Alphabétiquement     [«   »]
ἡμέτεραι 1
ἡμετέραν 1
ἡμετέρων 1
ἡμῖν 31
ἡμίσει 2
ἥμισυ 6
ἠμύναντο 1
Fréquences     [«    »]
30 αὐτῆς
31 εἴκοσι
30 φησὶν
31 ἡμῖν
31 Μωυσέως
31 φιλοσοφίας
32 ἀλήθειαν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἡμῖν


Livre, Chap.
[1, 21]   τε καὶ ποιητῶν, Μωυσῆς  ἡμῖν   ἀποδέδεικται πρεσβύτερος. Καὶ οὔτι γε
[1, 21]   Μωυσῆς προτερεῖ, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν  ἡμῖν   δεδήλωται. Ἀλέξανδρος δὲ Πολυΐστωρ
[1, 23]   σφῶν ἕκητι δυσμόρων· ἔπειτ´ ἐκήρυσς´  ἡμῖν,   Ἑβραίων γένει, τἀρσενικὰ ῥίπτειν ποταμὸν
[1, 12]   καὶ τὰς ἀκοὰς ἁγνίζεσθαι προσήκει  ἡμῖν,   εἴ γε τῆς ἀληθείας μεθεκτικοὶ
[1, 28]   οὐχ ἁπλῶς γάλα. τετραχῶς δὲ  ἡμῖν   ἐκληπτέον καὶ τοῦ νόμου τὴν
[1, 1]   καθήκει, ὅπως ὅτι μάλιστα πλειόνων  ἡμῖν   ἐργατῶν εὐπορία γένηται. γεωργία
[1, 7]   ὄντας ἐπακοῦσαι καὶ τῶν παρ´  ἡμῖν,   ἢν μόνον ἐθελήσωσιν. ἄλλως τις
[1, 19]   ἑαυτοὺς γινώσκοντες κἀκ τοῦ ἐν  ἡμῖν   θείου τὸ ποιητικὸν αἴτιον ὡς
[1, 11]   δὲ τὴν ὀχυροῦσαν τὴν πίστιν  ἡμῖν   θεωρίαν. τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα
[1, 23]   τῆς ἀνατροφῆς τοῦ Μωυσέως συνᾴσεται  ἡμῖν   καὶ Ἐζεκίηλος τῶν
[1, 17]   τολμήματος. Οἶδα πολλοὺς ἀδιαλείπτως ἐπιφυομένους  ἡμῖν   καὶ τὸ μὴ κωλῦον αἴτιον
[1, 17]   ὅτι μάλιστα θεὸς μένῃ  ἡμῖν   κακίας ἀναίτιος. ἐπεὶ δὲ τῶν
[1, 1]   ἐποπτικὴν θεωρίαν γνώσεως, προβήσεται  ἡμῖν   κατὰ τὸν εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν
[1, 1]   ἐνυπάρχον ἀνακινοῦσα. πολλοὶ γὰρ ἐν  ἡμῖν»   κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον ἀσθενεῖς
[1, 18]   ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε, ἐφ´  ἡμῖν   κείμενα διελέγχουσα καὶ τὴν αἵρεσιν
[1, 21]   Κάδμου γεγόνασιν ἡλικίαν. κἄν τις  ἡμῖν   λέγῃ Φημονόην πρώτην χρησμῳδῆσαι Ἀκρισίῳ,
[1, 17]   ἀπατηλαῖς ἐκείναις φαντασίαις ἀπόκειται ἐφ´  ἡμῖν.   λῃστὴς δὲ καὶ κλέπτης
[1, 22]   καὶ Πυθαγόρας πολλὰ τῶν παρ´  ἡμῖν   μετενέγκας εἰς τὴν ἑαυτοῦ δογματοποιίαν.
[1, 10]   μάλα μακάριος ἀπόστολος παραινῶν  ἡμῖν   μὴ λογομαχεῖν τε δι´ οὐδὲν
[1, 24]   δι´ οὗ καὶ τὸ βλέπειν  ἡμῖν   νοητῶς δεδώρηται. ~(Πλάτων δὲ
[1, 1]   οὕτω κἀνταῦθα (πρὸς πολλοὺς γὰρ  ἡμῖν   λόγος πρὸ αὐτῆς
[1, 1]   προπαιδείας τοῖς καλλίστοις τὰ ὑπομνήματα  ἡμῖν.   οὐ γὰρ μόνον δι´ Ἑβραίους
[1, 1]   μὲν οὖν τινα μηδὲ ἀπομνημονευθέντα  ἡμῖν   (πολλὴ γὰρ παρὰ τοῖς
[1, 24]   ἀποστερούντων. ~(Ἔστιν οὖν Μωυσῆς  ἡμῖν   προφητικός, νομοθετικός. τακτικός, στρατηγικός, πολιτικός,
[1, 15]   Αἰγύπτιον βασιλέα καὶ τοῦ Θωὺθ  ἡμῖν   σοφώτερον δείκνυσιν, ὅντινα Ἑρμῆν οἶδεν
[1, 29]   ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων πρῶτος  ἡμῖν   Στρωματεὺς ἐνταυθοῖ περιγεγράφθω.
[1, 19]   τὸν σωτῆρα οἶμαι θεὸν εἰρῆσθαι  ἡμῖν   τὰ νῦν· μετὰ δὲ τὴν
[1, 23]   ἀσθενέστερον σέθεν; δ´ εἶπεν·  ἡμῖν   τίς ς´ ἀπέστειλεν κριτὴν
[1, 9]   ἐπιμέλειαν τῆς ἀμπέλου χρεία, ἵνα  ἡμῖν   τὸν ἐδώδιμον καρπὸν ἐκφήνῃ. καθάπερ
[1, 6]   τε αὖ δι´ ἀπάτην ὑποτρέχουσιν  ἡμῖν   ὑποπίπτειν οὐκ ἐᾷ. ἐν τούτοις
[1, 22]   γραφαί, λεκτέον δὲ ὅμως καὶ  ἡμῖν   ὡς ὅτι μάλιστα δι´ ὀλίγων.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010