Alphabétiquement     [«   »]
δήμῳ 2
δήπουθεν 1
δήσας 1
δι´ 52
Διὰ 1
διὰ 92
διά 4
Fréquences     [«    »]
45 αἱ
45 ἦν
45 οἳ
52 δι´
53 γοῦν
56 παρὰ
57 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

δι´


Livre, Chap.
[1, 24]   αὐτῶν) ἦγε νύκτωρ τοὺς Ἑβραίους  δι´   ἀβάτου, ἐν πόνοις καὶ ὁδοιπορίαις
[1, 17]   ὅταν δι´ ἑαυτόν τις καὶ  δι´   ἀκρασίαν πυρέττῃ, αἰτιώμεθα τοῦτον) {ὣς
[1, 10]   τε καὶ ῥημάτων καὶ μὴ  δι´   ἀκριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ
[1, 24]   δι´ ἔργων καὶ  δι´   ἀμφοτέρων ἅμα τούτων. ταῦτα δὲ
[1, 21]   θεὸς ἄλλα ἔτη βιῶσαι πεντεκαίδεκα  δι´   ἀναποδισμοῦ ἡλίου. μέχρι τούτου διατείνουσι
[1, 1]   τἀληθὲς ἐκλάμψει ἀγαθοῦ παρατυχόντος βοηθοῦ·  δι´   ἀνθρώπων γὰρ θεόθεν αἱ πλεῖσται
[1, 24]   τρόπον· ἤγαγε τοὺς Ἀθηναίους νύκτωρ  δι´   ἀνοδίας βαδίσας καὶ πλανήσας τοὺς
[1, 1]   εὐδοξίας, δὲ τῶν προσηκόντων  δι´   ἀντιμισθίαν πράσσων τι, ἤτοι ὡς
[1, 6]   ἀποδειχθὲν οἴεσθαι, τοῖς τε αὖ  δι´   ἀπάτην ὑποτρέχουσιν ἡμῖν ὑποπίπτειν οὐκ
[1, 5]   τις οὖσα τοῖς τὴν πίστιν  δι´   ἀποδείξεως καρπουμένοις, ὅτι πούς
[1, 29]   ἡντινοῦν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχοντες  δι´   ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξαν, γέρων
[1, 16]   δὲ οἳ Κᾶρας {οἳ} τὴν  δι´   ἀστέρων πρόγνωσιν ἐπινενοηκέναι λέγουσιν. πτήσεις
[1, 5]   τῶν ὑπὸ γαστέρα, καὶ ἔστιν  δι´   αὑτὴν αἱρετή, σεμνοτέρα φανεῖται καὶ
[1, 24]   κύριος τοὺς εἰς αὐτὸν καὶ  δι´   αὐτοῦ πιστεύοντας προσιέμενος. πάντα γὰρ
[1, 23]   παραδεχόμενοι τὰ τῆς δυνάμεως ἀποτελέσματα,  δι´   ἀφροσύνην οἱ νήπιοι ἀπιστοῦντες, τότε
[1, 17]   τὸ πυρέττειν ἀκούσιον· ἀλλ´ ὅταν  δι´   ἑαυτόν τις καὶ δι´ ἀκρασίαν
[1, 1]   ὑπομνήματα ἡμῖν. οὐ γὰρ μόνον  δι´   Ἑβραίους καὶ τοὺς ὑπὸ νόμον
[1, 24]   ὅπλοις καὶ τοῖς μαχίμοις ζῴοις  δι´   ἐμψύχων τε καὶ ἀψύχων ψυχὴ
[1, 26]   τόν τε Μίνω παρὰ Διὸς  δι´   ἐνάτου ἔτους λαμβάνειν τοὺς νόμους
[1, 15]   ἐπεδείκνυτο γὰρ αὐτοῖς Νουμᾶς  δι´   ἐπικρύψεως ὡς οὐκ ἐφάψασθαι τοῦ
[1, 21]   Ἀζαρίας εἰς κάμινον ἐμβληθέντες πυρὸς  δι´   ἐπιφανείας ἀγγέλου σῴζονται. τότε διὰ
[1, 24]   τριῶν, διὰ λόγου  δι´   ἔργων καὶ δι´ ἀμφοτέρων
[1, 19]   εἰς αἵρεσιν ὑποπεσὼν διέρχεται  δι´   ἐρημίας ἀνύδρου, τὸν ὄντως ὄντα
[1, 24]   οἰκονομία, καθ´ ἣν ἐπαιδεύοντο Ἑβραῖοι  δι´   ἐρημίας πολλῆς καὶ χρόνου μακροῦ,
[1, 19]   γράφει· βλέπομεν γὰρ νῦν ὡς  δι´   ἐσόπτρου» κατ´ ἀνάκλασιν ἐπ´ αὐτοῦ
