Alphabétiquement     [«   »]
Ὄθων 2
Ὄθωνι 1
Ὄθωνος 1
οἱ 157
Οἱ 1
οἵ 2
οἳ 45
Fréquences     [«    »]
144 μὴ
144 τοῖς
149 τοὺς
157 οἱ
164 κατὰ
179 ἐπὶ
186 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

οἱ


Livre, Chap.
[1, 24]   ὅπερ καὶ ὑπώπτευσεν· ἐπεδίωξαν γὰρ  οἱ   Αἰγύπτιοι ἐφ´ ἵππων καὶ ὀχημάτων,
[1, 15]   οὐδείς κώ με παρήλλαξεν, οὐδ´  οἱ   Αἰγυπτίων καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται, σὺν τοῖς
[1, 1]   ἕκαστα αὐτοῖς δι´ ὧν μᾶλλον  οἱ   ἀκούοντες ἐπιστραφήσονται. καὶ δὴ συνελόντι
[1, 19]   κατ´ ἔμφασιν δὲ καὶ διάφασιν  οἱ   ἀκριβῶς παρ´ Ἕλλησι φιλοσοφήσαντες διορῶσι
[1, 8]   οὐ πᾶσιν εἴρηται· ὑμεῖς ἐστε  οἱ   ἅλες τῆς γῆς. εἰσὶ γάρ
[1, 21]   ἐπεὶ καὶ τὰς εὐχὰς ὁμολογοῦσιν  οἱ   ἄνθρωποι δυνατωτέρας εἶναι τὰς βαρβάρῳ
[1, 19]   τῇ εἰς ἐμέ» οὗτοι οὖν  οἱ   ἀνοιγόμενοι τυφλῶν ὀφθαλμοὶ» δι´
[1, 9]   Εἰ δὲ οἱ προφῆται καὶ  οἱ   ἀπόστολοι οὐ τὰς τέχνας ἐγνώκεσαν,
[1, 25]   πρέπωσι τοῖς ἀρχομένοις, πειθήνιοι δὲ  οἱ   ἀρχόμενοι τοῖς ἄρχουσι γίγνωνται, ὅπερ
[1, 16]   ἐνομοθέτησαν γεωμετρίας τε αὖ εὑρεταὶ  οἱ   αὐτοὶ γεγόνασιν. εἰσὶν δὲ οἳ
[1, 21]   χρησμολόγοι συχνοὶ γεγονέναι φέρονται, ὡς  οἱ   Βάκιδες (ὃ μὲν Βοιώτιος,
[1, 15]   τοιούτους παῖδας. δῆλοι δέ εἰσιν  οἱ   βάρβαροι διαφερόντως τιμήσαντες τοὺς αὑτῶν
[1, 21]   Σηλὼμ προφητεύει, ἦσαν δὲ καὶ  οἱ   βασιλεῖς ἄμφω, τε Δαβὶδ
[1, 1]   σεμνότητος ἐμμελῶς ἀνίεμεν. καθάπερ δὲ  οἱ   βουλόμενοι δήμῳ προσομιλῆσαι διὰ κήρυκος
[1, 1]   ἐρρωμένος ἀναλήψεως. καθάπερ δ´  οἱ   γεωργοὶ προαρδεύσαντες τὴν γῆν, οὕτω
[1, 23]   ἔμπροσθεν χρόνῳ περιτμηθέντι τῷ παιδίῳ  οἱ   γονεῖς ἔθεντο ὄνομά τι, ἐκαλεῖτο
[1, 23]   τρεῖς ἐφεξῆς κρύπτοντες ἔτρεφον μῆνας  οἱ   γονεῖς νικώσης τῆς φυσικῆς εὐνοίας
[1, 15]   Ἰουδαίαν ἀφικνούμενοι γῆν) Ἰνδῶν τε  οἱ   γυμνοσοφισταί, ἄλλοι γε φιλόσοφοι βάρβαροι.
