Alphabétiquement     [«   »]
ἁπλῶς 4
ἀπό 2
Ἀπὸ 1
ἀπὸ 109
ἀποβησόμενον 1
ἀποβλεπομέναις 1
ἀπογραφὰς 1
Fréquences     [«    »]
92 διὰ
91 ἐκ
104 οὐ
109 ἀπὸ
111 τῇ
137 πρὸς
144 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἀπὸ


Livre, Chap.
[1, 21]   ᾠκοδόμησε Σολομών, ἱεράτευσεν, ὄγδοος ὢν  ἀπὸ   Ἀαρὼν τοῦ πρώτου ἀρχιερέως. γίνονται
[1, 21]   τῷ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίῳ  ἀπὸ   Ἀβραὰμ γενεαλογία μέχρι Μαρίας τῆς
[1, 21]   κυρίου περαιοῦται· γίνονται γάρ, φησίν,  ἀπὸ   Ἀβραὰμ ἕως Δαβὶδ γενεαὶ ιδʹ
[1, 1]   καὶ οὐ κεκώλυκεν κύριος  ἀπὸ   ἀγαθοῦ σαββατίζειν, μεταδιδόναι δὲ τῶν
[1, 21]   πραγματείᾳ τὰ πάντα ἔτη φησὶν  ἀπὸ   Ἀδὰμ ἄχρι τοῦ πέμπτου ἔτους
[1, 21]   τελευτῆς ἔτη σκβʹ καὶ τὰ  ἀπὸ   Ἀδὰμ ἕως Κομόδου τελευτῆς ἔτη
[1, 21]   τοῦ τὴν ἔξοδον τοῖς Ἑβραίοις  ἀπὸ   Αἰγύπτου γεγονέναι, προσθείη τε τούτοις
[1, 26]   νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι, φόβῳ δηλαδὴ  ἀπὸ   ἁμαρτιῶν, εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν
[1, 14]   ἐπικληθέντας σοφούς, ὧν τέσσαρες μὲν  ἀπὸ   Ἀσίας ἦσαν, Θαλῆς τε
[1, 21]   ἔτη λβʹ γίνεται τὰ πάντα  ἀπὸ   Αὐγούστου ἕως Κομόδου τελευτῆς ἔτη
[1, 21]   δὲ προκειμένη δηλοῖ χρονογραφία,  ἀπὸ   βασιλείας τῆς Σολομῶνος ἔτη ἑκατὸν
[1, 21]   Παχὼν καὶ εἰκάδι. Οἱ δὲ  ἀπὸ   Βασιλείδου καὶ τοῦ βαπτίσματος αὐτοῦ
[1, 9]   τὴν ἀλήθειαν ἀναφέροντα, ὥστε καὶ  ἀπὸ   γεωμετρίας καὶ μουσικῆς καὶ ἀπὸ
[1, 24]   αὐτοῦ, παρ´ ὧν τά τε  ἀπὸ   γῆς ἀγαθὰ καὶ τὰ ἐκτὸς
[1, 9]   ἀπὸ γεωμετρίας καὶ μουσικῆς καὶ  ἀπὸ   γραμματικῆς καὶ φιλοσοφίας αὐτῆς δρεπόμενον
[1, 16]   ἐκώλυσαν μηδ´ εἰς ἱερὰ εἰσιέναι  ἀπὸ   γυναικὸς ἀλούτους ἐνομοθέτησαν γεωμετρίας τε
[1, 21]   ἕως Δαβὶδ γενεαὶ ιδʹ καὶ  ἀπὸ   Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
[1, 21]   ἕως Δαβὶδ ἔτη γίγνεσθαι φπεʹ  ἀπὸ   δὲ Δαβὶδ ἕως Οὐεσπεσιανοῦ δευτέρου
