Alphabétiquement     [«   »]
τολμήματος 1
τόλμης 2
τομὰς 1
τὸν 312
τόν 2
τόνδε 4
τόποι 1
Fréquences     [«    »]
264
243 τὰ
276 τε
312 τὸν
317 ἐν
333 τὸ
334 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

τὸν


Livre, Chap.
[1, 24]   τὸ κατὰ τὸν θεὸν καὶ  τὸν   ἅγιον υἱὸν αὐτοῦ, παρ´ ὧν
[1, 24]   ὧν Δᾶτις ἡγεῖτο, τὰ κατὰ  τὸν   ἀγῶνα μετ´ ἐκείνων ὧν αὐτὸς
[1, 21]   τέταρτον. ἀφ´ οὗ χρόνου ἐπὶ  τὸν   ἀγῶνα, ὃν ἔθηκε Δομετιανὸς ἐν
[1, 21]   Αἴγυπτον, καταστήσας ἀντ´ αὐτοῦ βασιλέα  τὸν   ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἰωακεὶμ ἐπὶ φόρῳ
[1, 19]   τε συνθεωροῦντες· εἶδες γάρ» φησί,  τὸν   ἀδελφόν σου, εἶδες τὸν θεόν
[1, 21]   τοῦ θεοῦ λαμβάνουσιν ἡγεμόνα Γοθονιὴλ  τὸν   ἀδελφὸν τοῦ Χαλὲβ τὸν νεώτερον
[1, 11]   στοιχεῖα δὲ σέβουσι Διογένης μὲν  τὸν   ἀέρα, Θαλῆς δὲ τὸ ὕδωρ,
[1, 21]   ἔτη χίλια. ἐντεῦθεν ἐπὶ Εὐαίνετον  τὸν   Ἀθήνησιν ἄρχοντα, ἐφ´ οὗ θνῄσκει
[1, 21]   κατὰ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην,  τὸν   Ἀθήνησιν Ὀνομάκριτον τὸν Ἀμφιάρεων
[1, 21]   Ἐφραΐμ· οὗτός ἐστιν ἀνελὼν  τὸν   Αἰγλώμ. τελευτήσαντος δὲ Ἀὼδ ἁμαρτήσαντες
[1, 15]   γινώσκων, ἔν τε τῷ Φαίδρῳ  τὸν   Αἰγύπτιον βασιλέα καὶ τοῦ Θωὺθ
[1, 21]   τριακοστῷ Μωυσέως κατὰ Ἄμωσιν  τὸν   Αἰγύπτιον καὶ κατὰ Ἴναχον τὸν
[1, 23]   προγονικὴν ζηλώσας παιδείαν, ἄχρι καὶ  τὸν   Αἰγύπτιον τὸν τῷ Ἑβραίῳ ἀδίκως
[1, 23]   οἱ μύσται λόγῳ μόνῳ ἀνελεῖν  τὸν   Αἰγύπτιον, ὥσπερ ἀμέλει ὕστερον Πέτρος
[1, 21]   Σολομῶνος μὲν πρός τε Οὐάφρην  τὸν   Αἰγύπτου βασιλέα πρός τε τὸν
[1, 4]   καὶ μετ´ αὐτοῦ ἐστιν εἰς  τὸν   αἰῶνα, φησιν τοῦ
[1, 10]   ἀπέριττόν τε καὶ ἀπερίεργον τῷ  τὸν   ἀληθῆ βίον ἐπανῃρημένῳ, εἴ γε
[1, 21]   φαίνονται δὲ εἶναι καὶ κατὰ  τὸν   ἀληθῆ λόγον αἱ γενικαὶ διάλεκτοι
[1, 29]   πολλὸν ἀρίστη. εἴτ´ οὖν  τὸν   ἅμα τῇ γενέσει φησὶ νόμον
[1, 21]   τὸν Ἀθήνησιν Ὀνομάκριτον  τὸν   Ἀμφιάρεων τὸν σὺν τοῖς ἑπτὰ
[1, 13]   ἐξετμήθησαν τὴν φυσικὴν ἀκολουθίαν, καθάπερ  τὸν   ἄνδρα αἱ γυναικωνίτιδες ἀποκοψάμεναι τὸν
[1, 21]   σκορπίον, ἐὰν μὴ ἐφικνῆται παίειν  τὸν   ἄνθρωπον, ἀπιόντα μετὰ πλειόνων ἀναστρέφειν,
[1, 21]   Ἀμφιπολίτης ἐν τρίτῳ Νομίμων Ἀσίας  τὸν   Ἆπιν τὸν ταῦρον τελευτήσαντα καὶ
[1, 2]   τῆς φιλοσοφίας παρεισελθούσης, διὰ δὲ  τὸν   ἀπὸ τῆς γνώσεως καρπόν. ἡμῶν
[1, 26]   τὰ νομοθετικὰ εἰς Δελφοὺς πρὸς  τὸν   Ἀπόλλωνα συνεχὲς ἀπιόντα παιδεύεσθαι γράφουσι
[1, 23]   τεθνηξόμενος. καὶ γάρ τοι Μωυσῆν  τὸν   ἀποπνεύσαντα τῷ ὕδατι προσαγορεύουσι. δῆλον
[1, 2]   ὑπομνήμασιν; ὅτι μέγας κίνδυνος  τὸν   ἀπόρρητον ὡς ἀληθῶς τῆς ὄντως
[1, 1]   καὶ τοὺς ὑπὸ νόμον κατὰ  τὸν   ἀπόστολον εὔλογον Ἰουδαῖον γενέσθαι, ἀλλὰ
[1, 19]   δικαιώματα τοῦ νόμου φυλασσούσης» κατὰ  τὸν   ἀπόστολον καὶ πρὸ τοῦ νόμου
[1, 1]   γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε» κατὰ  τὸν   ἀπόστολον. οὔκουν οὐδὲ ἀπὸ συγκρίσεως
[1, 21]   δὲ τὴν Ἀουαρίαν Ἄμωσις κατὰ  τὸν   Ἀργεῖον γενόμενος Ἴναχον, ὡς ἐν
[1, 14]   ὁμιλίαι κακαί» οἳ δὲ Ἀκουσίλαον  τὸν   Ἀργεῖον ἐγκατέλεξαν τοῖς ἑπτὰ σοφοῖς,
[1, 21]   τὸν Αἰγύπτιον καὶ κατὰ Ἴναχον  τὸν   Ἀργεῖον ἐξ Αἰγύπτου κίνησις. ἦν
[1, 1]   ἐντολῶν. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ  τὸν   ἄρτον καὶ πίνῃ τὸ ποτήριον
[1, 10]   ἐλάλησεν καὶ εὐχαρίστησεν· εἶτα κλάσας  τὸν   ἄρτον προέθηκεν, ἵνα δὴ φάγωμεν
[1, 10]   γράφοντος· μὴ πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι  τὸν   ἀρχαῖον λόγον· ἔσθ´ ὅτε πιστόταται
[1, 21]   Θάσον ἐκτίσθαι, ὡς εἶναι συμφανὲς  τὸν   Ἀρχίλοχον μετὰ τὴν εἰκοστὴν ἤδη
[1, 6]   τὸν πολυφράδμονα λέγει, δεινὸν δὲ  τὸν   αὐδήεντα, καὶ θέσπιον τὸν ἔμπειρον
[1, 29]   γενέσει φησὶ νόμον εἴτε καὶ  τὸν   αὖθις δοθέντα, πλὴν ἐκ θεοῦ
