Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτους 3
τοιούτῳ 1
τοιούτων 1
τοῖς 144
τολμᾷ 1
τολμήματος 1
τόλμης 2
Fréquences     [«    »]
144 μὴ
137 πρὸς
111 τῇ
144 τοῖς
149 τοὺς
157 οἱ
164 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τοῖς


Livre, Chap.
[1, 23]   παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὑπηρέτησαν  τοῖς   Αἰγυπτίοις μισθὸν ἀναγκαῖον κομιζόμενοι, ἔπειτα
[1, 15]   Φοῖνιξ ὢν τὸ γένος καὶ  τοῖς   Αἰγυπτίων προφήταις συμβεβληκέναι εἴρηται, καθάπερ
[1, 18]   τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν  τοῖς   ἀκούουσιν. ἀγαθοῦ δ´ ἂν ἀνάγκη
[1, 1]   ἀπὸ συγκρίσεως τὸ δοκίμιον ποιεῖσθαι  τοῖς   ἀκροωμένοις ἐπιτρεπτέον οὐδὲ εἰς ἐξέτασιν
[1, 20]   αἰτία οὖσα καταλήψεως, σὺν δὲ  τοῖς   ἄλλοις αἰτία καὶ συνεργός. τάχα
[1, 6]   τὸ γεννᾶν, ὥσπερ καὶ ἐν  τοῖς   ἄλλοις ζῴοις. διὸ καί φησιν·
[1, 20]   καθέλκεσθαι τὴν ναῦν, ἀλλὰ σὺν  τοῖς   ἄλλοις) οὕτω καὶ φιλοσοφία
[1, 19]   παρακελεύομαι λέγουσα, φησὶν σοφία,  τοῖς   ἀμφὶ τὰς αἱρέσεις δηλονότι, ἄρτων
[1, 11]   καλὸν κατέχετε» τοῖς πνευματικοῖς λέγων  τοῖς   ἀνακρίνουσι πάντα, κατὰ ἀλήθειαν λεγόμενα
[1, 15]   ἀκριβῆ τὴν διὰ τῶν σπλάγχνων  τοῖς   ἀνθρώποις προφαίνειν τοῦ μέλλοντος δήλωσιν
[1, 21]   ἑβδομήκοντα ἕξ. εἰ δέ τις  τοῖς   ἀπὸ Ἰησοῦ μέχρι Δαβὶδ τετρακοσίοις
[1, 21]   Μόψος, ὡς ἂν συμπλεύσας  τοῖς   Ἀργοναύταις. ~(φασὶ δὲ τὴν Μόψου
[1, 21]   πρὸς τούτοις, Ἴδμων σὺν  τοῖς   Ἀργοναύταις, Φημονόη Δελφίς, Μόψος
[1, 21]   μαρτυρεῖ Ῥόδιος Ἀπολλώνιος ἐν  τοῖς   Ἀργοναυτικοῖς. ἀπὸ δὲ τῆς Ἡρακλέους
[1, 15]   φιλοσοφίαν, Χαλδαίων τε καὶ Μάγων  τοῖς   ἀρίστοις συνεγένετο καὶ τὴν ἐκκλησίαν
[1, 15]   τὰ περὶ φύσεως εἰρημένα παρὰ  τοῖς   ἀρχαίοις λέγεται καὶ παρὰ τοῖς
[1, 21]   Ἰωνικῆς ἀποικίας· Ἀρίσταρχος δὲ ἐν  τοῖς   Ἀρχιλοχείοις ὑπομνήμασι κατὰ τὴν Ἰωνικὴν
