Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῆλθε 1
ἐπῄνεσε 1
ἐπί 6
ἐπὶ 179
ἐπιβαλεῖν 2
ἐπιβάλλειν 1
ἐπιβεβληκέναι 1
Fréquences     [«    »]
164 κατὰ
157 οἱ
149 τοὺς
179 ἐπὶ
186 εἰς
186 ἔτη
186 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

ἐπὶ


Livre, Chap.
[1, 21]   ἐν τοῖς Χρονικοῖς συνακμάσαντα Ἡσιόδῳ  ἐπὶ   Ἀκάστου ἐν Χίῳ γενέσθαι περὶ
[1, 21]   δὲ οἳ ἀπὸ Κέκροπος μὲν  ἐπὶ   Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα συνάγουσιν ἔτη
[1, 21]   δυοῖν ἐτῶν πρότερος τοῦ Σαοὺλ  ἐπὶ   ἀρχιερέως Ἀβιμέλεχ. οὗτος τὸν Σαοὺλ
[1, 21]   ὅτε πρῶτον ἐκέλευσαν ἀπογραφὰς γενέσθαι  ἐπὶ   Αὐγούστου. ὅτι δὲ τοῦτ´ ἀληθές
[1, 22]   εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶττάν φασιν  ἐπὶ   βασιλέως Πτολεμαίου τοῦ Λάγου
[1, 6]   ὡς μὴ κλαπῆναι πρὸς τῶν  ἐπὶ   βλάβῃ τῶν ἀκροωμένων κακοτεχνίαν ἠσκηκότων.
[1, 21]   Θράσυλλος. καὶ ἀπὸ Ἴδης ἐμπρησμοῦ  ἐπὶ   Γανυμήδους ἁρπαγὴν ἔτη ἑξήκοντα πέντε.
[1, 21]   τούτου υἱὸς Ἄσα μαʹ οὗτος  ἐπὶ   γήρως ἐποδάγρησε, προφητεύει δὲ ἐπ´
[1, 5]   καὶ ἐπιμαρτυρεῖ· εἶτα μεταμελήσει σοι  ἐπὶ   γήρως, ἡνίκα ἂν κατατριβῶσί σου
[1, 27]   ἐκπορεύεται, νόμον δὲ καὶ ἔλεον  ἐπὶ   γλώσσης φορεῖ. ἑνὸς γὰρ κυρίου
[1, 21]   τὴν Ἑβραίων ἀποκατάστασιν, τελεσθείσης δὲ  ἐπὶ   Δαρείου τῆς ὑποσχέσεως τῶν
[1, 21]   τοῦτον προφητεύουσιν Ἀγγαῖος καὶ Ζαχαρίας  ἐπὶ   Δαρείου τοῦ πρώτου ἔτη δύο,
[1, 21]   ἡμέραι ὀκτωκαίδεκα. ἀποδείκνυνται τοίνυν οἱ  ἐπὶ   Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου προφητεύσαντες κατὰ
[1, 21]   Ὀλδᾶ καὶ Σοφονίας καὶ Ἱερεμίας.  ἐπὶ   δὲ Ἱερεμίου ψευδοπροφήτης γίνεται Ἀνανίας.
