Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκμέων 1
ἀλκυόνος 1
Ἀλλ´ 3
ἀλλ´ 62
Ἀλλὰ 1
ἀλλὰ 64
ἀλλά 1
Fréquences     [«    »]
60 ἂν
57 εἰ
58 θεοῦ
62 ἀλλ´
62 εἶναι
62 μετὰ
64 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἀλλ´


Livre, Chap.
[1, 20]   οὐ δυνατωτέραν ποιεῖ τὴν ἀλήθειαν,  ἀλλ´   ἀδύνατον παρέχουσα τὴν κατ´ αὐτῆς
[1, 7]   αὐταῖς εἰσελθὼν ἐξομολογήσωμαι τῷ κυρίῳ.  ἀλλ´   αἱ μὲν εἰς δικαιοσύνην ὁδοί,
[1, 17]   ἐξουσίαν τῆς ὁρμῆς καὶ ἀφορμῆς,  ἀλλ´   ἀκουσίου τῆς κακίας οὔσης. ὅθεν
[1, 15]   δὲ αὐτοὺς δικαιοσύνην μὴ κρεοφαγοῦντας,  ἀλλ´   ἀκροδρύοις χρωμένους. τοὺς ἑξηκονταετεῖς οὗτοι
[1, 13]   ὑπάτη ἐναντία τῇ νεάτῃ οὖσα,  ἀλλ´   ἄμφω γε ἁρμονία μία, ἔν
[1, 17]   αἴτιον ἦν οὐχὶ μὴ κωλῦον,  ἀλλ´   ἀποτρέπον, εἰ καὶ μὴ προέτρεπεν.
[1, 24]   Αἰγύπτιοι ἐφ´ ἵππων καὶ ὀχημάτων,  ἀλλ´   ἀπώλοντο θᾶττον ῥαγείσης τῆς θαλάσσης
[1, 1]   τοὺς μὴ τοιούτους ἀποδέχεσθαι συντάττοντας.  ἀλλ´   ἄρα Θεοπόμπῳ μὲν καὶ Τιμαίῳ
[1, 27]   κηδεμών, ὅσῳπερ ψυχὴ σώματος ἐντιμότερον.  ἀλλ´   ἄρα τῆς μὲν τοῦ σώματος
[1, 19]   ῥεόντων καὶ εἰκότων βεβυσμένῃ λόγων,  ἀλλ´   αὐτοῦ τἀγαθοῦ δὴ ἐπιστήμη καὶ
[1, 1]   βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι·  ἀλλ´   ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν,
[1, 16]   ἐμπνεῦσαι τὴν πᾶσαν φιλοσοφίαν ὑπειλήφασιν.  ἀλλ´   εἰ καὶ μὴ καταλαμβάνει
[1, 18]   λόγος οὗτος ἐξ οἰήσεως,  ἀλλ´   εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν
[1, 21]   μὴ αἰχμαλωτισθῆναι ὑπὸ τοῦ Σεναχηρείμ,  ἀλλ´   εἶναι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ταύτης
[1, 1]   δέ τις οὐ δοκεῖν δίκαιος,  ἀλλ´   εἶναι θέλει» συνειδέναι τὰ κάλλιστα
[1, 5]   οὖν τῆς ἀληθείας ὁδός,  ἀλλ´   εἰς αὐτὴν καθάπερ εἰς ἀέναον
[1, 9]   καὶ ἀθλητής, ὡς προείρηται,  ἀλλ´   εἰς τὴν σύνταξιν συμβαλλόμενος. αὐτίκα
[1, 7]   δὲ οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη,  ἀλλ´   ἐκ πίστεως. οὐδὲν οὖν ὄφελος
[1, 20]   οὐ πολλὰ αἴτια λέγοιντ´ ἄν,  ἀλλ´   ἐκ πολλῶν αἴτιον ἕν (οὐκ
[1, 1]   γραφὴν ἡγεῖσθαι μηδεὶς ἀντερεῖ,  ἀλλ´   ἐκείνην εὔλογον νομιστέον μηδεὶς
[1, 19]   μὴν ἁπλῶς πᾶσαν φιλοσοφίαν ἀποδεχόμεθα,  ἀλλ´   ἐκείνην περὶ ἧς καὶ
[1, 17]   ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις,  ἀλλ´   ἐν διδακτοῖς πνεύματος. ἐπὶ μὲν
[1, 11]   μὴ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων,  ἀλλ´   ἐν δυνάμει θεοῦ. γὰρ
[1, 1]   μᾶλλον δὲ οὐκ ἐν φωνῇ,  ἀλλ´   ἐν τῷ νοεῖσθαι. δέδωκεν δὲ
[1, 1]   καὶ ὑπὸ τὸν μόδιον τίθησιν,  ἀλλ´   ἐπὶ τῆς λυχνίας φαίνειν τοῖς
[1, 11]   μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ´ ἑαυτοῖς,  ἀλλ´   ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι
[1, 28]   θεόν, οὐκ ἐμπειρίαν τῶν θνητῶν,  ἀλλ´   ἐπιστήμην τῶν θείων καὶ οὐρανίων
[1, 4]   δύναμις τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ,  ἀλλ´   ἔστι θεὸς ἐν οὐρανῷ ἀποκαλύπτων.
