Alphabétiquement     [«   »]
Δαρείου 7
Δᾶτις 1
δὲ 801
δέ 36
Δεββώρα 3
δεδαηκότα 1
δεδήλωκεν 1
Fréquences     [«    »]
36 γε
35 λέγει
35 λόγον
36 δέ
36 τοίνυν
37 ἐξ
38 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

δέ


Livre, Chap.
[1, 19]   αἰνιττόμενος. ἐπιφέρει γοῦν σαφῶς· οὗτοι  δέ   εἰσι κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν
[1, 4]   εἴτε ἐπιστήμην εἴτε τέχνην, πολλαὶ  δέ   εἰσιν αἱ κατ´ ἐπισύνθεσιν ἀνθρωπίνῳ
[1, 19]   τοῦ ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται. αὗται  δέ   εἰσιν αἱ τὴν ἐξ ἀρχῆς
[1, 15]   διὰ τοὺς τοιούτους παῖδας. δῆλοι  δέ   εἰσιν οἱ βάρβαροι διαφερόντως τιμήσαντες
[1, 20]   καὶ τὸ συναίτιον αἴτιον. ὡς  δέ,   ἑνὸς ὄντος τοῦ εὐδαιμονεῖν, αἴτιαι
[1, 21]   καὶ πλειόνων γίνονται. διάλεκτος  δέ   ἐστι λέξις ἴδιον χαρακτῆρα τόπου
[1, 21]   ὕστερον τῆς Ἰλίου ἁλώσεως. ταύτης  δέ   ἐστι τῆς δόξης καὶ Ἀρχέμαχος
[1, 18]   κοπιάτω ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθόν. ἐργάζεσθαι  δέ   ἐστι τὸ προσεκπονεῖν ζητοῦντα τὴν
[1, 26]   πολιτείαν γοῦν διηκόνησεν ἀγαθήν·  δέ   ἐστι τροφὴ ἀνθρώπων« καλὴ κατὰ
[1, 21]   μοίρᾳ παραγινόμενον δαιμόνιον σημεῖον, τοῦτο  δέ   ἐστι φωνή, ὅταν γένηται,
[1, 24]   τὰ μικρὰ ὑμῖν προστεθήσεται. δεύτερον  δέ   ἐστιν εἶδος βασιλείας μετὰ τὴν
[1, 11]   τὸ ἴδιον εἰληφὸς δωρεάν. τελείων  δέ   ἐστιν στερεὰ τροφή, τῶν
[1, 26]   ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν. νομοθετικὸς  δέ   ἐστιν τὸ προσῆκον ἑκάστῳ
[1, 25]   ἀλήθειαν συλλαμβανόμενα μεθέπων μαθήματα. νόμος  δέ   ἐστιν οὐ τὰ νομιζόμενα (οὐδὲ
[1, 1]   τῆς πίστεως γεωργοῖς. οὐ λέληθεν  δέ   με καὶ τὰ θρυλούμενα πρός
[1, 23]   ´πιστάτην ἐνταῦθα; μὴ κτενεῖς  δέ   με ὥσπερ τὸν ἐχθὲς ἄνδρα;
[1, 1]   μὴ πολλῶν ἦν, ὀλίγοις  δέ,   οἷς προσήκειν ἠπίστατο, τοῖς οἵοις
[1, 21]   δόγματα μικρὸν ὕστερον διαληψόμεθα, πρότερον  δέ,   ὅπερ ἀκόλουθον ἦν, περὶ τῶν
[1, 5]   οὖν; ἠθέλησε μέν, οὐκ ἠδυνήθη  δέ·   ποσάκις δὲ ποῦ; δίς,
[1, 23]   ἀπιστοῦντες, τότε ὡς εἴρηται, ῥεχθὲν  δέ   τε οἱ νήπιοι ἔγνωσαν ὕστερόν
[1, 19]   τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι  δέ   τε παῦροι, πολλοὺς μὲν τοὺς
[1, 27]   ἐπιτιθεὶς τοῖς μετρίοις αὐτῶν, ὅταν  δέ   τινα οὕτως ἔχοντα κατίδῃ ὡς
[1, 22]   Μωυσῆς θεολόγος καὶ προφήτης, ὡς  δέ   τινες νόμων ἱερῶν ἑρμηνεὺς ἦν.
[1, 3]   βάρβαρον ἐν παιδιᾷ τιθέμενοι, οἳ  δέ   τινες σφᾶς αὐτοὺς ἐπαίροντες διαβολὰς
[1, 14]   Ἡρόδοτος ἱστοροῦσι, Φοῖνιξ ἦν, ὡς  δέ   τινες ὑπειλήφασι, Μιλήσιος. μόνος οὗτος
[1, 8]   προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις» φησί, διδασκαλίᾳ  δέ   τινι τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ
[1, 27]   φοβούμενον κύριον τὸν θεόν, εἰ  δέ   τις ἐπαναβαίη, τοῖς υἱοῖς ἐγκαταλέγεσθαι,
[1, 1]   ὑποκριταί, καὶ δὴ ἐάσθωσαν· εἰ  δέ   τις οὐ δοκεῖν δίκαιος, ἀλλ´
[1, 16]   Ἕλληνες τὰ ἐπιτηδεύματα ὠφέληνται. Εἰ  δέ   τις τὴν φωνὴν διαβάλλει τὴν
[1, 21]   ἕτεροι, πεντακόσια ἑβδομήκοντα ἕξ. εἰ  δέ   τις τοῖς ἀπὸ Ἰησοῦ μέχρι
[1, 1]   ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς. διαμαρτύρομαι  δέ»   τῷ Τιμοθέῳ φησὶν ἐπιστέλλων, ἐνώπιον
[1, 15]   ὑπὸ τῶν Μουσῶν τραφεῖσαν. ἔνιοι  δέ   φασιν ἐκ Μαλιέων ἀφικέσθαι Λαμίας
[1, 21]   ἓξ ἡμέραι εἴκοσι τέσσαρες. Δημήτριος  δέ   φησιν ἐν τῷ Περὶ τῶν
[1, 16]   φωνὴν διαβάλλει τὴν βάρβαρον, ἐμοὶ  δέ»   φησὶν Ἀνάχαρσις, πάντες Ἕλληνες
[1, 15]   τοῦτον ἡγοῦνταί τινες, οὐκ ἔστι  δέ,   ὡς ἔπειτα δηλωθήσεται) ἀκηκοέναι τε
[1, 21]   μιᾷ πλείους διαριθμοῦνται, ἔτη  δέ,   ὡς ἔπος εἰπεῖν, τετρακόσια καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010