Alphabétiquement     [«   »]
Οὐιτέλλιος 2
Οὐιτελλίου 1
Οὐιτελλίῳ 1
οὐκ 75
οὐκέτ´ 1
οὐκέτι 3
οὔκουν 3
Fréquences     [«    »]
64 ἀλλὰ
66 αὐτοῦ
71 τὰς
75 οὐκ
76
89 περὶ
90 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

οὐκ


Livre, Chap.
[1, 18]   εἶναι τὸν λόγον. πῶς δὲ  οὐκ   ἀγαθὸς σῴζων; ~(Ὅτι οὖν
[1, 10]   ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ  οὐκ   ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου
[1, 20]   ἀληθείας, ζήτησις οὖσα ἀληθείας, συλλαμβάνεται,  οὐκ   αἰτία οὖσα καταλήψεως, σὺν δὲ
[1, 20]   προπαιδείαν αὐτὴν ὁμολογήσομεν τοῦ γνωστικοῦ,  οὐκ   αἴτιον τιθέμενοι τὸ συναίτιον οὐδὲ
[1, 1]   βλέποντες οὐ βλέπουσι καὶ ἀκούοντες  οὐκ   ἀκούουσι καὶ οὐ συνιᾶσι, τὴν
[1, 18]   ἴσης τῷ μωρὰν ἔδειξε» καὶ  οὐκ   ἀληθῆ, ὡς ᾤοντο. κἂν πύθῃ
[1, 19]   εἰσι κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν  οὐκ   ἄλλοι οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς.
[1, 1]   δὲ τῇ φωνῇ, πῶς  οὐκ   ἄμφω ἀποδεκτέοι, ἐνεργὸν τὴν πίστιν
[1, 7]   ἀνθρωπίνων λογισμῶν ἀποτεμόμενοι παρεχάραξαν, ταῦτα  οὐκ   ἄν ποτε θεῖα εἴποιμ´ ἄν.
[1, 27]   τὰ ὑγιαίνοντα συνδιαφθείρεσθαι αὐτοῖς, καὶ  οὐκ   ἄν τις πονηρίας αἰτιάσαιτο τοῦ
[1, 1]   ἱκανοί. εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν,  οὐκ   ἂν ἐκρινόμεθα. Ἤδη δὲ οὐ
[1, 9]   αὐτῆς τῆς ἀληθείας. πῶς δὲ  οὐκ   ἀναγκαῖον περὶ νοητῶν φιλοσοφοῦντα διαλαβεῖν
[1, 3]   ἀναφαίνονται λαλίστεροι· κνήθοντες καὶ γαργαλίζοντες  οὐκ   ἀνδρικῶς, ἐμοὶ δοκεῖν, τὰς ἀκοὰς
[1, 20]   συνεργὸν συνεκτικὸν οὐδ´ ὡς οὗ  οὐκ   ἄνευ τὴν φιλοσοφίαν, ἐπεὶ σχεδὸν
[1, 28]   τέλειον ἔχουσα, παντὸς πάθους ἀπηλλαγμένη,  οὐκ   ἄνευ τοῦ σωτῆρος τοῦ καταγαγόντος
[1, 15]   ὃς Ἀριστοτέλει συνεγένετο. Ἡράκλειτος γὰρ  οὐκ   ἀνθρωπίνως φησίν, ἀλλὰ σὺν θεῷ
[1, 13]   λίθων πολυτελῶν, πᾶν δὲ τίμιον  οὐκ   ἄξιον αὐτῆς. ~(Φασὶ δὲ Ἕλληνες
[1, 17]   μηνίειν καὶ μὴ) {καὶ μὴν}  οὐκ   ἀπεῖρξε τὸ πῦρ, καὶ ἴσως
[1, 17]   ἐπὶ κρατῆρα οἴνου. φιλοσοφία δὲ  οὐκ   ἀπεστάλη ὑπὸ κυρίου, ἀλλ´ ἦλθε,
[1, 23]   παρὰ ἀκόντων τῶν πολὺν χρόνον  οὐκ   ἀποδιδόντων, ἀλλὰ ἀποστερούντων. ~(Ἔστιν οὖν
[1, 1]   οὐ φανερωθήσεται, οὐδὲ κεκαλυμμένον  οὐκ   ἀποκαλυφθήσεται» ἀκουσάτω καὶ παρ´ ἡμῶν,
[1, 19]   ἡμᾶς φιλοτιμίαν) εἴτε κατὰ συντυχίαν,  οὐκ   ἀπρονόητος συντυχία· εἴτ´ αὖ
[1, 15]   αὐτῷ ὁμακοεῖον αἰνίττεται. Πλάτων δὲ  οὐκ   ἀρνεῖται τὰ κάλλιστα εἰς φιλοσοφίαν