[1, 8]   ἀγώνισμα καὶ τέλος νίκη.  τὸν   αὐτὸν γὰρ τρόπον καὶ τῆς
[1, 24]   τούτων ἅμα τισὶ χρωμένους κατὰ  τὸν   αὐτὸν καιρόν. ταῦτα δὲ σύμπαντα
[1, 20]   δὲ ἀνδρείαν δικαιοσύνην. ἀνὰ  τὸν   αὐτὸν οὖν λόγον, καὶ μιᾶς
[1, 21]   εἰς Μήδους καὶ Βαβυλῶνα. πάλιν  τὸν   Ἄχαζ διαδέχεται Ὠσηὲ ἐπὶ ἔτη
[1, 17]   τὸν Ἕκτορα ἐμπρῆσαι λεγόντων, ἀλλὰ  τὸν   Ἀχιλλέα, διότι κωλῦσαι τὸν Ἕκτορα
[1, 23]   τὸ οὖς εἰπεῖν, ἀκούσαντα δὲ  τὸν   βασιλέα ἄφωνον πεσεῖν, διακρατηθέντα δὲ
[1, 4]   πρὸς Μωυσῆν λέγων· ἰδοὺ ἀνακέκληκα  τὸν   Βεσελεὴλ τὸν τοῦ Οὐρί, τὸν
[1, 9]   ἐμπειρικὸν ἀναπλάττουσιν. δὲ πρὸς  τὸν   βίον ἀναφέρων ἕκαστα τὸν ὀρθὸν
[1, 22]   αὐτοῦ καὶ τὰς πράξεις καὶ  τὸν   βίον ἀξιόπιστοι κηρύσσουσαι αὐταὶ αἱ
[1, 25]   γνῶσιν συντείνας βιώσειεν, κατευθύνας μὲν  τὸν   βίον ἔργοις ἀγαθοῖς, ἀτιμάσας δὲ
[1, 1]   εἰρηνοποιοί» οἱ τοὺς ἐνταῦθα κατὰ  τὸν   βίον καὶ τὴν πλάνην πρὸς
[1, 1]   κακοῦ ἂν τὴν φιλοσοφίαν εἰσδεδυκέναι  τὸν   βίον νομίζουσιν ἐπὶ λύμῃ τῶν
[1, 1]   λόγους, τοὺς τρόπους, τὰ ἤθη,  τὸν   βίον, τὰς κινήσεις, τὰς σχέσεις,
[1, 2]   αὐτοὺς δοκεῖν τὴν φιλοσοφίαν λυμαίνεσθαι  τὸν   βίον, ψευδῶν πραγμάτων καὶ φαύλων
[1, 11]   κήρυγμα» τὸ Ὀλυμπίασι καλεῖ μὲν  τὸν   βουλόμενον. στεφανοῖ δὲ τὸν δυνάμενον.
[1, 14]   αὐτὸ ἀπόφθεγμα) οἱ περὶ Σωτάδαν  τὸν   Βυζάντιον Βίαντος λέγουσιν εἶναι καὶ
[1, 21]   πρώτους μνηστῆρας ἀνελόντος, καὶ μετὰ  τὸν   γάμον Τωβίου πατὴρ αὐτοῦ
[1, 4]   δὴ αὐτοῦ, ὧδέ πως γράφει·  τὸν   δ´ οὔτ´ ἂρ σκαπτῆρα θεοὶ
[1, 21]   εἴκοσι ἑπτὰ κατασχών. οὗτος καὶ  τὸν   Δαβὶδ ἔχρισεν. ἐτελεύτα δὲ Σαμουὴλ
[1, 21]   διακόσια τριάκοντα πέντε. καθελὼν δὲ  τὸν   Δαρεῖον τοῦτον Ἀλέξανδρος Μακεδὼν
[1, 14]   Ἀθηναῖος καὶ Χίλων Λακεδαιμόνιος,  τὸν   δὲ ἕβδομον οἳ μὲν Περίανδρον
[1, 1]   λέγειν τε καὶ ὑπομνήματα καταλιμπάνειν,  τὸν   δὲ εἰ ἀκροᾶσθαί τε καὶ
[1, 23]   τῷ βασιλεῖ καὶ ἐξεγεῖραι αὐτόν,  τὸν   δὲ καταπλαγέντα τῷ γεγονότι κελεῦσαι
[1, 21]   κατάβασιν καὶ τὸν Ἱερὸν λόγον,  τὸν   δὲ Πέπλον καὶ τὰ Φυσικὰ
[1, 1]   Ἀρχιλόχῳ αἰσχρῶς οὕτως ἐπιτρεπτέον γράφειν,  τὸν   δὲ τὴν ἀλήθειαν κηρύσσοντα κωλυτέον
[1, 6]   βλάπτει τὸν ἔχοντα· ὠφελέει μὲν  τὸν   δεξιὸν ὄντα, βλάπτει δὲ τὸν
[1, 21]   Μωυσέως στρατηγίας καὶ Ἰνάχου ἐπὶ  τὸν   Δευκαλίωνος κατακλυσμόν, τὴν δευτέραν λέγω
[1, 11]   ποιητικὴν αἰτίαν τούτοις, μηδὲ ἐφαντάσθη  τὸν   δημιουργόν. ἀλλὰ καὶ οἱ Στωϊκοί,
[1, 11]   γὰρ ἀκόλουθος Χριστῷ διδασκαλία καὶ  τὸν   δημιουργὸν ἐκθειάζει καὶ τὴν πρόνοιαν
[1, 25]   καὶ πολιτικὸν μὲν κυρίως αἰνίττεται  τὸν   δημιουργὸν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ βιβλίῳ
[1, 19]   κατὰ περίφρασιν πρὸς τῶν Ἑλλήνων  τὸν   δημιουργὸν θεὸν ᾐνίξατο, κατ´ ἐπίγνωσιν
[1, 9]   παρ´ ἀμφιβολίαν γὰρ κύριος  τὸν   διάβολον κατὰ τὸν τοῦ πειρασμοῦ
[1, 16]   νόμους θέσθαι, οἳ δὲ Μίνω  τὸν   Διὸς ἐπὶ Λυγκέως. οὗτος μετὰ
[1, 11]   μὲν τὸν βουλόμενον. στεφανοῖ δὲ  τὸν   δυνάμενον. Ἀκίνητον μὲν οὖν πρὸς
[1, 9]   τῆς ἀμπέλου χρεία, ἵνα ἡμῖν  τὸν   ἐδώδιμον καρπὸν ἐκφήνῃ. καθάπερ δὲ
[1, 21]   ἔτη τριάκοντα τέσσαρα. ἐντεῦθεν ἐπὶ  τὸν   ἔκπλουν τῆς Ἀργοῦς ἔτη ἑξήκοντα
[1, 17]   ἀλλὰ τὸν Ἀχιλλέα, διότι κωλῦσαι  τὸν   Ἕκτορα δυνάμενος οὐ κεκώλυκεν· ἀλλ´
[1, 17]   ναῦς τοίνυν τῶν Ἑλλήνων μὴ  τὸν   Ἕκτορα ἐμπρῆσαι λεγόντων, ἀλλὰ τὸν
[1, 9]   πολλῶν γεγενημένον· τινες καὶ  τὸν   ἐμπειρικὸν ἀναπλάττουσιν. δὲ πρὸς
[1, 6]   δὲ τὸν αὐδήεντα, καὶ θέσπιον  τὸν   ἔμπειρον καὶ φιλόσοφον καὶ τῆς
[1, 21]   ἑαυτοῦ ἀγέλην ἐλεφάντων καὶ σῴζει  τὸν   ἐμπεπτωκότα. φασὶ δὲ καὶ ἐν
[1, 21]   ἐγεῖραι καὶ ἐπικοσμῆσαι τὸν νεὼν  τὸν   ἐν Ἱεροσολύμοις. Συνάγονται οὖν καὶ
[1, 9]   ἀνθρώπων» εἶδεν ἄστεα» καὶ ἰατρὸν  τὸν   ἐν πείρᾳ πολλῶν γεγενημένον·