[1, 4]   ἐν ταῖς σφραγῖσιν ἐντυπωμάτων τορευτικός.  οἱ   δὲ ἀμφὶ τὴν παιδείαν διατρίβοντες
[1, 26]   οὔτ´ ἀγνοεῖν δύνανται τὴν ἀλήθειαν,  οἱ   δὲ ἀπιστοῦντες ἥκιστά τε ἐν
[1, 1]   συνελόντι εἰπεῖν ἀφορμὰς δίδωσι σωτηρίας.  οἱ   δὲ ἐντραφέντες γνησίως τοῖς τῆς
[1, 1]   γοῦν μὲν θερισμὸς πολύς,  οἱ   δὲ ἐργάται βραχεῖς» τῷ ὄντι
[1, 27]   ἄνδρες κακοὶ οὐ νοοῦσι νόμον,  οἱ   δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν
[1, 18]   ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν,  οἱ   δὲ μὴ θελήσαντες πείθεσθαι ἑαυτοὺς
[1, 11]   θεὸν εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης,  οἱ   δὲ ὀρθῶς ζητήσαντες αὐτὸν εἰρήνην
[1, 7]   καιροὶ δὲ καὶ οἱ τόποι  οἱ   δεκτικοὶ τὰς διαφορὰς ἐγέννησαν. ἄλλως
[1, 4]   οἱ σοφισταὶ καὶ τῶν συλλογισμῶν  οἱ   διαλεκτικοὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι τῆς
[1, 1]   τὴν ἐγγράφως τὰ ἄγραφα δηλοῦσαν·  οἱ   διψῶντες, πορεύεσθε ἐφ´ ὕδωρ» Ἡσαΐας
[1, 18]   δὲ μωρίαν· μυθῶδες γὰρ ἡγοῦνται  οἱ   δοκησίσοφοι διά τε ἀνθρώπου υἱὸν
[1, 15]   Ἀσσυρίων οἱ Χαλδαῖοι καὶ Γαλατῶν  οἱ   Δρυΐδαι καὶ Σαμαναῖοι Βάκτρων καὶ
[1, 21]   ἀνὴρ ἔτη κζʹ ἔπειτα ἁμαρτόντες  οἱ   Ἑβραῖοι παραδίδονται Χουσαχὰρ βασιλεῖ Μεσοποταμίας
[1, 23]   νήπιοι ἔγνωσαν ὕστερόν τε ἐξιόντες  οἱ   Ἑβραῖοι πολλὴν λείαν τῶν Αἰγυπτίων
[1, 1]   λαμβάνεται. καὶ τῷ ὄντι μακάριοι  οἱ   εἰρηνοποιοί» οἱ τοὺς ἐνταῦθα κατὰ
[1, 7]   Χριστῷ, ἐν μακάριοι πάντες  οἱ   εἰσελθόντες καὶ κατευθύνοντες τὴν πορείαν
[1, 11]   πλανᾶται, καὶ αἱ πληγαὶ καὶ  οἱ   ἔλεγχοι διδόασι παιδείαν σοφίας, οἱ
[1, 21]   ἔθνους ἐπιφαίνουσα χαρακτῆρα. φασὶ δὲ  οἱ   Ἕλληνες διαλέκτους εἶναι τὰς παρὰ
[1, 3]   περιττοὺς καλούσης τῆς γραφῆς. ὅθεν  οἱ   Ἕλληνες καὶ αὐτοὶ τοὺς περὶ
[1, 17]   τὴν ἰδίαν ζητεῖ. τοιοῦτοι δὲ  οἱ   Ἕλληνες, οἱ φίλαυτοι καὶ ἀλαζόνες»
[1, 17]   καὶ λῃσταί. πάντες μὲν οὖν  οἱ   ἐν λόγῳ, οὗτοι δὴ οἱ
[1, 21]   τοῦ Σαφάτ. ἐπὶ τούτου  οἱ   ἐν Σαμαρείᾳ κόπρον ἔφαγον περιστερῖ
[1, 17]   καὶ μὴ προέτρεπεν. οὔτε δὲ  οἱ   ἔπαινοι οὔτε οἱ ψόγοι οὔθ´
[1, 21]   δώδεκα ἡμέραι ὀκτωκαίδεκα. ἀποδείκνυνται τοίνυν  οἱ   ἐπὶ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου προφητεύσαντες
[1, 6]   ἤνυσαν, καὶ αὖ τὰ ἐναντία  οἱ   ἐπιτηδείως φύντες ἀμελείᾳ γεγόνασι κακοί.
