Alphabétiquement     [«   »]
γαμηλιῶνος 1
γάμον 2
Γανυμήδους 1
γὰρ 209
γάρ 24
γαργαλίζοντες 1
γαστέρα 1
Fréquences     [«    »]
186 ἔτη
201 μὲν
186 ὡς
209 γὰρ
232 τῷ
243 τὰ
264
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

γὰρ


Livre, Chap.
[1, 15]   καὶ διδασκάλους θεοὺς προσειπόντες. ψυχὰς  γὰρ   ἀγαθὰς κατὰ Πλάτωνα καταλιπούσας τὸν
[1, 5]   ἐκλύου ὑπ´ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· ὃν  γὰρ   ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ
[1, 1]   γεωργία δὲ διττή· μὲν  γὰρ   ἄγραφος. δ´ ἔγγραφος. ὁποτέρως
[1, 19]   φιλοσοφήσαντες διορῶσι τὸν θεόν· τοιαῦται  γὰρ   αἱ κατ´ ἀδυναμίαν φαντασίαι ἀληθείας,
[1, 11]   τὰς νεωτέρας ζητήσεις φεύγετε· μειρακιώδεις  γὰρ   αἱ τοιαῦται φιλονικίαι. ἀρετὴ δὲ
[1, 17]   τῆς κακίας ἀκουσίου οὔσης· οὐ  γὰρ   αἱρεῖταί τις κακὸν κακόν,
[1, 17]   κωλῦον αἴτιον εἶναι λέγοντας· φασὶ  γὰρ   αἴτιον εἶναι κλοπῆς τὸν μὴ
[1, 20]   πολλῶν αἴτιον ἕν (οὐκ ἔστι  γὰρ   αἴτιος ἕκαστος τοῦ καθέλκεσθαι τὴν
[1, 5]   ἐάν τε ἡμέτερα. πάντων μὲν  γὰρ   αἴτιος τῶν καλῶν θεός,
[1, 11]   κατὰ Χριστὸν» φερομένων ἡμῶν.  γὰρ   ἀκόλουθος Χριστῷ διδασκαλία καὶ τὸν
[1, 23]   ὡς οἱ κατήγοροί φασιν (οὐδὲ  γὰρ   ἀλλοτρίων αὐτοὺς ἀνέπειθεν ἐπιθυμεῖν
[1, 14]   γνῶσιν ἐγκελεύεσθαι μεταδιώκειν. οὐκ ἔστι  γὰρ   ἄνευ τῆς τῶν ὅλων οὐσίας
[1, 29]   ποιητῇ, ἀλλ´ οὐ καταληπτικῶς· τόνδε  γὰρ   ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, ἰχθύσι
[1, 6]   πηλίκοις καὶ λεκτοῖς θεωρουμένη.  γὰρ   ἀπὸ τῶν ἀποδείξεων λόγος ἀκριβῆ
[1, 14]   ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν· αὔριον  γὰρ   ἀποθνῄσκομεν. μὴ πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη
[1, 5]   μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί, μέλι  γὰρ   ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης,
[1, 15]   οὔτε μὴν γραπτὸν ἐποιήσαντο. ἐπεδείκνυτο  γὰρ   αὐτοῖς Νουμᾶς δι´ ἐπικρύψεως
[1, 12]   τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, μωρία  γὰρ   αὐτῷ ἐστιν. σοφοὶ δὲ οὐκ
[1, 5]   τὴν ἐκπορνεύσασαν; ἐπιφέρει ῥητῶς· τῆς  γὰρ   ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσι τοὺς
[1, 15]   ὀγδώκοντα ἐπὶ ξείνης ἐγενήθην. ἐπῆλθε  γὰρ   Βαβυλῶνά τε καὶ Περσίδα καὶ