[1, 25]   τοῖς μὲν Νόμοις τὸν φιλόσοφον  τὸν   ἐν τῇ Ἐπινομίδι συνέταξεν, τὸν
[1, 16]   αὖ καίειν πρῶτοι κατέδειξαν καὶ  τὸν   ἐνιαυτὸν εἰς δώδεκα μῆνας διεῖλον
[1, 1]   χρώμενα τῇ ἐγγράφῳ φωνῇ πρὸς  τὸν   ἐπανερόμενον οὐδὲν πλέον παρὰ τὰ
[1, 9]   ἀναγκαῖον περὶ νοητῶν φιλοσοφοῦντα διαλαβεῖν  τὸν   ἐπιποθοῦντα τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως
[1, 1]   γνώσεως, προβήσεται ἡμῖν κατὰ  τὸν   εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν τῆς παραδόσεως
[1, 23]   μὴ κτενεῖς δέ με ὥσπερ  τὸν   ἐχθὲς ἄνδρα; καὶ δείσας ἐγὼ
[1, 6]   μὲν ὠφελεῖ, κάρτα δὲ βλάπτει  τὸν   ἔχοντα· ὠφελέει μὲν τὸν δεξιὸν
[1, 21]   ἐγένετο ῥῆμα κυρίου ἐπὶ Ἰωάννην  τὸν   Ζαχαρίου υἱόν. καὶ πάλιν ἐν
[1, 5]   τῷ Ἀβραάμ, ἠξίου δὲ εἰκότως  τὸν   ἤδη καιρὸν ἔχοντα προκοπῆς τῇ
[1, 15]   οἱ Ἰδαῖοι δάκτυλοι. Ἡρόδωρος δὲ  τὸν   Ἡρακλέα μάντιν καὶ φυσικὸν γενόμενον
[1, 21]   Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον καὶ Λίνον  τὸν   Ἡρακλέους διδάσκαλον. Ὅμηρος δὲ καὶ
[1, 21]   ὡς εἶναι αὐτόν τε καὶ  τὸν   Ἡσίοδον καὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου
[1, 1]   πολλοὶ γὰρ ἐν ἡμῖν» κατὰ  τὸν   θεῖον ἀπόστολον ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι,
[1, 29]   ἀθανάτων, λέγει Πίνδαρος. ἐγὼ δὲ  τὸν   θέμενον τὸν νόμον διὰ τούτων
[1, 1]   δὲ δι´ ὑπομνημάτων λαλῶν πρὸς  τὸν   θεὸν ἀφοσιοῦται ταῦτα κεκραγὼς ἐγγράφως,
[1, 11]   καὶ αὐτῶν μέμνηται, σῶμα ὄντα  τὸν   θεὸν διὰ τῆς ἀτιμοτάτης ὕλης
[1, 27]   πιστὸν γενέσθαι θεράποντα, φοβούμενον κύριον  τὸν   θεόν, εἰ δέ τις ἐπαναβαίη,
[1, 24]   μακροῦ, εἰς μόνον τὸ πιστεύειν  τὸν   θεὸν εἶναι δι´ ὑπομονῆς ἐθιζόμενοι
[1, 29]   τὸν λόγον εἶναι ἕνα καὶ  τὸν   θεὸν ἕνα. Μωυσῆς δὲ φαίνεται
[1, 18]   τῶν προφητῶν λαλούσης, αὐτόν, δηλονότι  τὸν   θεόν, εὐδόκησεν οὗτος θεὸς
[1, 11]   ἐκζητεῖ γνῶσιν, ὅτι ζητῶν  τὸν   θεὸν εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης,
[1, 18]   θεοῦ λαλεῖν υἱόν τε ἔχειν  τὸν   θεὸν καὶ δὴ καὶ πεπονθέναι
[1, 24]   μέρος ἐστίν, οἷον τὸ κατὰ  τὸν   θεὸν καὶ τὸν ἅγιον υἱὸν
[1, 1]   λόγῳ καὶ βίῳ τῷ κατὰ  τὸν   θεὸν καὶ τοὺς πεινῶντας δικαιοσύνην
[1, 5]   αὐτὴν ἐξέκλινεν» σῴζων τὴν πρὸς  τὸν   θεὸν ὁμολογίαν. διὰ τοῦτο καὶ
[1, 19]   φησί, τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες  τὸν   θεόν σου. τὸν σωτῆρα οἶμαι
[1, 19]   ἀκριβῶς παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφήσαντες διορῶσι  τὸν   θεόν· τοιαῦται γὰρ αἱ κατ´
[1, 20]   δὲ λήγοντος γλυκὺ τρωγάλιον κατὰ  τὸν   Θηβαῖον Πίνδαρον. ἄντικρυς δὲ ἐξεῖπεν
[1, 16]   καὶ τὴν Δώριον Θάμυριν ἐπινοῆσαι  τὸν   Θρᾷκα. Πέρσας τε πρώτους ἀκηκόαμεν
[1, 1]   ἂν εἴη ἀναμιμνῄσκουσα τοῦ ἀρχετύπου  τὸν   θύρσῳ πεπληγότα· σοφῷ γάρ» φησί,
[1, 21]   ἀπὸ δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ ἐπὶ  τὸν   Ἴδης ἐμπρησμὸν καὶ τὴν εὕρεσιν
[1, 1]   τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται κατὰ  τὸν   ἴδιον κόπον. θεοῦ γάρ ἐσμεν
[1, 1]   κατὰ τὴν διακονίαν, ἕκαστος δὲ  τὸν   ἴδιον μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν
[1, 21]   τὴν Εἰς Ἅιδου κατάβασιν καὶ  τὸν   Ἱερὸν λόγον, τὸν δὲ Πέπλον
[1, 24]   ἐμπειρίαν. ἔργον μὲν οὖν ἦν  τὸν   Ἱππίαν λαθεῖν, ὅθεν εἰκότως
[1, 6]   οἱ πάντες τὴν ἄμπελον καὶ  τὸν   ἵππον, ἀλλ´ μὲν γεωργὸς
[1, 5]   κατὰ τὴν θείαν πρόνοιαν γεννῆσαι  τὸν   Ἰσαάκ. ἑρμηνεύει δὲ Φίλων
[1, 21]   Ὀλυμπίων θέσεως Ὅμηρον. Μετὰ δὲ  τὸν   Ἰωὰν διαδέχεται τὴν βασιλείαν Ἀμασίας
[1, 16]   καὶ τὴν διάτονον ἁρμονίαν Ἄγνιν  τὸν   καὶ αὐτὸν Φρύγα· κρούματα δὲ
[1, 24]   τοῖς Ἑβραίοις νύκτωρ στῦλον πυρὸς  τὸν   καὶ καθηγησάμενον αὐτοῖς τῆς ὁδοῦ.
