακία κακὴν φύσιν ἔχει
[1, 15]   τοίνυν πολυωφελές τι χρῆμα πάλαι  μὲν   ἤκμασε παρὰ βαρβάροις κατὰ τὰ
[1, 21]   ἐπὶ δὲ τοῦ Ἰωρὰμ ἀνελήφθη  μὲν   Ἠλίας, ἤρξατο δὲ προφητεύειν Ἐλισσαῖος
[1, 15]   δὲ Ῥωμαίων βασιλεὺς Πυθαγόρειος  μὲν   ἦν, ἐκ δὲ τῶν Μωυσέως
[1, 21]   δὲ Πτολεμαῖος οὗτος ἱερεὺς  μὲν   ἦν, τὰς δὲ τῶν Αἰγυπτίων
[1, 24]   φρόνησις τάττουσά ἐστι, τὰ  μὲν   θεῖα σοφία, τὰ ἀνθρώπεια
[1, 24]   δικαστικόν. τοῦ δὲ βασιλικοῦ τὸ  μὲν   θεῖον μέρος ἐστίν, οἷον τὸ
[1, 1]   αὑτῷ προσήκει. Εἰ γοῦν  μὲν   θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται
[1, 16]   Ἱππῶναξ Ἐφέσιος, καὶ τραγῳδίαν  μὲν   Θέσπις Ἀθηναῖος, κωμῳδίαν δὲ
[1, 23]   ἐκ τῶν Ἑβραίων κελεύει τὰ  μὲν   θήλεα τρέφειν αὐτούς (ἀσθενὲς γὰρ
[1, 29]   ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, ἰχθύσι  μὲν   καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς,
[1, 1]   ἀποδέχεσθαι συντάττοντας. ἀλλ´ ἄρα Θεοπόμπῳ  μὲν   καὶ Τιμαίῳ μύθους καὶ βλασφημίας
[1, 1]   ψυχαὶ ἰδίας ἔχουσαι τροφάς, αἳ  μὲν   κατ´ ἐπίγνωσιν καὶ ἐπιστήμην αὔξουσαι,
[1, 19]   διὰ τοῦ ἀγνώστου θεοῦ τιμᾶσθαι  μὲν   κατὰ περίφρασιν πρὸς τῶν Ἑλλήνων
[1, 5]   καλῶν θεός, ἀλλὰ τῶν  μὲν   κατὰ προηγούμενον ὡς τῆς τε
[1, 29]   τὸν κύριον προσαγορευόμενον. Ἀλλ´  μὲν   κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν
[1, 10]   δὲ εἰκότως, οἶμαι, πρόκειται βιοῦν  μὲν   κατὰ τὸν λόγον καὶ νοεῖν
[1, 1]   ἄνδρας ἐγγραφομένῳ. οὐ γὰρ  μὲν   καυχησάμενος εὐποιίαν τὴν ἀμοιβὴν ἀπείληφεν
[1, 1]   ἐν αὐτοῖς κρίνεται. ἀλλ´  μὲν   κηρυκικὴ ἐπιστήμη ἤδη πως ἀγγελική,
[1, 21]   Γάιον Ἰούλιον Νέπωτα. ἀλλ´ οἳ  μὲν   κλέπται πάντες καὶ λῃσταί, ὥς
[1, 27]   δύναμις οἰκονομεῖ σωτηρίαν,  μὲν   κολάσει σωφρονίζουσα ὡς κυρία,
[1, 25]   πολιτικὸν ὁμωνύμως ὠνομασμένον, καὶ πολιτικὸν  μὲν   κυρίως αἰνίττεται τὸν δημιουργὸν ἐν
[1, 17]   τῆς κακίας οὔσης. ὅθεν  μὲν   κωλύσας αἴτιος, δὲ μὴ
[1, 28]   ἀλλὰ τοῦ τῷ θεῷ κεχαρισμένα  μὲν   λέγειν δύνασθαι, κεχαρισμένα δὲ πράττειν,