[1, 23]   προδιδασκόμενος εἰς ἡγεμονίαν ποιμενικῇ· προγυμνασία  γὰρ   βασιλείας τῷ μέλλοντι τῆς ἡμερωτάτης
[1, 29]   νόμος δὲ φῶς ὁδοῦ· ὁδοὺς  γὰρ   βιότητος ἐλέγχει παιδεία. νόμος
[1, 3]   Ἀβδηρίτης ἐκεῖνός φησιν· στρεπτὴ  γὰρ   γλῶσσα, φησί, βροτῶν· πολέες δ´
[1, 3]   ἀποτείνεται καὶ γράφει Σόλων· εἰς  γὰρ   γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπη
[1, 20]   γίνεται τὸ εὐδαιμόνως ζῆν (μὴ  γὰρ   δὴ εὐδαιμονῶμεν πρὸς τὰ ὀνόματα)
[1, 28]   διακρίνειν τε καὶ λέγειν· οὐ  γὰρ   δὴ μία Μύκονος« πᾶσα
[1, 19]   παρὰ Πλάτωνι λέγει Σωκράτης· εἰσὶ  γὰρ   δή, ὥς φασιν οἱ περὶ
[1, 19]   ὁμωνύμως προσεῖπεν. εἶτα ἐπιφωνεῖ· οὕτω  γὰρ   διαβήσῃ ὕδωρ ἀλλότριον» τὸ βάπτισμα
[1, 10]   ἔργῳ χρωμένων πονηρῷ διαφέρουσιν (εἰ  γὰρ   διαβολὴ ξίφους διάκονος καὶ λύπην
[1, 17]   γὰρ ῥήματα ἀληθῆ λαλεῖ·  γὰρ   διάβολος αὐτὸν πληροῖ τῷ ἑαυτοῦ
[1, 29]   ζητεῖν αὐτὴν ἐν γραφῇ. ἔστι  γὰρ   διαθήκη ἣν αἴτιος τοῦ
[1, 27]   ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ. ταῦτα  γὰρ   δύνασθαι τὸν νόμον ὁμολογεῖται, κἂν
[1, 21]   ἔτη ζʹ μῆνας ιαʹ τὰ  γὰρ   δύο ἔτη προσλαμβάνεται τοῖς Ὄθωνος
[1, 21]   συμπλεύσας Ἡρακλεῖ, Μουσαίου διδάσκαλος· Ἀμφίων  γὰρ   δυσὶ προάγει γενεαῖς τῶν Ἰλιακῶν,
[1, 21]   μηνὸς πανήμου ὀγδόῃ φθίνοντος, Ἑλλάνικος  γὰρ   δωδεκάτῃ θαργηλιῶνος μηνός, καί τινες
[1, 5]   ὡς ἐκείνη τῆς προπαιδείας. εἰ  γὰρ   ἐγκράτειαν φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης τε
[1, 28]   ἀνθρωπίνην φύσιν χωρῆσαι {νοεῖν} οὐδεὶς  γὰρ   ἔγνω τὸν υἱὸν εἰ μὴ
[1, 9]   ἀπαιτεῖ πρὸς σαφήνειαν διδασκαλίας. ἀσφαλῶς  γὰρ   ἐγνώκεσαν τὸν νοῦν ἐκεῖνον οἱ
[1, 19]   ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου. ὅταν  γὰρ   ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα
[1, 1]   καὶ ποιμήν· μὲν  γὰρ   εἰ πῖόν ἐστι πολυπραγμονεῖ,
[1, 5]   τὴν μὲν Ἄγαρ παροίκησιν (ἐνταῦθα  γὰρ   εἴρηται· μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς
[1, 16]   πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε  γὰρ   εἰς ἀέρα λαλοῦντες. τοσαῦτα, εἰ
[1, 23]   μὲν θήλεα τρέφειν αὐτούς (ἀσθενὲς  γὰρ   εἰς πόλεμον γυνή) διαφθείρειν δὲ
[1, 21]   Οἰνώνη Κεβρῆνος ἐν Ἰλίῳ· Κρῆνος  γὰρ   εἷς τῶν Ἡρακλειδῶν ἐπιφανὴς φέρεται
[1, 3]   καὶ ἄλλων τινῶν λέγει· καὶ  γὰρ   εἰσελήλυθεν πολλῶν σοφιστῶν ὄχλος ἐξηρτυμένος.