[1, 18]   παρὰ τῷ ἀποστόλῳ κελευούσας ἐνδύσασθαι  τὸν   καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν
[1, 21]   καὶ Πεισίστρατος ἐκράτυνε τὴν τυραννίδα  τὸν   καιρὸν τῆς ἐπιθέσεως δηλώσαντος. σιγάσθω
[1, 19]   κατὰ τὴν προσφορὰν μὴ κατὰ  τὸν   κανόνα τῆς ἐκκλησίας χρωμένων αἱρέσεων
[1, 9]   γεωργικῆς τῆς κατὰ τὸν λόγον  τὸν   καρπὸν τρυγητέον. κλαδεῦσαι δεῖ, σκάψαι,
[1, 18]   κελευούσας ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον  τὸν   κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ
[1, 21]   ἑπτά. ῥᾴδιον τοίνυν συνιδεῖν Σολομῶνα  τὸν   κατὰ Μενέλαον γενόμενον (ὃ δὲ
[1, 21]   καὶ Νιόβης, καὶ τὰ μετὰ  τὸν   κατακλυσμόν. κατὰ δὲ Φόρβαντα Ἀκταῖος,
[1, 1]   δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς  τὸν   καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον
[1, 20]   βίον εὐδαιμονίαν λέγωμεν καὶ εὐδαίμονα  τὸν   κεκοσμημένον τὴν ψυχὴν ἐναρέτως. εἰ
[1, 15]   δὲ Βηρύτιος Ἕρμιππος Χείρωνα  τὸν   Κένταυρον σοφὸν καλεῖ, ἐφ´ οὗ
[1, 4]   δ´ ἡμάρτανε τέχνης. Ἡσίοδος γὰρ  τὸν   κιθαριστὴν Λίνον παντοίας σοφίας δεδαηκότα»
[1, 17]   βέλος διελθεῖν αἰτιάσονται· οὐδὲ γὰρ  τὸν   κλέπτην, ἀλλὰ τὸν μὴ κωλύσαντα
[1, 26]   ἐξηγητὴς τῶν θείων προσταγμάτων,  τὸν   κόλπον τοῦ πατρὸς ἐξηγούμενος υἱὸς
[1, 19]   ὑμῖν. θεὸς ποιήσας  τὸν   κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν
[1, 21]   Μουσαῖον χρησμοὺς Ὀνομακρίτου εἶναι λέγουσι,  τὸν   Κρατῆρα δὲ τὸν Ὀρφέως Ζωπύρου
[1, 14]   τὸν Σκύθην, οἳ δὲ Ἐπιμενίδην  τὸν   Κρῆτα· {ὃν Ἑλληνικὸν οἶδε προφήτην,
[1, 14]   οἳ μὲν Περίανδρον εἶναι λέγουσιν  τὸν   Κροίνθιον, οἳ δὲ Ἀνάχαρσιν τὸν
[1, 17]   δεινὸν ἀρχόμενον καὶ τοῦ ναυαγίου  τὸν   κυβερνήτην μὴ στείλαντα τὴν ὀθόνην.
[1, 21]   τὴν Μόψου καλουμένην Μαντικὴν συντάξαι  τὸν   Κυρηναῖον Βάττον, Δωρόθεός τε ἐν
[1, 16]   γραμματικὸς προσηγορεύθη, ἔνιοι δὲ Ἐρατοσθένη  τὸν   Κυρηναῖόν φασιν, ἐπειδὴ ἐξέδωκεν οὗτος
[1, 29]   θεὸν ἕνα. Μωυσῆς δὲ φαίνεται  τὸν   κύριον διαθήκην καλῶν, ἰδοὺ ἐγώ,
[1, 18]   εἴρηκεν ἀπόστολος τὴν κατὰ  τὸν   κύριον διδασκαλίαν, σοφίαν ἵνα δείξῃ
[1, 11]   ὡς οὖν παρελάβετε Ἰησοῦν Χριστὸν  τὸν   κύριον. ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζωμένοι
[1, 7]   κόσμου τὰ θρεπτικὰ σπέρματα,  τὸν   κύριον καθ´ ἕκαστον καιρὸν ἐπομβρίσας
[1, 5]   Ἕλλησιν ἐδόθη τότε πρὶν  τὸν   κύριον καλέσαι καὶ τοὺς Ἕλληνας·
[1, 1]   δεῖ δὲ ὡς οἷόν τε  τὸν   κύριον μιμεῖσθαι. οὗτος δ´ ἂν
[1, 29]   εὕροις ἂν νόμον καὶ λόγον«  τὸν   κύριον προσαγορευόμενον. Ἀλλ´ μὲν
[1, 27]   νοοῦσι νόμον, οἱ δὲ ζητοῦντες  τὸν   κύριον συνήσουσιν ἐν παντὶ ἀγαθῷ.
[1, 23]   Αἰγυπτίων βασιλέως ἐπὶ τῷ παραιτεῖσθαι  τὸν   λαὸν ἐξ Αἰγύπτου ἀπολυθῆναι, νύκτωρ
[1, 24]   δευτέρου ἐπιμνησθήσομαι παραδείγματος στρατηγικοῦ. Μωυσῆς  τὸν   λαὸν ἐξαγαγὼν ὑποπτεύσας ἐπιδιώξειν τοὺς
[1, 21]   μετὰ τοῦτον ἀναρχίας οὔσης διέκρινε  τὸν   λαὸν Ἠλὶ ἱερεὺς τεσσαράκοντα
[1, 21]   Σεδεκίαν εἰς Βαβυλῶνα ἀπάγει καὶ  τὸν   λαὸν πάντα μετοικίζει (καὶ γίνεται
[1, 21]   ἔχοντα· ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήθησαν ἐπὶ  τὸν   λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν
[1, 27]   τῷ Παύλῳ προφητεία ὀνειδίζει  τὸν   λαὸν ὡς μὴ συνιέντα τὸν
[1, 6]   ἐστί· καὶ αὐτὴ γὰρ πάντα  τὸν   λειμῶνα ἐπινεμομένη ἓν κηρίον γεννᾷ.