[1, 7]   αὐτὸ τὸ ὄν, καὶ  μὲν   μαθήσει καὶ ἀσκήσει περιγίνεται,
[1, 17]   ἀκριβολογεῖσθαι πρὸς αὐτούς, ἴστωσαν τὸ  μὲν   μὴ κωλυτικόν, ὅπερ φαμὲν ἐπὶ
[1, 20]   καὶ τῆς αὐτῆς δραχμῆς τῷ  μὲν   ναυκλήρῳ δοθείσης λέγεσθαι ναῦλον, τῷ
[1, 17]   τῇ ἐνεργείᾳ ἐστί, καθάπερ  μὲν   ναυπηγὸς πρὸς τῷ γίγνεσθαι τὸ
[1, 25]   σπουδῆς ἔχει γενέσθαι. ἔτι τὸ  μὲν   νομικὸν πρὸς γενέσεως εἶναι, τὸ
[1, 25]   πολιτικοῦ δύο εἴδη λέγει, τὸ  μὲν   νομικόν, τὸ δὲ πολιτικὸν ὁμωνύμως
[1, 25]   ὁμονοίας Πλάτων ὠφεληθείς, τοῖς  μὲν   Νόμοις τὸν φιλόσοφον τὸν ἐν
[1, 14]   κατὰ Ἑβραίους φιλοσοφίαν. καὶ περὶ  μὲν   Ξενοφάνους εἴρηται, ὃς τῆς Ἐλεατικῆς
[1, 4]   τὰς αἰσθήσεις ἀπολαύουσι περιττοῦ, ἀκοῆς  μὲν   κοινῶς λεγόμενος μουσικός, ἁφῆς
[1, 21]   ἐν φιλότητι, Διώνυσον πολυγηθῆ. Κάδμος  μὲν   Σεμέλης πατὴρ ἐπὶ Λυγκέως
[1, 8]   καὶ ἐκλαθόμενος, ὅτι τῶν  μὲν   χρόνος, τῶν δὲ
[1, 15]   ἥκειν εἰς Πέρσας ὑπερεῖδεν. ~(Οἵδε  μὲν   οἱ χρόνοι τῶν παρ´ Ἕλλησι
[1, 19]   καὶ τῆς ἀληθείας, ἐκείνων ἑτέρων  μὲν   ὄντων τἀγαθοῦ, ὁδῶν ὥσπερ δὲ
[1, 11]   καὶ οὐ κατὰ Χριστόν, φιλοσοφίαν  μὲν   οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν Ἐπικούρειον,
[1, 21]   Σολομῶντα, καθ´ ἃς δείκνυται  μὲν   Οὐάφρης ὀκτὼ μυριάδας ἀνδρῶν Αἰγυπτίων
[1, 13]   βάρβαροι, ὅσοι τἀληθοῦς ὠρέχθησαν, οἳ  μὲν   οὐκ ὀλίγα, οἳ δὲ μέρος
[1, 18]   εὕροις ἂν κατὰ λέξιν· οἱ  μὲν   οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ
[1, 14]   καὶ Κρησὶ τοῖς εὐνομωτάτοις. Τὸ  μὲν   οὖν γνῶθι σαυτὸν» οἳ μὲν
[1, 16]   καὶ ποιήματα γράψαι ἱστορεῖ.  μὲν   οὖν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία, ὡς μέν
[1, 21]   καὶ σπουδῆς τάξιν ἀφανισμοῦ. Ὅτι  μὲν   οὖν ἐν ἑπτὰ ἑβδομάσιν ᾠκοδομήθη
[1, 5]   ἀνεπίβατον τοῖς σοφισταῖς τηρήσαις. μία  μὲν   οὖν τῆς ἀληθείας ὁδός,
[1, 24]   τακτικός, στρατηγικός, πολιτικός, φιλόσοφος. ὅπως  μὲν   οὖν ἦν προφητικός, μετὰ ταῦτα
[1, 24]   χώρας ἔχειν τὴν ἐμπειρίαν. ἔργον  μὲν   οὖν ἦν τὸν Ἱππίαν λαθεῖν,
