Alphabétiquement     [«   »]
καθορῶσι 1
Καὶ 13
καί 12
καὶ 1428
Καιάδαν 1
καίπερ 2
καιροὶ 1
Fréquences     [«    »]
584 δὲ
393 τε
367 τῶν
1428 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

καὶ


Livre, Chap.
[1, 70]   τὸ πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς.  καὶ   μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ
[1, 138]   πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής·  καὶ   μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι,
[1, 40]   τι δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεῖται  καὶ   τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐλάσσω
[1, 139]   Λακεδαίμονος, Ῥαμφίου τε καὶ Μελησίππου  καὶ   Ἀγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν
[1, 117]   τεσσαράκοντα μὲν αἱ μετὰ Θουκυδίδου  καὶ   Ἅγνωνος καὶ Φορμίωνος νῆες, εἴκοσι
[1, 62]   πρὸς Ὀλύνθου ἐν τῷ ἰσθμῷ,  καὶ   ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως ἐπεποίηντο.
[1, 127]   γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ' ἑαυτὸν  καὶ   ἄγων τὴν πολιτείαν ἠναντιοῦτο πάντα
[1, 67]   ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν  καὶ   ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆταί τε
[1, 121]   ἔργῳ ἐλλείπομεν. ~Ἡμεῖς δὲ νῦν  καὶ   ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν καὶ
[1, 18]   ὁμαιχμία, ἔπειτα διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι  καὶ   Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων
[1, 14]   τῇ Ἑλλάδι κατέστη. Αἰγινῆται γὰρ  καὶ   Ἀθηναῖοι, καὶ εἴ τινες ἄλλοι,
[1, 114]   οὐκέτι προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου.  καὶ   Ἀθηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν διαβάντες
[1, 94]   νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ  καὶ   Ἀθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν
[1, 136]   Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥστε Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται ὑπ' αὐτῶν
[1, 126]   μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔστι γὰρ  καὶ   Ἀθηναίοις Διάσια καλεῖται Διὸς
[1, 137]   οὐ πολλῷ τοῖς τε Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν
[1, 112]   ἐτῶν τριῶν σπονδαὶ γίγνονται Πελοποννησίοις  καὶ   Ἀθηναίοις πεντέτεις. καὶ Ἑλληνικοῦ μὲν
[1, 102]   ταύτης τῆς στρατείας πρῶτον Λακεδαιμονίοις  καὶ   Ἀθηναίοις φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ
[1, 102]   πόλεμος, ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους  καὶ   Ἀθηναίους· οἱ δ' ἦλθον Κίμωνος
[1, 49]   ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους  καὶ   Ἀθηναίους. ~Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης
[1, 1]   ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων  καὶ   Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους,
[1, 122]   ἔτι δυνατώτεροι, ὥστε εἰ μὴ  καὶ   ἁθρόοι καὶ κατὰ ἔθνη καὶ
[1, 48]   κέρας αἱ Μεγαρίδες νῆες εἶχον  καὶ   αἱ Ἀμπρακιώτιδες, κατὰ δὲ τὸ
[1, 47]   τῶν νήσων αᾔ καλοῦνται Σύβοτα·  καὶ   αἱ Ἀττικαὶ δέκα παρῆσαν. ἐπὶ
[1, 112]   νικήσαντες ἀμφότερα ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου  καὶ   αἱ ἐξ Αἰγύπτου νῆες πάλιν
[1, 29]   οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων  καὶ   αἱ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι
[1, 55]   περιγίγνεται τῷ πολέμῳ τῶν Κορινθίων,  καὶ   αἱ νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀνεχώρησαν
[1, 96]   ταμιεῖόν τε Δῆλος ἦν αὐτοῖς,  καὶ   αἱ ξύνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν
[1, 50]   ἐγένετο, μὴ νικηθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι  καὶ   αἱ σφέτεραι δέκα νῆες ὀλίγαι
[1, 139]   Ἀθηναίους Ποτειδαίας τε ἀπανίστασθαι ἐκέλευον  καὶ   Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ μάλιστά
[1, 140]   Ποτειδαίας τε γὰρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι  καὶ   Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι καὶ τὸ
[1, 105]   γίγνεται ἐπ' Αἰγίνῃ μεγάλη Ἀθηναίων  καὶ   Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις
[1, 130]   τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι  καὶ   Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν
[1, 104]   Περσῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυγόντες  καὶ   Αἰγυπτίων οἱ μὴ ξυναποστάντες. ~Ἀθηναίοις
[1, 18]   ὅμως ἐκ παλαιτάτου καὶ ηὐνομήθη  καὶ   αἰεὶ ἀτυράννευτος ἦν· ἔτη γάρ
[1, 101]   καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί τε  καὶ   Αἰθαιῆς ἐς Ἰθώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι
[1, 47]   ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε Μικιάδης  καὶ   Αἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν
[1, 82]   μὲν μήπω κινεῖν, πέμπειν δὲ  καὶ   αἰτιᾶσθαι μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας
[1, 5]   περί τε Λοκροὺς τοὺς Ὀζόλας  καὶ   Αἰτωλοὺς καὶ Ἀκαρνᾶνας καὶ τὴν
[1, 5]   Λοκροὺς τοὺς Ὀζόλας καὶ Αἰτωλοὺς  καὶ   Ἀκαρνᾶνας καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον.