[1, 21]   Λυκοῦργός τε καὶ Σόλων, καὶ  οἱ   ἑπτὰ σοφοί, οἵ τε ἀμφὶ
[1, 8]   τραγῳδία λέγει. τοιοῦτοι δὲ  οἱ   ἐριστικοὶ οὗτοι εἴτε αἱρέσεις μετίοιεν
[1, 29]   ἡμῶν τῇ μεταφορᾷ. ἀτεχνῶς γοῦν  οἱ   εὐγνώμονες ὅλῳ τῷ πλάσματι τῷ
[1, 14]   εἶτα Καρνεάδης διαδέχεται Ἡγησίνουν καὶ  οἱ   ἐφεξῆς· Κράτητος δὲ Ζήνων
[1, 8]   μεταδοξάσαι, καὶ ἐπὶ πᾶσι γοητεύονται  οἱ   ἤτοι ὑφ´ ἡδονῆς κηληθέντες
[1, 21]   ἄλλος ἐν Ἤλιδι, ἀφ´ οὗ  οἱ   Ἰαμίδαι, Πολύιδός τε ἐν Ἄργει
[1, 15]   Φρύγες δὲ ἦσαν καὶ βάρβαροι  οἱ   Ἰδαῖοι δάκτυλοι. Ἡρόδωρος δὲ τὸν
[1, 20]   ~(Ὡς δὲ οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι  οἱ   καθέλκοντες τὴν ναῦν οὐ πολλὰ
[1, 7]   καθ´ ἕκαστον καιρὸν ἐπομβρίσας λόγον,  οἱ   καιροὶ δὲ καὶ οἱ τόποι
[1, 21]   πλατεία καὶ τεῖχος, καὶ κενωθήσονται  οἱ   καιροί. καὶ μετὰ τὰς ἑξήκοντα
[1, 3]   ταύτῃ γοῦν ἐπαιρόμενοι τῇ τέχνῃ  οἱ   κακοδαίμονες σοφισταὶ τῇ σφῶν αὐτῶν
[1, 6]   ἄμεινον φύντων κατηγορεῖ, ὁπότε καὶ  οἱ   κακῶς πεφυκότες πρὸς ἀρετὴν τῆς
[1, 6]   οὐ γὰρ φύσει, μαθήσει δὲ  οἱ   καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται, καθάπερ ἰατροὶ
[1, 27]   δύνασθαι τὸν νόμον ὁμολογεῖται, κἂν  οἱ   κατὰ νόμον μὴ πολιτευόμενοι ὡς
[1, 23]   ἀπῄεσαν, οὐ διὰ φιλοχρηματίαν, ὡς  οἱ   κατήγοροί φασιν (οὐδὲ γὰρ ἀλλοτρίων
[1, 15]   ἐκείνων, Χαλδαῖοί τε καὶ Ἀράβιοι  οἱ   κληθέντες εὐδαίμονες καὶ ὅσοι γε
[1, 1]   παῖδες σωμάτων, ψυχῆς δὲ ἔγγονοι  οἱ   λόγοι. αὐτίκα πατέρας τοὺς κατηχήσαντάς
[1, 10]   εἶεν ἂν ταῦτα) οὕτω καὶ  οἱ   λόγῳ· ἀγαθῷ κεχρημένοι συνεγγίζουσι τοῖς
[1, 10]   πολιτευσώμεθα καθ´ ὑπακοήν. καθάπερ δὲ  οἱ   λόγῳ χρώμενοι πονηρῷ οὐδὲν τῶν
[1, 15]   Κελτῶν οἱ φιλοσοφήσαντες καὶ Περσῶν  οἱ   Μάγοι (οἳ μαγείᾳ καὶ τοῦ
[1, 4]   διττόν, ἐπιτηδείους σφᾶς αὐτοὺς παραστήσαντες.  οἱ   μὲν γὰρ τὰς βαναύσους μετιόντες
[1, 1]   παῖδας ἀγαθοὺς τοῖς ἔπειτα καταλείπειν.  οἱ   μέν γε παῖδες σωμάτων, ψυχῆς