[1, 12]   παραβολαῖς εἰρημένα πρὸς αὐτοὺς παραγγέλλων.  ἀλλ´   ἔστι τῷ ὄντι τῶν
[1, 11]   πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ,  ἀλλ´   ἐν τούτῳ καυχάσθω
[1, 19]   ὕδωρ οὐκ ἐπ´ ἄλλων τινῶν,  ἀλλ´   ἐπὶ τῶν ἄρτῳ καὶ
[1, 14]   τοῦ Συρίου, Πυθαγόρας ἐμαθήτευσεν.  ἀλλ´   μὲν ἐν Μεταποντίῳ τῆς
[1, 1]   κρίσις δὲ ἐν αὐτοῖς κρίνεται.  ἀλλ´   μὲν κηρυκικὴ ἐπιστήμη ἤδη
[1, 11]   γάρ ποτε ἀλήθεια οἴησις,  ἀλλ´   μὲν ὑπόληψις τῆς γνώσεως
[1, 6]   προσίεσθαι οὐχ ἁπλῶς πίστις,  ἀλλ´   περὶ τὴν μάθησιν πίστις
[1, 8]   τἀληθές· ἀλλ´ οὐ τοῦτο τἀκριβέστατον,  ἀλλ´   φύσις καὶ τοὐρθόν· ὃς
[1, 17]   δὲ οὐκ ἀπεστάλη ὑπὸ κυρίου,  ἀλλ´   ἦλθε, φασί, κλαπεῖσα παρὰ
[1, 1]   αἵρεσιν ἀποδεκτέον οὐ τὴν ἀμεμφῆ,  ἀλλ´   ἣν οὐδεὶς εὐλόγως καταμέμψεται. οὐκ
[1, 21]   λέγῃ Φημονόην πρώτην χρησμῳδῆσαι Ἀκρισίῳ,  ἀλλ´   ἴστω γε ὅτι μετὰ Φημονόην
[1, 6]   τὴν ἄμπελον καὶ τὸν ἵππον,  ἀλλ´   μὲν γεωργὸς εἴσεται, εἰ
[1, 9]   τὰ κατὰ φιλοσοφίαν ἐμφαίνεται γυμνάσματα,  ἀλλ´   νοῦς γε τοῦ προφητικοῦ
[1, 12]   στόματος, διαλογίζονται ἐν συνεδρίῳ.  ἀλλ´   ἀκούετε εἰς τὸ οὖς,
[1, 17]   τὸν Ἕκτορα δυνάμενος οὐ κεκώλυκεν·  ἀλλ´   μὲν διὰ μῆνιν (ἐπ´
[1, 17]   τοῦ λόγου σαρκώσεως, ἐξακούονται καθολικώτερον.  ἀλλ´   οἱ μὲν προφῆται, ἅτε ἀποσταλέντες
[1, 21]   τετάρτῳ Ἰταλικῶν Γάιον Ἰούλιον Νέπωτα.  ἀλλ´   οἳ μὲν κλέπται πάντες καὶ
[1, 1]   μαθόντες τοὺς καθωσιωμένους τῷ Χριστῷ.  ἀλλ´   οἳ μὲν ὑποκριταί, καὶ δὴ
[1, 21]   μὴν τῷ σχήματι μηνυόντων σφίσιν,  ἀλλ´,   οἶμαι, τῇ οἰκείᾳ διαλέκτῳ. φασὶ
[1, 19]   τεχνυδρίων φιλοσόφους θήσομεν; οὐδαμῶς, εἶπον,  ἀλλ´   ὁμοίους μὲν φιλοσόφοις. τοὺς δ´
[1, 7]   εἰς ἀνθρώπους οὐ κατὰ προηγούμενον,  ἀλλ´   ὃν τρόπον οἱ ὑετοὶ καταρρήγνυνται
[1, 7]   τὴν Ἐπικούρειόν τε καὶ Ἀριστοτελικήν,  ἀλλ´   ὅσα εἴρηται παρ´ ἑκάστῃ τῶν
[1, 17]   (καὶ γὰρ τὸ πυρέττειν ἀκούσιον·  ἀλλ´   ὅταν δι´ ἑαυτόν τις καὶ
[1, 29]   καὶ στοχαστικῶς εἴρηται τῷ ποιητῇ,  ἀλλ´   οὐ καταληπτικῶς· τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι
[1, 7]   αὐτῆς τοῦ ὑετοῦ ἀπέλαυσε δυνάμεως,  ἀλλ´   οὐ τὴν αὐτὴν ἔσχηκε χάριν
[1, 8]   δὲ κάλλεσιν νικῷεν ἂν τἀληθές·  ἀλλ´   οὐ τοῦτο τἀκριβέστατον, ἀλλ´
[1, 17]   οὐχ μὴ κωλύσας κύριος.  ἀλλ´   οὐδ´ ἐπιβλαβὴς δόσις ἦν,
[1, 1]   ἐργάταις κατ´ ἀξίαν ἀποδώσειν ὑπεσχημένου.  ἀλλ´   οὐδὲ ἀντιμισθίας ἐφίεσθαι χρὴ τῷ
[1, 16]   ἐξασθενεῖ πράττειν τὰς κυριακὰς ἐντολάς,  ἀλλ´   οὖν γε προκατασκευάζει τὴν ὁδὸν
[1, 24]   νοούμενος εἷς ἐστι θεός.  ἀλλ´   οὖν τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ
[1, 9]   ῥᾳδίως γνῶναι τὸ πνεῦμα εἴρηκεν,  ἀλλ´   οὐχ οὕτως ὡς ἐκδέξασθαι μὴ
[1, 6]   καὶ ἀνθρωπίνων ἐντίθησιν διδασκαλία.  ἀλλ´   ὡς ἐν πενίᾳ βίου ὀρθῶς
[1, 2]   ἀπό τινος ἀπατηλοῦ τέχνης καταγοητευομένους,  ἀλλ´   ὡς ἔπος εἰπεῖν, περιβολῇ πλείονι
[1, 17]   ἀληθείας οὐ κατ´ ἐπίγνωσιν λαβόντες,  ἀλλ´   ὡς ἴδια σφετερισάμενοι δόγματα, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010