[1, 18]   καὶ τῆς θείας σοφίας. βούλεται  γὰρ   ἐκδιδάσκεσθαι τὸν λόγον καὶ εἰς
[1, 8]   τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν. μὲν  γὰρ   ἐκείνους ἥδει, οὐκ ἀσκοῦμεν ἡμεῖς·
[1, 14]   πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων κακοὶ» (διχῶς  γὰρ   ἐκφέρεται τὸ αὐτὸ ἀπόφθεγμα) οἱ
[1, 7]   μὴ πίστιν ἔχοιεν. διὰ τοῦτο  γὰρ   Ἑλλήνων φωνῇ ἡρμηνεύθησαν αἱ γραφαί,
[1, 24]   ταῦτα στῦλος πυρὸς ἑπόμενος (ὡδήγει  γὰρ   ἔμπροσθεν αὐτῶν) ἦγε νύκτωρ τοὺς
[1, 19]   ἦν δ´ ἐγώ, φιλοθεάμονας. οὐ  γὰρ   ἐν γεωμετρίᾳ αἰτήματα καὶ ὑποθέσεις
[1, 1]   τὸ δὲ ἐνυπάρχον ἀνακινοῦσα. πολλοὶ  γὰρ   ἐν ἡμῖν» κατὰ τὸν θεῖον
[1, 6]   τιθεῖσι θέσπιον, αὐδήεντα· εὔπορον μὲν  γὰρ   ἐν λόγοις τὸν πολυφράδμονα λέγει,
[1, 11]   δὲ σοφοὺς ἐπιρραπίζων γράφει. οὐ  γὰρ   ἐν λόγῳ βασιλεία τοῦ
[1, 21]   νομοθέτου Λακεδαιμονίων ἡλικίαν γεγονέναι· Διευχίδας  γὰρ   ἐν τετάρτῳ Μεγαρικῶν περὶ τὸ
[1, 21]   ναός, τοῦτο φανερόν ἐστι· καὶ  γὰρ   ἐν τῷ Ἔσδρᾳ γέγραπται, καὶ
[1, 17]   οὐκ ἐνεργεῖ οὐδὲ κωλύει. τί  γὰρ   ἐνεργεῖ μὴ κωλύων; ἤδη
[1, 14]   ποιήμασι; πρὸς γοῦν Κορινθίους, οὐ  γὰρ   ἐνταῦθα μόνον, περὶ τῆς τῶν
[1, 1]   παρὰ τὰ γεγραμμένα ἀποκρίνεται δεῖται  γὰρ   ἐξ ἀνάγκης βοηθοῦ ἤτοι τοῦ
[1, 1]   ἄνυδρον εὕρωσι τὴν γῆν. ἀπορίᾳ  γὰρ   ἐπαρκεῖν {οὐ} δίκαιον, ἀργίαν δὲ
[1, 1]   οἱ παροιμιαζόμενοι, ὀρέγοντες εὑρεθῶμεν. οὐ  γὰρ   ἔστι τὰ γραφέντα μὴ οὐκ
[1, 6]   μὴ μαθόντα ὁμολογοῦμεν. τὰ μὲν  γὰρ   εὖ λεγόμενα προσίεσθαι, τὰ δὲ
[1, 2]   μέρος ἄχρι συγγνώσεως ἐκκάλυψιν. πιστὸς  γὰρ   εὖ μάλα μετ´ ἐμπειρίας
[1, 10]   βούλομαι, οὐθέν μοι μέλει. σωθῆναι  γὰρ   εὖ οἶδ´ ὅτι καὶ συνάρασθαι
[1, 11]   μετ´ ἀγάπης δηλονότι ἔλεγχοι· καρδία  γὰρ   εὐθεῖα ἐκζητεῖ γνῶσιν, ὅτι
[1, 15]   γέρων δὲ Ἕλλην οὐδείς· οὐ  γὰρ   ἔχετε μάθημα χρόνῳ πολιόν. Δημόκριτος
[1, 8]   τοῦ ψεύδους πιστεύειν. τὸ μὲν  γὰρ   ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας κακόν ἐστι,
[1, 19]   ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντος· ἐν αὐτῷ  γὰρ   ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν,
[1, 11]   ἐν δυνάμει δὲ» εἶπεν· μόνη  γὰρ   ἀλήθεια δυνατή. καὶ πάλιν·
[1, 24]   ἐρήμου καὶ τραχείας ὁδοῦ (τοιαύτη  γὰρ   ἀρετὴ τοῦ στρατηγικοῦ) ἐπιθέμενος
[1, 7]   δὲ δυνάμει καὶ πίστει. δωρεὰ  γὰρ   διδασκαλία τῆς θεοσεβείας, χάρις
[1, 27]   τε εἶναι καὶ ἀγαθήν. ἀμφοῖν  γὰρ   δύναμις οἰκονομεῖ σωτηρίαν,
[1, 5]   πρὸς σοφίας κτῆσιν συνεργεῖ. ἔστι  γὰρ   μὲν φιλοσοφία ἐπιτήδευσις σοφίας,
[1, 1]   τινα μηδὲ ἀπομνημονευθέντα ἡμῖν (πολλὴ  γὰρ   παρὰ τοῖς μακαρίοις δύναμις
[1, 18]   μὴ πιστεύσαντες τῷ κηρύγματι· ἑκούσιος  γὰρ   τε αἵρεσις τε
[1, 18]   ἐκβάσει, Ἕλλησι δὲ μωρίαν· μυθῶδες  γὰρ   ἡγοῦνται οἱ δοκησίσοφοι διά τε
[1, 21]   Λητὼ κατὰ Τιτυὸν γίνεται, Λητὼ  γὰρ   ἥλκησε, Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν, Τιτυὸς
[1, 20]   δυνάμει καὶ τοῖς ὁμοίοις· θεοδίδακτοι»  γὰρ   ἡμεῖς, ἱερὰ ὄντως γράμματα παρὰ
[1, 1]   λεγόμενα, οὕτω κἀνταῦθα (πρὸς πολλοὺς  γὰρ   ἡμῖν λόγος πρὸ
[1, 23]   ὧδε ἐκ προσώπου Μωυσέως· ἰδὼν  γὰρ   ἡμῶν γένναν ἅλις ηὐξημένην δόλον
[1, 22]   διανοίας καὶ τὰς λέξεις· θεοῦ  γὰρ   ἦν βούλημα μεμελετημένον εἰς Ἑλληνικὰς
[1, 24]   πολλὰ τῇ πορείᾳ ἐκέχρητο. ἑτέρα  γὰρ   ἦν οἰκονομία, καθ´ ἣν ἐπαιδεύοντο
[1, 16]   ἐπενόησαν καὶ Φρύγες αὐλόν· Φρύγες  γὰρ   ἤστην Ὄλυμπός τε καὶ Μαρσύας.