[1, 18]   ἀποστόλων εὕροις ἂν κατὰ λέξιν·  οἱ   μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον
[1, 26]   πατρὸς ἐξηγούμενος υἱὸς μονογενής. ἔπειτα  οἱ   μὲν πειθόμενοι τῷ νόμῳ τῷ
[1, 17]   λόγου σαρκώσεως, ἐξακούονται καθολικώτερον. ἀλλ´  οἱ   μὲν προφῆται, ἅτε ἀποσταλέντες καὶ
[1, 11]   οἱ ἔλεγχοι διδόασι παιδείαν σοφίας,  οἱ   μετ´ ἀγάπης δηλονότι ἔλεγχοι· καρδία
[1, 14]   διαδέχεται Κλεάνθης, ὃν Χρύσιππος καὶ  οἱ   μετ´ αὐτόν. Τῆς δὲ Ἐλεατικῆς
[1, 18]   τῶν ὑπακουσάντων ἑκουσίου προσκλίσεως χωρισθέντες  οἱ   μὴ ἐθελήσαντες πείθεσθαι ἀσύνετοί τε
[1, 7]   κἀκεῖνο σκοπῶμεν, ὡς εἴ ποτε  οἱ   μὴ ἐπιστάμενοι διαβιοῦσι καλῶς εὖ
[1, 17]   δὲ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πάντες  οἱ   μὴ κυρίως ὑπ´ αὐτοῦ ἀποσταλέντες.
[1, 21]   ἐνιαυτόν« Ζῆθος δὲ καὶ Ἀμφίων  οἱ   μουσικῆς εὑρεταὶ περὶ τὴν Κάδμου
[1, 23]   ἐπιθέμενον πατάξας ἀποκτεῖναι. φασὶ δὲ  οἱ   μύσται λόγῳ μόνῳ ἀνελεῖν τὸν
[1, 23]   μετὰ τὴν ἀνάληψιν, ὥς φασιν  οἱ   μύσται, Μελχί. ἐν δὲ ἡλικίᾳ
[1, 5]   παρ´ αὐτῆς τῆς ἀληθείας, ἔχουσιν  οἱ   μύσται. ~(πολλὰ δ´ ἑτοιμότης
[1, 23]   τῆς δυνάμεως ἀποτελέσματα, δι´ ἀφροσύνην  οἱ   νήπιοι ἀπιστοῦντες, τότε ὡς εἴρηται,
[1, 23]   ὡς εἴρηται, ῥεχθὲν δέ τε  οἱ   νήπιοι ἔγνωσαν ὕστερόν τε ἐξιόντες
[1, 28]   τῶν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπερ  οἱ   νῦν διαλεκτικοὶ περὶ τὰ σοφιστικὰ
[1, 15]   γάμον, οὐ παιδοποιίαν ἴσασιν, ὥσπερ  οἱ   νῦν Ἐγκρατηταὶ καλούμενοι. εἰσὶ δὲ
[1, 9]   τῷ φόβῳ. οὐχὶ δὲ καὶ  οἱ   ὀρθοδοξασταὶ καλούμενοι ἔργοις προσφέρονται καλοῖς,
[1, 24]   τῶν ἀγαλμάτων σχέσεις κίονας ἱστάντες  οἱ   παλαιοὶ ἔσεβον τούτους ὡς ἀφιδρύματα
[1, 10]   τὸ μύρον καὶ τὴν πορφύραν  οἱ   παλαιοὶ Λακεδαιμόνιοι, δολερὰ μὲν τὰ
[1, 20]   ἄνευ τὴν φιλοσοφίαν, ἐπεὶ σχεδὸν  οἱ   πάντες ἄνευ τῆς ἐγκυκλίου παιδείας
[1, 21]   τοῖς δώδεκα Ἄγγελος. γίνονται δὲ  οἱ   πάντες προφῆται πέντε καὶ τριάκοντα.
