Alphabétiquement     [«   »]
τἀρσενικὰ 1
τάρταρον 1
τάς 4
τὰς 71
Τατιανός 1
Τατιανῷ 1
τάττεται 1
Fréquences     [«    »]
64 ἀλλὰ
66 αὐτοῦ
62 μετὰ
71 τὰς
75 οὐκ
76
89 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τὰς


Livre, Chap.
[1, 21]   σφραγίσαι ἁμαρτίας καὶ τοῦ ἀπαλεῖψαι  τὰς   ἀδικίας, καὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι καὶ
[1, 19]   φησὶν σοφία, τοῖς ἀμφὶ  τὰς   αἱρέσεις δηλονότι, ἄρτων κρυφίων ἡδέως
[1, 19]   ἐπιχειρεῖ καὶ πιθανεύεται φιλοσοφία, ἀλλὰ  τὰς   αἱρέσεις ἐπιρραπίζει. ἐπιφέρει γοῦν· ἀπέλιπεν
[1, 4]   βαναύσους μετιόντες τέχνας τοῦ περὶ  τὰς   αἰσθήσεις ἀπολαύουσι περιττοῦ, ἀκοῆς μὲν
[1, 12]   τὴν γλῶτταν μόνον, ἀλλὰ καὶ  τὰς   ἀκοὰς ἁγνίζεσθαι προσήκει ἡμῖν, εἴ
[1, 1]   ἀκολουθίᾳ προαπολυομένη, ὡς ἑτοίμους ἔχειν  τὰς   ἀκοὰς πρὸς τὴν παραδοχὴν τῆς
[1, 3]   γαργαλίζοντες οὐκ ἀνδρικῶς, ἐμοὶ δοκεῖν,  τὰς   ἀκοὰς τῶν κνήσασθαι γλιχομένων, ποταμὸς
[1, 9]   καὶ ῥητορικὴν διαλεκτικῆς καὶ μετὰ  τὰς   ἄλλας καὶ τὰς κατὰ τὴν
[1, 1]   ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ  τὰς   ἀνομίας μου ἐξάλειψον. καρδίαν καθαρὰν
[1, 6]   εἶδος ἕνεκα τοῦ τὰς δόξας  τὰς   ἀπατηλὰς διακρούεσθαι τῶν σοφιστῶν. Εὖ
[1, 12]   κύριος, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων,  τὰς   ἀποκρύφους τῆς ἀληθοῦς γνώσεως παραδόσεις
[1, 11]   δὲ τὸ πῦρ, καὶ οἱ  τὰς   ἀτόμους ἀρχὰς ὑποτιθέμενοι, φιλοσοφίας ὄνομα
[1, 4]   αὐτοὺς παραστήσαντες. οἱ μὲν γὰρ  τὰς   βαναύσους μετιόντες τέχνας τοῦ περὶ
[1, 21]   ὁμολογοῦσιν οἱ ἄνθρωποι δυνατωτέρας εἶναι  τὰς   βαρβάρῳ φωνῇ λεγομένας. καὶ Πλάτων
[1, 21]   τὴν κοινήν, ἀπεριλήπτους δὲ οὔσας  τὰς   βαρβάρων φωνὰς μηδὲ διαλέκτους, ἀλλὰ
[1, 22]   τῶν παρὰ σφίσιν εὐδοκιμωτάτων περὶ  τὰς   γραφὰς ἐμπείρους καὶ τῆς Ἑλληνικῆς
[1, 10]   ἵνα δὴ φάγωμεν λογικῶς, καὶ  τὰς   γραφὰς ἐπιγνόντες πολιτευσώμεθα καθ´ ὑπακοήν.