[1, 11]   καὶ τὸ ἀγώνισμα» ἡμῶν κατὰ  τὸν   Λεοντῖνον Γοργίαν διττῶν {δὲ} ἀρετῶν
[1, 21]   δὲ πρὸ Τερπάνδρου τιθεὶς Λέσχην  τὸν   Λέσβιον Ἀρχιλόχου νεώτερον φέρει τὸν
[1, 21]   φέρει τὸν Τέρπανδρον, διημιλλῆσθαι δὲ  τὸν   Λέσχην Ἀρκτίνῳ καὶ νενικηκέναι· Ξάνθος
[1, 13]   συνθεὶς αὖθις καὶ ἑνοποιήσας τέλειον  τὸν   λόγον ἀκινδύνως εὖ ἴσθ´ ὅτι
[1, 18]   λέξιν· οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι  τὸν   λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, οἱ δὲ
[1, 13]   τὸν ἄνδρα αἱ γυναικωνίτιδες ἀποκοψάμεναι  τὸν   λόγον) εἰ καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια
[1, 29]   τῶν μουσικῶν, διὰ τούτων διδάσκων  τὸν   λόγον εἶναι ἕνα καὶ τὸν
[1, 1]   ἀναίτιος. αὐτίκα τῶν μὲν ἐκδανεῖσαι  τὸν   λόγον ἔργον ἐστίν, τῶν δὲ
[1, 1]   ἐπιπηγάζων καὶ τὸν νοῦν καὶ  τὸν   λόγον, καὶ οὐ κεκώλυκεν
[1, 11]   νήπιος ὢν καὶ μηδέπω ἐπιστάμενος  τὸν   λόγον καθ´ ὃν πεπίστευκέ τε
[1, 18]   θείας σοφίας. βούλεται γὰρ ἐκδιδάσκεσθαι  τὸν   λόγον καὶ εἰς τὰς τραπέζας
[1, 10]   οἶμαι, πρόκειται βιοῦν μὲν κατὰ  τὸν   λόγον καὶ νοεῖν τὰ σημαινόμενα,
[1, 19]   οἶμαι φιλοσοφίαν λέγειν τὰ νῦν  τὸν   λόγον, καίτοι ἐν πολλοῖς τὰ
[1, 1]   σοφίας τὸ οὖς σου. σπειρόμενον  τὸν   λόγον κρύπτεσθαι μηνύει καθάπερ ἐν
[1, 1]   ἀληθείας. Εἰ τοίνυν ἄμφω κηρύττουσι  τὸν   λόγον, μὲν τῇ γραφῇ,
[1, 18]   ἂν ἀνάγκη θεοῦ ἀγαθὸν εἶναι  τὸν   λόγον. πῶς δὲ οὐκ ἀγαθὸς
[1, 1]   τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα  τὸν   λόγον τῆς ἀληθείας. Εἰ τοίνυν
[1, 1]   οὐδὲ εἰς ἐξέτασιν ἔκδοτον παραδοτέον  τὸν   λόγον τοῖς ἐντεθραμμένοις λόγων παντοδαπῶν
[1, 9]   καὶ τέχνης γεωργικῆς τῆς κατὰ  τὸν   λόγον τὸν καρπὸν τρυγητέον. κλαδεῦσαι
[1, 11]   εὗρον. καὶ γνώσομαι» φησίν, οὐ  τὸν   λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν
[1, 26]   ἐν τῇ Λοκρῶν πολιτείᾳ Ζάλευκον  τὸν   Λοκρὸν παρὰ τῆς Ἀθηνᾶς τοὺς
[1, 15]   τοῖς ἱερεῦσι μαθητεύων. Ζωροάστρην δὲ  τὸν   Μάγον τὸν Πέρσην Πυθαγόρας
[1, 1]   πίστεως. ἕκαστος δὲ τούτων κατὰ  τὸν   μακάριον Δαβὶδ εὐχαριστῶν ψαλλέτω· ῥαντιεῖς
[1, 21]   ἀπὸ Κέκροπος μὲν ἐπὶ Ἀλέξανδρον  τὸν   Μακεδόνα συνάγουσιν ἔτη χίλια ὀκτακόσια
[1, 1]   τις ἀμελξάτω, εἰ χρῄζει τροφῆς,  τὸν   μαλλὸν κειράτω, εἰ σκέπης δεῖται.
[1, 21]   τὸν Σύριον Φερεκύδην καὶ Πυθαγόραν  τὸν   μέγαν κάτω που περὶ τὰς
[1, 1]   ἄμφω τούτω δοκιμάζειν σφᾶς αὐτούς,  τὸν   μὲν εἰ ἄξιος λέγειν τε
[1, 23]   πέμψαντος εἰπεῖν ὄνομα θεοῦ καὶ  τὸν   μὲν προσκύψαντα πρὸς τὸ οὖς
[1, 21]   αὐτὸν πράξεων, μάρτυρα παρατίθεται Πτολεμαῖον  τὸν   Μενδήσιον. καὶ τὰ τῆς λέξεως
[1, 21]   τὴν Ἑλλάδα κατὰ μὲν Φορωνέα  τὸν   μετὰ Ἴναχον ἐπὶ Ὠγύγου
[1, 17]   οὐδὲ γὰρ τὸν κλέπτην, ἀλλὰ  τὸν   μὴ κωλύσαντα τὴν κλοπὴν καταμέμψονται.