[1, 3]   παρωνύμως κεκλήκασι. Κρατῖνος γοῦν ἐν  τοῖς   Ἀρχιλόχοις ποιητὰς καταλέξας ἔφη· οἷον
[1, 25]   ὠνόμασεν, ὅταν ἄρχοντες μὲν πρέπωσι  τοῖς   ἀρχομένοις, πειθήνιοι δὲ οἱ ἀρχόμενοι
[1, 25]   ἀρχομένοις, πειθήνιοι δὲ οἱ ἀρχόμενοι  τοῖς   ἄρχουσι γίγνωνται, ὅπερ κατὰ
[1, 13]   δὲ οὐκέτι πάντα) ὀρθὰ δὲ  τοῖς   βουλομένοις ἀπενέγκασθαι αἴσθησιν. ἀνθαιρεῖσθε παιδείαν
[1, 15]   εἰσὶ δὲ τῶν Ἰνδῶν οἱ  τοῖς   Βούττα πειθόμενοι παραγγέλμασιν. ὃν δι´
[1, 4]   φρόνησιν, καὶ θησαυρίζει δικαίοις βοήθειαν·  τοῖς   γὰρ ὑπὸ φιλοσοφίας δεδικαιωμένοις βοήθεια
[1, 15]   οἱ Αἰγυπτίων καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται, σὺν  τοῖς   δ´ ἐπὶ πᾶσιν ἐπ´ ἔτε´
[1, 23]   μετρικὴν ἅμα καὶ μουσικὴν παρὰ  τοῖς   διαπρέπουσιν Αἰγυπτίων ἐδιδάσκετο καὶ προσέτι
[1, 17]   χρηστὸν τέλος ἀποτελεῖν καὶ ὠφελίμως  τοῖς   δοκοῦσι φαύλοις χρῆσθαι καθάπερ καὶ
[1, 1]   ἣν δεῖ ἐκ συνασκήσεως αὔξειν,  τοῖς   δούλοις τὰ ὑπάρχοντα διανείμας. αὖθις
[1, 21]   Ἀγγαῖος, Ζαχαρίας καὶ ἐν  τοῖς   δώδεκα Ἄγγελος. γίνονται δὲ οἱ
[1, 21]   δύο, μεθ´ ὃν ἐν  τοῖς   δώδεκα Ἄγγελος. μετὰ δὲ Ἀγγαῖον
[1, 21]   Μωυσῆς πρὸ τοῦ τὴν ἔξοδον  τοῖς   Ἑβραίοις ἀπὸ Αἰγύπτου γεγονέναι, προσθείη
[1, 24]   τῷ παντοκράτορι θεῷ προηγεῖσθαι ποιῆσαι  τοῖς   Ἑβραίοις νύκτωρ στῦλον πυρὸς τὸν
[1, 21]   ἄλλων τῶν μετὰ Μωσέα παρὰ  τοῖς   Ἑβραίοις προφητῶν τοὺς χρόνους. Μετὰ
[1, 1]   καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν  τοῖς   ἐγκάτοις μου. μὴ ἀπορρίψῃς με
[1, 21]   Ἐφραῒμ ἄρξας ἔτη τρία πρὸς  τοῖς   εἴκοσι. μεθ´ ὃν ἐξαμαρτὼν πάλιν
[1, 14]   ἐστὶν ἀληθής. ὁρᾷς ὅπως κἂν  τοῖς   Ἑλλήνων προφήταις δίδωσί τι τῆς
[1, 5]   φιλοσοφίας. τάχα δὲ καὶ προηγουμένως  τοῖς   Ἕλλησιν ἐδόθη τότε πρὶν
[1, 24]   τὰ ἡμέτερα κἂν ἐντεῦθεν γενέσθω  τοῖς   Ἕλλησιν, ὅτι ἄρα δυνατὸν τῷ
[1, 21]   ὁπόσοις ἔτεσι Μωυσῆς προτερεῖ, ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν ἡμῖν δεδήλωται. Ἀλέξανδρος δὲ