[1, 22]   ἐκτεθέντα ὧδε ἐχέτω, ἑρμηνευθῆναι δὲ  τὰς   γραφὰς τάς τε τοῦ νόμου
[1, 10]   χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων,  τὰς   δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασθαι. ἐπὶ
[1, 9]   οὕτως ὡς ἐκδέξασθαι μὴ μεμαθηκότας.  τὰς   δὲ ἐντολάς» φησίν, ἀπόγραψαι δισσῶς
[1, 19]   γὰρ ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος,  τὰς   δὲ τροχιὰς τοῦ ἰδίου γεωργίου
[1, 21]   Πτολεμαῖος οὗτος ἱερεὺς μὲν ἦν,  τὰς   δὲ τῶν Αἰγυπτίων βασιλέων πράξεις
[1, 9]   τάς τε ὁμωνύμως ἐκφερομένας κατὰ  τὰς   διαθήκας; παρ´ ἀμφιβολίαν γὰρ
[1, 22]   αἱ πᾶσαι ἑρμηνεῖαι συναντιβληθεῖσαι καὶ  τὰς   διανοίας καὶ τὰς λέξεις· θεοῦ
[1, 8]   τε αὖ θρυλουμένη κατὰ  τὰς   διατριβὰς διαλεκτικὴ γύμνασμα φιλοσόφου περὶ
[1, 7]   καὶ οἱ τόποι οἱ δεκτικοὶ  τὰς   διαφορὰς ἐγέννησαν. ἄλλως τε
[1, 7]   Κορινθίους ἐπιστολῇ κατὰ λέξιν φησὶ  τὰς   διαφορὰς ἐκτιθέμενος τῶν κατὰ τὴν
[1, 20]   αὐτῆς σοφιστικὴν ἐπιχείρησιν καὶ διακρουομένη  τὰς   δολερὰς κατὰ τῆς ἀληθείας ἐπιβουλὰς
[1, 6]   τὸ ἐλεγκτικὸν εἶδος ἕνεκα τοῦ  τὰς   δόξας τὰς ἀπατηλὰς διακρούεσθαι τῶν
[1, 28]   διαλεκτικὴ ἐπισκοποῦσα τὰ πράγματα καὶ  τὰς   δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας δοκιμάζουσα
[1, 1]   παραθετέον δόξας τε καὶ φωνὰς  τὰς   ἐμβοώσας παρ´ ἕκαστα αὐτοῖς δι´
[1, 9]   πάντων εἶναι τὴν συνιεῖσαν ἀκοήν,  τὰς   ἐντέχνους ἀπαιτεῖ πρὸς σαφήνειαν διδασκαλίας.
[1, 21]   κενωθήσονται οἱ καιροί. καὶ μετὰ  τὰς   ἑξήκοντα δύο ἑβδομάδας ἐξολοθρευθήσεται χρῖσμα,
[1, 28]   πράγματα καὶ τὰς δυνάμεις καὶ  τὰς   ἐξουσίας δοκιμάζουσα ὑπεξαναβαίνει ἐπὶ τὴν
[1, 24]   πασῶν κακίστη κατὰ  τὰς   ἐπιθυμίας τάττεται βασιλεία, ὡς
[1, 17]   ὑμῶν τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ  τὰς   ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε
[1, 21]   τὰ ὀνόματα ἔχουσιν, ἐπεὶ καὶ  τὰς   εὐχὰς ὁμολογοῦσιν οἱ ἄνθρωποι δυνατωτέρας
[1, 21]   δὲ κἀκεῖνα τῇ χρονογραφίᾳ προσαποδοτέον,  τὰς   ἡμέρας λέγω, ἃς αἰνίττεται Δανιὴλ
[1, 21]   δὲ Ἰώσηπος Ἰουδαῖος  τὰς   Ἰουδαϊκὰς συντάξας ἱστορίας καταγαγὼν τοὺς
[1, 21]   οἰκοδομὴν τοῦ νεώ, ἅτερος δὲ  τὰς   ἴσας σὺν ἀρχιτέκτονι Τυρίῳ ἐκ
[1, 9]   καὶ μετὰ τὰς ἄλλας καὶ  τὰς   κατὰ τὴν βάρβαρον φιλοσοφίαν αἱρέσεις
[1, 1]   τρόπους, τὰ ἤθη, τὸν βίον,  τὰς   κινήσεις, τὰς σχέσεις, τὸ βλέμμα,
[1, 15]   τῆς Λαχέσεως λόγον ἐξαγγέλλοντα πρὸς  τὰς   κληρουμένας ψυχὰς καὶ προθεσπίζοντα. κἀν
[1, 26]   αὐτῇ κολαστική, τοῦ κατὰ  τὰς   κολάσεις μέτρου ἐπιστημονική τις οὖσα.