[1, 1]   καυχησάμενος εὐποιίαν τὴν ἀμοιβὴν ἀπείληφεν  δι´   εὐδοξίας, δὲ τῶν προσηκόντων
[1, 27]   σωφρονίζουσα ὡς κυρία, δὲ  δι´   εὐποιίας χρηστευομένη ὡς εὐεργέτις. ἔξεστι
[1, 15]   κατὰ μουσικὴν εὕρεσις ῥυθμῶν ἀναφέρεται·  δι´   ἣν αἰτίαν οἱ παρὰ τοῖς
[1, 19]   ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐστὶ μεταβάλλεσθαι,  δι´   ἣν δουλεία ἐγεγόνει. οὐ
[1, 2]   τῆς ἀντιπαραθέσεως τὴν ἀλήθειαν μνηστεύεται,  δι´   ἧς ἐξηκολούθηκεν γνῶσις, οὐ
[1, 14]   τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου πολυπραγμονῆσαι,  δι´   ἧς καὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου
[1, 2]   ἀξιόπιστος δὲ τοιαύτη ψυχαγωγία,  δι´   ἧς κεκαλυμμένην οἱ φιλομαθεῖς παραδέχονται
[1, 22]   καὶ ἡμῖν ὡς ὅτι μάλιστα  δι´   ὀλίγων. ~(Μωυσῆς οὖν ἄνωθεν τὸ
[1, 21]   εἰς τὴν πατρῴαν γῆν ἀναζεύγνυσι·  δι´   ὃν γίνεται ἀπολύτρωσις τοῦ
[1, 16]   παραθέσθαι αὐτοῦ δεικνυμένου τοῦ Διονύσου,  δι´   ὃν καὶ Διονυσιακαὶ θέαι, μεταγενεστέρου
[1, 16]   οἰωνιστικήν, ὥσπερ ἀμέλει Τελμισεῖς τὴν  δι´   ὀνείρων μαντικήν. Τυρρηνοὶ δὲ σάλπιγγα
[1, 21]   ἐπὶ ἔτη εἴκοσι ἐννέα. τούτῳ  δι´   ὁσιότητα πρὸς τῷ τέλει τοῦ
[1, 24]   εἰς οὐρανὸν διὰ τοῦ ξύλου,  δι´   οὗ καὶ τὸ βλέπειν ἡμῖν
[1, 26]   τε αὖ ἐξηγητὴς οὗτος αὐτός,  δι´   οὗ νόμος ἐδόθη«
[1, 10]   παραινῶν ἡμῖν μὴ λογομαχεῖν τε  δι´   οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ τῶν
[1, 15]   Πυθαγόρας αὐτοῖς γε τούτοις,  δι´   οὓς καὶ περιετέμετο, ἵνα δὴ
[1, 20]   ζήτησιν αὐτῆς, δὲ εὕρεσις  δι´   υἱοῦ. εἰ γοῦν σκοποῖμεν, μία
[1, 19]   οἱ ἀνοιγόμενοι τυφλῶν ὀφθαλμοὶ»  δι´   υἱοῦ ἐπίγνωσίς ἐστι τοῦ πατρός,
[1, 18]   ἵνα δείξῃ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν  δι´   υἱοῦ παραδιδομένην. ἀλλὰ γὰρ καὶ
[1, 19]   ᾐνίξατο, κατ´ ἐπίγνωσιν δὲ δεῖν  δι´   υἱοῦ παραλαβεῖν τε καὶ μαθεῖν.
[1, 15]   τοῖς Βούττα πειθόμενοι παραγγέλμασιν. ὃν  δι´   ὑπερβολὴν σεμνότητος ὡς θεὸν τετιμήκασι.
[1, 1]   τε αὖ διαβολὴν διαπέφευγεν  δι´   ὑπομνημάτων λαλῶν· οὔτε γάρ ποτε
[1, 1]   τὸν σπόρον δυναμένην. δὲ  δι´   ὑπομνημάτων λαλῶν πρὸς τὸν θεὸν
[1, 24]   τὸ πιστεύειν τὸν θεὸν εἶναι  δι´   ὑπομονῆς ἐθιζόμενοι σώφρονος. τὸ γοῦν
[1, 21]   κατὰ Μωυσέα χρόνων ἤδη λεκτέον,  δι´   ὧν δειχθήσεται ἀναμφηρίστως πάσης σοφίας
[1, 1]   τὰς ἐμβοώσας παρ´ ἕκαστα αὐτοῖς  δι´   ὧν μᾶλλον οἱ ἀκούοντες ἐπιστραφήσονται.
[1, 9]   ἀπόστολοι οὐ τὰς τέχνας ἐγνώκεσαν,  δι´   ὧν τὰ κατὰ φιλοσοφίαν ἐμφαίνεται
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010