Alphabétiquement     [«   »]
ἀλλ´ 62
Ἀλλ´ 3
Ἀλλὰ 1
ἀλλὰ 64
ἀλλά 1
ἄλλα 10
ἄλλαγμα 1
Fréquences     [«    »]
62 ἀλλ´
62 εἶναι
62 μετὰ
64 ἀλλὰ
66 αὐτοῦ
71 τὰς
75 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἀλλὰ


Livre, Chap.
[1, 19]   τέχνας κυπτάζοντα ζῆν οὐδὲ πολυμαθοῦντα,  ἀλλὰ   ἄλλο τι, ἐπεὶ ἔγωγε ᾤμην
[1, 19]   οἳ καὶ ὕδωρ ψιλὸν εὐχαριστοῦσιν.  ἀλλὰ   ἀποπήδησον, μὴ χρονίσῃς ἐν τῷ
[1, 23]   τῶν πολὺν χρόνον οὐκ ἀποδιδόντων,  ἀλλὰ   ἀποστερούντων. ~(Ἔστιν οὖν Μωυσῆς
[1, 18]   ἀληθῆ φιλοσοφίαν δι´ υἱοῦ παραδιδομένην.  ἀλλὰ   γὰρ καὶ δοκησίσοφος παραινέσεις
[1, 1]   δικαιοσύνη, εἰ πάντων δικαιοσύνη;  ἀλλὰ   γὰρ τὰ μυστήρια μυστικῶς παραδίδοται,
[1, 8]   δὲ εὐγλωσσίᾳ νικᾷ, σοφὸς μέν,  ἀλλὰ   γὰρ τὰ πράγματα κρείσσω νομίζω
[1, 21]   τὰς βαρβάρων φωνὰς μηδὲ διαλέκτους,  ἀλλὰ   γλώσσας λέγεσθαι. Πλάτων δὲ
[1, 11]   μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας,  ἀλλὰ   γοῦν σπέρμα ἐστὶν Ἀβραὰμ τὸ
[1, 17]   ὑπὸ τοῦ κυρίου, οὐ κλέπται,  ἀλλὰ   διάκονοι. φησὶ γοῦν γραφή·
[1, 20]   οὐδ´ ὡσαύτως κινοῦσι τὰς ψυχάς,  ἀλλὰ   διαφόρῳ διδασκαλίᾳ. εἰ δὲ καὶ
[1, 1]   οὐδὲ κατὰ τὸ παρὸν μεταλαμβάνει,  ἀλλὰ   ἐλπίδι ἀπεκδεχόμενος τὴν ἀποδοθησομένην πάντως
[1, 11]   θεοῦ, οὐ τῷ μὴ ἀληθεῖ,  ἀλλὰ   καθ´ ὑπόληψιν πιθανῷ, ἐν δυνάμει
[1, 6]   ψυχῆς ἐθέλειν αἱρεῖσθαι τὸ κάλλιστον.  ἀλλὰ   καθάπερ καὶ ἄνευ γραμμάτων πιστὸν
[1, 17]   αὐτῷ, κυρίῳ καὶ παντοκράτορι ὄντι.  ἀλλὰ   καὶ αἱ τῶν ἀποστατησάντων βουλαί
[1, 15]   Πυθαγόρειος ὑποδείκνυσι Φίλων, οὐ μὴν  ἀλλὰ   καὶ Ἀριστόβουλος Περιπατητικὸς καὶ
[1, 1]   τὸν ἀπόστολον εὔλογον Ἰουδαῖον γενέσθαι,  ἀλλὰ   καὶ διὰ τοὺς Ἕλληνας Ἕλληνα,
[1, 26]   τὰ ἀγαθά τε καὶ καλά,  ἀλλὰ   καὶ ἐπίσταται. τούτου καὶ
[1, 24]   ἐκ τῆς παρ´ Ἑβραίοις ἱστορίας.  ἀλλὰ   καὶ Εὐριπίδης ἐν Ἀντιόπῃ φησίν·
[1, 7]   δὲ οὐχ ποιμενικὴ μόνη,  ἀλλὰ   καὶ βουκολικὴ ἱπποτροφική τε
[1, 21]   Καὶ οὔτι γε μόνος οὗτος,  ἀλλὰ   καὶ Σίβυλλα Ὀρφέως παλαιοτέρα·
[1, 14]   τὸν Πυθαγόραν βάρβαρον τὸ γένος.  ἀλλὰ   καὶ Θαλῆς, ὡς Λέανδρος καὶ