[1, 17]   πάντα βλαβερὰν αὐτὴν γενέσθαι· τῆς  γὰρ   θείας σοφίας καὶ ἀρετῆς καὶ
[1, 1]   οὔ τί που φθονῶν (οὐ  γὰρ   θέμις) δεδιὼς δὲ ἄρα περὶ
[1, 1]   ἀγαθοῦ παρατυχόντος βοηθοῦ· δι´ ἀνθρώπων  γὰρ   θεόθεν αἱ πλεῖσται εὐεργεσίαι χορηγοῦνται.
[1, 4]   αἰνισσόμενος καὶ τάδε λέγων·  γὰρ   θεὸς δίδωσι σοφίαν ἐκ τοῦ
[1, 24]   τὴν Ἑλλάδα στρατεύσαντες συνεχρήσαντο. τοῦ  γὰρ   θυμοῦ τὸ μὲν φιλόνικον μόνον
[1, 24]   τηροῦντας αὐτὸν τῶν βαρβάρων·  γὰρ   Ἱππίας τῶν Ἀθηναίων ἀποστὰς
[1, 25]   δόγμα ἓν νεύουσαν αἰεί· καὶ  γὰρ   ἰσχύι καὶ σεμνότητι καὶ φρονήσει
[1, 21]   καὶ τριάκοντα. γυναικῶν δὲ (καὶ  γὰρ   καὶ αὗται προεφήτευον) Σάρρα τε
[1, 5]   καλέσαι καὶ τοὺς Ἕλληνας· ἐπαιδαγώγει  γὰρ   καὶ αὐτὴ τὸ Ἑλληνικὸν ὡς
[1, 19]   καθ´ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν· τοῦ  γὰρ   καὶ γένος ἐσμέν. ἐξ ὧν
[1, 4]   κατ´ αὐτοὺς θεωρίας ἀντιλαμβάνονται. εὑρετικὸν  γὰρ   καὶ ἐπινοητικὸν συναίσθησις ἐπιβάλλειν
[1, 11]   τὸν πιστεύσαντα λόγος· ζητεῖτε»  γὰρ   καὶ εὑρήσετε» λέγει, ἀλλὰ τὴν
[1, 6]   ποτε ἀλήθειαν διιδεῖν δυνηθῇ. τροφὴ  γὰρ   καὶ παίδευσις χρηστὴ
[1, 25]   ὅρασις) οὐδὲ δόξα πᾶσα (οὐ  γὰρ   καὶ πονηρά) ἀλλὰ νόμος
[1, 19]   Ἀρεοπαγίτας· δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. διερχόμενος  γὰρ   καὶ ἱστορῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν
[1, 18]   φιλοσοφίαν δι´ υἱοῦ παραδιδομένην. ἀλλὰ  γὰρ   καὶ δοκησίσοφος παραινέσεις ἔχει
[1, 1]   γεωργικῶς εἰς καταφύτευσιν ἀμπελῶνος. ἀγὼν  γὰρ   καὶ προαγὼν καὶ μυστήρια
[1, 21]   Σίβυλλα Ὀρφέως παλαιοτέρα· λέγονται  γὰρ   καὶ περὶ τῆς ἐπωνυμίας αὐτῆς
[1, 17]   τὰ δὲ καὶ ἐξευρόντες· ἴσως  γὰρ   καὶ πνεῦμα αἰσθήσεως» ἐσχήκασιν. ὡμολόγησε
[1, 26]   ἐπιστήμης πρόσταγμα νόμος, δύναμις  γὰρ   καὶ σοφία λόγος τοῦ
[1, 24]   τοῦ στρατηγικοῦ) ἐπιθέμενος αὐτοῖς. ἐμπειρίας  γὰρ   καὶ στρατηγίας ἔργον ἦν τὸ
[1, 10]   εὐεργεσίαν ἄγων τοὺς ἀκούοντας. ἔστι  γὰρ   καὶ σωτήριος λόγος ὡς καὶ
[1, 26]   εἴη ἂν νομοθετική· κτᾶσθαί τε  γὰρ   καὶ χρῆσθαι ταύτης ἴδιον βασιλικωτάτης
[1, 1]   τῇ τοῦ ἄρτου διανομῇ. εἰσὶ  γὰρ   καὶ ψυχαὶ ἰδίας ἔχουσαι τροφάς,
[1, 18]   τοῦ μωράναντος τὴν σοφίαν; ἔμπαλιν  γὰρ   καίτοι σοφοὶ ὄντες ἐν μείζονι
[1, 11]   τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων·  γὰρ   κατὰ τὴν θείαν παράδοσιν φιλοσοφία