[1, 17]   κλοπῆς τὸν μὴ φυλάξαντα  τὸν   μὴ κωλύσαντα, ὡς τοῦ ἐμπρησμοῦ
[1, 17]   μὴ κωλύσαντα, ὡς τοῦ ἐμπρησμοῦ  τὸν   μὴ σβέσαντα τὸ δεινὸν ἀρχόμενον
[1, 17]   φασὶ γὰρ αἴτιον εἶναι κλοπῆς  τὸν   μὴ φυλάξαντα τὸν μὴ
[1, 23]   αἰχμαλώτων ὑπηρετεῖν ἠνάγκασαν σφίσι μηδὲ  τὸν   μισθὸν ἀποδιδόντες) εἴτε ὡς ἐν
[1, 1]   λόγου, εἰ τοῦτον μόνον καρποῦται  τὸν   μισθόν, τὴν σωτηρίαν τῶν ἐπαϊόντων,
[1, 1]   ἀποδοθησομένην πάντως ἀμοιβὴν παρὰ τοῦ  τὸν   μισθὸν τοῖς ἐργάταις κατ´ ἀξίαν
[1, 1]   οὐδεὶς ἅπτει λύχνον καὶ ὑπὸ  τὸν   μόδιον τίθησιν, ἀλλ´ ἐπὶ τῆς
[1, 21]   πανδέκτῃ ἀλκυόνος καὶ κορώνης ἐπακοῦσαι  τὸν   Μόψον ἱστορεῖ. προγνώσει δὲ καὶ
[1, 6]   διὸ καί φησιν· ἴσθι πρὸς  τὸν   μύρμηκα, ὀκνηρέ, καὶ γενοῦ
[1, 21]   ὧν συνῶπται κατὰ Ἴναχον ἠκμακέναι  τὸν   Μωσέα. παλαίτατα δὲ τῶν Ἑλληνικῶν
[1, 26]   κηρύττουσιν. εἰ δὲ ταῦτα περὶ  τὸν   Μωυσέα εὕροιμεν, ὡς ἐξ αὐτῶν
[1, 26]   ἂν ἀγορεύοιμεν σοφὸν τῷ ὄντι  τὸν   Μωυσέα. καθάπερ οὖν τὴν ποιμενικὴν
[1, 21]   βιβλίον τοῦ Ἰησοῦ περιέχει, διεδέξατο  τὸν   Μωυσέα προειρημένος ἀνὴρ ἔτη
[1, 26]   θεῖον κατ´ εἰκόνα τῆς κατὰ  τὸν   Μωυσέα προφητείας ἀγνώμονες, οὐκ αὐτόθεν
[1, 23]   τῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ βασιλέων  τὸν   Μωυσῆ φησι πρῶτον σοφὸν γενέσθαι
[1, 16]   ἄλλο ἔθνος Καππάδοκες πρῶτοι εὗρον  τὸν   νάβλαν καλούμενον, ὃν τρόπον καὶ
[1, 21]   οἰκοδομεῖ τὴν πόλιν Ἱερουσαλὴμ καὶ  τὸν   νεὼν ἐπισκευάζει. ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ
[1, 21]   τοῦ Σαλαθιὴλ ἐγεῖραι καὶ ἐπικοσμῆσαι  τὸν   νεὼν τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις. Συνάγονται
[1, 21]   Γοθονιὴλ τὸν ἀδελφὸν τοῦ Χαλὲβ  τὸν   νεώτερον ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ὃς
[1, 21]   βασιλεύοντος, ὥστε ἐπιβαλεῖν αὐτῷ Λυκοῦργον  τὸν   νομοθέτην ἔτι νέον ὄντα. Εὐθυμένης
[1, 29]   Πλάτων ἐν τῷ Πολιτικῷ ἕνα  τὸν   νομοθέτην φησίν, ἐν δὲ τοῖς
[1, 29]   Πίνδαρος. ἐγὼ δὲ τὸν θέμενον  τὸν   νόμον διὰ τούτων ἐξακούω καὶ
[1, 25]   αὐτῶν. ἆρ´ οὐ τὰ κατὰ  τὸν   νόμον ἑρμηνεύει πρὸς ἕνα θεὸν
[1, 25]   τῇ χρηστῇ δόξῃ λόγον ὀρθὸν  τὸν   νόμον ἔφασαν, προστακτικὸν μὲν ὧν
[1, 27]   τῷ νόμῳ. ταῦτα γὰρ δύνασθαι  τὸν   νόμον ὁμολογεῖται, κἂν οἱ κατὰ
[1, 26]   φασκούσῃ θεόθεν διὰ Μωυσέως δεδόσθαι  τὸν   νόμον, ὁπότε γε καὶ αὐτοὶ
[1, 27]   τὸν λαὸν ὡς μὴ συνιέντα  τὸν   νόμον. σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν
[1, 9]   σαφήνειαν διδασκαλίας. ἀσφαλῶς γὰρ ἐγνώκεσαν  τὸν   νοῦν ἐκεῖνον οἱ προφῆται καὶ
[1, 8]   ὑπόνοιαι πονηραί, διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων  τὸν   νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας.
[1, 5]   τῆς ἐν Χριστῷ ἀναπαύσεως γυμνάζειν  τὸν   νοῦν καὶ διεγείρειν τὴν σύνεσιν
[1, 1]   τοῦ ἀκροωμένου, ἐπιπηγάζων καὶ  τὸν   νοῦν καὶ τὸν λόγον,
[1, 6]   ἐδίδαξε, πνεύματι προσκυνῶν, οὐκέτι περὶ  τὸν   οἶκον εἴη ἂν μόνον
[1, 1]   δικάζει καὶ διακρίνει τῶν ἄλλων  τὸν   οἷόν τε ἀκούειν, ἐπιτηρῶν τοὺς
[1, 1]   γὰρ ὄφελος σοφίας μὴ σοφιζούσης  τὸν   οἷόν τε ἐπαΐειν; ἔτι τε
[1, 21]   Θήβαις ἔτη δέκα, ἐπὶ δὲ  τὸν   Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα, ὃν Ἡρακλῆς ἔθηκεν
[1, 21]   τῶν ἐπὶ Ἰλίῳ στρατευσάντων γεγονέναι  τὸν   Ὅμηρον ἱστορεῖ. Εὐφορίων δὲ ἐν
[1, 19]   ὑποπεσὼν διέρχεται δι´ ἐρημίας ἀνύδρου,  τὸν   ὄντως ὄντα θεὸν καταλιπών, ἔρημος
[1, 20]   εὐδαιμονῶμεν πρὸς τὰ ὀνόματα) ὅταν  τὸν   ὀρθὸν βίον εὐδαιμονίαν λέγωμεν καὶ
[1, 9]   πρὸς τὸν βίον ἀναφέρων ἕκαστα  τὸν   ὀρθὸν ἔκ τε τῶν Ἑλληνικῶν
[1, 21]   εἶναι λέγουσι, τὸν Κρατῆρα δὲ  τὸν   Ὀρφέως Ζωπύρου τοῦ Ἡρακλεώτου τήν
[1, 23]   τῆς ἐπιχωρίου σκεῦός τι ποιησάμενοι  τὸν   παῖδα ἐνθέμενοι ἐκτιθέασι παρὰ τὰς
[1, 23]   εὐαλκῆ νεότητα ὑφορώμενος. εὐπατρίδην δὲ  τὸν   παῖδα ὄντα τρεῖς ἐφεξῆς κρύπτοντες