[1, 10]   εὐτελῆ γὰρ οὐ μόνον δίαιταν,  ἀλλὰ   καὶ λόγον ἀσκητέον ἀπέριττόν τε
[1, 16]   Κολχὶς πρώτη βαφὴν τριχῶν ἐπενόησεν.  ἀλλὰ   καὶ Νώροπες (ἔθνος ἐστὶ Παιονικόν,
[1, 24]   ἐκόσμησεν περὶ κίονα μακρὸν ἀνάσσης.  ἀλλὰ   καὶ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας
[1, 11]   τούτοις, μηδὲ ἐφαντάσθη τὸν δημιουργόν.  ἀλλὰ   καὶ οἱ Στωϊκοί, ὧν καὶ
[1, 16]   φιλοσοφίας. ~(Οὐ μόνης δὲ φιλοσοφίας,  ἀλλὰ   καὶ πάσης σχεδὸν τέχνης εὑρεταὶ
[1, 6]   εἴη ἂν μόνον οἰκονομία,  ἀλλὰ   καὶ περὶ τὴν ψυχήν, τίνα
[1, 16]   Ἀριστοτέλης, πρὸς τούτοις δὲ Φιλοστέφανος,  ἀλλὰ   καὶ Στράτων Περιπατητικὸς ἐν
[1, 12]   καὶ οὐδὲ τὴν γλῶτταν μόνον,  ἀλλὰ   καὶ τὰς ἀκοὰς ἁγνίζεσθαι προσήκει
[1, 21]   ἡμῶν οὐ μόνον τὸ ἔτος,  ἀλλὰ   καὶ τὴν ἡμέραν προστιθέντες, ἥν
[1, 18]   τε τῆς ἀληθείας ἐκτροπή.  ἀλλὰ   καὶ τῷ ἀπολῶ τὴν σοφίαν
[1, 21]   Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Φωκέων πολιτείᾳ.  ἀλλὰ   καὶ τῶν παρ´ Αἰγυπτίοις ἀνθρώπων
[1, 17]   καὶ τοῦ φωτὸς τὸ φωτίζειν)  ἀλλὰ   κἀκεῖνο μάλιστα τὸ διὰ κακῶν
[1, 15]   δείκνυσιν, ὅντινα Ἑρμῆν οἶδεν ὄντα.  ἀλλὰ   κἀν τῷ Χαρμίδῃ Θρᾷκάς τινας
[1, 10]   τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ἀγεννές,  ἀλλὰ   μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύθερον,
[1, 27]   δὲ μὴ εἶναι ἀπειθείας υἱόν«  ἀλλὰ   μεταβαίνειν ἐκ τοῦ σκότους εἰς
[1, 17]   καὶ τοῦ ἕκαστον εἶναι ἐγνωκότος,  ἀλλὰ   μὴ κωλύσαντος· εἶχεν γάρ τινα
[1, 9]   μήτε φιλοσοφίας ἅπτεσθαι μήτε διαλεκτικῆς,  ἀλλὰ   μηδὲ τὴν φυσικὴν θεωρίαν ἐκμανθάνειν,
[1, 25]   (οὐ γὰρ καὶ πονηρά)  ἀλλὰ   νόμος ἐστὶ χρηστὴ δόξα, χρηστὴ
[1, 8]   δέ τινι τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος,  ἀλλὰ   νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας,
[1, 1]   ἐπιτελεῖ, κατὰ περίστασιν αὐτὸ ποιεῖ,  ἀλλὰ   οἰκονομούμενός τι θεοσόφως καὶ συμπεριφερόμενος
[1, 19]   οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ,  ἀλλὰ   παντὶ τρόπῳ προὐθυμήθην γενέσθαι. εἰ