[1, 6]   καὶ κυβερνῆται. ὁρῶμεν γοῦν κοινῶς  οἱ   πάντες τὴν ἄμπελον καὶ τὸν
[1, 21]   Ἰλιακῶν, μεθ´ οὓς μακρῷ νεώτεροι  οἱ   παρ´ Ἕλλησι νομοθέται, Λυκοῦργός τε
[1, 14]   κάτω που τῆς Μωυσέως ἡλικίας  οἱ   παρ´ Ἕλλησι σοφοὶ γεγόνασι, μικρὸν
[1, 17]   ἂν εἶεν κλέπται καὶ λῃσταὶ»  οἱ   παρ´ Ἕλλησι φιλόσοφοι καὶ οἱ
[1, 15]   ῥυθμῶν ἀναφέρεται· δι´ ἣν αἰτίαν  οἱ   παρὰ τοῖς μουσικοῖς δάκτυλοι τὴν
[1, 28]   πρὸς νόησιν γραφή, φασιν  οἱ   παροιμιαζόμενοι· διαλεκτικώτερον δὲ ὡς ἔνι
[1, 1]   καὶ παιδὶ μάχαιραν, φασιν  οἱ   παροιμιαζόμενοι, ὀρέγοντες εὑρεθῶμεν. οὐ γὰρ
[1, 1]   γνῶσις, ὄνος λύρας, φασιν  οἱ   παροιμιαζόμενοι, τοῖς πολλοῖς τὰ συγγράμματα.
[1, 1]   παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενος (ὀλίγοι δὲ  οἱ   πατράσιν ὅμοιοι) ἧκον δὴ σὺν
[1, 21]   Φημονόην ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι ἑπτὰ  οἱ   περὶ Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον καὶ
[1, 14]   γὰρ ἐκφέρεται τὸ αὐτὸ ἀπόφθεγμα)  οἱ   περὶ Σωτάδαν τὸν Βυζάντιον Βίαντος
[1, 19]   εἰσὶ γὰρ δή, ὥς φασιν  οἱ   περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν
[1, 21]   εἷς ἡμέραι ιγʹ εἰσὶ δὲ  οἱ   περιεργότερον τῇ γενέσει τοῦ σωτῆρος
[1, 19]   ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι  οἱ   πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ κἀγὼ
[1, 18]   θεῷ» αὐτίκα ἐξ ἑκατέρου γένους  οἱ   πιστεύσαντες, οὗτοι λαὸς περιούσιος» κἀν
[1, 15]   Ὀδρύσης Θρᾷξ; Ὅμηρον γὰρ  οἱ   πλεῖστοι Αἰγύπτιον φαίνουσιν. Θαλῆς δὲ
[1, 15]   τε καὶ φιλοσόφων. ὡς δὲ  οἱ   πλεῖστοι αὐτῶν βάρβαροι τὸ γένος
[1, 5]   γεωμετρίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν γραμματικῇ,  οἱ   πλεῖστοι δὲ ἐν ῥητορικῇ. Ἀλλ´
[1, 14]   τὸ πάντες ἄνθρωποι κακοὶ»  οἱ   πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων κακοὶ» (διχῶς
[1, 5]   ἐπιφέρει ῥητῶς· τῆς γὰρ ἀφροσύνης  οἱ   πόδες κατάγουσι τοὺς χρωμένους αὐτῇ
[1, 4]   χορηγοῦνται, καθ´ ἣν τῶν μέτρων  οἱ   ποιηταὶ καὶ τῆς λέξεως οἱ
[1, 23]   ἔπειτα νουθετοῦνται μὲν Αἰγύπτιοι πολλάκις  οἱ   πολλάκις ἀσύνετοι, θεαταὶ δὲ Ἑβραῖοι
[1, 20]   τοῦ βίου κύματα. ~(Ὡς δὲ  οἱ   πολλοὶ ἄνθρωποι οἱ καθέλκοντες τὴν