[1, 23]   θεοῦ δωρήματα. ἕως μὲν οὖν  τὸν   παιδὸς εἴχομεν χρόνον, τροφαῖσι βασιλικαῖσι
[1, 9]   δύνασθαι, οὕτω κἀνταῦθα χρηστομαθῆ φημι  τὸν   πάντα ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ἀναφέροντα,
[1, 3]   λέξεων σύνθεσίν τε καὶ περιπλοκὴν  τὸν   πάντα πονούμενοι βίον τρυγόνων ἀναφαίνονται
[1, 13]   περισσεία γνώσεως τῆς σοφίας ζωοποιήσει  τὸν   παρ´ αὐτῆς. πάλιν τε αὖ
[1, 19]   λογιζομένη, καὶ ὑπερβήσῃ ποταμὸν ἀλλότριον»  τὸν   παραφέροντα καὶ κατασύροντα εἰς θάλασσαν,
[1, 27]   τινὶ οὐδὲ δυσμενείᾳ τῇ πρὸς  τὸν   πάσχοντα, ὡς δ´ ἂν
[1, 1]   καὶ αἰεὶ ἐργάζεται, ὡς βλέπει  τὸν   πατέρα. διδάσκων τις μανθάνει πλεῖον
[1, 28]   εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ  τὸν   πατέρα εἰ μὴ υἱὸς
[1, 28]   ἑαυτούς, οὗτος τῶν ὅλων  τὸν   πατέρα ἐκκαλύπτων, ἂν βούληται,
[1, 7]   καὶ εὐστοχοῦσι διὰ συνέσεως εἰς  τὸν   περὶ ἀληθείας λόγον, Ἀβραὰμ δὲ
[1, 20]   καὶ βαρβάρῳ κινηθέντες φιλοσοφίᾳ, δυνάμει»  τὸν   περὶ θεοῦ διὰ πίστεως παρειλήφαμεν
[1, 15]   μαθητεύων. Ζωροάστρην δὲ τὸν Μάγον  τὸν   Πέρσην Πυθαγόρας ἐζήλωσεν, καὶ
[1, 11]   ὄντι ἀργὸν οὐ βούλεται εἶναι  τὸν   πιστεύσαντα λόγος· ζητεῖτε» γὰρ
[1, 14]   τὸν Σικελίας δυνάστην καὶ Ἐπίχαρμον  τὸν   ποιητὴν γεγονέναι, Ἀπολλόδωρος δὲ κατὰ
[1, 9]   σύνταξιν συμβαλλόμενος. αὐτίκα καὶ κυβερνήτην  τὸν   πολύπειρον ἐπαινοῦμεν, ὃς πολλῶν ἀνθρώπων»
[1, 6]   εὔπορον μὲν γὰρ ἐν λόγοις  τὸν   πολυφράδμονα λέγει, δεινὸν δὲ τὸν
[1, 23]   ἐκείνης ἀφικνεῖται τῆς ἡμέρας ἐπὶ  τὸν   ποταμὸν λουτροῖς καὶ περιρραντηρίοις χρησομένη,
[1, 22]   νομοθεσίας ἐπεξήγησις· ὥστε εὔδηλον εἶναι  τὸν   προειρημένον φιλόσοφον εἰληφέναι πολλά (γέγονε
[1, 21]   καὶ πληρώσας τὴν ὅρασιν καὶ  τὸν   προφήτην« ἐχρίσθη τὴν σάρκα τῷ
[1, 14]   ὥστε εἶναι κατὰ τοὺς πλείστους  τὸν   Πυθαγόραν βάρβαρον τὸ γένος. ἀλλὰ
[1, 15]   πρὸς τούτοις Γαλατῶν καὶ Βραχμάνων  τὸν   Πυθαγόραν βούλεται. Κλέαρχος δὲ
[1, 15]   Ζαράτῳ τῷ Ἀσσυρίῳ μαθητεῦσαι ἱστορεῖ  τὸν   Πυθαγόραν (Ἰεζεκιὴλ τοῦτον ἡγοῦνταί τινες,
[1, 12]   γεωργοῦ, ἐκφύσεται ἕκαστον αὐτῶν καὶ  τὸν   πυρὸν ἀναδείξει. ~(Μιᾶς τοίνυν οὔσης
[1, 6]   τὸν δεξιὸν ὄντα, βλάπτει δὲ  τὸν   ῥηϊδίως φωνέοντα πᾶν ἔπος καὶ
[1, 21]   Σαοὺλ ἐπὶ ἀρχιερέως Ἀβιμέλεχ. οὗτος  τὸν   Σαοὺλ εἰς βασιλέα ἔχρισεν, ὃς
[1, 21]   τἀνδρί. τοίνυν Ναβουχοδονόσορ τυφλώσας  τὸν   Σεδεκίαν εἰς Βαβυλῶνα ἀπάγει καὶ
[1, 1]   φθορὰν ὧν μεταλαμβάνει οὐδείς. καὶ  τὸν   σίδηρον χρῆσις καθαρώτερον φυλάσσει,
[1, 14]   ὅν φησι Τίμαιος κατὰ Ἱέρωνα  τὸν   Σικελίας δυνάστην καὶ Ἐπίχαρμον τὸν
[1, 14]   τὸν Κροίνθιον, οἳ δὲ Ἀνάχαρσιν  τὸν   Σκύθην, οἳ δὲ Ἐπιμενίδην τὸν
[1, 26]   ἴδιον βασιλικωτάτης οὔσης. μόνον γοῦν  τὸν   σοφὸν οἱ φιλόσοφοι βασιλέα, νομοθέτην,
[1, 15]   καὶ προθεσπίζοντα. κἀν τῷ Τιμαίῳ  τὸν   σοφώτατον Σόλωνα μανθάνοντα εἰοάγει πρὸς
[1, 1]   καλὴν καὶ γεωργουμένην, τὴν πολυπλασιάσαι  τὸν   σπόρον δυναμένην. δὲ δι´
[1, 21]   Ἀθήνησιν Ὀνομάκριτον τὸν Ἀμφιάρεων  τὸν   σὺν τοῖς ἑπτὰ τοῖς ἐπὶ
[1, 29]   ἐν δὲ τοῖς Νόμοις ἕνα  τὸν   συνήσοντα τῶν μουσικῶν, διὰ τούτων
[1, 14]   ἑπτὰ σοφοῖς, ἄλλοι δὲ Φερεκύδην  τὸν   Σύριον. Πλάτων δὲ ἀντὶ Περιάνδρου
[1, 21]   ἑπτὰ σοφοί, οἵ τε ἀμφὶ  τὸν   Σύριον Φερεκύδην καὶ Πυθαγόραν τὸν
[1, 20]   οὖν καὶ ἀπροσδεὴς κατὰ  τὸν   σωτῆρα διδασκαλία, δύναμις» οὖσα καὶ
[1, 21]   ἄλλοι δὲ Φαρμουθὶ ιθʹ πεπονθέναι  τὸν   σωτῆρα λέγουσιν. ναὶ μήν τινες
[1, 11]   ἧς ἀναιρεθείσης μῦθος περὶ  τὸν   σωτῆρα οἰκονομία φαίνεται, κατὰ τὰ
[1, 19]   σου, εἶδες τὸν θεόν σου.  τὸν   σωτῆρα οἶμαι θεὸν εἰρῆσθαι ἡμῖν
[1, 15]   τόπον ὑπομεῖναι ἐλθεῖν εἰς τόνδε  τὸν   τάρταρον καὶ σῶμα ἀναλαβούσας τῶν
[1, 21]   τρίτῳ Νομίμων Ἀσίας τὸν Ἆπιν  τὸν   ταῦρον τελευτήσαντα καὶ ταριχευθέντα εἰς