[1, 7]   οὐ τὴν αὐτὴν ἔσχηκε χάριν  τοῖς   ἐν τῷ πίονι φυεῖσιν ἤτοι
[1, 19]   γῆν, συνάγων χερσὶν ἀκαρπίαν. καὶ  τοῖς   ἐνδεέσι φρενῶν παρακελεύομαι λέγουσα, φησὶν
[1, 1]   ἐξέτασιν ἔκδοτον παραδοτέον τὸν λόγον  τοῖς   ἐντεθραμμένοις λόγων παντοδαπῶν τέχναις καὶ
[1, 15]   τοῖς ἀρχαίοις λέγεται καὶ παρὰ  τοῖς   ἔξω τῆς Ἑλλάδος φιλοσοφοῦσι, τὰ
[1, 1]   πλεῖον καὶ λέγων συνακροᾶται πολλάκις  τοῖς   ἐπακούουσιν αὐτοῦ· εἷς γὰρ
[1, 1]   δ´ οἶμαι καὶ παῖδας ἀγαθοὺς  τοῖς   ἔπειτα καταλείπειν. οἱ μέν γε
[1, 15]   τῆς Ποσειδῶνος. Σαραπίων δὲ ἐν  τοῖς   ἔπεσι μηδὲ ἀποθανοῦσαν λῆξαι μαντικῆς
[1, 21]   Ἀμφιάρεων τὸν σὺν τοῖς ἑπτὰ  τοῖς   ἐπὶ Θήβας στρατεύσασι μιᾷ γενεᾷ
[1, 21]   προειρημένων προφητῶν ἡλικίας σὺν καὶ  τοῖς   ἑπτὰ λεγομένοις σοφοῖς προγενεστέρα ἂν
[1, 14]   δὲ Ἀκουσίλαον τὸν Ἀργεῖον ἐγκατέλεξαν  τοῖς   ἑπτὰ σοφοῖς, ἄλλοι δὲ Φερεκύδην
[1, 21]   τὸν Ἀμφιάρεων τὸν σὺν  τοῖς   ἑπτὰ τοῖς ἐπὶ Θήβας στρατεύσασι
[1, 1]   ἀμοιβὴν παρὰ τοῦ τὸν μισθὸν  τοῖς   ἐργάταις κατ´ ἀξίαν ἀποδώσειν ὑπεσχημένου.
[1, 26]   δὲ ἀπιστοῦντες ἥκιστά τε ἐν  τοῖς   ἔργοις εἶναι βεβουλημένοι, εἴπερ τινὲς
[1, 21]   πρὸ τοῦ παιδὸς προφητεύειν ἐν  τοῖς   εὐαγγελίοις λέγεται. Ἄνωθεν οὖν ἀπὸ
[1, 14]   ἐξαιρέτως δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ Κρησὶ  τοῖς   εὐνομωτάτοις. Τὸ μὲν οὖν γνῶθι
[1, 19]   ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν  τοῖς   ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ»
[1, 8]   τοῦ λόγου ἐπακηκοότων τοῖς ἰχθύσι  τοῖς   θαλασσίοις ἐοικότες, οἳ δὴ ἐν
[1, 21]   λέγεσθαι. Πλάτων δὲ καὶ  τοῖς   θεοῖς διάλεκτον ἀπονέμει τινά, μάλιστα
[1, 26]   εἴη στρατηγική· δὲ χρηστικὴ  τοῖς   θηρευθεῖσι λόγῳ κατὰ τρόπον σοφία
[1, 15]   γὰρ τὴν Ἀκικάρου στήλην ἑρμηνευθεῖσαν  τοῖς   ἰδίοις συντάξαι συγγράμμασι κἄστιν ἐπισημήνασθαι