[1, 16]   ἀληθείας, ἔτι δὲ ἐξασθενεῖ πράττειν  τὰς   κυριακὰς ἐντολάς, ἀλλ´ οὖν γε
[1, 22]   συναντιβληθεῖσαι καὶ τὰς διανοίας καὶ  τὰς   λέξεις· θεοῦ γὰρ ἦν βούλημα
[1, 3]   που τοὺς σοφιστὰς τοὺς περὶ  τὰς   λέξεις καὶ τὰς τέχνας περιττοὺς
[1, 17]   κωλύσαντα τὴν κλοπὴν καταμέμψονται. καὶ  τὰς   ναῦς τοίνυν τῶν Ἑλλήνων μὴ
[1, 11]   τερθρείαν λέγει. διὸ κἀκεῖνα ἐπιστέλλει·  τὰς   νεωτέρας ζητήσεις φεύγετε· μειρακιώδεις γὰρ
[1, 21]   τὸν μέγαν κάτω που περὶ  τὰς   ὀλυμπιάδας γενόμενοι, ὡς παρεστήσαμεν. καὶ
[1, 19]   γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ  τὰς   ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, ζητεῖν
[1, 23]   τὸν παῖδα ἐνθέμενοι ἐκτιθέασι παρὰ  τὰς   ὄχθας τοῦ ποταμοῦ ἑλώδους ὄντος,
[1, 22]   Λευίτης ἱερεὺς γενόμενος πάσας  τὰς   παλαιὰς αὖθις ἀνανεούμενος προεφήτευσε γραφάς.
[1, 22]   γραφαῖς ἠξίωσε καὶ τοὺς Ἱεροσολυμίτας  τὰς   παρ´ αὐτοῖς προφητείας εἰς τὴν
[1, 21]   δὲ οἱ Ἕλληνες διαλέκτους εἶναι  τὰς   παρὰ σφίσι εʹ Ἀτθίδα, Ἰάδα,
[1, 18]   δοκησίσοφος παραινέσεις ἔχει τινὰς  τὰς   παρὰ τῷ ἀποστόλῳ κελευούσας ἐνδύσασθαι
[1, 8]   τοίνυν γενναῖος ἀπόστολος, ἐκφαυλίζων  τὰς   περιττὰς ταύτας τῶν λέξεων τέχνας,
[1, 22]   ἦν. τὸ γένος αὐτοῦ καὶ  τὰς   πράξεις καὶ τὸν βίον ἀξιόπιστοι
[1, 28]   περί τε τοὺς λόγους καὶ  τὰς   πράξεις οἰκεία χρῆσις. εἰκότως ἄρα
[1, 22]   τάς τε τοῦ νόμου καὶ  τὰς   προφητικὰς ἐκ τῆς τῶν Ἑβραίων
[1, 10]   Σειρήνων ἡδίους ἡγεῖσθαι Πυθαγόρας παραινεῖ,  τὰς   σοφίας ἀσκεῖν μὴ μετὰ ἡδονῆς
[1, 1]   πρὸ αὐτῆς τῆς παραδόσεως λεγόμενος)  τὰς   συνήθεις {διὸ δὴ} παραθετέον δόξας
[1, 1]   ἤθη, τὸν βίον, τὰς κινήσεις,  τὰς   σχέσεις, τὸ βλέμμα, τὸ φθέγμα,
[1, 19]   δή, ὥς φασιν οἱ περὶ  τὰς   τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι
[1, 9]   προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι οὐ  τὰς   τέχνας ἐγνώκεσαν, δι´ ὧν τὰ
[1, 19]   τοῦτο φιλοσοφεῖν» λέγει, περὶ  τὰς   τέχνας κυπτάζοντα ζῆν οὐδὲ πολυμαθοῦντα,
[1, 3]   τοὺς περὶ τὰς λέξεις καὶ  τὰς   τέχνας περιττοὺς καλούσης τῆς γραφῆς.
[1, 27]   κατατρεχέτω τις τοῦ νόμου διὰ  τὰς   τιμωρίας ὡς οὐ καλοῦ κἀγαθοῦ·
[1, 18]   ἐκδιδάσκεσθαι τὸν λόγον καὶ εἰς  τὰς   τραπέζας τὸ ἀργύριον βάλλεσθαι δεδοκιμασμένον
[1, 24]   καὶ ἀσχημάτιστον. πρὶν γοῦν ἀκριβωθῆναι  τὰς   τῶν ἀγαλμάτων σχέσεις κίονας ἱστάντες
[1, 20]   παιδευόμενοι· ἔνθεν οὐδ´ ὡσαύτως κινοῦσι  τὰς   ψυχάς, ἀλλὰ διαφόρῳ διδασκαλίᾳ. εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010