[1, 21]   καιρὸν τῆς ἐπιθέσεως δηλώσαντος. σιγάσθω  γὰρ   Κομήτης Κρής, Κινύρας
[1, 27]   ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. ἑνὸς  γὰρ   κυρίου ἐνέργεια, ὅς ἐστι δύναμις
[1, 17]   νόμου οἱ τούτων αἴτιοι.  γὰρ   κωλῦσαι δύναμις ἦν, τούτῳ καὶ
[1, 10]   ῥήμασι γίνου» λέγουσα· μὲν  γὰρ   λέξις οἷον ἐσθὴς ἐπὶ σώματος,
[1, 21]   δὲ πρεσβύτερος οὐ μακρῷ· τῶν  γὰρ   Μαγνήτων μὲν Ἀρχίλοχος ἀπολωλότων,
[1, 22]   τὴν ἑρμηνείαν ἀκριβῶς πραγματευσαμένου· ἔτι  γὰρ   Μακεδόνων τὴν Ἀσίαν κατεχόντων φιλοτιμούμενος
[1, 10]   ὅτε Καδμείαν νίκην ἀπηνέγκαντο. παντὸς  γὰρ   μᾶλλον ἀληθὴς ψαλμὸς ἐκεῖνος·
[1, 21]   Ἄνδρων ἐν τῷ Τρίποδι. Ἡράκλειτος  γὰρ   μεταγενέστερος ὢν Πυθαγόρου μέμνηται αὐτοῦ
[1, 9]   ἐκ τοῦ λόγου γίνεται; εἰ  γὰρ   μὴ λόγῳ πράττοιμεν, ἀλόγως ποιοῖμεν
[1, 1]   καλλίστοις τὰ ὑπομνήματα ἡμῖν. οὐ  γὰρ   μόνον δι´ Ἑβραίους καὶ τοὺς
[1, 3]   ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν· κύριος  γὰρ   μόνος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν
[1, 29]   βραχύ τι διαφέρειν μύθων· οὐ  γὰρ   μύθων παιδικῶν ἐξακουστέον οὐδὲ μὴν
[1, 27]   ἀδικίας ποτὲ δικαιοσύνην κτᾶσθαι;  γὰρ   νόμος κηδόμενος τῶν ὑπηκόων πρὸς
[1, 25]   ἄριστον δὲ τὸ φιλοσοφεῖν.  γὰρ   νοῦν ἔχων πάντα τὰ αὑτοῦ
[1, 19]   ἀπόστολος ἐφ´ ἡμῶν γράφει· βλέπομεν  γὰρ   νῦν ὡς δι´ ἐσόπτρου» κατ´
[1, 26]   τῶν προβάτων προνοεῖν φαμεν, {οὕτω  γὰρ}   ἀγαθὸς ποιμὴν τὴν ψυχὴν
[1, 14]   τὴν τεσσαρακοστὴν ἕκτην ὀλυμπιάδα. Ἡράκλειτος  γὰρ   Βλύσωνος Μελαγκόμαν τὸν τύραννον
[1, 1]   πολλάκις τοῖς ἐπακούουσιν αὐτοῦ· εἷς  γὰρ   διδάσκαλος» καὶ τοῦ λέγοντος
[1, 1]   θεοσόφως καὶ συμπεριφερόμενος ἐνεργήσει. οὔτε  γὰρ   ἔχων τὴν ἀρετὴν χρῄζει
[1, 21]   Χριστοῦ Ἄννα καὶ Συμεών· Ζαχαρίας  γὰρ   Ἰωάννου πατὴρ καὶ πρὸ
[1, 9]   κατὰ τὰς διαθήκας; παρ´ ἀμφιβολίαν  γὰρ   κύριος τὸν διάβολον κατὰ
[1, 1]   τῷ εἰς ἄνδρας ἐγγραφομένῳ. οὐ  γὰρ   μὲν καυχησάμενος εὐποιίαν τὴν
[1, 27]   ὡς οὐ καλοῦ κἀγαθοῦ· οὐ  γὰρ   μὲν τὴν τοῦ σώματος
[1, 11]   καλοῦ τε καὶ κακοῦ. πᾶς  γὰρ   μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου
[1, 27]   εὐεργετοῖτ´ ἂν {ὁ} ἀποκτειννύμενος· εὐεργέτης  γὰρ   νόμος τοὺς μὲν δικαίους
[1, 27]   σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. προεῖπεν  γὰρ   προφήτης· παιδεύων ἐπαίδευσέν με
