Alphabétiquement     [«   »]
καθ´ 27
καθαιρεῖ 1
καθαίρεται 1
καθάπερ 34
καθαρὰ 1
καθαρὰν 1
καθαρᾶς 1
Fréquences     [«    »]
33 ἕως
32 τούτων
33 υἱὸς
34 καθάπερ
34 ὃν
34 οὗ
35 λέγει
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

καθάπερ


Livre, Chap.
[1, 13]   γὰρ ψεῦδος μυρίας ἐκτροπὰς ἔχει)  καθάπερ   αἱ βάκχαι τὰ τοῦ Πενθέως
[1, 1]   ὁδοῦ οὔθ´ ἐρρωμένος ἀναλήψεως.  καθάπερ   δ´ οἱ γεωργοὶ προαρδεύσαντες τὴν
[1, 9]   ἡμῖν τὸν ἐδώδιμον καρπὸν ἐκφήνῃ.  καθάπερ   δὲ ἐν γεωργίᾳ {οὕτω} καὶ
[1, 1]   ὑπέρτονον τῆς σεμνότητος ἐμμελῶς ἀνίεμεν.  καθάπερ   δὲ οἱ βουλόμενοι δήμῳ προσομιλῆσαι
[1, 10]   γραφὰς ἐπιγνόντες πολιτευσώμεθα καθ´ ὑπακοήν.  καθάπερ   δὲ οἱ λόγῳ χρώμενοι πονηρῷ
[1, 5]   ἀληθείας ὁδός, ἀλλ´ εἰς αὐτὴν  καθάπερ   εἰς ἀέναον ποταμὸν ἐκρέουσι τὰ
[1, 23]   Αἰγυπτίους τῇ τῆς λείας ἐκφορήσει,  καθάπερ   ἐκεῖνοι τοὺς Ἑβραίους τῇ καταδουλώσει.
[1, 1]   σπειρόμενον τὸν λόγον κρύπτεσθαι μηνύει  καθάπερ   ἐν γῇ τῇ τοῦ μανθάνοντος
[1, 12]   ἐξόχως ἑρμηνευομένας ἐκδέχεσθαι κελεύων, καὶ  καθάπερ   ἠκούσαμεν εἰς τὸ οὖς, οὕτω
[1, 6]   δὲ οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται,  καθάπερ   ἰατροὶ καὶ κυβερνῆται. ὁρῶμεν γοῦν
[1, 17]   γίνονται μὲν ἐκ φαύλης διαθέσεως,  καθάπερ   καὶ αἱ νόσοι αἱ σωματικαί·
[1, 6]   ἐθέλειν αἱρεῖσθαι τὸ κάλλιστον. ἀλλὰ  καθάπερ   καὶ ἄνευ γραμμάτων πιστὸν εἶναι
[1, 20]   δικαιοσύνην (εἰς ἣν εὑρίσκεται συνεργός,  καθάπερ   καὶ πρῶτος καὶ
[1, 15]   τοῖς Αἰγυπτίων προφήταις συμβεβληκέναι εἴρηται,  καθάπερ   καὶ Πυθαγόρας αὐτοῖς γε
[1, 24]   μέρος ἂν εἴη τοῦ βασιλικοῦ,  καθάπερ   καὶ τὸ δικαστικόν. τοῦ δὲ
[1, 23]   ἀνθρώπων ἐπιστατεῖν ἀγέλης ποιμενικὴ  καθάπερ   καὶ τοῖς πολεμικοῖς τῇ φύσει
[1, 17]   ὠφελίμως τοῖς δοκοῦσι φαύλοις χρῆσθαι  καθάπερ   καὶ τῷ ἐκ πειρασμοῦ μαρτυρίῳ.
[1, 1]   τὴν Ἑλληνικὴν νεμόμεναι φιλοσοφίαν, ἧς  καθάπερ   καὶ τῶν καρύων οὐ τὸ
[1, 1]   πρὸς αὐτά· τὰ δὲ ἀπόρρητα,  καθάπερ   θεός, λόγῳ πιστεύεται, οὐ
[1, 17]   αἴτιον πρὸς τῇ ἐνεργείᾳ ἐστί,  καθάπερ   μὲν ναυπηγὸς πρὸς τῷ
[1, 21]   Τίμαιος Ὀρθαγόραν τινὰ μάντιν ἀναγράφουσι,  καθάπερ   Σάμιος Πυθοκλῆς ἐν τετάρτῳ
[1, 21]   παρατηρήσεως καὶ ἐξ εἰκότων προειρηκότες,  καθάπερ   οἱ φυσιογνωμονοῦντες ἰατροί τε καὶ
[1, 2]   τὰ τῆς γνώσεως βούλονται σπέρματα.  καθάπερ   οὖν τῆς ἄγρας ἐρωτικὸς
[1, 26]   σοφὸν τῷ ὄντι τὸν Μωυσέα.  καθάπερ   οὖν τὴν ποιμενικὴν τὸ τῶν
[1, 10]   ἐστιν, οὐχὶ συνθεῖναι τὰ λεξείδια  καθάπερ   τὰ κόσμια. κἂν φυλάξῃς» φησὶν
[1, 8]   ἐμελέτησεν. ἐν βραχεῖ δὲ εἰπεῖν,  καθάπερ   τῆς ῥητορικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ
[1, 11]   γνῶναι. γάρ τοι λόγος  καθάπερ   τὸ κήρυγμα» τὸ Ὀλυμπίασι καλεῖ
[1, 10]   δολεράν τε καὶ ἄσωτον παραιτοίμεθα,  καθάπερ   τὸ μύρον καὶ τὴν πορφύραν
[1, 13]   μηδὲ ἐξετμήθησαν τὴν φυσικὴν ἀκολουθίαν,  καθάπερ   τὸν ἄνδρα αἱ γυναικωνίτιδες ἀποκοψάμεναι
[1, 1]   μᾶλλον δὲ ἐγκεκαλυμμένην καὶ ἐπικεκρυμμένην,  καθάπερ   τῷ λεπύρῳ τὸ ἐδώδιμον τοῦ
[1, 17]   λέγεται ψευδοπροφήτας ἐγκαταμίξας τοῖς προφήταις,  καθάπερ   τῷ πυρῷ τὰ ζιζάνια. πάντες»
[1, 3]   νοῦ δὲ σταλαγμός. ἀμέλει καὶ  καθάπερ   τῶν παλαιῶν ὑποδημάτων τὰ μὲν
[1, 17]   οὖν κἀν φιλοσοφίᾳ, τῇ κλαπείσῃ  καθάπερ   ὑπὸ Προμηθέως, πῦρ ὀλίγον εἰς
[1, 16]   δὲ Ὄλυμπον ὁμοίως τὸν Φρύγα,  καθάπερ   Φρύγιον ἁρμονίαν καὶ μιξοφρύγιον καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010