[1, 21]   Ἰεβλᾶ καὶ Ἀβδίας υἱὸς Ἀνανίου.  ἐπὶ   δὲ Μιχαίου καὶ ψευδοπροφήτης ἦν
[1, 21]   Λυκούργου ἔτη ἑκατὸν πεντήκοντα ἐννέα·  ἐπὶ   δὲ τὸ προηγούμενον ἔτος τῶν
[1, 21]   ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις ἔτη δέκα,  ἐπὶ   δὲ τὸν Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα, ὃν
[1, 21]   Βασιλειῶν ἄχρι τῆς τετάρτης ἐπεκτείνει.  ἐπὶ   δὲ τοῦ Ἰωρὰμ ἀνελήφθη μὲν
[1, 29]   πλάσματι τῷ τῆς ἑρμηνείας προσίασιν·  ἐπὶ   δὲ τῶν Ἑλλήνων φησὶ τὴν
[1, 17]   ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.  ἐπὶ   δὲ τῶν κλεπτόντων δὲ
[1, 21]   πρώτῳ ἔτει, θαργηλιῶνος μηνὸς δευτέρᾳ  ἐπὶ   δέκα, ὥς φησι Διονύσιος
[1, 21]   ἐπὶ Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ  ἐπὶ   Δευκαλίωνος ἐπομβρία. κατὰ δὲ Σθένελον
[1, 21]   τεσσαράκοντα. συνάγεται οὖν ἀπὸ Σολομῶνος  ἐπὶ   Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου τελευτὴν ἔτη,
[1, 21]   βασιλέων ἀναίρεσιν, ὅτε ὕπατοι ἐγένοντο,  {ἐπὶ}   ἔτη διακόσια τεσσαράκοντα τρία, ἀπὸ
[1, 21]   ὀλυμπιάδος, καὶ ἔμεινεν αἰχμαλωσία  ἐπὶ   ἔτη ἑβδομήκοντα καταλήξασα εἰς τὸ
[1, 21]   μετοικίζει (καὶ γίνεται αἰχμαλωσία  ἐπὶ   ἔτη ἑβδομήκοντα) πλὴν ὀλίγων, οἳ
[1, 21]   ἐπὶ ἔτη ὀκτώ, εἶτα Ἐζεκίας  ἐπὶ   ἔτη εἴκοσι ἐννέα. τούτῳ δι´
[1, 21]   διαδέχεται υἱὸς αὐτοῦ Ἄχαζ  ἐπὶ   ἔτη ἑκκαίδεκα· ἐπὶ τούτου πεντεκαιδεκάτῳ
[1, 21]   πάλιν τὸν Ἄχαζ διαδέχεται Ὠσηὲ  ἐπὶ   ἔτη ὀκτώ, εἶτα Ἐζεκίας ἐπὶ
[1, 21]   βασιλεία Ἰωρὰμ τοῦ υἱοῦ Ἰωσαφὰτ  ἐπὶ   ἔτη ὀκτώ, ἐφ´ οὗ προφητεύει
[1, 21]   Ὀζίας ὁμοίως υἱὸς αὐτοῦ  ἐπὶ   ἔτη πεντήκοντα δύο, καὶ λεπρῶν
[1, 21]   ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. ἀπὸ τούτου  ἐπὶ   Εὐαίνετον ἄρχοντα, ἐφ´ οὗ φασιν
[1, 21]   Ἀσίαν διάβασιν ἔτη χίλια. ἐντεῦθεν  ἐπὶ   Εὐαίνετον τὸν Ἀθήνησιν ἄρχοντα, ἐφ´
[1, 21]   τοῖς Χρονικοῖς. ἀπὸ δὲ Διονύσου  ἐπὶ   Ἡρακλέα καὶ τοὺς περὶ Ἰάσονα
[1, 21]   ἀναγράφει· ἀπὸ μὲν Τροίας ἁλώσεως  ἐπὶ   Ἡρακλειδῶν κάθοδον ἔτη ὀγδοήκοντα· ἐντεῦθεν
[1, 19]   καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ  ἐπὶ   θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν
[1, 21]   δύο, εἶτα ἐπὶ τοὺς ἑπτὰ  ἐπὶ   Θήβαις ἔτη δέκα, ἐπὶ δὲ
[1, 21]   τὸν σὺν τοῖς ἑπτὰ τοῖς  ἐπὶ   Θήβας στρατεύσασι μιᾷ γενεᾷ τῆς
[1, 21]   ἔτη ἑξήκοντα τέσσαρα. ἐκ τούτου  ἐπὶ   Θησέα καὶ Μινώταυρον ἔτη τριάκοντα
[1, 21]   τοίνυν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς  ἐπὶ   Ἱερεμίου τοῦ προφήτου εἰς Βαβυλῶνα
[1, 21]   καὶ ἐξ Ἰούδα ἀπελθὼν  ἐπὶ   Ἱεροβοὰμ καὶ προφητεύσας ἐπὶ τοῦ
[1, 21]   ἦν υἱὸς Ἡρακλέους, Ὅμηρος μέμνηται  ἐπὶ   Ἴλιον στρατεύσαντος. Προτερεῖν ἄρα Μωυσῆς
[1, 21]   πεντεκαίδεκα. ἀπὸ δὲ Περσέως στρατείας  ἐπὶ   Ἰλίου κτίσιν ἔτη τριάκοντα τέσσαρα.