[1, 8]   φαρμάκων δεῖται σοφῶν. ὑγιαίνων» μὲν  γὰρ   σωτήριος εἴρηται λόγος αὐτὸς
[1, 7]   ἣν κύριος ἡρμήνευσεν. εἷς  γὰρ   τῆς ἐν ἀνθρώποις γῆς
[1, 16]   ἦν) πρῶτον θυρεὸν κατασκευάσαι. Κάδμος  γὰρ   Φοῖνιξ λιθοτομίαν ἐξεῦρεν καὶ
[1, 19]   αἱρέσεις ἐπιρραπίζει. ἐπιφέρει γοῦν· ἀπέλιπεν  γὰρ   ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, τὰς
[1, 24]   γέγονεν ὅπερ καὶ ὑπώπτευσεν· ἐπεδίωξαν  γὰρ   οἱ Αἰγύπτιοι ἐφ´ ἵππων καὶ
[1, 15]   Ὀρφεὺς Ὀδρύσης Θρᾷξ; Ὅμηρον  γὰρ   οἱ πλεῖστοι Αἰγύπτιον φαίνουσιν. Θαλῆς
[1, 19]   ἐμφανῶς ταττούσης τῆς γραφῆς. εἰσὶ  γὰρ   οἳ καὶ ὕδωρ ψιλὸν εὐχαριστοῦσιν.
[1, 25]   τῇ Πολιτείᾳ συνάπτει. ἔπειτα τέλος  γὰρ   οἶμαι τοῦ τε πολιτικοῦ τοῦ
[1, 1]   κατὰ τὴν ὑποσημείωσιν τηρήσει. ποθούσης  γὰρ   οἶμαι ψυχῆς τὴν μακαρίαν παράδοσιν
[1, 2]   τῆς τῶν ὑπονοουμένων ἐπιστήμης. σιωπῶ  γὰρ   ὅτι οἱ Στρωματεῖς τῇ πολυμαθίᾳ
[1, 1]   μὴ παρέχοντος τοῦ κυρίου (μὴ  γὰρ   οὐ θεμιτὸν οὕτω φρονεῖν) ἀλλὰ
[1, 11]   ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἀπανδρωθῶσιν. εἰ  γὰρ   οὐ κληρονομήσει υἱὸς τῆς
[1, 10]   τοῦ σώματος σωτηρίας κήδεσθαι. εὐτελῆ  γὰρ   οὐ μόνον δίαιταν, ἀλλὰ καὶ
[1, 15]   Ἰουδαῖον, ὃς Ἀριστοτέλει συνεγένετο. Ἡράκλειτος  γὰρ   οὐκ ἀνθρωπίνως φησίν, ἀλλὰ σὺν
[1, 12]   ὑώδεσί τε καὶ ἀπαιδεύτοις· σχεδὸν  γὰρ   οὐκ ἔστι τούτων πρὸς τοὺς
[1, 6]   δὲ καιροῦ μέτρα εἰδέναι· σοφίης  γὰρ   οὗτος ὅρος. ὅσοι δὲ ἔξω
[1, 1]   ἑστιάσεως τῆς αὐτῆς κατηξιωμένοις. τί  γὰρ   ὄφελος σοφίας μὴ σοφιζούσης τὸν
[1, 6]   ὡς ἐργάτις ἐστί· καὶ αὐτὴ  γὰρ   πάντα τὸν λειμῶνα ἐπινεμομένη ἓν
[1, 21]   τὴν Ἰλίου ἅλωσιν μὲν  γὰρ   παρὰ τοῖς Φαίαξιν, δὲ
[1, 24]   δι´ αὐτοῦ πιστεύοντας προσιέμενος. πάντα  γὰρ   παρέδωκεν θεὸς καὶ πάντα
[1, 18]   τῆς οἰήσεως ἀναπείθει ἀπιστεῖν·  γὰρ   παρουσία τοῦ σωτῆρος οὐ μωροὺς
[1, 7]   διαβιοῦσι καλῶς εὖ ποιεῖν· εὐποιίᾳ  γὰρ   περιπεπτώκασιν, ἔνιοι δὲ καὶ εὐστοχοῦσι
[1, 9]   οἱ τοῦ πνεύματος μαθηταί· ἐκ  γὰρ   πίστεως καὶ ὡς οὐχ οἷόν
[1, 26]   ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄγων·  γὰρ   πνεύματι ἁγίῳ γενόμενος πνευματικός. οὗτος
[1, 11]   ἀλλ´ ἐν δυνάμει θεοῦ.  γὰρ   πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα, αὐτὸς δὲ
[1, 22]   προειρημένον φιλόσοφον εἰληφέναι πολλά (γέγονε  γὰρ   πολυμαθής) καθὼς καὶ Πυθαγόρας πολλὰ