[1, 15]   Αἴγυπτον τοῖς τε Μάγοις καὶ  τοῖς   ἱερεῦσι μαθητεύων. Ζωροάστρην δὲ τὸν
[1, 23]   διὰ συμβόλων φιλοσοφίαν, ἣν ἐν  τοῖς   ἱερογλυφικοῖς γράμμασιν ἐπιδείκνυνται. τὴν δὲ
[1, 23]   σοφὸν γενέσθαι καὶ γραμματικὴν πρῶτον  τοῖς   Ἰουδαίοις παραδοῦναι καὶ παρὰ Ἰουδαίων
[1, 8]   τῶν καὶ τοῦ λόγου ἐπακηκοότων  τοῖς   ἰχθύσι τοῖς θαλασσίοις ἐοικότες, οἳ
[1, 1]   φιλοσοφίας καὶ τῆς ἄλλης προπαιδείας  τοῖς   καλλίστοις τὰ ὑπομνήματα ἡμῖν. οὐ
[1, 2]   πειθὼ τῶν ἀκροωμένων, θαυμασμὸν ἐγγεννῶσα  τοῖς   κατηχουμένοις, καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν
[1, 18]   ἄπιστοι καὶ μωροί· αὐτοῖς δὲ  τοῖς   κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι
[1, 3]   τινες σφᾶς αὐτοὺς ἐπαίροντες διαβολὰς  τοῖς   λόγοις ἐξευρίσκειν βιάζονται, ζητήσεις ἐριστικὰς
[1, 6]   οὐκ ἐᾷ. ἐν τούτοις οὖν  τοῖς   μαθήμασιν ἐκκαθαίρεταί τε τῶν αἰσθητῶν
[1, 1]   ἡμῖν (πολλὴ γὰρ παρὰ  τοῖς   μακαρίοις δύναμις ἦν ἀνδράσιν) ἔστιν
[1, 1]   συνελόντι φάναι (ἐν πολλοῖς γὰρ  τοῖς   μαργαρίταις τοῖς μικροῖς εἷς,
[1, 24]   ἐν μέν γε ὅπλοις καὶ  τοῖς   μαχίμοις ζῴοις δι´ ἐμψύχων τε
[1, 6]   ἀθήρατον οὖσαν, πλὴν καὶ τότε  τοῖς   μεμαθηκόσι καὶ τὰ αἰσθητήρια συγγεγυμνασμένοις»
[1, 25]   καὶ ὁμονοίας Πλάτων ὠφεληθείς,  τοῖς   μὲν Νόμοις τὸν φιλόσοφον τὸν
[1, 1]   καὶ αἰνίξεταί μοι γραφή, καὶ  τοῖς   μὲν παραστήσεται, τὰ δὲ μόνον
[1, 27]   ἕκαστον τῶν ἁμαρτημάτων, δίκας ἐπιτιθεὶς  τοῖς   μετρίοις αὐτῶν, ὅταν δέ τινα
[1, 1]   ἕτερον, ἤτοι τοῖς σπουδαίοις  τοῖς   μή; γελοῖον μεντἂν εἴη τὴν
[1, 1]   μὴ ῥᾴδιος τοιάδε διακονία  τοῖς   μὴ δεδοκιμασμένοις. ταῦτα δὲ ἀναζωπυρῶν
[1, 1]   (ἐν πολλοῖς γὰρ τοῖς μαργαρίταις  τοῖς   μικροῖς εἷς, ἐν δὲ
[1, 21]   τοῖς Φαίαξιν, δὲ παρὰ  τοῖς   μνηστῆρσι) κατὰ τὸ κιθαρίζειν εὐδοκίμουν.
[1, 15]   δι´ ἣν αἰτίαν οἱ παρὰ  τοῖς   μουσικοῖς δάκτυλοι τὴν προσηγορίαν εἰλήφασι.
