Alphabétiquement     [«   »]
θεοσέβειαν 5
θεοσεβείας 1
θεοσόφως 1
θεοῦ 58
θεοὺς 1
θεοφιλῆ 1
θεοφορούμενος 1
Fréquences     [«    »]
57 δ´
57 εἰ
56 παρὰ
58 θεοῦ
60 ἂν
62 ἀλλ´
62 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

θεοῦ


Livre, Chap.
[1, 18]   ἀκούουσιν. ἀγαθοῦ δ´ ἂν ἀνάγκη  θεοῦ   ἀγαθὸν εἶναι τὸν λόγον. πῶς
[1, 7]   δικαιοσύνην ὁδοί, πολυτρόπως σῴζοντος τοῦ  θεοῦ   (ἀγαθὸς γάρ) πολλαί τε καὶ
[1, 27]   υἱοθεσίᾳ τῇ φίλῃ κεκλημένῃ τοῦ  θεοῦ,   ᾄδοντα ἤδη τὴν εὐχὴν καὶ
[1, 27]   οὐκ ἔγνωσαν, οὐκ ἔστι φόβος  θεοῦ   ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. φάσκοντες
[1, 1]   λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.  θεοῦ   γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον,
[1, 22]   τὰς διανοίας καὶ τὰς λέξεις·  θεοῦ   γὰρ ἦν βούλημα μεμελετημένον εἰς
[1, 1]   κόπον. θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί·  θεοῦ   γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε» κατὰ
[1, 24]   ἔσεβον τούτους ὡς ἀφιδρύματα τοῦ  θεοῦ.   γράφει γοῦν τὴν Φορωνίδα
[1, 18]   τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν ἐκτροπήν·  θεοῦ   δὲ σοφίαν» εἴρηκεν ἀπόστολος
[1, 26]   θεσμὸν ἂν εἴποιμεν τὸν ὑπὸ  θεοῦ   διὰ Μωυσέως παραδεδομένον. ἔχει γοῦν
[1, 20]   κινηθέντες φιλοσοφίᾳ, δυνάμει» τὸν περὶ  θεοῦ   διὰ πίστεως παρειλήφαμεν λόγον, αὐτουργῷ
[1, 1]   παντὶ» φησὶ συνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς  θεοῦ   διάκονοι, ὡς πτωχοί, πολλοὺς δὲ
[1, 27]   σοφίᾳ τὴν ἀκοὴν νόμιμον εἶναι  θεοῦ   δοῦλον μὲν τὰ πρῶτα, ἔπειτα
[1, 9]   διαλαβεῖν τὸν ἐπιποθοῦντα τῆς τοῦ  θεοῦ   δυνάμεως ἐπήβολον γενέσθαι; πῶς δὲ
[1, 18]   Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι Χριστὸς  θεοῦ   δύναμίς ἐστι καὶ θεοῦ σοφία.
[1, 23]   λέξασά μοι, γένος πατρῷον καὶ  θεοῦ   δωρήματα. ἕως μὲν οὖν τὸν
[1, 23]   τοῦ δεσμωτηρίου κατὰ βούλησιν τοῦ  θεοῦ   ἐξελθόντα καὶ εἰς τὰ βασίλεια
[1, 1]   εἴη τῷ θελήματι τοῦ  θεοῦ   ἐξυπηρετῶν, δωρεὰν λαβών, δωρεὰν διδούς.
[1, 23]   ἀκινδύνως ἐκμανθάνοντες τὴν δύναμιν τοῦ  θεοῦ.   ἔτι δὲ Αἰγύπτιοι ἀκοῇ μὴ
[1, 9]   ἐγένετο, φησί, τοῦ λόγου τοῦ  θεοῦ.   οὐχὶ καὶ κύριος
[1, 12]   ἣν ἐδίδαξεν υἱὸς τοῦ  θεοῦ.   ἤδη γοῦν καὶ Ἡσαΐας
[1, 27]   καὶ γιγνώσκεις τὸ θέλημα τοῦ  θεοῦ   καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος
[1, 21]   Ἑβραίοις δὲ οἱ προφῆται δυνάμει  θεοῦ   καὶ ἐπιπνοίᾳ, πρὸ μὲν τοῦ
[1, 24]   τὸ ἑστὸς καὶ μόνιμον τοῦ  θεοῦ   καὶ τὸ ἄτρεπτον αὐτοῦ φῶς
[1, 23]   τὸ τοῦ πέμψαντος εἰπεῖν ὄνομα  θεοῦ   καὶ τὸν μὲν προσκύψαντα πρὸς
[1, 1]   Τιμοθέῳ φησὶν ἐπιστέλλων, ἐνώπιον τοῦ  θεοῦ   καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν
[1, 17]   ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ  θεοῦ,   κατὰ πρόγνωσιν τῶν αἰώνων ἣν
[1, 18]   δοκησίσοφοι διά τε ἀνθρώπου υἱὸν  θεοῦ   λαλεῖν υἱόν τε ἔχειν τὸν
[1, 21]   βίβλος· δεηθέντες δὲ ὕστερον τοῦ  θεοῦ   λαμβάνουσιν ἡγεμόνα Γοθονιὴλ τὸν ἀδελφὸν
[1, 29]   Ἡσιόδειον ἐπὶ τοῦ πάντων λελέχθαι  θεοῦ   λαμβάνω, εἰ καὶ στοχαστικῶς εἴρηται
[1, 12]   δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ  θεοῦ,   μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν. σοφοὶ
[1, 26]   καὶ σοφία λόγος τοῦ  θεοῦ.   νόμων τε αὖ ἐξηγητὴς οὗτος
[1, 11]   σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ´ ἐν δυνάμει  θεοῦ.   γὰρ πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα,
[1, 24]   στῦλος τὸ ἀνεικόνιστον τοῦ  θεοῦ,   δὲ πεφωτισμένος στῦλος πρὸς
[1, 27]   ἐστι δύναμις καὶ σοφία τοῦ  θεοῦ,   τε νόμος τό τε
[1, 29]   τὸν αὖθις δοθέντα, πλὴν ἐκ  θεοῦ   τε τῆς φύσεως
[1, 1]   γάρ ἐσμεν συνεργοί· θεοῦ γεώργιον,  θεοῦ   οἰκοδομή ἐστε» κατὰ τὸν ἀπόστολον.