[1, 19]   εἰρῆσθαί τινα τοῖς φιλοσόφοις.  μὲν   οὖν θεσπέσιος ἀπόστολος ἐφ´ ἡμῶν
[1, 20]   ὑποπίπτειν ταῖς κατατρεχούσαις αἱρέσεσιν. αὐτοτελὴς  μὲν   οὖν καὶ ἀπροσδεὴς κατὰ
[1, 21]   Μαγνήτων ἀπωλείας προσφάτως γεγενημένης. Σιμωνίδης  μὲν   οὖν κατὰ Ἀρχίλοχον φέρεται, Καλλῖνος
[1, 28]   ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου. ~(Ἡ  μὲν   οὖν κατὰ Μωυσέα φιλοσοφία τετραχῇ
[1, 14]   ἀντικατατάττει Μύσωνα τὸν Χηνέα. ὡς  μὲν   οὖν κάτω που τῆς Μωυσέως
[1, 14]   δὲ ἀπὸ Ξενοφάνους. Πυθαγόρας  μὲν   οὖν Μνησάρχου Σάμιος, ὥς φησιν
[1, 16]   Περσῶν βασιλεύσασάν φησιν Ἑλλάνικος. Σκάμων  μὲν   οὖν Μιτυληναῖος καὶ Θεόφραστος
[1, 17]   κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί. πάντες  μὲν   οὖν οἱ ἐν λόγῳ, οὗτοι
[1, 17]   δυνήσεται ῥῆξαι τῶν δικαίων. πάντα  μὲν   οὖν οἰκονομεῖται ἄνωθεν εἰς καλόν,
[1, 1]   αἱ πλεῖσται εὐεργεσίαι χορηγοῦνται. πάντες  μὲν   οὖν ὅσοι ταῖς ὄψεσι κεχρήμεθα,
[1, 21]   κατὰ Ἑβραίους φιλοσοφία. εἴρηται  μὲν   οὖν περὶ τούτων ἀκριβῶς Τατιανῷ
[1, 5]   εἰς θεοσέβειαν συναίσθησις. ~(Ἦν  μὲν   οὖν πρὸ τῆς τοῦ κυρίου
[1, 11]   στεφανοῖ δὲ τὸν δυνάμενον. Ἀκίνητον  μὲν   οὖν πρὸς ἀλήθειαν καὶ τῷ
[1, 1]   πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.  μὲν   οὖν πρὸς παρόντας λέγων καὶ
[1, 14]   καιρὸν» παραίνεσιν Πιττακοῦ καθεστάναι.  μὲν   οὖν Σόλων Ἀθηναίοις, Πιττακὸς δὲ
[1, 5]   καὶ διὰ τῆς παρουσίας. πολύτροπον  μὲν   οὖν τὴν σοφίαν ποσάκις»
[1, 1]   κέχρημαι τῇδε τῇ ὑποτυπώσει. ἔστι  μὲν   οὖν τινα μηδὲ ἀπομνημονευθέντα ἡμῖν
[1, 23]   πατρῷον καὶ θεοῦ δωρήματα. ἕως  μὲν   οὖν τὸν παιδὸς εἴχομεν χρόνον,
[1, 1]   τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.  μὲν   οὖν τῶνδέ μοι τῶν ὑπομνημάτων
[1, 21]   Πολυδέκτου βασιλείας Ὅμηρον φέρει. βασιλεύει  μὲν   οὖν Χάριλλος ἔτη ἑξήκοντα τέσσαρα,
[1, 15]   ἔξω τῆς Ἑλλάδος φιλοσοφοῦσι, τὰ  μὲν   παρ´ Ἰνδοῖς ὑπὸ τῶν Βραχμάνων,
[1, 1]   αἰνίξεταί μοι γραφή, καὶ τοῖς  μὲν   παραστήσεται, τὰ δὲ μόνον ἐρεῖ,