[1, 118]   αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρακαλούμενος  καὶ   ἄκλητος. ~αὖθις δὲ τοὺς ξυμμάχους
[1, 49]   καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε  καὶ   ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον
[1, 126]   ἀπεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς  καὶ   ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί τε
[1, 113]   φευγόντων ἐχόντων Ὀρχομενὸν καὶ Ξαιρώνειαν  καὶ   ἄλλ' ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας,
[1, 20]   πομπὴν διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα
[1, 144]   ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσθε. ~Πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ
[1, 143]   τε ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι  καὶ   ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου
[1, 6]   τοῦτο δρῶσιν. πολλὰ δ' ἂν  καὶ   ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ παλαιὸν
[1, 122]   τούτοις κακῶς πάσχειν. ~ὑπάρχουσι δὲ  καὶ   ἄλλαι ὁδοὶ τοῦ πολέμου ἡμῖν,
[1, 142]   δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ  καὶ   ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται,
[1, 140]   τῆς γνώμης. οἷς εἰ ξυγχωρήσετε,  καὶ   ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε
[1, 77]   καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν τοῖς  καὶ   ἄλλοθί που ἀρχὴν ἔχουσι καὶ
[1, 70]   ἀδικησάντων. ~Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς  καὶ   ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν εἶναι τοῖς
[1, 116]   τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας  καὶ   ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας. ~ἐν
[1, 74]   πρότερον τῷ Μήδῳ δείσαντες, ὥσπερ  καὶ   ἄλλοι, περὶ τῇ χώρᾳ,
[1, 67]   ποιήσαντες τὸν εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον.  καὶ   ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο
[1, 32]   ὑπ' αὐτοῖς, ἀνάγκη καὶ ὑμῶν  καὶ   ἄλλου παντὸς ἐπικουρίας δεῖσθαι, καὶ
[1, 95]   ἡγεμονίαν. οἱ δὲ αἰσθόμενοι ἀπῆλθον,  καὶ   ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ
[1, 95]   οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ  καὶ   ἄλλους τινὰς μετ' αὐτοῦ στρατιὰν
[1, 102]   τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν,  καὶ   ἀλλοφύλους ἅμα ἡγησάμενοι, μή τι,
[1, 141]   οἴεται βλάψειν, μέλειν δέ τινι  καὶ   ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν,
[1, 15]   προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ  καὶ   ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς
[1, 99]   τὰς ἀνάγκας. ἦσαν δέ πως  καὶ   ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως
[1, 27]   ἄγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται, παρεσκευάζοντο στρατείαν,  καὶ   ἅμα ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπίδαμνον
[1, 136]   ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι.  καὶ   ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκείνῳ χρείας
[1, 73]   τοῖς ξυμμάχοις πειθόμενοι χεῖρον βουλεύσησθε,  καὶ   ἅμα βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς
[1, 9]   τῶν Μυκηναίων φόβῳ τῶν Ἡρακλειδῶν  καὶ   ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ
[1, 84]   παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν,  καὶ   ἅμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν
[1, 32]   νῦν ἄλλων τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν,  καὶ   ἅμα ἐς τὸν παρόντα πόλεμον
[1, 48]   ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Ξειμερίου νυκτός,  καὶ   ἅμα ἕῳ πλέοντες καθορῶσι τὰς
[1, 110]   τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν,  καὶ   ἅμα μαχιμώτατοί εἰσι τῶν Αἰγυπτίων
[1, 32]   τῇ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει περιγενέσθαι,  καὶ   ἅμα μέγας κίνδυνος εἰ
[1, 36]   ἰσχύοντας τοὺς ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον,  καὶ   ἅμα οὐ περὶ τῆς Κερκύρας
[1, 67]   ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἐνόντων  καὶ   ἅμα περὶ τῷ χωρίῳ δεδιότες·
[1, 124]   ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ἄνδρες ξύμμαχοι,  καὶ   ἅμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, ψηφίσασθε
[1, 72]   εἴη, ἀλλ' ἐν πλέονι σκεπτέον.  καὶ   ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο
[1, 14]   Ἀθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν Αἰγινήταις πολεμοῦντας,  καὶ   ἅμα τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος,
[1, 2]   στάσεις ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο,  καὶ   ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο.