[1, 21]   Φιλιππικῶν μετὰ ἔτη πεντακόσια τῶν  ἐπὶ   Ἰλίῳ στρατευσάντων γεγονέναι τὸν Ὅμηρον
[1, 21]   βασιλέα ἔχρισεν, ὃς πρῶτος ἐβασίλευσεν  ἐπὶ   Ἰσραὴλ μετὰ τοὺς κριτάς, ὧν
[1, 21]   Τιβερίου Καίσαρος ἐγένετο ῥῆμα κυρίου  ἐπὶ   Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱόν. καὶ
[1, 10]   λόγος τὴν ψυχὴν καὶ  ἐπὶ   καλοκἀγαθίαν προτρέπει· μακάριος δὲ
[1, 10]   λογομαχεῖν τε δι´ οὐδὲν χρήσιμον  ἐπὶ   καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων, τὰς δὲ
[1, 21]   αἱ δὲ ἄλλαι αἱ πολλαὶ  ἐπὶ   κοινωνίᾳ διαλέκτων δύο τριῶν
[1, 17]   δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος  ἐπὶ   κρατῆρα οἴνου. φιλοσοφία δὲ οὐκ
[1, 21]   Κάδμος μὲν Σεμέλης πατὴρ  ἐπὶ   Λυγκέως εἰς Θήβας ἔρχεται καὶ
[1, 16]   οἳ δὲ Μίνω τὸν Διὸς  ἐπὶ   Λυγκέως. οὗτος μετὰ Δαναὸν γίνεται
[1, 1]   φιλοσοφίαν εἰσδεδυκέναι τὸν βίον νομίζουσιν  ἐπὶ   λύμῃ τῶν ἀνθρώπων πρός τινος
[1, 21]   Περσέως στρατείαν, ὅτε καὶ Γλαῦκος  ἐπὶ   Μελικέρτῃ τὰ Ἴσθμια ἔθηκεν, ἔτη
[1, 17]   λόγοις, ἀλλ´ ἐν διδακτοῖς πνεύματος.  ἐπὶ   μὲν γὰρ τῶν προφητῶν πάντες»
[1, 21]   ἑξήκοντα· τὰ δὲ τούτοις ἑξῆς  ἐπὶ   μὲν τὴν ἐπιτροπίαν τὴν Λυκούργου
[1, 22]   προφητείαν ἐνεργεῖσθαι, ἐπεὶ κἀν τῇ  ἐπὶ   Ναβουχοδονόσορ αἰχμαλωσίᾳ διαφθαρεισῶν τῶν γραφῶν
[1, 15]   ἐπὶ πᾶσιν ἐπ´ ἔτε´ ὀγδώκοντα  ἐπὶ   ξείνης ἐγενήθην. ἐπῆλθε γὰρ Βαβυλῶνά
[1, 21]   ἀποκαταστάσεως εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν τὴν  ἐπὶ   Οὐεσπεσιανοῦ ἔτη συνάγεται τετρακόσια δέκα,
[1, 19]   ἑνὸς πᾶν γένος ἀνθρώπων κατοικεῖν  ἐπὶ   παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας
[1, 8]   αὖ καὶ θυμὸς μεταδοξάσαι, καὶ  ἐπὶ   πᾶσι γοητεύονται οἱ ἤτοι ὑφ´
[1, 28]   τῆς φυσικῆς θεωρίας· καὶ τέταρτον  ἐπὶ   πᾶσι τὸ θεολογικὸν εἶδος,
[1, 15]   καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται, σὺν τοῖς δ´  ἐπὶ   πᾶσιν ἐπ´ ἔτε´ ὀγδώκοντα ἐπὶ
