Alphabétiquement     [«   »]
γυνή 2
γυνὴ 1
δ 6
δ´ 57
Δαβὶδ 15
Δαβίδ 2
δαιμόνιον 2
Fréquences     [«    »]
53 γοῦν
52 δι´
56 παρὰ
57 δ´
57 εἰ
58 θεοῦ
60 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

δ´


Livre, Chap.
[1, 23]   λάσιον εἰς ἕλος βαθύ. Μαριὰμ  δ´   ἀδελφή μου κατώπτευεν πέλας· κἄπειτα
[1, 19]   ἀλλ´ ὁμοίους μὲν φιλοσόφοις. τοὺς  δ´   ἀληθινούς, ἔφη, τίνας λέγεις; τοὺς
[1, 6]   ταχὺν διακρινεῖ ῥᾳδίως. τὸ  δ´   ἄλλους παρ´ ἄλλους εὖ πεφυκέναι
[1, 5]   πολύπειρός τε καὶ ἀσκητικός. εἴη  δ´   ἄν τι καὶ ἄλλο δηλούμενον
[1, 18]   δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. ἀγαθοῦ  δ´   ἂν ἀνάγκη θεοῦ ἀγαθὸν εἶναι
[1, 9]   ἥτις καὶ τοῦ ἐρωτᾶν· εἴη  δ´   ἂν αὕτη διαλεκτική. τί δ´;
[1, 6]   διὰ τῆς προγυμνασίας συμβάλλεται. εἴη  δ´   ἂν γυμνασία τῷ νῷ τὰ
[1, 17]   καὶ κίνησις περὶ θεοῦ. τάχα  δ´   ἂν εἶεν κλέπται καὶ λῃσταὶ»
[1, 1]   κεχαριτωμένον, οὗ κατηξιώθημεν ὑπακοῦσαι, εἰκὼν  δ´   ἂν εἴη ἀναμιμνῄσκουσα τοῦ ἀρχετύπου
[1, 1]   τε τὸν κύριον μιμεῖσθαι. οὗτος  δ´   ἂν εἴη τῷ θελήματι
[1, 16]   τούτων παῖδες παραδιδόασι γραμματικῶν, μακρὸν  δ´   ἂν εἴη τούτους ἀκριβολογούμενον παραθέσθαι
[1, 5]   δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν. εἶεν  δ´   ἂν καὶ αἱ ἐντολαὶ καὶ
[1, 5]   μαθήσεως καὶ ἀσκήσεως συνεστῶσαν. ἔχοις  δ´   ἂν καὶ ἄλλην εἰκόνα τῶν
[1, 21]   Γαλεὸν ἐν Σικελίᾳ; εἶεν  δ´   ἂν καὶ ἕτεροι πρὸς τούτοις,
[1, 27]   τῇ πρὸς τὸν πάσχοντα, ὡς  δ´   ἂν τῆς τέχνης ὑπαγορεύοι
[1, 1]   ἄγραφος. δ´ ἔγγραφος. ὁποτέρως  δ´   ἂν τοῦ κυρίου ἐργάτης
[1, 5]   καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ· ὁπηνίκα  δ´   ἂν φῇ· μὴ πολὺς ἴσθι
[1, 21]   τῷ ποιητῇ, ἀκούσωμεν αὐτοῦ· Ζηνὶ  δ´   ἄρα Ἀτλαντὶς Μαίη τέκε κύδιμον
[1, 21]   ἀθανάτων, ἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα· Καδμείη  δ´   ἄρα οἱ Σεμέλη τέκε φαίδιμον
[1, 14]   Ἀρχέλαος, οὗ Σωκράτης διήκουσεν. ἐκ  δ´   ἄρα τῶν ἀπέκλινε λαοξόος, ἐννομολέσχης.
[1, 14]   ἄριστον» τὸ δ´ ἐγγύα, πάρα  δ´   ἄτα» Κλεομένης μὲν ἐν τῷ
[1, 6]   φύντες ἀμελείᾳ γεγόνασι κακοί. φύσει  δ´   αὖ κοινωνικοὺς καὶ δικαίους
[1, 21]   τῶν παρ´ Ἕλλησι σοφῶν. τούτου  δ´   αὖ ὁπόσοις ἔτεσι Μωυσῆς προτερεῖ,
[1, 15]   καὶ εἰς Ἕλληνας κατῆλθεν. προέστησαν  δ´   αὐτῆς Αἰγυπτίων τε οἱ προφῆται
[1, 23]   εὐθὺς καὶ λαβοῦς´ ἀνείλετο, ἔγνω  δ´   Ἑβραῖον ὄντα· καὶ λέγει τάδε
[1, 1]   μὲν γὰρ ἄγραφος.  δ´   ἔγγραφος. ὁποτέρως δ´ ἂν
[1, 14]   Κλεοβούλῳ τὸ μέτρον ἄριστον» τὸ  δ´   ἐγγύα, πάρα δ´ ἄτα» Κλεομένης
[1, 19]   λέγεις; τοὺς τῆς ἀληθείας, ἦν  δ´   ἐγώ, φιλοθεάμονας. οὐ γὰρ ἐν
[1, 29]   δίκη ἐστὶ μετ´ αὐτῶν· ἀνθρώποισι  δ´   ἔδωκε δίκην, πολλὸν ἀρίστη.