[1, 21]   ἔτη χίλια ὀκτακόσια εἴκοσι ὀκτώ,  ἀπὸ   δὲ Δημοφῶντος χίλια διακόσια πεντήκοντα,
[1, 21]   φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς.  ἀπὸ   δὲ Διονύσου ἐπὶ Ἡρακλέα καὶ
[1, 21]   Ἀβραὰμ ἔτη χίλια διακόσια νʹ  ἀπὸ   δὲ Ἰσαὰκ ἕως τῆς κληροδοσίας
[1, 21]   τὰ Ἴσθμια ἔθηκεν, ἔτη πεντεκαίδεκα.  ἀπὸ   δὲ Περσέως στρατείας ἐπὶ Ἰλίου
[1, 21]   ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὀκτὼ ἡμέραι τέσσαρες,  ἀπὸ   δὲ Σὴμ ἕως Ἀβραὰμ ἔτη
[1, 21]   {ἐπὶ} ἔτη διακόσια τεσσαράκοντα τρία,  ἀπὸ   δὲ τῆς βασιλέων ἀναιρέσεως ἐπὶ
[1, 21]   νεʹ μῆνες ἓξ ἡμέραι δέκα,  ἀπὸ   δὲ τῆς Δαβὶδ βασιλείας ἔτη,
[1, 21]   πέντε μῆνες ἓξ ἡμέραι δέκα·  ἀπὸ   δὲ τῆς Δαβὶδ βασιλείας ἕως
[1, 21]   Ῥόδιος Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς Ἀργοναυτικοῖς.  ἀπὸ   δὲ τῆς Ἡρακλέους ἐν Ἄργει
[1, 21]   ἔτεσι πρότερον τριακοσίοις τεσσαράκοντα εʹ  ἀπὸ   δὲ τῆς Μωυσέως στρατηγίας καὶ
[1, 21]   ἑκατὸν ἔτη τρεῖς ἐγκαταλέγονται γενεαί.  ἀπὸ   δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ ἐπὶ τὸν
[1, 21]   ἐν Ῥώμῃ, ἔτη ἑκατὸν δεκατέσσαρα,  ἀπὸ   δὲ τοῦ πρώτου ἀγῶνος ἐπὶ
[1, 21]   ἔτη {δις} χίλια πεντακόσια ὀγδοήκοντα.  ἀπὸ   δὲ τοῦ χρόνου τούτου ἄχρι
[1, 21]   τὴν Τροίας ἅλωσιν ἔτη εἴκοσι.  ἀπὸ   δὲ Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ τὴν
[1, 21]   δυοῖν νεώτερα τὰ Φθιωτικὰ τὰ  ἀπὸ   Δευκαλίωνος. εἰς δὲ τὸν χρόνον
[1, 19]   εὕροιεν {ἄν} καίτοι οὐ μακρὰν  ἀπὸ   ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντος· ἐν
[1, 21]   ἁγίων. καὶ γνώσῃ καὶ συνήσεις  ἀπὸ   ἐξόδου λόγου τοῦ ἀποκρίνασθαι καὶ
[1, 14]   Κλεόβουλος Λίνδιος, δύο δὲ  ἀπὸ   Εὐρώπης, Σόλων τε Ἀθηναῖος
[1, 14]   ἀπὸ Πυθαγόρου, Ἰωνικὴ δὲ  ἀπὸ   Θαλοῦ, Ἐλεατικὴ δὲ ἀπὸ
[1, 21]   τρία, ὥς φησι Θράσυλλος. καὶ  ἀπὸ   Ἴδης ἐμπρησμοῦ ἐπὶ Γανυμήδους ἁρπαγὴν
[1, 21]   ἕξ. εἰ δέ τις τοῖς  ἀπὸ   Ἰησοῦ μέχρι Δαβὶδ τετρακοσίοις πεντήκοντα