[1, 21]   Διόνυσος ἔτη ἐννέα καὶ εἴκοσι.  ἐπὶ   πᾶσιν Κλεοπάτρα ἐβασίλευσεν ἔτη
[1, 13]   τῷ Ἐκκλησιαστῇ· καὶ προσέθηκα σοφίαν  ἐπὶ   πᾶσιν, οἳ δὴ ἐγένοντο ἔμπροσθέν
[1, 21]   Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα, ὃν Ἡρακλῆς ἔθηκεν  ἐπὶ   Πέλοπι, ἔτη τρία, εἴς τε
[1, 10]   τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασθαι.  ἐπὶ   πλεῖον γὰρ προκόπτουσιν ἀσεβείας, καὶ
[1, 1]   ὀλίγῳ πιστούς» ἀποδεξάμενος καὶ ἐπαγγειλάμενος  ἐπὶ   πολλῶν καταστήσειν» εἰς τὴν τοῦ
[1, 3]   κωμικὸς ἐν Αὐλῳδοῖς σατύροις  ἐπὶ   ῥαψῳδῶν καὶ ἄλλων τινῶν λέγει·
[1, 23]   ἐσομένην ὥς τινα ἄλλην οὖσαν  ἐπὶ   ῥητῷ μισθῷ. εἶτα τίθεται τῷ
[1, 21]   τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος ἔνιοί φασιν  ἐπὶ   Ῥώμης κτίσιν συνάγεσθαι ἔτη εἴκοσι
[1, 21]   Αἴγυπτον κατέφυγον. προφητεύουσι δὲ καὶ  ἐπὶ   Σεδεκίου ἔτι Ἱερεμίας καὶ Ἀμβακούμ,
[1, 14]   τοὺς παλαιοτάτους παρὰ σφίσι ποιητὰς  ἐπὶ   σοφίᾳ πρώτους θαυμασθῆναι τοὺς ἑπτὰ
[1, 10]   μὲν γὰρ λέξις οἷον ἐσθὴς  ἐπὶ   σώματος, τὰ δὲ πράγματα σάρκες
[1, 7]   καὶ εἰς τὴν κοπρίαν καὶ  ἐπὶ   τὰ δώματα. βλαστάνει δ´ ὁμοίως
[1, 14]   τὸ ἀποκεκλικέναι ἀπὸ τῶν φυσικῶν  ἐπὶ   τὰ ἠθικά. Σωκράτους δὲ ἀκούσας
[1, 21]   ἐπέθηκε τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων  ἐπὶ   τὰ κῶλα τῶν εἰδώλων, καθὼς
[1, 19]   ὄντων τἀγαθοῦ, ὁδῶν ὥσπερ δὲ  ἐπὶ   τἀγαθόν. ὥστ´ οὐδ´ αὐτὸς τὴν
[1, 17]   δὲ ὑπὸ τῆς καθόλου προνοίας  ἐπὶ   τέλος ὑγιεινόν, κἂν νοσοποιὸς
[1, 15]   αὑτοῦ {ᾑ} σεμνυνόμενός φησί που  ἐπὶ   τῇ πολυμαθία· ἐγὼ δὲ τῶν
[1, 21]   εἴκοσι. ἀπὸ δὲ Τροίας ἁλώσεως  ἐπὶ   τὴν Αἰνείου κάθοδον καὶ κτίσιν
[1, 21]   δὲ Δοῦρις ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως  ἐπὶ   τὴν Ἀλεξάνδρου εἰς Ἀσίαν διάβασιν
[1, 21]   τριάκοντα πέντε· μετὰ δὲ ταῦτα  ἐπὶ   τὴν Ἀλεξάνδρου μεταλλαγὴν ἔτη δώδεκα.
