Alphabétiquement     [«   »]
Ἦν 1
ἦν 45
ἥν 2
ἣν 29
ἠνάγκασαν 1
ἤνθησεν 1
ἡνίκα 1
Fréquences     [«    »]
28 ἐστι
28 οὐδὲ
28 ὧν
29 ἣν
29 κύριος
29
29 τούτου
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἣν


Livre, Chap.
[1, 15]   μουσικὴν εὕρεσις ῥυθμῶν ἀναφέρεται· δι´  ἣν   αἰτίαν οἱ παρὰ τοῖς μουσικοῖς
[1, 21]   ἔτι Ἐλισσαῖος προφητεύει, μεθ´  ἣν   βασιλεύει, ὡς προεῖπον, Ἰωὰς
[1, 1]   κατὰ τὴν τοῦ λαμβάνοντος δύναμιν,  ἣν   δεῖ ἐκ συνασκήσεως αὔξειν, τοῖς
[1, 12]   τὴν ἐν μυστηρίῳ λαλουμένην σοφίαν»  ἣν   ἐδίδαξεν υἱὸς τοῦ θεοῦ.
[1, 8]   ἔργοις. ~(Ἡ δὲ σοφιστικὴ τέχνη,  ἣν   ἐζηλώκασιν Ἕλληνες, δύναμίς ἐστι φανταστική,
[1, 19]   καὶ κατασύροντα εἰς θάλασσαν, εἰς  ἣν   ἐκδίδοται παρεκτραπεὶς ἐκ τῆς
[1, 23]   προσέτι τὴν διὰ συμβόλων φιλοσοφίαν,  ἣν   ἐν τοῖς ἱερογλυφικοῖς γράμμασιν ἐπιδείκνυνται.
[1, 24]   τῶν δοκούντων δεινῶν φανῇ, εἰς  ἣν   ἐξ ἀνοδίας παρέπεμπεν αὐτούς. ναὶ
[1, 24]   ἑτέρα γὰρ ἦν οἰκονομία, καθ´  ἣν   ἐπαιδεύοντο Ἑβραῖοι δι´ ἐρημίας πολλῆς
[1, 10]   πονηρίας ἐπιστήμη. ταύτην δὴ λέγει,  ἣν   ἐπενόησαν τέχναι λεκτικαί τε καὶ
[1, 21]   μάχην ἔτη τριάκοντα τέσσαρα· μεθ´  ἣν   ἐπὶ τὴν Φιλίππου τελευτὴν ἔτη
[1, 21]   αἰχμαλωσίας ταύτης εἰς τὴν ἐσχάτην,  ἣν   ἐποιήσατο Ναβουχοδονόσορ ἐξ Ἱεροσολύμων, ἔτη
[1, 17]   θεοῦ, κατὰ πρόγνωσιν τῶν αἰώνων  ἣν   ἐποίησεν ἐν Χριστῷ. τῷ θεῷ
[1, 20]   τὴν καθόλου δὲ δικαιοσύνην (εἰς  ἣν   εὑρίσκεται συνεργός, καθάπερ καὶ
[1, 5]   γεννῶσαν ζητητικὴν διὰ φιλοσοφίας ἀληθοῦς.  ἣν   εὑρόντες, μᾶλλον δὲ εἰληφότες παρ´
[1, 19]   τῆς ἁμαρτίας ἐστὶ μεταβάλλεσθαι, δι´  ἣν   δουλεία ἐγεγόνει. οὐ μὴν
[1, 21]   ἔτη δύο καὶ εἴκοσι, μεθ´  ἣν   τῶν Κλεοπάτρας παίδων βασιλεία
[1, 25]   διαιρεῖ εἴς τε ἰδιωτικὴν σύνταξιν,  ἣν   κοσμιότητα καὶ ἁρμονίαν καὶ σωφροσύνην
[1, 8]   φησὶν γραφή, ματαιοπονίαν ἐζηλωκότες,  ἣν   κυβείαν ἀνθρώπων ἀπόστολος ἐκάλεσεν
[1, 4]   φιλοσοφίαν αἰσθήσεως εἴρηκεν προφήτης,  ἣν   μεγαλοφυῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐξερευνᾶν διδάσκει
[1, 5]   δείκνυται διδακτικὴν εἶναι τὴν σοφίαν.  ἣν   μετῆλθεν Ἀβραάμ, ἐκ τῆς τῶν
[1, 29]   ἐν γραφῇ. ἔστι γὰρ διαθήκη  ἣν   αἴτιος τοῦ παντὸς θεὸς
[1, 7]   χρησιμεύει τοῦ σπόρου παραβολή,  ἣν   κύριος ἡρμήνευσεν. εἷς γὰρ
[1, 5]   καθεσθεῖσαν καὶ πόρνης δόξαν παρασχοῦσαν,  ἣν   φιλομαθὴς Ἰούδας (δυνατὸς δὲ
[1, 1]   ἀποδεκτέον οὐ τὴν ἀμεμφῆ, ἀλλ´  ἣν   οὐδεὶς εὐλόγως καταμέμψεται. οὐκ εὐθὺς
[1, 8]   πιθανῶς ὑφαιρουμένην καὶ ἐπαγγελλομένην σοφίαν  ἣν   οὐκ ἐμελέτησεν. ἐν βραχεῖ δὲ
[1, 20]   κυρία αὕτη ἀλήθεια ἀπαρεγχείρητος,  ἣν   παρὰ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ
[1, 4]   διατρίβοντες τὴν συναίσθησιν χορηγοῦνται, καθ´  ἣν   τῶν μέτρων οἱ ποιηταὶ καὶ
[1, 5]   μιᾶς γυναικὸς ἀνὴρ τῆς Ῥεβέκκας,  ἣν   ὑπομονὴν μεταφράζουσιν. πλείοσι δὲ συνέρχεσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010