[1, 21]   Νάθαν ἐπ´ αὐτοῦ. γίνονται οὖν  ἀπὸ   Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ ἕως παρέλαβε
[1, 21]   δὲ τὸν χρόνον τῶν Τρωϊκῶν  ἀπὸ   Ἰνάχου γενεαὶ μὲν εἴκοσι
[1, 21]   δὲ συγχρονεῖ Ἴσιδι ἑβδόμῃ γενεᾷ  ἀπὸ   Ἰνάχου (Ἶσιν δὲ τὴν καὶ
[1, 16]   μετὰ Δαναὸν γίνεται ἑνδεκάτῃ ἄνωθεν  ἀπὸ   Ἰνάχου καὶ Μωσέως γενεᾷ, ὡς
[1, 21]   μέχρι τῆς Κομόδου τελευτῆς ἀριθμήσαντες  ἀπὸ   Ἰνάχου καὶ Μωυσέως ἔτη ἔφησαν
[1, 21]   τῶν Ἑλληνικῶν τὰ Ἀργολικά, τὰ  ἀπὸ   Ἰνάχου λέγω, ὡς Διονύσιος
[1, 21]   ὕστερον. Ἆπις δὲ τρίτος ἐστὶν  ἀπὸ   Ἰνάχου. ~(ναὶ μὴν Λητὼ
[1, 21]   ιβʹ μῆνας θʹ ἡμέρας ιδʹ  ἀπὸ   Ἰουλίου τοίνυν Καίσαρος ἕως Κομόδου
[1, 21]   ὑποτεταγμένου κεφαλαίου ἔχοντος ὧδε· καὶ  ἀπὸ   καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ
[1, 21]   ἑκατὸν ἕνδεκα. Εἰσὶ δὲ οἳ  ἀπὸ   Κέκροπος μὲν ἐπὶ Ἀλέξανδρον τὸν
[1, 21]   γενεαῖς νεώτερα τὰ Ἀττικὰ τὰ  ἀπὸ   Κέκροπος τοῦ διφυοῦς δὴ καὶ
[1, 21]   ἔτη ἑξακόσια δέκα ἕξ. ἔπειτα  ἀπὸ   κριτῶν ἕως Σαμουὴλ ἔτη τετρακόσια
[1, 21]   ἀποδοτέον κατὰ τὰ μέγιστα διαστήματα.  ἀπὸ   μὲν Ἀδὰμ ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ
[1, 21]   μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ λαοῦ  ἀπὸ   μὲν τῆς Μωυσέως γενέσεως ἔτη
[1, 21]   τῶν Ἑβραϊκῶν βασιλέων. γίνονται οὖν  ἀπὸ   μὲν τῆς Μωυσέως γενέσεως ἕως
[1, 21]   δὲ τοὺς χρόνους ὧδε ἀναγράφει·  ἀπὸ   μὲν Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ Ἡρακλειδῶν
[1, 21]   τοῦ πρώτου ἀρχιερέως. γίνονται οὖν  ἀπὸ   Μωυσέως ἐπὶ τὴν Σολομῶνος ἡλικίαν,
[1, 21]   ἔτους ἔτη οζʹ ὡς εἶναι  ἀπὸ   Μωυσέως ἐπὶ τὸ δέκατον ἔτος
[1, 21]   ἱστορίας καταγαγὼν τοὺς χρόνους φησὶν  ἀπὸ   Μωυσέως ἕως Δαβὶδ ἔτη γίγνεσθαι
[1, 21]   τοῖς εὐαγγελίοις λέγεται. Ἄνωθεν οὖν  ἀπὸ   Μωυσέως συναγάγωμεν τὴν καθ´ Ἕλληνας
[1, 14]   ἀπὸ Θαλοῦ, Ἐλεατικὴ δὲ  ἀπὸ   Ξενοφάνους. Πυθαγόρας μὲν οὖν Μνησάρχου