[1, 21]   ἀπὸ δὲ τῆς βασιλέων ἀναιρέσεως  ἐπὶ   τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἔτη ἑκατὸν
[1, 9]   κἀνταῦθα χρηστομαθῆ φημι τὸν πάντα  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν ἀναφέροντα, ὥστε καὶ
[1, 1]   πίστεως, πολιτείας προθυμίαν, ὁρμὴν τὴν  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν, κίνησιν ζητητικήν, ἴχνος
[1, 1]   πρὸς τὸ οἰκεῖον φῶς, βαδιζέτω  ἐπὶ   τὴν ἀλήθειαν τὴν ἐγγράφως τὰ
[1, 28]   φαίνεσθαι. διὸ καὶ μόνη αὕτη  ἐπὶ   τὴν ἀληθῆ σοφίαν χειραγωγεῖ, ἥτις
[1, 1]   ἔχων τὴν ἀρετὴν χρῄζει τῆς  ἐπὶ   τὴν ἀρετὴν ἔτι ὁδοῦ οὔθ´
[1, 21]   διακόσια ἐνενήκοντα ἑπτά· ἀφ´ ἧς  ἐπὶ   τὴν ἀρχὴν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου
[1, 5]   ἀρχήν μου. ἔνεστιν οὖν προπαιδευθέντα  ἐπὶ   τὴν ἀρχικωτάτην σοφίαν ἐλθεῖν, ἀφ´
[1, 21]   ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα ἕξ. ἐντεῦθεν  ἐπὶ   τὴν Αὐγούστου νίκην, ὅτε Ἀντώνιος
[1, 21]   συνάγεσθαι ἔτη εἴκοσι τέσσαρα. ἐντεῦθεν  ἐπὶ   τὴν βασιλέων ἀναίρεσιν, ὅτε ὕπατοι
[1, 21]   Ἡρακλέους ἀποθέωσιν ἔτη ἕνδεκα, εἶτα  ἐπὶ   τὴν Ἑλένης ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἁρπαγὴν
[1, 24]   τοιούτῳ οὐ πρόσεστιν) Πέρσαι  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα στρατεύσαντες συνεχρήσαντο. τοῦ
[1, 21]   ἧτταν ἔτη εἴκοσι ἑπτά· καὶ  ἐπὶ   τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην ἔτη
[1, 21]   χρονογραφίαν· ἀπὸ τῆς Μωυσέως γενέσεως  ἐπὶ   τὴν ἐξ Αἰγύπτου τῶν Ἰουδαίων
[1, 16]   πραγματευσάμενος ἀπὸ τῆς Πυθαγόρου ἡλικίας  ἐπὶ   τὴν Ἐπικούρου τελευτήν, γαμηλιῶνος δὲ
[1, 24]   ὀλίγην καὶ σύντομον ἀπολιπὼν ὁδὸν  ἐπὶ   τὴν ἔρημον ἐτρέπετο καὶ νύκτωρ
[1, 21]   ἕως συντελείας καιροῦ συντέλεια δοθήσεται  ἐπὶ   τὴν ἐρήμωσιν. καὶ ἥμισυ τῆς
[1, 26]   γε νόμος πνευματικός« καὶ  ἐπὶ   τὴν εὐδαιμονίαν ἄγων· γὰρ
[1, 10]   τῇ εὐποιίᾳ τὴν ὁδὸν καὶ  ἐπὶ   τὴν εὐεργεσίαν ἄγων τοὺς ἀκούοντας.
[1, 21]   θνῄσκει Ἀλέξανδρος, ἔτη ιαʹ ἐντεῦθεν  ἐπὶ   τὴν ἡγεμονίαν Γερμανικοῦ Κλαυδίου Καίσαρος
[1, 21]   πεντήκοντα, καὶ ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως  ἐπὶ   τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον ἔτη ἑκατὸν
[1, 21]   Ἀσκανίου ἀρχὴν ἔτη ὀκτώ, καὶ  ἐπὶ   τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον ἔτη ἑξήκοντα