[1, 11]   ἐν λόγῳ βασιλεία τοῦ  θεοῦ,   οὐ τῷ μὴ ἀληθεῖ, ἀλλὰ
[1, 24]   τὸ τέλος εἰς εὐσέβειαν ἀναφέρων  θεοῦ.   οὕτω γὰρ τῇ ἀρετῇ χρωμένη
[1, 20]   ἣν παρὰ τῷ υἱῷ τοῦ  θεοῦ   παιδευόμεθα. τοῦτόν φαμεν τὸν τρόπον
[1, 20]   γράμματα παρὰ τῷ υἱῷ τοῦ  θεοῦ   παιδευόμενοι· ἔνθεν οὐδ´ ὡσαύτως κινοῦσι
[1, 24]   κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν  θεοῦ   πατρός. Ἰδέαις δὲ ἐνέχεται τὸ
[1, 4]   πολυποίκιλον» εἴρηκεν τὴν σοφίαν τοῦ  θεοῦ,   πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως, διὰ τέχνης,
[1, 20]   δύναμις» οὖσα καὶ σοφία τοῦ  θεοῦ,   προσιοῦσα δὲ φιλοσοφία Ἑλληνικὴ
[1, 15]   διεκώλυσεν ἀνθρωποειδῆ καὶ ζῳόμορφον εἰκόνα  θεοῦ   Ῥωμαίους κτίζειν. ἐν γοῦν ἑκατὸν
[1, 24]   βουκόλων κομῶντα κισσῷ στῦλον Εὐίου  θεοῦ.   σημαίνει δὲ στῦλος τὸ
[1, 18]   Χριστὸς θεοῦ δύναμίς ἐστι καὶ  θεοῦ   σοφία. μή τι οὖν, ὅπερ
[1, 17]   τι σοφίας καὶ κίνησις περὶ  θεοῦ.   τάχα δ´ ἂν εἶεν κλέπται
[1, 19]   εἰρημένα καὶ διὰ τοῦ ἀγνώστου  θεοῦ   τιμᾶσθαι μὲν κατὰ περίφρασιν πρὸς
[1, 5]   σεμνοτέρα φανεῖται καὶ κυριωτέρα, εἰ  θεοῦ   τιμῆς τε καὶ γνώσεως ἕνεκεν
[1, 7]   ποιοῦντες γὰρ τὸ θέλημα τοῦ  θεοῦ   τὸ θέλημα γινώσκομεν. ἀνοίξατε οὖν»
[1, 22]   ἀκοάς. οὐ δὴ ξένον ἐπιπνοίᾳ  θεοῦ   τοῦ τὴν προφητείαν δεδωκότος καὶ
[1, 18]   ἐπειδὴ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ  θεοῦ»   τουτέστι διὰ τῶν προφητῶν κατηγγελμένῃ,
[1, 21]   λεόντων βληθεὶς ὑπὸ Ἀμβακοὺμ προνοίᾳ  θεοῦ   τραφεὶς ἑβδομαῖος ἀνασῴζεται. ἐνταῦθα καὶ
[1, 19]   ὄντως ὄντα θεὸν καταλιπών, ἔρημος  θεοῦ,   ὕδωρ ἄνυδρον ζητῶν, τὴν ἀοίκητον
[1, 5]   ἐνουθέτησεν. εὖ γοῦν εἴρηται παιδείας  θεοῦ,   υἱέ, μὴ ὀλιγώρει, μηδὲ ἐκλύου
[1, 18]   τῆς σκληροκαρδίας αὐτοῖς παρὰ τοῦ  θεοῦ   φαίνηται γενομένη, τοῦ μωράναντος τὴν
[1, 17]   γὰρ ὡς εἰπεῖν αὕτη τοῦ  θεοῦ   ὡς τοῦ πυρὸς τὸ θερμαίνειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010