[1, 21]   συνάγεται τετρακόσια δέκα, τελευταῖα δὲ  ἀπὸ   Οὐεσπεσιανοῦ ἕως τῆς Κομόδου τελευτῆς
[1, 21]   ἐννέα δὲ τὰ Ἀρκαδικὰ τὰ  ἀπὸ   Πελασγοῦ· λέγεται δὲ καὶ οὗτος
[1, 1]   μακαρίας σῴζοντες διδασκαλίας παράδοσιν εὐθὺς  ἀπὸ   Πέτρου τε καὶ Ἰακώβου Ἰωάννου
[1, 14]   καὶ Κράντωρ, εἰς οὓς  ἀπὸ   Πλάτωνος κατέληξεν ἀρχαία Ἀκαδημία. Κράντορος
[1, 14]   οὓς διέτριψαν, Ἰταλικὴ μὲν  ἀπὸ   Πυθαγόρου, Ἰωνικὴ δὲ ἀπὸ
[1, 21]   μῆνες συνάγεται δὲ πάντα τὰ  ἀπὸ   Ῥωμύλου τοῦ κτίσαντος Ῥώμην ἕως
[1, 21]   τὸ πάσχα ἤχθη, ἐξ οὗ  ἀπὸ   Σαμουήλ, μήτε ἐν τῷ μεταξὺ
[1, 19]   φησίν, ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι  ἀπὸ   σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς
[1, 21]   γίνεται ἔτη τεσσαράκοντα. συνάγεται οὖν  ἀπὸ   Σολομῶνος ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου
[1, 23]   καὶ παιδεύμασιν ἅπανθ´ ὑπισχνεῖτο, ὡς  ἀπὸ   σπλάγχνων ἑῶν· ἐπεὶ δὲ πλήρης
[1, 1]   κατὰ τὸν ἀπόστολον. οὔκουν οὐδὲ  ἀπὸ   συγκρίσεως τὸ δοκίμιον ποιεῖσθαι τοῖς
[1, 1]   λέγει, καὶ πῖνε τὸ ὕδωρ  ἀπὸ   σῶν ἀγγείων» Σολομὼν παραινεῖ.
[1, 21]   ὑπὸ τοῦ Σεναχηρείμ, ἀλλ´ εἶναι  ἀπὸ   τῆς αἰχμαλωσίας ταύτης εἰς τὴν
[1, 19]   ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπιστρέψαι» τὸ  ἀπὸ   τῆς ἁμαρτίας ἐστὶ μεταβάλλεσθαι, δι´
[1, 5]   οὐκ ἐρείδεται. μακρὰν οὖν ποίησον  ἀπὸ   τῆς ἄφρονος ἡδονῆς τὴν σὴν
[1, 2]   φιλοσοφίας παρεισελθούσης, διὰ δὲ τὸν  ἀπὸ   τῆς γνώσεως καρπόν. ἡμῶν βέβαιον
[1, 21]   εἴκοσι δύο. πάλιν τε αὖ  ἀπὸ   τῆς ἑβδομηκονταετοῦς αἰχμαλωσίας καὶ τῆς
[1, 19]   τῆς Ἑλληνικῆς κατάληψις, τό τε  ἀπὸ   τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπιστρέψαι»
[1, 21]   ἡμέρας λέγω, ἃς αἰνίττεται Δανιὴλ  ἀπὸ   τῆς ἐρημώσεως Ἱερουσαλήμ, τὰ Οὐεσπεσιανοῦ
[1, 14]   Ἀναξαγόρας Ἡγησιβούλου Κλαζομένιος. οὗτος μετήγαγεν  ἀπὸ   τῆς Ἰωνίας Ἀθήναζε τὴν διατριβήν.
