Alphabétiquement     [«   »]
ἐθνῶν 1
ἔθος 1
Εἰ 5
εἰ 57
εἴ 15
εἶ 1
εἴασαν 1
Fréquences     [«    »]
53 γοῦν
57 δ´
56 παρὰ
57 εἰ
58 θεοῦ
60 ἂν
62 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Les Stromates, livre I

εἰ


Livre, Chap.
[1, 6]   ἀλλ´ μὲν γεωργὸς εἴσεται,  εἰ   ἀγαθὴ πρὸς καρποφορίαν κακὴ
[1, 1]   καὶ ὑπομνήματα καταλιμπάνειν, τὸν δὲ  εἰ   ἀκροᾶσθαί τε καὶ ἐντυγχάνειν δίκαιος·
[1, 1]   δοκιμάζειν σφᾶς αὐτούς, τὸν μὲν  εἰ   ἄξιος λέγειν τε καὶ ὑπομνήματα
[1, 29]   διαλογιζομένους ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,  εἰ   ἄρα ἔστι ταῦτα οὐκ
[1, 19]   κατοικίας αὐτῶν, ζητεῖν τὸ θεῖον,  εἰ   ἄρα ψηλαφήσειαν εὕροιεν {ἄν}
[1, 23]   πολλοῦ τετοκυῖαν παραστῆσαι αὐτῇ τροφόν,  εἰ   βούλοιτο· τῆς δὲ συνθεμένης καὶ
[1, 10]   τῶν ἔργῳ χρωμένων πονηρῷ διαφέρουσιν  (εἰ   γὰρ διαβολὴ ξίφους διάκονος καὶ
[1, 5]   φιλοσοφίας ὡς ἐκείνη τῆς προπαιδείας.  εἰ   γὰρ ἐγκράτειαν φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης
[1, 9]   ποιεῖν ἐκ τοῦ λόγου γίνεται;  εἰ   γὰρ μὴ λόγῳ πράττοιμεν, ἀλόγως
[1, 11]   μὴ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἀπανδρωθῶσιν.  εἰ   γὰρ οὐ κληρονομήσει υἱὸς
[1, 20]   δὲ εὕρεσις δι´ υἱοῦ.  εἰ   γοῦν σκοποῖμεν, μία κατὰ δύναμίν
[1, 6]   περὶ τὴν μάθησιν πίστις ἐμποιεῖ.  εἰ   δ´ ἄγνοια ἀπαιδευσία τε
[1, 10]   τῇ Σφιγγὶ ὑποκρινάμενος ἄλλος εἷς,  εἰ   δὲ βούλεσθε μηδὲ εἷς. οὔκουν
[1, 1]   καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.  εἰ   δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν
[1, 26]   καὶ κηδεμονικὴν τῆς ἀνθρώπων ἀγέλης.  εἰ   δὲ ποίμνη ἀλληγορουμένη
[1, 20]   τὰς ψυχάς, ἀλλὰ διαφόρῳ διδασκαλίᾳ.  εἰ   δὲ καὶ διαστέλλεσθαι ἡμᾶς διὰ
[1, 20]   τὸν κεκοσμημένον τὴν ψυχὴν ἐναρέτως.  εἰ   δὲ καὶ πόρρωθεν συλλαμβάνεται φιλοσοφία
[1, 1]   φησίν, ἐμῶν θεσμῶν μὴ ἐπιλανθάνου.  εἰ   δὲ μὴ πάντων γνῶσις,
[1, 19]   ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προὐθυμήθην γενέσθαι.  εἰ   δὲ ὀρθῶς προὐθυμήθην καί τι
[1, 27]   ἀπόστολος γράφων ὧδέ πως·  εἰ   δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ
[1, 21]   ἔπος εἰπεῖν, τετρακόσια καὶ πρόσω.  εἰ   δὲ τὰ Ἀσσυρίων πολλοῖς ἔτεσι
[1, 26]   στρατηγόν, δίκαιον, ὅσιον, θεοφιλῆ κηρύττουσιν.  εἰ   δὲ ταῦτα περὶ τὸν Μωυσέα
[1, 27]   θεράποντα, φοβούμενον κύριον τὸν θεόν,  εἰ   δέ τις ἐπαναβαίη, τοῖς υἱοῖς
[1, 1]   μὲν ὑποκριταί, καὶ δὴ ἐάσθωσαν·  εἰ   δέ τις οὐ δοκεῖν δίκαιος,
[1, 21]   δὲ ἕτεροι, πεντακόσια ἑβδομήκοντα ἕξ.  εἰ   δέ τις τοῖς ἀπὸ Ἰησοῦ
[1, 1]   τίς τῶν γραμμάτων χρεία;  εἰ   δὲ τὸ ἕτερον, ἤτοι τοῖς
[1, 17]   ἦν, ἵνα κώλυσις παρέλθῃ.  εἰ   δὲ χρὴ ἀκριβολογεῖσθαι πρὸς αὐτούς,