[1, 21]   τὸν Λέσβιον Ἀρχιλόχου νεώτερον φέρει  τὸν   Τέρπανδρον, διημιλλῆσθαι δὲ τὸν Λέσχην
[1, 2]   μὴ συμβαλλόμενα εἰς τέλος συγκοσμεῖ  τὸν   τεχνίτην, καὶ ἄλλως πολυμαθία
[1, 25]   τὸν ἐν τῇ Ἐπινομίδι συνέταξεν,  τὸν   τὴν διέξοδον πάσης γενέσεως {τῆς}
[1, 16]   προστύφουσα εἰς παραδοχὴν τῆς ἀληθείας  τὸν   τὴν πρόνοιαν δοξάζοντα. ~(Ναί φασι
[1, 15]   προφητείαν γνωρίζων φαίνεται, προφήτην εἰσάγων  τὸν   τῆς Λαχέσεως λόγον ἐξαγγέλλοντα πρὸς
[1, 21]   ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ὃς ἀποκτείνας  τὸν   τῆς Μεσοποταμίας βασιλέα ἦρξε τοῦ
[1, 19]   ἔννοιαν ἐσχηκέναι τοὺς Ἕλληνας λέγοι,  τὸν   τῆς φύσεως δημιουργὸν ἕνα γινώσκομεν,
[1, 25]   πλανωμένων εἰδότα. φιλόσοφον δὲ ἄλλον  τὸν   Τίμαιον, ὄντα ἀστρονομικὸν καὶ θεωρητικὸν
[1, 27]   παντὸς σώματος ἀποτεμὼν οὕτω που  τὸν   τοιοῦτον ὑγιέστατα ἀποκτείννυσι. κρινόμενοι δὲ
[1, 15]   θρέμματᾳ κατ´ ἐκεῖνον δήπουθεν γενόμενα  τὸν   τόπον, ἀκριβῆ τὴν διὰ τῶν
[1, 21]   καὶ ἡμᾶς ἐπιδραμεῖν τὰ κατὰ  τὸν   τόπον εἰρημένα. Ἀπίων τοίνυν
[1, 4]   λέγων· ἰδοὺ ἀνακέκληκα τὸν Βεσελεὴλ  τὸν   τοῦ Οὐρί, τὸν Ὤρ, τῆς
[1, 9]   κύριος τὸν διάβολον κατὰ  τὸν   τοῦ πειρασμοῦ σοφίζεται χρόνον, καὶ
[1, 24]   νικήσας τοὺς Πέρσας ἐμιμήσατο τόνδε  τὸν   τρόπον· ἤγαγε τοὺς Ἀθηναίους νύκτωρ
[1, 14]   {τὸ} διὰ σπουδῆς γεγονέναι τόνδε  τὸν   τρόπον λέγει, κοινῶς μὲν πᾶσιν
[1, 20]   τοῦ θεοῦ παιδευόμεθα. τοῦτόν φαμεν  τὸν   τρόπον μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς
[1, 14]   Ἡράκλειτος γὰρ Βλύσωνος Μελαγκόμαν  τὸν   τύραννον ἔπεισεν ἀποθέσθαι τὴν ἀρχήν.
[1, 14]   ὀλυμπιάδα. Πυθαγόρας δὲ κατὰ Πολυκράτη  τὸν   τύραννον περὶ τὴν ἑξηκοστὴν δευτέραν
[1, 23]   παιδείαν, ἄχρι καὶ τὸν Αἰγύπτιον  τὸν   τῷ Ἑβραίῳ ἀδίκως ἐπιθέμενον πατάξας
[1, 28]   οὐσίαν τολμᾷ τε ἐπέκεινα ἐπὶ  τὸν   τῶν ὅλων θεόν, οὐκ ἐμπειρίαν
[1, 27]   ὡς εἴ τις παιδεύσει ἄνθρωπος  τὸν   υἱὸν αὐτοῦ, οὕτω παιδεύσει σε
[1, 28]   χωρῆσαι {νοεῖν} οὐδεὶς γὰρ ἔγνω  τὸν   υἱὸν εἰ μὴ πατήρ,
[1, 21]   δὲ ἀδελφὴ Ὀζίου Ἰωσαβαία ἐξέκλεψε  τὸν   υἱὸν Ὀζίου Ἰωὰν καὶ τούτῳ
[1, 15]   γὰρ ἀγαθὰς κατὰ Πλάτωνα καταλιπούσας  τὸν   ὑπερουράνιον τόπον ὑπομεῖναι ἐλθεῖν εἰς
[1, 26]   τοῦτον κυρίως θεσμὸν ἂν εἴποιμεν  τὸν   ὑπὸ θεοῦ διὰ Μωυσέως παραδεδομένον.
[1, 5]   προπαρασκευάζει τοίνυν φιλοσοφία προοδοποιοῦσα  τὸν   ὑπὸ Χριστοῦ τεκειούμενον. αὐτίκα τὴν
[1, 21]   δευτέραν λέγω ἐπομβρίαν, καὶ ἐπὶ  τὸν   Φαέθοντος ἐμπρησμόν, δὴ συμβαίνει
[1, 22]   ἐν τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς  τὸν   Φιλομήτορα κατὰ λέξιν γράφει· κατηκολούθηκε
[1, 25]   Πλάτων ὠφεληθείς, τοῖς μὲν Νόμοις  τὸν   φιλόσοφον τὸν ἐν τῇ Ἐπινομίδι
[1, 15]   ἐν τῷ Φαίδωνί φησι πανταχόθεν  τὸν   φιλόσοφον ὠφελεῖσθαι γράφων· πολλὴ μὲν
[1, 21]   τὸν Αἰγύπτου βασιλέα πρός τε  τὸν   Φοινίκης Τυρίων τάς τε αὐτῶν
[1, 16]   Φρύγα· κρούματα δὲ Ὄλυμπον ὁμοίως  τὸν   Φρύγα, καθάπερ Φρύγιον ἁρμονίαν καὶ
[1, 16]   τὴν πλαγίαν σύριγγα Σάτυρον εὑρεῖν  τὸν   Φρύγα· τρίχορδον δὲ ὁμοίως καὶ
[1, 4]   χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ  τὸν   χαλκόν, καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ
[1, 14]   διὰ τὸ τετυραννηκέναι ἀντικατατάττει Μύσωνα  τὸν   Χηνέα. ὡς μὲν οὖν κάτω
[1, 11]   ἀπὸ τῆς πίστεως τῆς εἰς  τὸν   Χριστὸν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ
[1, 21]   ἔτη συνάγεται τριάκοντα ὀκτὼ κατὰ  τὸν   χρονογράφον Ἀπολλόδωρον. ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ
[1, 21]   τὰ ἀπὸ Δευκαλίωνος. εἰς δὲ  τὸν   χρόνον τῶν Τρωϊκῶν ἀπὸ Ἰνάχου
[1, 23]   πρῶτον μὲν ὧν παρὰ πάντα  τὸν   χρόνον ὑπηρέτησαν τοῖς Αἰγυπτίοις μισθὸν
[1, 4]   τὸν Βεσελεὴλ τὸν τοῦ Οὐρί,  τὸν   Ὤρ, τῆς φυλῆς Ἰούδα, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010