[1, 29]   τὸν νομοθέτην φησίν, ἐν δὲ  τοῖς   Νόμοις ἕνα τὸν συνήσοντα τῶν
[1, 1]   Σολομὼν παραινεῖ. ἐν γοῦν  τοῖς   Νόμοις ἐξ Ἑβραίων φιλόσοφος
[1, 13]   ἥδε ῥῆσις· πάντα ἐνώπια  τοῖς   νοοῦσι» (τὰ δὲ πάντα Ἑλληνικά
[1, 21]   τὰ γὰρ δύο ἔτη προσλαμβάνεται  τοῖς   Ὄθωνος καὶ Γάλβα καὶ Οὐιτελλίου
[1, 1]   ὀλίγοις δέ, οἷς προσήκειν ἠπίστατο,  τοῖς   οἵοις τε ἐκδέξασθαι καὶ τυπωθῆναι
[1, 1]   τὸ τοῖς πολλοῖς κρυπτόν, τοῦτο  τοῖς   ὀλίγοις φανερὸν γενήσεται· ἐπεὶ διὰ
[1, 20]   κυριωτέρᾳ καὶ θείᾳ δυνάμει καὶ  τοῖς   ὁμοίοις· θεοδίδακτοι» γὰρ ἡμεῖς, ἱερὰ
[1, 10]   Πολιτικῷ, τὸ μὴ σπουδάζειν ἐπὶ  τοῖς   ὀνόμασι, πλουσιώτερος εἰς γῆρας ἀναφανήσῃ
[1, 1]   ἡμᾶς τρίβοντα καὶ κατέχοντα περὶ  τοῖς   οὐδὲν συμβαλλομένοις πρὸς τὸ τέλος.
[1, 29]   παιδικῶν ἐξακουστέον οὐδὲ μὴν τῶν  τοῖς   παισὶ γενομένων μύθων· παῖδας δὲ
[1, 21]   προήχθημεν εἰπεῖν, ὅτι μάλιστα ἐν  τοῖς   πάνυ παλαιοῖς τοὺς τοῦ Κύκλου
[1, 21]   καθ´ ἡμᾶς χρονογραφία πρόεισιν, εἰ  τοῖς   πεντακοσίοις εἴκοσι καὶ τρισὶ καὶ
[1, 16]   καὶ Στράτων Περιπατητικὸς ἐν  τοῖς   Περὶ εὑρημάτων ταῦτα ἱστόρησαν. παρεθέμην
[1, 21]   τινα ἱστορεῖ. Ἐπιγένης δὲ ἐν  τοῖς   Περὶ τῆς εἰς Ὀρφέα ποιήσεως
[1, 24]   ἀνοδίᾳ τε καὶ νυκτὶ ἐπιθέμενος  τοῖς   Πέρσαις, ὧν Δᾶτις ἡγεῖτο, τὰ
[1, 11]   φησι, καὶ τὸ καλὸν κατέχετε»  τοῖς   πνευματικοῖς λέγων τοῖς ἀνακρίνουσι πάντα,
[1, 16]   μέλος τε αὖ πρῶτος περιέθηκε  τοῖς   ποιήμασι καὶ τοὺς Λακεδαιμονίων νόμους
[1, 23]   ἀγέλης ποιμενικὴ καθάπερ καὶ  τοῖς   πολεμικοῖς τῇ φύσει θηρευτική.