[1, 17]   ἴδια σφετερισάμενοι δόγματα, καὶ τὰ  μὲν   παραχαράξαντες, τὰ δὲ ὑπὸ περιεργίας
[1, 14]   τόνδε τὸν τρόπον λέγει, κοινῶς  μὲν   πᾶσιν Ἕλλησιν, ἐξαιρέτως δὲ Λακεδαιμονίοις
[1, 26]   ἐξηγούμενος υἱὸς μονογενής. ἔπειτα οἱ  μὲν   πειθόμενοι τῷ νόμῳ τῷ {τε}
[1, 8]   ὡς ἀληθῶν· παρέχει γὰρ πρὸς  μὲν   πειθὼ τὴν ῥητορικήν, πρὸς τὸ
[1, 15]   σελήνῃ φαινόμενον πρόσωπον οἴεται. Τάδε  μὲν   περὶ Σιβύλλης· Νουμᾶς δὲ
[1, 22]   ἓξ ἑβδομάσι τελειούμενα. ~(Καὶ τὰ  μὲν   περὶ τῶν χρόνων διαφόρως πολλοῖς
[1, 14]   Λακεδαιμόνιος, τὸν δὲ ἕβδομον οἳ  μὲν   Περίανδρον εἶναι λέγουσιν τὸν Κροίνθιον,
[1, 20]   προσφυῶς. ἀλλὰ τῶν συνεργῶν τὰ  μὲν   πλείονα, τὰ δ´ ἐλάσσονα προσφέρεται
[1, 10]   μὴ δι´ ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ  μὲν   πολλὰ οὐκ ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον
[1, 19]   οἱ περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι  μὲν   πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι,
[1, 25]   καὶ σωφροσύνην ὠνόμασεν, ὅταν ἄρχοντες  μὲν   πρέπωσι τοῖς ἀρχομένοις, πειθήνιοι δὲ
[1, 21]   τῷ Συρακούσας κτίσαντι. Καὶ ταῦτα  μὲν   προήχθημεν εἰπεῖν, ὅτι μάλιστα ἐν
[1, 21]   συγγράμματι ἀνέγραψέν τινας ἐπιστολὰς Σολομῶνος  μὲν   πρός τε Οὐάφρην τὸν Αἰγύπτου
[1, 23]   εἰπεῖν ὄνομα θεοῦ καὶ τὸν  μὲν   προσκύψαντα πρὸς τὸ οὖς εἰπεῖν,
[1, 17]   σαρκώσεως, ἐξακούονται καθολικώτερον. ἀλλ´ οἱ  μὲν   προφῆται, ἅτε ἀποσταλέντες καὶ ἐμπνευσθέντες
[1, 15]   δὲ τούτων τὸ γένος, οἳ  μὲν   Σαρμᾶναι αὐτῶν, οἳ δὲ Βραχμᾶναι
[1, 18]   κηρύσσομεν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις  μὲν   σκάνδαλον» διὰ τὸ εἰδότας τὴν
[1, 8]   ἀγαθόν. τῶν δὲ ἀγαθῶν ἀκουσίως  μὲν   στέρονται ἄνθρωποι, στέρονται δὲ ὅμως
[1, 15]   τὴν ψυχήν. Ἱστορεῖται δὲ Πυθαγόρας  μὲν   Σώγχιδι τῷ Αἰγυπτίῳ ἀρχιπροφήτῃ μαθητεῦσαι,
[1, 10]   πορφύραν οἱ παλαιοὶ Λακεδαιμόνιοι, δολερὰ  μὲν   τὰ εἵματα, δολερὰ δὲ τὰ
[1, 15]   Ἱπποῦς ὧδέ πως· πρῶτα  μὲν   τὰ θεῖα προὐμαντεύσατο χρησμοῖσι σαφέσιν