[1, 11]   ἀγάπη, μὴ περὶ τὴν οἴησιν,  ἀλλὰ   περὶ τὴν ἀλήθειαν ἀναστρεφομένη. ὅθεν
[1, 23]   αὐτοὺς ἀνέπειθεν ἐπιθυμεῖν θεός)  ἀλλὰ   πρῶτον μὲν ὧν παρὰ πάντα
[1, 20]   ἀληθείας τῆς καθ´ ἡμᾶς εἴδησιν,  ἀλλὰ   συλλαμβάνεταί γε τῷ λογικῶς ἐπιχειρεῖν
[1, 15]   Ἡράκλειτος γὰρ οὐκ ἀνθρωπίνως φησίν,  ἀλλὰ   σὺν θεῷ τὸ μέλλον Σιβύλλῃ
[1, 20]   ἕκαστος τοῦ καθέλκεσθαι τὴν ναῦν,  ἀλλὰ   σὺν τοῖς ἄλλοις) οὕτω καὶ
[1, 18]   ἐποίησεν καὶ σκληροκαρδίους καὶ ἀπίστους,  ἀλλὰ   συνετοὺς καὶ εὐπειθεῖς καὶ πρὸς
[1, 19]   εἰκότα ἐπιχειρεῖ καὶ πιθανεύεται φιλοσοφία,  ἀλλὰ   τὰς αἱρέσεις ἐπιρραπίζει. ἐπιφέρει γοῦν·
[1, 17]   τῆς τρώσεως οὐχὶ τὸ βέλος,  ἀλλὰ   τὴν ἀσπίδα τὴν μὴ κωλύσασαν
[1, 11]   οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων,  ἀλλὰ   τὴν δύναμιν, τοὺς δοκησισόφους καὶ
[1, 11]   Χριστόν, φιλοσοφίαν μὲν οὐ πᾶσαν,  ἀλλὰ   τὴν Ἐπικούρειον, ἧς καὶ μέμνηται
[1, 11]   ζητεῖτε» γὰρ καὶ εὑρήσετε» λέγει,  ἀλλὰ   τὴν ζήτησιν εἰς εὕρεσιν περαιοῖ,
[1, 1]   κύριος, μὴ τὴν ἀπολλυμένην βρῶσιν,  ἀλλὰ   τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον,
[1, 21]   οὐ φθέγγονται φωνὴν οὐδὲ διάλεκτον,  ἀλλὰ   τὴν τῶν ὑπεισιόντων δαιμόνων. οἴεται
[1, 1]   γὰρ οὐ θεμιτὸν οὕτω φρονεῖν)  ἀλλὰ   τὴν ὑπάρχουσαν διελέγξαντος προφητικῶς καὶ
[1, 17]   μὴ τὸν Ἕκτορα ἐμπρῆσαι λεγόντων,  ἀλλὰ   τὸν Ἀχιλλέα, διότι κωλῦσαι τὸν
[1, 17]   αἰτιάσονται· οὐδὲ γὰρ τὸν κλέπτην,  ἀλλὰ   τὸν μὴ κωλύσαντα τὴν κλοπὴν
[1, 17]   ἔστιν ἐμὴ» κύριος λέγει,  ἀλλὰ   τοῦ πέμψαντός με πατρός. ἐπὶ
[1, 28]   περὶ τὰ σοφιστικὰ ἀσχολούμενοι ποιοῦσιν,  ἀλλὰ   τοῦ τῷ θεῷ κεχαρισμένα μὲν
[1, 17]   προφῆται ὄντες, οὐ τοῦ κυρίου,  ἀλλὰ   τοῦ ψεύστου· λέγει κύριος
[1, 17]   οὐ τοὺς ὄντως σοφοὺς διαβάλλει,  ἀλλὰ   τοὺς δοκησισόφους. ~(Καὶ τούτων, φησίν,
[1, 5]   αἴτιος τῶν καλῶν θεός,  ἀλλὰ   τῶν μὲν κατὰ προηγούμενον ὡς
[1, 20]   δὲ γνωρίζων αὐτὴν προσφυῶς.  ἀλλὰ   τῶν συνεργῶν τὰ μὲν πλείονα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010