[1, 8]   ἀεί ποτε. οὔποτε ἄρα ὀρεκτέον  τοῖς   πολλοῖς ἀρέσκειν. μὲν γὰρ
[1, 1]   ὡς ἀλήθεια, καὶ τὸ  τοῖς   πολλοῖς κρυπτόν, τοῦτο τοῖς ὀλίγοις
[1, 1]   λύρας, φασιν οἱ παροιμιαζόμενοι,  τοῖς   πολλοῖς τὰ συγγράμματα. ὕες γοῦν
[1, 12]   μαργαρίτας βάλλειν μή ποτε καταπατήσωσι  τοῖς   ποσὶ καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
[1, 20]   ταύτην δὲ συμβέβηκεν τούτοις μὲν  τοῖς   πράγμασιν ἐγγενομένην λέγεσθαι φρόνησιν, ἐν
[1, 9]   γνώσει τοῦ ἀποκρίνασθαι λόγους ἀληθείας  τοῖς   προβαλλομένοις σοι. τίς οὖν
[1, 16]   μιξολύδιον Μαρσύαν, τῆς αὐτῆς ὄντα  τοῖς   προειρημένοις χώρας, καὶ τὴν Δώριον
[1, 1]   τέχναις καὶ δυνάμεσιν ἐπιχειρημάτων ὠγκωμένων,  τοῖς   προκατειλημμένοις ἤδη τὴν ψυχὴν καὶ
[1, 17]   διάβολος λέγεται ψευδοπροφήτας ἐγκαταμίξας  τοῖς   προφήταις, καθάπερ τῷ πυρῷ τὰ
[1, 15]   ἐν γοῦν ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα  τοῖς   πρώτοις ἔτεσι ναοὺς οἰκοδομούμενοι ἄγαλμα
[1, 14]   ἐπαοιδός, Τίμων φησὶν ἐν  τοῖς   Σίλλοις διὰ τὸ ἀποκεκλικέναι ἀπὸ
[1, 5]   φιλοσοφίας καὶ πολυτελείας ὀρθῆς ἀνεπίβατον  τοῖς   σοφισταῖς τηρήσαις. μία μὲν οὖν
[1, 4]   γέγραπται· καὶ σὺ λάλησον πᾶσι  τοῖς   σοφοῖς τῇ διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησα
[1, 1]   εἰ δὲ τὸ ἕτερον, ἤτοι  τοῖς   σπουδαίοις τοῖς μή; γελοῖον
[1, 10]   εὖ οἶδ´ ὅτι καὶ συνάρασθαι  τοῖς   σῴζεσθαι γλιχομένοις βέλτιστόν ἐστιν, οὐχὶ
[1, 10]   οἱ λόγῳ· ἀγαθῷ κεχρημένοι συνεγγίζουσι  τοῖς   τὰ καλὰ τῶν ἔργων ἐπιτελοῦσιν.
[1, 6]   ἄλλως ἔχειν τὸ ἀποδειχθὲν οἴεσθαι,  τοῖς   τε αὖ δι´ ἀπάτην ὑποτρέχουσιν
[1, 15]   τε καὶ Περσίδα καὶ Αἴγυπτον  τοῖς   τε Μάγοις καὶ τοῖς ἱερεῦσι
[1, 5]   θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεία τις οὖσα  τοῖς   τὴν πίστιν δι´ ἀποδείξεως καρπουμένοις,
[1, 21]   γίνεται τὰ πάντα ἔτη σὺν  τοῖς   τῆς αἰχμαλωσίας μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως
[1, 1]   σωτηρίας. οἱ δὲ ἐντραφέντες γνησίως  τοῖς   τῆς ἀληθείας λόγοις ἐφόδια ζωῆς
[1, 1]   ἀλλ´ ἐπὶ τῆς λυχνίας φαίνειν  τοῖς   τῆς ἑστιάσεως τῆς αὐτῆς κατηξιωμένοις.