[1, 21]   ἔτη μβʹ μῆνες γʹ καὶ  ἀπὸ   τῆς καταστροφῆς Ἱερουσαλὴμ ἕως Κομόδου
[1, 21]   μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ ιδʹ καὶ  ἀπὸ   τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ
[1, 21]   συναγάγωμεν τὴν καθ´ Ἕλληνας χρονογραφίαν·  ἀπὸ   τῆς Μωυσέως γενέσεως ἐπὶ τὴν
[1, 21]   τίθησι γεγονέναι, ὃς βασιλεύειν ἤρξατο  ἀπὸ   τῆς ὀκτωκαιδεκάτης ὀλυμπιάδος, ὃν καί
[1, 11]   τις ὑμᾶς ἔσται συλαγωγῶν»  ἀπὸ   τῆς πίστεως τῆς εἰς τὸν
[1, 21]   Ἀλεξάνδρου μεταλλαγὴν ἔτη δώδεκα. Πάλιν  ἀπὸ   τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος ἔνιοί φασιν
[1, 16]   αὖ τοὺς ἵστορας πραγματευσάμενος  ἀπὸ   τῆς Πυθαγόρου ἡλικίας ἐπὶ τὴν
[1, 21]   ἀκμὴν Λυκούργου φέρει· Ἡσαΐας δὲ  ἀπὸ   τῆς Σολομῶντος βασιλείας, ἐφ´ οὗ
[1, 1]   καὶ σεμνὸν τῆς παραδόσεως κανόνα»  ἀπὸ   τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως προϊοῦσιν,
[1, 20]   σὺν αἰτίῳ αἴτιον ὑπάρχειν  ἀπὸ   τοῦ ἑτέρῳ συνελθὸν αἴτιον γίγνεσθαι
[1, 9]   Λυδὴ διακρίνειν πεπιστευμένη τὸ νόθον  ἀπὸ   τοῦ ἰθαγενοῦς χρυσίου) {καὶ} ἱκανὸς
[1, 1]   ἐγκάτοις μου. μὴ ἀπορρίψῃς με  ἀπὸ   τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ
[1, 20]   ἐνεργεῖν, συνεργόν φαμεν καὶ συναίτιον  ἀπὸ   τοῦ σὺν αἰτίῳ αἴτιον ὑπάρχειν
[1, 8]   αἰεὶ ἀθάνατον μένει, δὲ  ἀπὸ   τοῦ ὑγιεινοῦ τε καὶ θείου
[1, 21]   ἑκατὸν εἴκοσι ἑκατὸν ὀγδοήκοντα.  ἀπὸ   τούτου ἐπὶ Εὐαίνετον ἄρχοντα, ἐφ´
[1, 21]   Οὐεσπεσιανοῦ δευτέρου ἔτους αροθʹ εἶτα  ἀπὸ   τούτου μέχρι Ἀντωνίνου δεκάτου ἔτους
[1, 21]   ἑβδομήκοντα {τέσσαρα} ὡς δὲ Δοῦρις  ἀπὸ   Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ τὴν Ἀλεξάνδρου
[1, 21]   Δημοφῶντος χίλια διακόσια πεντήκοντα, καὶ  ἀπὸ   Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ τὴν Ἡρακλειδῶν
[1, 1]   τεταπεινωμένα. ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου  ἀπὸ   τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ τὰς
[1, 6]   καὶ λεκτοῖς θεωρουμένη. γὰρ  ἀπὸ   τῶν ἀποδείξεων λόγος ἀκριβῆ πίστιν
[1, 21]   τῶν χρησμῶν, ἄλλως δὲ καὶ  ἀπὸ   τῶν δαιμονώντων, οἳ τὴν αὑτῶν
[1, 21]   Μετὰ δὲ τὰ Ἑλληνικὰ καὶ  ἀπὸ   τῶν κατὰ τοὺς βαρβάρους χρόνων
[1, 21]   διάλεκτον ἀπονέμει τινά, μάλιστα μὲν  ἀπὸ   τῶν ὀνειράτων τεκμαιρόμενος καὶ τῶν
[1, 21]   ἑαυτῶν. δὲ χρόνος Ἰωσαφὰτ  ἀπὸ   τῶν ὑστάτων τῆς τρίτης τῶν
[1, 14]   τοῖς Σίλλοις διὰ τὸ ἀποκεκλικέναι  ἀπὸ   τῶν φυσικῶν ἐπὶ τὰ ἠθικά.
[1, 19]   σύγκρισιν ποιούμενος λόγος τῶν  ἀπὸ   φιλοσοφίας πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς καλουμένους,
[1, 21]   πόλεμος. κατὰ δὲ Ἀκρίσιον Πέλοπος  ἀπὸ   Φρυγίας διάβασις καὶ Ἴωνος εἰς
[1, 24]   Ἀλλὰ καὶ Θρασυβούλῳ τοὺς ἐκπεσόντας  ἀπὸ   Φυλῆς καταγαγόντι καὶ βουλομένῳ λαθεῖν
[1, 5]   φαύλῃ γυναικί, μέλι γὰρ ἀποστάζει  ἀπὸ   χειλέων γυναικὸς πόρνης, τὴν Ἑλληνικὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010