[1, 21]   Θησέως ἁρπαγὴν ἔτη ἐννέα. ἐντεῦθεν  ἐπὶ   τὴν Ἡρακλέους ἀποθέωσιν ἔτη ἕνδεκα,
[1, 21]   τῆς Ἡρακλέους ἐν Ἄργει βασιλείας  ἐπὶ   τὴν Ἡρακλέους αὐτοῦ καὶ Ἀσκληπιοῦ
[1, 4]   μεγαλοπρεπῶς ἐξερευνᾶν διδάσκει εἰς τὴν  ἐπὶ   τὴν θεοσέβειαν προκοπήν. ἀντέθηκεν οὖν
[1, 21]   κάθοδον ἔτη ὀγδοήκοντα· ἐντεῦθεν δὲ  ἐπὶ   τὴν Ἰωνίας κτίσιν ἔτη ἑξήκοντα·
[1, 21]   τὸν χρονογράφον Ἀπολλόδωρον. ἐντεῦθεν δὲ  ἐπὶ   τὴν Κάστορος καὶ Πολυδεύκους ἀποθέωσιν
[1, 21]   πολέμου ἔτη τεσσαράκοντα ὀκτώ· καὶ  ἐπὶ   τὴν κατάλυσιν καὶ Ἀθηναίων ἧτταν
[1, 21]   ἀπὸ δὲ τοῦ πρώτου ἀγῶνος  ἐπὶ   τὴν Κομόδου τελευτὴν ἔτη ἑκατὸν
[1, 21]   χρόνου δῆλα γίνεται καὶ τὰ  ἐπὶ   τὴν Κομόδου τελευτὴν ἔτη· ὅσα
[1, 21]   ἑκατὸν ὀκτώ· ἀφ´ ἧς ὀλυμπιάδος  ἐπὶ   τὴν Ξέρξου διάβασιν ἔτη διακόσια
[1, 21]   ἕν. Ἀπὸ δὲ τῶν Τρωϊκῶν  ἐπὶ   τὴν Ὁμήρου γένεσιν κατὰ μὲν
[1, 28]   καὶ τὰς ἐξουσίας δοκιμάζουσα ὑπεξαναβαίνει  ἐπὶ   τὴν πάντων κρατίστην οὐσίαν τολμᾷ
[1, 21]   ἔτη ἑξήκοντα πέντε. ἐντεῦθεν δὲ  ἐπὶ   τὴν Περσέως στρατείαν, ὅτε καὶ
[1, 21]   ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ  ἐπὶ   τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τοῦ
[1, 21]   Μωυσῆς τοὺς Ἰουδαίους ἐξ Αἰγύπτου  ἐπὶ   τὴν προειρημένην προθεσμίαν συνάγεσθαι ἔτη
[1, 5]   σου» φησὶν οὐ μὴ προσκόψῃ,  ἐπὶ   τὴν πρόνοιαν τὰ καλὰ ἀναφέροντος,
[1, 20]   εὕρεσιν, κατὰ διαφόρους ἐπιβολὰς διατείνουσα  ἐπὶ   τὴν προσεχῶς ἁπτομένην τῆς ἀληθείας
[1, 21]   ἀρχιερέως. γίνονται οὖν ἀπὸ Μωυσέως  ἐπὶ   τὴν Σολομῶνος ἡλικίαν, ὡς μέν
[1, 21]   τεσσαράκοντα· συνάξει γὰρ τὰ πάντα  ἐπὶ   τὴν Σολομῶνος τελευτὴν ἔτη ἑξακόσια
[1, 21]   Ἀλεξάνδρου ἁρπαγὴν ἔτη τέσσαρα. εἶτα  ἐπὶ   τὴν Τροίας ἅλωσιν ἔτη εἴκοσι.
[1, 23]   δὲ αὐτὸν ἐντεῦθεν θεὸς  ἐπὶ   τὴν τῶν Ἑβραίων στρατηγίαν. ἔπειτα
[1, 21]   ἔτη τριάκοντα τέσσαρα· μεθ´ ἣν  ἐπὶ   τὴν Φιλίππου τελευτὴν ἔτη τριάκοντα
[1, 11]   ἔλεος καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην  ἐπὶ   τῆς γῆς, ὅτι ἐν τούτοις
[1, 21]   τούτῳ περιέθηκεν ὕστερον τὴν βασιλείαν.  ἐπὶ   τῆς Γοθολίας ταύτης ἔτι
[1, 1]   ὄντι ἀξιολόγων. τούτων μὲν  ἐπὶ   τῆς Ἑλλάδος, Ἰωνικός, οἳ
[1, 23]   ἐν τῇ ψάμμῳ τοῦ Αἰγυπτίου,  ἐπὶ   τῆς ἑτέρας μάχης φησὶν οὕτως·
[1, 17]   μὲν μὴ κωλυτικόν, ὅπερ φαμὲν  ἐπὶ   τῆς κλοπῆς γεγονέναι, μηδ´ ὅλως