[1, 27]   ἀκοὴν νόμιμον εἶναι θεοῦ δοῦλον  μὲν   τὰ πρῶτα, ἔπειτα δὲ πιστὸν
[1, 5]   τῆς ἄφρονος ἡδονῆς. καὶ ταῦτα  μὲν   ταύτῃ· ὁπηνίκα δ´ ἂν φῇ·
[1, 1]   ἄμφω κηρύττουσι τὸν λόγον,  μὲν   τῇ γραφῇ, δὲ τῇ
[1, 25]   περὶ τὴν νομοθεσίαν ὠφεληθεὶς ἐπετίμησε  μὲν   τῇ Μίνωος καὶ Λυκούργου πολιτείᾳ
[1, 1]   ἀκροωμένων ἐνεγέννησε ψυχαῖς. Ἀλλ´ οἳ  μὲν   τὴν ἀληθῆ τῆς μακαρίας σῴζοντες
[1, 21]   τὰ δὲ τούτοις ἑξῆς ἐπὶ  μὲν   τὴν ἐπιτροπίαν τὴν Λυκούργου ἔτη
[1, 27]   νόμος κηδόμενος τῶν ὑπηκόων πρὸς  μὲν   τὴν θεοσέβειαν παιδεύει καὶ ὑπαγορεύει
[1, 5]   ᾖ» φησί. δηλῶν ὅτι ἀσπάζομαι  μὲν   τὴν κοσμικὴν παιδείαν καὶ ὡς
[1, 27]   καλοῦ κἀγαθοῦ· οὐ γὰρ  μὲν   τὴν τοῦ σώματος νόσον ἀπάγων
[1, 21]   τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ λαοῦ ἀπὸ  μὲν   τῆς Μωυσέως γενέσεως ἔτη χίλια
[1, 21]   Ἑβραϊκῶν βασιλέων. γίνονται οὖν ἀπὸ  μὲν   τῆς Μωυσέως γενέσεως ἕως τῆς
[1, 1]   τὴν ἀνατολήν· καὶ ταύτης  μὲν   τῆς τῶν Ἀσσυρίων, δὲ
[1, 8]   πειθώ, οὕτω τῆς ἐριστικῆς ἀρχὴ  μὲν   τὸ δόξαν, ἔργον δὲ τὸ
[1, 11]   δεῖται, τόλμης καὶ σοφίας· τόλμης  μὲν   τὸ κίνδυνον ὑπομεῖναι, σοφίας δὲ
[1, 8]   εἰπεῖν, καθάπερ τῆς ῥητορικῆς ἀρχὴ  μὲν   τὸ πιθανόν, ἔργον δὲ τὸ
[1, 1]   τισὶ καταλειπτέον συγγράμματα; καὶ εἰ  μὲν   τὸ πρότερον, τίς τῶν
[1, 8]   τρόπον καὶ τῆς σοφιστικῆς ἀρχὴ  μὲν   τὸ φαινόμενον, ἔργον δὲ διττόν,
[1, 20]   ἀρετή, ταύτην δὲ συμβέβηκεν τούτοις  μὲν   τοῖς πράγμασιν ἐγγενομένην λέγεσθαι φρόνησιν,
[1, 11]   παιδείας. στοιχεῖα δὲ σέβουσι Διογένης  μὲν   τὸν ἀέρα, Θαλῆς δὲ τὸ
[1, 25]   εἰς γνῶσιν συντείνας βιώσειεν, κατευθύνας  μὲν   τὸν βίον ἔργοις ἀγαθοῖς, ἀτιμάσας
[1, 11]   τὸ κήρυγμα» τὸ Ὀλυμπίασι καλεῖ  μὲν   τὸν βουλόμενον. στεφανοῖ δὲ τὸν
[1, 6]   δὲ βλάπτει τὸν ἔχοντα· ὠφελέει  μὲν   τὸν δεξιὸν ὄντα, βλάπτει δὲ
[1, 14]   τε καὶ Λυδοὶ βασιλεύοντος Κυαξάρους  μὲν   τοῦ Ἀστυάγους πατρὸς Μήδων, Ἀλυάττου
[1, 21]   δυνάμει θεοῦ καὶ ἐπιπνοίᾳ, πρὸ  μὲν   τοῦ νόμου Ἀδὰμ ἐπί τε