[1, 17]   πυρῷ τὰ ζιζάνια. πάντες» οὖν  οἱ   πρὸ κυρίου κλέπται καὶ λῃσταί,
[1, 17]   δοξάζοντα. ~(Ναί φασι γεγράφθαι· πάντες  οἱ   πρὸ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου
[1, 17]   οἱ παρ´ Ἕλλησι φιλόσοφοι καὶ  οἱ   πρὸ τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας
[1, 17]   οἱ ἐν λόγῳ, οὗτοι δὴ  οἱ   πρὸ τῆς τοῦ λόγου σαρκώσεως,
[1, 16]   τρίκροτον ναῦν κατασκευάσαι. Σικελοί τε  οἱ   πρὸς τῇ Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα
[1, 21]   ποιοῦ ἐκταραχθέντες· παρὰ Ἑβραίοις δὲ  οἱ   προφῆται δυνάμει θεοῦ καὶ ἐπιπνοίᾳ,
[1, 15]   προέστησαν δ´ αὐτῆς Αἰγυπτίων τε  οἱ   προφῆται καὶ Ἀσσυρίων οἱ Χαλδαῖοι
[1, 17]   τοῦ Χριστοῦ. ὥστε οὐ κλέπται  οἱ   προφῆται. καὶ διδαχὴ
[1, 9]   ἀμφιβολίαν ἀπατώμενος τρόπῳ. Εἰ δὲ  οἱ   προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι οὐ
[1, 9]   γὰρ ἐγνώκεσαν τὸν νοῦν ἐκεῖνον  οἱ   προφῆται καὶ οἱ τοῦ πνεύματος
[1, 21]   λέχος εἰσαναβᾶσα· Καδμείη δ´ ἄρα  οἱ   Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱόν, μιχθεῖς´
[1, 4]   οἱ ποιηταὶ καὶ τῆς λέξεως  οἱ   σοφισταὶ καὶ τῶν συλλογισμῶν οἱ
[1, 4]   μέν τι οἰκεῖον φύσεως ἰδίωμα  οἱ   σοφοὶ τῇ διανοίᾳ, λαμβάνουσι δὲ
[1, 1]   εὐμαρῶς ἐκθρέψαι δύνασθαι. Περιέξουσι δὲ  οἱ   Στρωματεῖς ἀναμεμιγμένην τὴν ἀλήθειαν τοῖς
[1, 2]   ὑπονοουμένων ἐπιστήμης. σιωπῶ γὰρ ὅτι  οἱ   Στρωματεῖς τῇ πολυμαθίᾳ σωματοποιούμενοι κρύπτειν
[1, 11]   ἐφαντάσθη τὸν δημιουργόν. ἀλλὰ καὶ  οἱ   Στωϊκοί, ὧν καὶ αὐτῶν μέμνηται,
[1, 21]   πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα γενομένου. συνεχρόνισαν δὲ  οἱ   συγκαταλεγέντες σοφοὶ τῷ Θαλεῖ, ὥς
[1, 19]   δικαιοσύνην ἐργάζεται πίστιν. εἰσὶ δὲ  οἱ   τὰ ἴδια σπείροντες οἳ πλείονα
[1, 8]   καὶ διαλεκτικὰ συνασκοῖεν τεχνύδρια, οὗτοι  οἱ   τὰ κατάρτια κατασπῶντες καὶ μηθὲν
[1, 11]   Ἵππασος δὲ τὸ πῦρ, καὶ  οἱ   τὰς ἀτόμους ἀρχὰς ὑποτιθέμενοι, φιλοσοφίας
[1, 15]   καὶ βίβλους ἀποκρύφους τἀνδρὸς τοῦδε  οἱ   τὴν Προδίκου μετιόντες αἵρεσιν αὐχοῦσι
[1, 15]   καλούμενοι. εἰσὶ δὲ τῶν Ἰνδῶν  οἱ   τοῖς Βούττα πειθόμενοι παραγγέλμασιν. ὃν
[1, 7]   λόγον, οἱ καιροὶ δὲ καὶ  οἱ   τόποι οἱ δεκτικοὶ τὰς διαφορὰς
[1, 9]   νοῦν ἐκεῖνον οἱ προφῆται καὶ  οἱ   τοῦ πνεύματος μαθηταί· ἐκ γὰρ