[1, 143]   καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους  καὶ   ἀμείνους ἅπασα ἄλλη
[1, 3]   πρὸ τῶν Τρωικῶν δι' ἀσθένειαν  καὶ   ἀμειξίαν ἀλλήλων ἁθρόοι ἔπραξαν. ἀλλὰ
[1, 27]   Τροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα  καὶ   Ἀμπρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα
[1, 26]   τε τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύοντες  καὶ   Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων καὶ ἑαυτῶν
[1, 40]   γάρ, εἰ ἴτε μετ' αὐτῶν,  καὶ   ἀμύνεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους.
[1, 76]   ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους τοῖς ξυμμάχοις  καὶ   ἀναγκασθέντας ἂν ἄρχειν ἐγκρατῶς
[1, 46]   Ἀμπρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι  καὶ   Ἀνακτορίων μία, αὐτῶν δὲ Κορινθίων
[1, 104]   ξυμμάχων) ἦλθον ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον,  καὶ   ἀναπλεύσαντες ἀπὸ θαλάσσης ἐς τὸν
[1, 18]   Μήδων διανοηθέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν  καὶ   ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐσβάντες
[1, 51]   ἦρχε Γλαύκων τε Λεάγρου  καὶ   Ἀνδοκίδης Λεωγόρου διὰ τῶν
[1, 74]   παρεσχόμεθα, ἀριθμόν τε νεῶν πλεῖστον  καὶ   ἄνδρα στρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προθυμίαν
[1, 113]   Τολμαίου στρατηγοῦντος. καὶ Ξαιρώνειαν ἑλόντες  καὶ   ἀνδραποδίσαντες ἀπεχώρουν φυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις
[1, 139]   τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου  καὶ   ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. τέλος
[1, 54]   ναυάγια πλεῖστα καὶ νεκροὺς προσκομίσασθαι,  καὶ   ἄνδρας ἔχοντες αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους
[1, 66]   τὴν Ποτείδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν  καὶ   ἄνδρας Κορινθίων τε καὶ Πελοποννησίων
[1, 107]   ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ τι  καὶ   ἄνδρες τῶν Ἀθηναίων ἐπῆγον αὐτοὺς
[1, 6]   Ἀθηναῖοι τόν τε σίδηρον κατέθεντο  καὶ   ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς τὸ
[1, 54]   ἐξενεχθέντα ὑπό τε τοῦ ῥοῦ  καὶ   ἀνέμου, ὃς γενόμενος τῆς νυκτὸς
[1, 139]   πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε  καὶ   ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς
[1, 69]   ἐκεῖνον, ἀλλ' ἐγγὺς ὄντας περιορᾶτε,  καὶ   ἀντὶ τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοὶ ἀμύνεσθαι
[1, 117]   εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ Τληπολέμου  καὶ   Ἀντικλέους, ἐκ δὲ Ξίου καὶ
[1, 80]   ἥσσους ἐσμέν· εἰ δὲ μελετήσομεν  καὶ   ἀντιπαρασκευασόμεθα, χρόνος ἐνέσται. ἀλλὰ τοῖς
[1, 1]   καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι  καὶ   ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι
[1, 133]   τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως  καὶ   ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ
[1, 41]   τοὺς Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ  καὶ   ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ἣν οὐκ
[1, 70]   μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. καὶ μὴν  καὶ   ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ
[1, 68]   ἄλλους ἤν τι λέγωμεν καθίστησιν·  καὶ   ἀπ' αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν ἔχετε,
[1, 23]   τε ἔστι παρ' οἷς μεγάλοι  καὶ   ἀπ' αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ
[1, 69]   ὑμέτεραι ἐλπίδες ἤδη τινάς που  καὶ   ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν.