[1, 8]   μὲν γὰρ ἐκείνους ἥδει,  οὐκ   ἀσκοῦμεν ἡμεῖς· δὲ ἡμεῖς
[1, 26]   κατὰ τὸν Μωυσέα προφητείας ἀγνώμονες,  οὐκ   αὐτόθεν ὁμολογοῦντες τήν τε ἀλήθειαν
[1, 6]   δι´ ἀπάτην ὑποτρέχουσιν ἡμῖν ὑποπίπτειν  οὐκ   ἐᾷ. ἐν τούτοις οὖν τοῖς
[1, 14]   μοι ὄφελος; λέγων, εἰ νεκροὶ  οὐκ   ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν· αὔριον
[1, 18]   τουτέστι διὰ τῶν προφητῶν κατηγγελμένῃ,  οὐκ   ἔγνω κόσμος διὰ τῆς
[1, 27]   ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης  οὐκ   ἔγνωσαν, οὐκ ἔστι φόβος θεοῦ
[1, 15]   προθεσπίζουσι τὰ μέλλοντα. αὗται γοῦν  οὐκ   εἴασαν αὐτοὺς τὴν μάχην θέσθαι
[1, 9]   ὀρθοδοξασταὶ καλούμενοι ἔργοις προσφέρονται καλοῖς,  οὐκ   εἰδότες ποιοῦσιν; ~(Διὰ τοῦτο
[1, 20]   καὶ φιλοσοφία τοὺς Ἕλληνας,  οὐκ   εἰς τὴν καθόλου δὲ δικαιοσύνην
[1, 1]   ἀξιόλογον ἀπολαμβάνων τὴν πολιτείαν αὐτήν·  οὐκ   εἰσελεύσεται δὲ εἰς τὰ ἅγια
[1, 1]   γὰρ ἔστι τὰ γραφέντα μὴ  οὐκ   ἐκπεσεῖν» καίτοι ἀνέκδοτα ὑπό γ´
[1, 12]   γὰρ αὐτῷ ἐστιν. σοφοὶ δὲ  οὐκ   ἐκφέρουσιν ἐκ στόματος, διαλογίζονται
[1, 8]   ὑφαιρουμένην καὶ ἐπαγγελλομένην σοφίαν ἣν  οὐκ   ἐμελέτησεν. ἐν βραχεῖ δὲ εἰπεῖν,
[1, 28]   ἐπὶ τὸν τῶν ὅλων θεόν,  οὐκ   ἐμπειρίαν τῶν θνητῶν, ἀλλ´ ἐπιστήμην
[1, 18]   τοῦ κόσμου» ἐπ´ ἴσης τῷ  οὐκ   ἐμώρανεν» ἵνα μὴ αἰτία
[1, 17]   ἀπόστολος καὶ λαλοῦμεν» λέγει  οὐκ   ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις,
[1, 2]   ἀφειδῶς πάντα μὲν ἀντιλέγειν ἐθέλουσιν  οὐκ   ἐν δίκῃ, πάντα δὲ ὀνόματα
[1, 1]   καὶ λαλεῖται, μᾶλλον δὲ  οὐκ   ἐν φωνῇ, ἀλλ´ ἐν τῷ
[1, 19]   οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος  οὐκ   ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ οὐδὲ
[1, 5]   ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν, χρῆσθαι μέν,  οὐκ   ἐνδιατρίβειν δὲ καὶ ἐναπομένειν τῇ
[1, 17]   ἐπιτελεῖται, ὅτι τὸ κωλῦσαι δυνάμενον  οὐκ   ἐνεργεῖ οὐδὲ κωλύει. τί γὰρ
[1, 7]   περὶ ἀληθείας λόγον, Ἀβραὰμ δὲ  οὐκ   ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀλλ´ ἐκ
[1, 19]   κλοπῆς γλυκεροῦ, ἄρτον καὶ ὕδωρ  οὐκ   ἐπ´ ἄλλων τινῶν, ἀλλ´
[1, 14]   δίδωσί τι τῆς ἀληθείας καὶ  οὐκ   ἐπαισχύνεται πρός τε οἰκοδομὴν καὶ
[1, 5]   Ἅιδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς  οὐκ   ἐρείδεται. μακρὰν οὖν ποίησον ἀπὸ
[1, 20]   ἀλλ´ ἐκ πολλῶν αἴτιον ἕν  (οὐκ   ἔστι γὰρ αἴτιος ἕκαστος τοῦ