[1, 21]   που καὶ Ἰλίου κατάληψις.  εἰ   δὲ χρὴ πείθεσθαι καὶ Ἡσιόδῳ
[1, 4]   καλεῖ καὶ περὶ τοῦ Μαργίτου,  εἰ   δὴ αὐτοῦ, ὧδέ πως γράφει·
[1, 11]   ἀναιροῦσαν καὶ ἡδονὴν ἐκθειάζουσαν, καὶ  εἰ   δή τις ἄλλη τὰ στοιχεῖα
[1, 19]   δικαίου σαφηνίζειν; κἀν τῷ Δημοδόκῳ,  εἰ   δὴ τοῦ Πλάτωνος τὸ σύγγραμμα,
[1, 2]   εἰ καὶ ἄχρηστος εἴη φιλοσοφία,  εἰ   εὔχρηστος τῆς ἀχρηστίας βεβαίωσις,
[1, 5]   αἱρετή, σεμνοτέρα φανεῖται καὶ κυριωτέρα,  εἰ   θεοῦ τιμῆς τε καὶ γνώσεως
[1, 13]   αἱ γυναικωνίτιδες ἀποκοψάμεναι τὸν λόγον)  εἰ   καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια εἶναι δοκεῖ,
[1, 2]   φημι τοῖς φιλεγκλήμοσι· πρῶτον μὲν  εἰ   καὶ ἄχρηστος εἴη φιλοσοφία, εἰ
[1, 16]   τὴν πᾶσαν φιλοσοφίαν ὑπειλήφασιν. ἀλλ´  εἰ   καὶ μὴ καταλαμβάνει Ἑλληνικὴ
[1, 17]   οὐχὶ μὴ κωλῦον, ἀλλ´ ἀποτρέπον,  εἰ   καὶ μὴ προέτρεπεν. οὔτε δὲ
[1, 29]   τοῦ πάντων λελέχθαι θεοῦ λαμβάνω,  εἰ   καὶ στοχαστικῶς εἴρηται τῷ ποιητῇ,
[1, 20]   Ἑλληνικὴ ἀλήθεια τῆς καθ´ ἡμᾶς,  εἰ   καὶ τοῦ αὐτοῦ μετείληφεν ὀνόματος,
[1, 27]   ἐκτίνειν ζημίας ἐάν τε δεσμά,  εἰ   μέλλοι τις μόνον ἐξ ἀδικίας
[1, 1]   τισὶ καταλειπτέον συγγράμματα; καὶ  εἰ   μὲν τὸ πρότερον, τίς
[1, 1]   τὴν ὠφέλειαν τῶν πλησίον ἐπανῃρημένῳ,  εἰ   μὴ θρασέως καί τισιν ἀντιζηλούμενος
[1, 1]   τὰ οἰκοδομήματα, εἰς τόδε ἀφικνοῦνται,  εἰ   μὴ μεταλήψεως χάριν τῶν κοσμικῶν
[1, 28]   οὐδεὶς γὰρ ἔγνω τὸν υἱὸν  εἰ   μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν
[1, 28]   πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα  εἰ   μὴ υἱὸς καὶ
[1, 1]   τῶν θείων μεταλαμβάνοντας λόγων παραφυλακτέον,  εἰ   μὴ περιεργίας ἕνεκεν ἱστορήσοντες, ὥσπερ
[1, 7]   βίου, κἂν εὐεργεῖς ὦσι νῦν,  εἰ   μὴ πίστιν ἔχοιεν. διὰ τοῦτο
[1, 1]   τισιν ἀντιζηλούμενος ἐπεπήδησεν τῇ διδασκαλίᾳ,  εἰ   μὴ φιλόδοξος κοινωνία τοῦ
[1, 9]   ψιλὴν τὴν πίστιν ἀπαιτοῦσιν, ὥσπερ  εἰ   μηδεμίαν ἠξίουν ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι τῆς
[1, 14]   τραγικῷ τί μοι ὄφελος; λέγων,  εἰ   νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ
[1, 1]   δὲ μὴ ἠγαπήθη δικαιοσύνη,  εἰ   πάντων δικαιοσύνη; ἀλλὰ γὰρ
[1, 1]   ποιμήν· μὲν γὰρ  εἰ   πῖόν ἐστι πολυπραγμονεῖ, δὲ
[1, 1]   χρῄζει τροφῆς, τὸν μαλλὸν κειράτω,  εἰ   σκέπης δεῖται. ὧδέ μοι καὶ
[1, 21]   καθ´ ἡμᾶς χρονογραφία πρόεισιν,  εἰ   τοῖς πεντακοσίοις εἴκοσι καὶ τρισὶ
[1, 1]   φιλόδοξος κοινωνία τοῦ λόγου,  εἰ   τοῦτον μόνον καρποῦται τὸν μισθόν,
[1, 16]   γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. τοσαῦτα,  εἰ   τύχοι, γένη φωνῶν εἰσιν ἐν
[1, 1]   προβάτου μέν τις ἀμελξάτω,  εἰ   χρῄζει τροφῆς, τὸν μαλλὸν κειράτω,




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 7/01/2010