[1, 19]   νοῦ διανομὴν» δικαιοσύνης σκοπήσωμεν. ἂν  γὰρ   προαναφώνησίν τις εἴπῃ καὶ συνεκφώνησιν
[1, 17]   τῷ τοῦ αἰτίου ἐγκλήματι.  γὰρ   προασπίζων αἴτιός ἐστι τῷ προασπιζομένῳ
[1, 10]   βεβήλους κενοφωνίας περιίστασθαι. ἐπὶ πλεῖον  γὰρ   προκόπτουσιν ἀσεβείας, καὶ λόγος
[1, 8]   ἐμποιητικὴ ψευδῶν ὡς ἀληθῶν· παρέχει  γὰρ   πρὸς μὲν πειθὼ τὴν ῥητορικήν,
[1, 1]   λαβεῖν τὴν μοῖραν ἐπιτρέπουσιν. ἀρίστη  γὰρ   πρὸς τὴν ἀκριβῆ αἵρεσίν τε
[1, 16]   καὶ τὸ δίχορδον Ἀσσύριοι. Καρχηδόνιοι  γὰρ   πρῶτοι τετρήρη κατεσκεύασαν, ἐναυπήγησε δὲ
[1, 17]   Ἑρμᾷ περὶ τοῦ ψευδοπροφήτου· τινὰ  γὰρ   ῥήματα ἀληθῆ λαλεῖ· γὰρ
[1, 2]   ἐχομένους αὐτῶν γοητεύοντες. Ἑβραῖοι μὲν  γὰρ   σημεῖα αἰτοῦσιν, φησιν
[1, 13]   καὶ αἴσθησιν χρυσίου καθαροῦ· κρείσσων  γὰρ   σοφία λίθων πολυτελῶν, πᾶν δὲ
[1, 5]   γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου· ὁδοὺς  γὰρ   σοφίας διδάσκω σε, ὅπως μὴ
[1, 27]   ἀπαλλάττων τῶν παρόντων κακῶν. τοὺς  γὰρ   σωφρόνως καὶ δικαίως βιοῦν ἑλομένους
[1, 1]   εἰ πάντων δικαιοσύνη; ἀλλὰ  γὰρ   τὰ μυστήρια μυστικῶς παραδίδοται, ἵνα
[1, 25]   ἐστιν οὐ τὰ νομιζόμενα (οὐδὲ  γὰρ   τὰ ὁρώμενα ὅρασις) οὐδὲ δόξα
[1, 21]   τε τοῦ Σολομῶνος τεσσαράκοντα· συνάξει  γὰρ   τὰ πάντα ἐπὶ τὴν Σολομῶνος
[1, 8]   εὐγλωσσίᾳ νικᾷ, σοφὸς μέν, ἀλλὰ  γὰρ   τὰ πράγματα κρείσσω νομίζω τῶν
[1, 4]   σφᾶς αὐτοὺς παραστήσαντες. οἱ μὲν  γὰρ   τὰς βαναύσους μετιόντες τέχνας τοῦ
[1, 19]   θείας οἰκονομίας περίπτωσις (οὐ  γὰρ   ταὐτόματον ἐκθειάσει τις διὰ τὴν
[1, 5]   κατατριβῶσί σου σάρκες σώματος. τοῦτο  γὰρ   τέλος τῆς ἄφρονος ἡδονῆς. καὶ
[1, 24]   εἰς εὐσέβειαν ἀναφέρων θεοῦ. οὕτω  γὰρ   τῇ ἀρετῇ χρωμένη φρόνησις
[1, 18]   προσεκπονεῖν ζητοῦντα τὴν ἀλήθειαν, σὺν  γὰρ   τῇ λογικῇ εὐποιίᾳ, ἵνα ἔχητε
[1, 15]   προσλαβὼν τοὺς ἠθικοὺς πεποίηται· λέγεται  γὰρ   τὴν Ἀκικάρου στήλην ἑρμηνευθεῖσαν τοῖς
[1, 4]   τοῦ Ἰησοῦ σοφία. ἐὰν  γὰρ   τὴν φρόνησιν τήν τε αἴσθησιν
[1, 7]   χάρις δὲ πίστις. ποιοῦντες  γὰρ   τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ τὸ
[1, 17]   ἀποστῆναι, εἰκότως ἂν κολάσειε (καὶ  γὰρ   τὸ πυρέττειν ἀκούσιον· ἀλλ´ ὅταν
[1, 21]   μέχρι τῆς καταστροφῆς αὐτῆς. οὕτω  γὰρ   τὸ ῥητὸν τὸ ὑποτεταγμένον δείκνυσιν·
[1, 20]   υἱέ, μὴ γίνου ψεύστης· ὁδηγεῖ  γὰρ   τὸ ψεῦσμα πρὸς τὴν κλοπήν.