[1, 1]   οὐδεὶς εὐλόγως καταμέμψεται. οὐκ εὐθὺς  δ´   εἴ τις μὴ προηγουμένως ἐπιτελεῖ,
[1, 7]   καὶ μελισσουργικὴ τέχναι πᾶσαι, συνελόντι  δ´   εἰπεῖν ἀγελοκομική τε καὶ ζῳοτροφικὴ
[1, 23]   τί τύπτεις ἀσθενέστερον σέθεν;  δ´   εἶπεν· ἡμῖν τίς ς´ ἀπέστειλεν
[1, 23]   δ´ ἐπέσπευσεν κόρην. μολοῦσα  δ´   εἶπεν μητρί, καὶ παρῆν ταχὺ
[1, 1]   ψυχὴν καὶ μὴ προκεκενωμένοις. ὅταν  δ´   ἐκ πίστεως ἕληταί τις ἑστιᾶσθαι,
[1, 20]   συνεργῶν τὰ μὲν πλείονα, τὰ  δ´   ἐλάσσονα προσφέρεται δύναμιν. γοῦν
[1, 8]   δείκνυται ἀντιλογικῆς ἕνεκεν δυνάμεως· οὐδαμοῦ  δ´   ἐν τούτοις ἀλήθεια. εἰκότως
[1, 16]   μίαν τῶν Τιτανίδων εὑρεῖν. Δίδυμος  δ´   ἐν τῷ περὶ Πυθαγορικῆς φιλοσοφίας
[1, 3]   γὰρ γλῶσσα, φησί, βροτῶν· πολέες  δ´   ἔνι μῦθοι· παντοίων ἐπέων δὲ
[1, 23]   ταχὺ ἐκ τῶν Ἑβραίων;  δ´   ἐπέσπευσεν κόρην. μολοῦσα δ´ εἶπεν
[1, 15]   Αἰγυπτίων καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται, σὺν τοῖς  δ´   ἐπὶ πᾶσιν ἐπ´ ἔτε´ ὀγδώκοντα
[1, 9]   δίκην τῆς βασάνου λίθου (ἣ  δ´   ἐστὶ Λυδὴ διακρίνειν πεπιστευμένη τὸ
[1, 23]   λουτροῖς χρῶτα φαιδρῦναι νέον. ἰδοῦσα  δ´   εὐθὺς καὶ λαβοῦς´ ἀνείλετο, ἔγνω
[1, 8]   λέξας ἧσσον εὐγλώσσου φέρει. νῦν  δ´   εὐρόοισι στόμασι τἀληθέστατα κλέπτουσιν, ὥστε
[1, 6]   τὴν μάθησιν πίστις ἐμποιεῖ. εἰ  δ´   ἄγνοια ἀπαιδευσία τε ἅμα
[1, 6]   ἀληθείας, ἔχουσιν οἱ μύσται. ~(πολλὰ  δ´   ἑτοιμότης πρὸς τὸ τὰ
[1, 4]   οὔτ´ ἄλλως τι σοφόν, πάσης  δ´   ἡμάρτανε τέχνης. Ἡσίοδος γὰρ τὸν
[1, 1]   οὔθ´ ἐρρωμένος ἀναλήψεως. καθάπερ  δ´   οἱ γεωργοὶ προαρδεύσαντες τὴν γῆν,
[1, 13]   πᾶσαν αὐχεῖ τὴν ἀλήθειαν· φωτὸς  δ´,   οἶμαι, ἀνατολῇ πάντα φωτίζεται. ξύμπαντες
[1, 1]   ὕστερον ἀνθρώποις ὠφέλειαν ἀπολιπεῖν; καλὸν  δ´   οἶμαι καὶ παῖδας ἀγαθοὺς τοῖς
[1, 7]   καὶ ἐπὶ τὰ δώματα. βλαστάνει  δ´   ὁμοίως καὶ πόα καὶ πυρός,
[1, 15]   Ἑλλάς, {ἔφη, Κέβης,  δ´   ὅς, ἐν εἰσι πάμπαν
[1, 10]   τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύθερον, ἔστιν  δ´   ὅτε ἀναγκαῖον. ταῦτα ὡς ἔνι
[1, 1]   καὶ δυνηθῇς φυλάξαι αὐτάς. πότερον  δ´   οὐδ´ ὅλως τισὶ καταλειπτέον
[1, 2]   γνῶσις τῶν κατεγνωσμένων. πολλὰ  δ´   οὖν καὶ μὴ συμβαλλόμενα εἰς
[1, 10]   ἑκάτερος πέφυκεν ἐνεργούντων.  δ´   οὖν τὸ ἔργον δείκνυσιν, τοῦτο
[1, 4]   αὐτοῦ, ὧδέ πως γράφει· τὸν  δ´   οὔτ´ ἂρ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν
[1, 9]   δ´ ἂν αὕτη διαλεκτική. τί  δ´;   οὐχὶ καὶ τὸ λέγειν ἔργον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010