[1, 1]   τῷ ὄντι μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί»  οἱ   τοὺς ἐνταῦθα κατὰ τὸν βίον
[1, 17]   αὐτίκα κολάζονται πρὸς τοῦ νόμου  οἱ   τούτων αἴτιοι. γὰρ κωλῦσαι
[1, 16]   Κέλμις τε αὖ καὶ Δαμναμενεὺς  οἱ   τῶν Ἰδαίων δάκτυλοι πρῶτοι σίδηρον
[1, 21]   τοίνυν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ  οἱ   τῶν Μακεδόνων βασιλέων χρόνοι ἔτη
[1, 7]   κατὰ προηγούμενον, ἀλλ´ ὃν τρόπον  οἱ   ὑετοὶ καταρρήγνυνται εἰς τὴν γῆν
[1, 15]   Βραχμᾶναι καλούμενοι. καὶ τῶν Σαρμανῶν  οἱ   ὑλόβιοι προσαγορευόμενοι οὔτε πόλεις οἰκοῦσιν
[1, 18]   ἐνέργειαν. πάντων τοίνυν ἀνθρώπων κεκλημένων  οἱ   ὑπακοῦσαι βουληθέντες κλητοὶ» ὠνομάσθησαν. οὐ
[1, 17]   ζητεῖ. τοιοῦτοι δὲ οἱ Ἕλληνες,  οἱ   φίλαυτοι καὶ ἀλαζόνες» σοφοὺς δὲ
[1, 2]   τοιαύτη ψυχαγωγία, δι´ ἧς κεκαλυμμένην  οἱ   φιλομαθεῖς παραδέχονται τὴν ἀλήθειαν, πρὸς
[1, 15]   καὶ Σαμαναῖοι Βάκτρων καὶ Κελτῶν  οἱ   φιλοσοφήσαντες καὶ Περσῶν οἱ Μάγοι
[1, 26]   οὔσης. μόνον γοῦν τὸν σοφὸν  οἱ   φιλόσοφοι βασιλέα, νομοθέτην, στρατηγόν, δίκαιον,
[1, 11]   τοῦ πατρός. νήπιοι οὖν καὶ  οἱ   φιλόσοφοι, ἐὰν μὴ ὑπὸ τοῦ
[1, 4]   τῶν συλλογισμῶν οἱ διαλεκτικοὶ καὶ  οἱ   φιλόσοφοι τῆς κατ´ αὐτοὺς θεωρίας
[1, 21]   καὶ ἐξ εἰκότων προειρηκότες, καθάπερ  οἱ   φυσιογνωμονοῦντες ἰατροί τε καὶ μάντεις,
[1, 15]   τε οἱ προφῆται καὶ Ἀσσυρίων  οἱ   Χαλδαῖοι καὶ Γαλατῶν οἱ Δρυΐδαι
[1, 14]   ἐν τῇ πρώτῃ. εἰσὶ δὲ  οἱ   χρόνοι ἀμφὶ τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα.
[1, 14]   φιλοσόφων ὡς ἐν ἐπιτομῇ ἥδε,  οἱ   χρόνοι δὲ τῶν προκαταρξάντων τῆς
[1, 21]   οὖν καὶ τῶν Μακεδονικῶν βασιλέων  οἱ   χρόνοι οὕτω κατάγονται. Ἀλέξανδρος ἔτη
[1, 21]   Συνάγονται οὖν καὶ τῶν Περσῶν  οἱ   χρόνοι οὕτως· Κῦρος ἔτη τριάκοντα,
[1, 15]   εἰς Πέρσας ὑπερεῖδεν. ~(Οἵδε μὲν  οἱ   χρόνοι τῶν παρ´ Ἕλλησι πρεσβυτάτων
[1, 17]   ἁπλῶς πάντες ἄνθρωποι, πάντες δὲ  οἱ   ψευδοπροφῆται καὶ πάντες οἱ μὴ
[1, 17]   ψεύδεσι καὶ ἀληθῆ τινα ἔλεγον  οἱ   ψευδοπροφῆται, καὶ τῷ ὄντι οὗτοι
[1, 17]   αὐτοῦ ἀποσταλέντες. Εἶχον δὲ καὶ  οἱ   ψευδοπροφῆται τὸ κλέμμα, τὸ ὄνομα
[1, 17]   οὔτε δὲ οἱ ἔπαινοι οὔτε  οἱ   ψόγοι οὔθ´ αἱ τιμαὶ οὔθ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010