[1, 1]   ὑπὸ τὸν μόδιον τίθησιν, ἀλλ´  ἐπὶ   τῆς λυχνίας φαίνειν τοῖς τῆς
[1, 1]   Ἑλλάδος, Ἰωνικός, οἳ δὲ  ἐπὶ   τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος (τῆς κοίλης
[1, 21]   ἐγκαινίων ἄγεται ἑορτή, καθὼς καὶ  ἐπὶ   τῆς σκηνῆς. καὶ γίνεται τὰ
[1, 21]   γέγραπται οὕτως· ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ  ἐπὶ   Τιβερίου Καίσαρος ἐγένετο ῥῆμα κυρίου
[1, 21]   βασιλεία ἡμερῶν ὀκτωκαίδεκα. γίνονται τοίνυν  ἐπὶ   τὸ αὐτὸ καὶ οἱ τῶν
[1, 21]   Ὦχος ηʹ Ἀρσὴς τρία. συνάγεται  ἐπὶ   τὸ αὐτὸ τῶν Περσικῶν ἔτη
[1, 21]   αὐτῷ· ἦν δὲ Ἰησοῦς ἐρχόμενος  ἐπὶ   τὸ βάπτισμα ὡς ἐτῶν λʹ
[1, 21]   οζʹ ὡς εἶναι ἀπὸ Μωυσέως  ἐπὶ   τὸ δέκατον ἔτος Ἀντωνίνου πάντα
[1, 21]   μου θυσία καὶ σπονδή· καὶ  ἐπὶ   τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων,
[1, 10]   Πλάτωνος Πολιτικῷ, τὸ μὴ σπουδάζειν  ἐπὶ   τοῖς ὀνόμασι, πλουσιώτερος εἰς γῆρας
[1, 21]   τὸ τέταρτον. ἀφ´ οὗ χρόνου  ἐπὶ   τὸν ἀγῶνα, ὃν ἔθηκε Δομετιανὸς
[1, 21]   τῆς Μωυσέως στρατηγίας καὶ Ἰνάχου  ἐπὶ   τὸν Δευκαλίωνος κατακλυσμόν, τὴν δευτέραν
[1, 21]   κτίσιν ἔτη τριάκοντα τέσσαρα. ἐντεῦθεν  ἐπὶ   τὸν ἔκπλουν τῆς Ἀργοῦς ἔτη
[1, 21]   γενεαί. ἀπὸ δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ  ἐπὶ   τὸν Ἴδης ἐμπρησμὸν καὶ τὴν
[1, 21]   οὕτως ἔχοντα· ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήθησαν  ἐπὶ   τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ
[1, 23]   ἐπιθυμοῦσα, ἐκείνης ἀφικνεῖται τῆς ἡμέρας  ἐπὶ   τὸν ποταμὸν λουτροῖς καὶ περιρραντηρίοις
[1, 28]   κρατίστην οὐσίαν τολμᾷ τε ἐπέκεινα  ἐπὶ   τὸν τῶν ὅλων θεόν, οὐκ
[1, 21]   τὴν δευτέραν λέγω ἐπομβρίαν, καὶ  ἐπὶ   τὸν Φαέθοντος ἐμπρησμόν, δὴ
[1, 21]   ἀπελθὼν ἐπὶ Ἱεροβοὰμ καὶ προφητεύσας  ἐπὶ   τοῦ θυσιαστηρίου. μετὰ τοῦτον βασιλεύει
[1, 29]   ἐξακούω καὶ τό γε Ἡσιόδειον  ἐπὶ   τοῦ πάντων λελέχθαι θεοῦ λαμβάνω,
[1, 22]   τοῦ Λάγου ὥς τινες  ἐπὶ   τοῦ Φιλαδέλφου ἐπικληθέντος, τὴν μεγίστην
[1, 21]   Μινώταυρον ἔτη τριάκοντα δύο, εἶτα  ἐπὶ   τοὺς ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις ἔτη
[1, 21]   λαὸς παραδίδοται Μαδιηναίοις ἔτη ἑπτά,  ἐπὶ   τούτοις Γεδεὼν ἐκ φυλῆς Μανασσῆ
[1, 1]   ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμόν·  ἐπὶ   τούτοις ἀχρεῖος δοῦλος εἰς