[1, 1]   ἀληθείας τὰ σπέρματα μόνοις φυλάσσεσθαι  τοῖς   τῆς πίστεως γεωργοῖς. οὐ λέληθεν
[1, 24]   ἐστὶ καὶ νοῦς, ἐν δὲ  τοῖς   τῆς ψυχῆς πάθεσιν, ὧν ἐπικρατοῦμεν
[1, 21]   Ἐφραῒμ ἔτη ὀκτώ. ἔνιοι δὲ  τοῖς   τοῦ Ἀβατθὰν ἔτεσιν ἑπτὰ συνάπτουσι
[1, 26]   ἑκάστῳ μέρει τῆς ψυχῆς καὶ  τοῖς   τούτων ἔργοις ἀπονέμων, Μωυσῆς δὲ
[1, 1]   σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου  τοῖς   τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην
[1, 21]   Ἴων δὲ Χῖος ἐν  τοῖς   Τριαγμοῖς καὶ Πυθαγόραν εἰς Ὀρφέα
[1, 14]   ὑπειλήφασι, Μιλήσιος. μόνος οὗτος δοκεῖ  τοῖς   τῶν Αἰγυπτίων προφήταις συμβεβληκέναι, διδάσκαλος
[1, 19]   ὡς φαντασία καθορᾷ τὰ ἐν  τοῖς   ὕδασιν ὁρώμενα καὶ τὰ διὰ
[1, 27]   θεόν, εἰ δέ τις ἐπαναβαίη,  τοῖς   υἱοῖς ἐγκαταλέγεσθαι, ἐπὰν δὲ ἀγάπη
[1, 2]   ὧδε διατετάχθαι φίλον ἔδοξεν εἶναι  τοῖς   ὑπομνήμασιν; ὅτι μέγας κίνδυνος
[1, 1]   δὲ τὴν ἀλήθειαν κηρύσσοντα κωλυτέον  τοῖς   ὕστερον ἀνθρώποις ὠφέλειαν ἀπολιπεῖν; καλὸν
[1, 12]   καὶ διαυγεῖς ἐπιδεῖξαι λόγους ἀκροατῶν  τοῖς   ὑώδεσί τε καὶ ἀπαιδεύτοις· σχεδὸν
[1, 21]   ἅλωσιν μὲν γὰρ παρὰ  τοῖς   Φαίαξιν, δὲ παρὰ τοῖς
[1, 2]   τὴν Ἑλληνικὴν δόξαν τοσοῦτόν φημι  τοῖς   φιλεγκλήμοσι· πρῶτον μὲν εἰ καὶ
[1, 1]   οἱ Στρωματεῖς ἀναμεμιγμένην τὴν ἀλήθειαν  τοῖς   φιλοσοφίας δόγμασι, μᾶλλον δὲ ἐγκεκαλυμμένην
[1, 19]   ἀληθείας ἄλλοι θέλουσιν εἰρῆσθαί τινα  τοῖς   φιλοσόφοις. μὲν οὖν θεσπέσιος
[1, 5]   συμφερόντως δεδομένα. ἤδη γάρ τινες  τοῖς   φίλτροις τῶν θεραπαινίδων δελεασθέντες ὠλιγώρησαν
[1, 21]   Περγαμηνὸς καὶ Λαῖτος ἐν  τοῖς   Φοινικικοῖς. μετὰ δὲ Σολομῶνα βασιλεύει
[1, 21]   λαὸς ὑπὸ ἀλλοφύλοις γίνεται  τοῖς   Φυλιστιεὶμ ἔτη τεσσαράκοντα. ἐπιστρεψάντων δὲ
[1, 21]   ἐκθεοῦται, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν  τοῖς   Χρονικοῖς. ἀπὸ δὲ Διονύσου ἐπὶ
[1, 21]   νέον ὄντα. Εὐθυμένης δὲ ἐν  τοῖς   Χρονικοῖς συνακμάσαντα Ἡσιόδῳ ἐπὶ Ἀκάστου
[1, 21]   Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον, ὡς ἐν  τοῖς   Χρόνοις ἀνέγραψεν Μενδήσιος Πτολεμαῖος.
[1, 21]   ὡς Διονύσιος Ἁλικαρνασσεὺς ἐν  τοῖς   Χρόνοις διδάσκει. τούτων δὲ τεσσαράκοντα
[1, 1]   τοῦ φωτὸς ἐκείνου τοῦ ἁγίου  τοῖς   χωρεῖν δυναμένοις» συγκεχώρηκεν. αὐτίκα οὐ
[1, 17]   πατὴρ αὐτοῦ. ἐν δὲ  τοῖς   ψεύδεσι καὶ ἀληθῆ τινα ἔλεγον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010