[1, 21]   οὖν καταληπτικῶς ἐπιγνώσονται. ~(Καὶ περὶ  μὲν   τοῦ παρ´ Ἑβραίων τὰ τῶν
[1, 27]   σώματος ἐντιμότερον. ἀλλ´ ἄρα τῆς  μὲν   τοῦ σώματος ὑγείας ἕνεκα καὶ
[1, 19]   βάκχοι δέ τε παῦροι, πολλοὺς  μὲν   τοὺς κλητούς, ὀλίγους δὲ τοὺς
[1, 21]   τοὺς χρόνους ὧδε ἀναγράφει· ἀπὸ  μὲν   Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ Ἡρακλειδῶν κάθοδον
[1, 7]   ἀγελοκομική τε καὶ ζῳοτροφικὴ ἀλλήλων  μὲν   τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον διαφέρουσι,
[1, 20]   δὲ τελώνῃ τέλος καὶ ἐνοίκιον  μὲν   τῷ σταθμούχῳ, μισθὸν δὲ τῷ
[1, 26]   Μωυσεῖ πᾶσα ἀγωγὴ παιδευτικὴ  μὲν   τῶν οἵων τε γενέσθαι καλῶν
[1, 1]   καθωσιωμένους τῷ Χριστῷ. ἀλλ´ οἳ  μὲν   ὑποκριταί, καὶ δὴ ἐάσθωσαν· εἰ
[1, 11]   ἀλήθεια οἴησις, ἀλλ´  μὲν   ὑπόληψις τῆς γνώσεως φυσιοῖ» καὶ
[1, 21]   εἰς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι, ὡς  μὲν   Φανίας ἔτη ἑπτακόσια δεκαπέντε, ὡς
[1, 24]   συνεχρήσαντο. τοῦ γὰρ θυμοῦ τὸ  μὲν   φιλόνικον μόνον ἐστίν, αὐτοῦ τοῦ
[1, 5]   κτῆσιν συνεργεῖ. ἔστι γὰρ  μὲν   φιλοσοφία ἐπιτήδευσις σοφίας, σοφία
[1, 9]   πολύιδρις» ἡμῶν καὶ γνωστικός, σοφιστικὴν  μὲν   φιλοσοφίας, κομμωτικὴν δὲ γυμναστικῆς καὶ
[1, 19]   θήσομεν; οὐδαμῶς, εἶπον, ἀλλ´ ὁμοίους  μὲν   φιλοσόφοις. τοὺς δ´ ἀληθινούς, ἔφη,
[1, 21]   ἐπὶ τὴν Ὁμήρου γένεσιν κατὰ  μὲν   Φιλόχορον ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἔτη γίνεται
[1, 21]   δὲ κατὰ τὴν Ἑλλάδα κατὰ  μὲν   Φορωνέα τὸν μετὰ Ἴναχον
[1, 14]   μὲν οὖν γνῶθι σαυτὸν» οἳ  μὲν   Χίλωνος ὑπειλήφασι, Χαμαιλέων δὲ ἐν
[1, 23]   ἐπιθυμεῖν θεός) ἀλλὰ πρῶτον  μὲν   ὧν παρὰ πάντα τὸν χρόνον
[1, 25]   ὀρθὸν τὸν νόμον ἔφασαν, προστακτικὸν  μὲν   ὧν ποιητέον. ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν
[1, 20]   εἶναι τοῦ ἀμπελῶνος. καὶ  μὲν   ὡς ἄρτος ἀναγκαία πρὸς τὸ
[1, 6]   περὶ βασιλείας γράφει· πολυμαθίη κάρτα  μὲν   ὠφελεῖ, κάρτα δὲ βλάπτει τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010