[1, 1]   δὴ συνελόντι φάναι (ἐν πολλοῖς  γὰρ   τοῖς μαργαρίταις τοῖς μικροῖς
[1, 4]   πάσης δ´ ἡμάρτανε τέχνης. Ἡσίοδος  γὰρ   τὸν κιθαριστὴν Λίνον παντοίας σοφίας
[1, 17]   τὸ βέλος διελθεῖν αἰτιάσονται· οὐδὲ  γὰρ   τὸν κλέπτην, ἀλλὰ τὸν μὴ
[1, 21]   τέκνα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς· ἐκ  γὰρ   τοῦ γένους ἦν Ἀχαάβ.
[1, 27]   θανάτῳ οὐ παρέδωκέν με· ἕνεκα  γὰρ   τοῦ διδάξαι σε τὴν δικαιοσύνην
[1, 15]   ἔχετε μάθημα χρόνῳ πολιόν. Δημόκριτος  γὰρ   τοὺς Βαβυλωνίους λόγους προσλαβὼν τοὺς
[1, 12]   καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. χαλεπὸν  γὰρ   τοὺς περὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς
[1, 16]   ἑκατὸν {πεντήκοντα} νομοθετεῖ Λακεδαιμονίοις· Σόλωνος  γὰρ   τοὺς χρόνους προειρήκαμεν. Δράκων δὲ
[1, 21]   φθάσας εἰς ἡμέρας ατλεʹ μέχρι  γὰρ   τούτων τῶν ἡμερῶν πόλεμος
[1, 8]   τέλος νίκη. τὸν αὐτὸν  γὰρ   τρόπον καὶ τῆς σοφιστικῆς ἀρχὴ
[1, 5]   τῇ κοσμικῇ παιδείᾳ παραινεῖ· προπαιδεύει  γὰρ   τῷ κυριακῷ λόγῳ τὰ κατὰ
[1, 28]   τὸ δὲ καλὸν κατέχοντες· αὕτη  γὰρ   τῷ ὄντι διαλεκτικὴ φρόνησίς
[1, 13]   τὴν ἀλλοδαπὴν ἐκπέσῃ γῆν. πάμπολλα  γὰρ   τῶν παρὰ ταῖς αἱρέσεσι δοξαζομένων
[1, 17]   ἐν διδακτοῖς πνεύματος. ἐπὶ μὲν  γὰρ   τῶν προφητῶν πάντες» φησὶν ἐκ
[1, 23]   ἐξ ὕδατος ἀνελέσθαι αὐτό (τὸ  γὰρ   ὕδωρ μῶυ ὀνομάζουσιν Αἰγύπτιοι) εἰς
[1, 4]   καὶ θησαυρίζει δικαίοις βοήθειαν· τοῖς  γὰρ   ὑπὸ φιλοσοφίας δεδικαιωμένοις βοήθεια θησαυρίζεται
[1, 1]   ἀχρηστία ἰοῦ τούτῳ γεννητική. συνελόντι  γὰρ   φάναι συγγυμνασία ἕξιν ἐμποιεῖ
[1, 21]   Κρητὸς ἐν Κρήτῃ. Ἀκουσίλαος  γὰρ   Φορωνέα πρῶτον ἄνθρωπον γενέσθαι λέγει·
[1, 6]   προκομιστέον, καὶ πρὸς οὕστινας. οὐ  γὰρ   φύσει, μαθήσει δὲ οἱ καλοὶ
[1, 13]   τοίνυν οὔσης τῆς ἀληθείας (τὸ  γὰρ   ψεῦδος μυρίας ἐκτροπὰς ἔχει) καθάπερ
[1, 17]   οὐ μόνον τὸ ἀγαθοποιεῖν (φύσις  γὰρ   ὡς εἰπεῖν αὕτη τοῦ θεοῦ
[1, 13]   ὅλῃ τῇ ἀληθείᾳ ὁμολογοῦντα·  γὰρ   ὡς μέλος ὡς μέρος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010