[1, 14]   δὲ τὴν γνῶσιν ἐγκελεύεσθαι μεταδιώκειν.  οὐκ   ἔστι γὰρ ἄνευ τῆς τῶν
[1, 15]   Πυθαγόραν (Ἰεζεκιὴλ τοῦτον ἡγοῦνταί τινες,  οὐκ   ἔστι δέ, ὡς ἔπειτα δηλωθήσεται)
[1, 10]   ἄκουσον ἐκ τῆς σοφίας Ἰησοῦ·  οὐκ   ἔστι σοφία πονηρίας ἐπιστήμη. ταύτην
[1, 4]   φησὶν βασιλεὺς ἐρωτᾷ,  οὐκ   ἔστι σοφῶν, μάγων, ἐπαοιδῶν, Γαζαρηνῶν
[1, 12]   τε καὶ ἀπαιδεύτοις· σχεδὸν γὰρ  οὐκ   ἔστι τούτων πρὸς τοὺς πολλοὺς
[1, 27]   καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν,  οὐκ   ἔστι φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν
[1, 17]   τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι  οὐκ   ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν
[1, 21]   ἑβδομάδας ἐξολοθρευθήσεται χρῖσμα, καὶ κρίμα  οὐκ   ἔστιν αὐτῷ. καὶ τὴν πόλιν
[1, 17]   καὶ διδαχὴ ἐμὴ  οὐκ   ἔστιν ἐμὴ» κύριος λέγει,
[1, 20]   αὐτὸν ἀληθής ἐστι καὶ ἀδικία  οὐκ   ἔστιν ἐν αὐτῷ. ἔμπαλιν οὖν
[1, 29]   εἰ ἄρα ἔστι ταῦτα  οὐκ   ἔστιν« ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ
[1, 29]   παλαιὰν δόξαν, γέρων δὲ Ἑλλήνων  οὐκ   ἔστιν οὐδείς· γέροντας, οἶμαι, εἰπὼν
[1, 1]   ἀλλ´ ἣν οὐδεὶς εὐλόγως καταμέμψεται.  οὐκ   εὐθὺς δ´ εἴ τις μὴ
[1, 29]   βαρβαρικόν τινα τρόπον ἀπλάστῳ καὶ  οὐκ   εὐκρινεῖ χρωμένων ἡμῶν τῇ μεταφορᾷ.
[1, 15]   Νουμᾶς δι´ ἐπικρύψεως ὡς  οὐκ   ἐφάψασθαι τοῦ βελτίστου δυνατὸν ἄλλως
[1, 3]   δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου  οὐκ   ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ·
[1, 19]   τοῦ Πλάτωνος τὸ σύγγραμμα, μὴ  οὐκ   τοῦτο φιλοσοφεῖν» λέγει, περὶ
[1, 5]   πεπαιδαγωγῆσθαι. τί οὖν; ἠθέλησε μέν,  οὐκ   ἠδυνήθη δέ· ποσάκις δὲ
[1, 19]   ἀλλότριον» τὸ βάπτισμα τὸ αἱρετικὸν  οὐκ   οἰκεῖον καὶ γνήσιον ὕδωρ λογιζομένη,
[1, 1]   Ἑλληνικῆς χρηστομαθίας καρπὸς προχωρείτω.  οὐκ   οἶμαι γάρ τινα οὕτως εὐτυχῆ
[1, 19]   ἀνέμους καὶ διώκει ὄρνεα πτερωτά.  οὐκ   οἶμαι φιλοσοφίαν λέγειν τὰ νῦν
[1, 4]   σοφίας δεδαηκότα» εἰπὼν καὶ ναύτην  οὐκ   ὀκνεῖ λέγειν σοφόν, οὔτε τι
[1, 13]   ὅσοι τἀληθοῦς ὠρέχθησαν, οἳ μὲν  οὐκ   ὀλίγα, οἳ δὲ μέρος τι,
[1, 21]   καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἄντικρυς  οὐκ   ὀλίγα τῶν μελλόντων καὶ ἤδη
[1, 11]   τοὺς δοκησισόφους καὶ οἰομένους εἶναι,  οὐκ   ὄντας δὲ σοφοὺς ἐπιρραπίζων γράφει.
[1, 10]   δίκαιος ζήσεται εἰς τέλος, ὅτι  οὐκ   ὄψεται καταφθοράν, ὅταν ἴδῃ σοφοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010