[1, 21]   τι παρακλίνοντας« ~(Οὐδὲν δὲ οἶμαι  ἐπὶ   τούτοις χεῖρον καὶ τοὺς χρόνους
[1, 21]   υἱὸς Ὀζίου ἔτη ἑκκαίδεκα·  ἐπὶ   τούτου ἔτι Ἡσαΐας προφητεύει καὶ
[1, 21]   εἶτα Ὀχοζίας ἐβασίλευσεν ἔτος ἕν,  ἐπὶ   τούτου ἔτι προφητεύει Ἐλισσαῖος καὶ
[1, 21]   ἀρχιερεὺς Ἀβιμέλεχ τοῦ Σαδώκ.  ἐπὶ   τούτου μερισθείσης τῆς βασιλείας ἐν
[1, 21]   υἱὸς Δαβὶδ ἔτη τεσσαράκοντα. διαμένει  ἐπὶ   τούτου Νάθαν προφητεύων, ὃς καὶ
[1, 21]   Ἠλίαν Ἐλισσαῖος τοῦ Σαφάτ.  ἐπὶ   τούτου οἱ ἐν Σαμαρείᾳ κόπρον
[1, 21]   καθὼς ἐν τῷ Λευιτικῷ γέγραπται.  ἐπὶ   τούτου ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τὸ πάσχα
[1, 21]   αὐτοῦ Ἄχαζ ἐπὶ ἔτη ἑκκαίδεκα·  ἐπὶ   τούτου πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει Ἰσραὴλ
[1, 21]   βασιλεῖ Χαναὰν Ἰαβεὶμ ἔτεσιν εἴκοσι·  ἐπὶ   τούτου προφητεύει Δεββώρα γυνὴ Λαβιδὼθ
[1, 21]   τῷ ἱερῷ ἀποκειμένῳ ἀναγνοὺς ἐτελεύτησεν.  ἐπὶ   τούτου προφητεύει Ὀλδᾶ καὶ Σοφονίας
[1, 21]   Ἰωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη κεʹ  ἐπὶ   τούτου προφητεύουσιν Ἠλίας Θεσβίτης
[1, 3]   εἰσελήλυθεν πολλῶν σοφιστῶν ὄχλος ἐξηρτυμένος.  ἐπὶ   τούτων καὶ τῶν παραπλησίων ὅσοι
[1, 5]   εἰκόνα τῶν εἰρημένων τὴν Θάμαρ  ἐπὶ   τριόδου καθεσθεῖσαν καὶ πόρνης δόξαν
[1, 11]   πεποιθότες ὦμεν ἐφ´ ἑαυτοῖς, ἀλλ´  ἐπὶ   τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς
[1, 23]   ὑπὸ Χενεφρέους τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέως  ἐπὶ   τῷ παραιτεῖσθαι τὸν λαὸν ἐξ
[1, 19]   ἐπ´ ἄλλων τινῶν, ἀλλ´  ἐπὶ   τῶν ἄρτῳ καὶ ὕδατι κατὰ
[1, 12]   οὖς, φησὶν κύριος, κηρύξατε  ἐπὶ   τῶν δωμάτων, τὰς ἀποκρύφους τῆς
[1, 16]   μάχαιρα καμπύλη) καὶ πρῶτοι πέλταις  ἐπὶ   τῶν ἵππων ἐχρήσαντο. ὁμοίως δὲ
[1, 7]   καὶ πυρός, φύεται δὲ καὶ  ἐπὶ   τῶν μνημάτων συκῆ καὶ εἴ
[1, 21]   Ἰώ. κατὰ δὲ Κρότωπον  ἐπὶ   Φαέθοντος ἐκπύρωσις καὶ ἐπὶ
[1, 21]   τῆς Περσῶν ἡγεμονίας ἔτεσιν ἑβδομήκοντα  ἐπὶ   Φοίνικας καὶ Ἰουδαίους ἐστράτευσεν, ὥς
[1, 21]   βασιλέα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἰωακεὶμ  ἐπὶ   φόρῳ τῆς γῆς ἔτη ἕνδεκα.
[1, 19]   μακρὰν οἰκῶν· ὃς δὲ ἐρείδεται  ἐπὶ   ψεύδεσιν, οὗτος ποιμαίνει ἀνέμους καὶ
[1, 21]   Φορωνέα τὸν μετὰ Ἴναχον  ἐπὶ   Ὠγύγου κατακλυσμὸς καὶ ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010