[1, 3]   μέντοι πολλοῦ γε χρόνου {ἐδύνατο}  καὶ   ἅπασιν ἐκνικῆσαι. τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα
[1, 126]   ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες  καὶ   ἀπέθνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν
[1, 99]   αὐτοὶ δέ, ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι  καὶ   ἄπειροι ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο.
[1, 97]   αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων  καὶ   ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων τοσάδε
[1, 35]   τῆς προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι  καὶ   ἀπὸ τῆς ἄλλοθέν ποθεν ὠφελίας,
[1, 35]   ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ  καὶ   ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν
[1, 126]   βωμοῖς ἐν τῇ παρόδῳ ἀπεχρήσαντο.  καὶ   ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι
[1, 141]   τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες  καὶ   ἀπὸ τῶν αὑτῶν δαπανῶντες καὶ
[1, 121]   ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα  καὶ   ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ
[1, 116]   καὶ Λεσβίων πέντε καὶ εἴκοσι,  καὶ   ἀποβάντες καὶ κρατοῦντες τῷ πεζῷ
[1, 111]   Σικυῶνα Περικλέους τοῦ Ξανθίππου στρατηγοῦντος,  καὶ   ἀποβάντες Σικυωνίων τοὺς προσμείξαντας μάχῃ
[1, 12]   καλουμένην ᾤκισαν (ἦν δὲ αὐτῶν  καὶ   ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ
[1, 70]   καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς  καὶ   ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους· οἴονται γὰρ
[1, 53]   ἀνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν τε αὐτοὺς  καὶ   ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τοιάδε
[1, 134]   θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν  καὶ   ἀπολαβόντες ἔσω ἀπῳκοδόμησαν, προσκαθεζόμενοί τε
[1, 70]   δι' ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι,  καὶ   ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ
[1, 11]   προσκαθεζόμενοι ἐν ἐλάσσονί τε χρόνῳ  καὶ   ἀπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον. ἀλλὰ
[1, 82]   αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον  καὶ   ἀπορώτερον τῇ Πελοποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα
[1, 137]   δὲ ναύκληρος ποιεῖ τε ταῦτα  καὶ   ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ νύκτα ὑπὲρ
[1, 129]   δὲ ἥσθη τε τῇ ἐπιστολῇ  καὶ   ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ
[1, 9]   παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν πολλῇσι νήσοισι  καὶ   Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν· οὐκ ἂν
[1, 3]   Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι  καὶ   Ἀργείους καὶ Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ
[1, 107]   ἐπ' αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι πανδημεὶ  καὶ   Ἀργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων
[1, 129]   ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ, μηδὲ χρυσοῦ  καὶ   ἀργύρου δαπάνῃ κεκωλύσθω μηδὲ στρατιᾶς
[1, 129]   καὶ τὰ σὰ ὅπῃ κάλλιστα  καὶ   ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις. ~ταῦτα λαβὼν
[1, 91]   ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός τε Λυσικλέους  καὶ   Ἀριστείδης Λυσιμάχου, ἀγγέλλοντες ἔχειν
[1, 20]   πλῆθος Ἵππαρχον οἴονται ὑφ' Ἁρμοδίου  καὶ   Ἀριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ
[1, 20]   τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος  καὶ   Ἀριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν
[1, 9]   ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος  καὶ   Ἀρκάσι προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος τοῦτο
[1, 71]   ἐτυγχάνετε τούτου· νῦν δ' ὅπερ  καὶ   ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα ὑμῶν τὰ
[1, 96]   πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβαρον  καὶ   ἃς ναῦς· πρόσχημα γὰρ ἦν
[1, 32]   πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία  καὶ   ἀσθένεια φαινομένη. τὴν μὲν οὖν
[1, 80]   οἱ πολλοὶ πάθοιεν, μήτε ἀγαθὸν  καὶ   ἀσφαλὲς νομίσαντα. εὕροιτε δ' ἂν
[1, 2]   ἄδηλον ὂν ὁπότε τις ἐπελθὼν  καὶ   ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται,
[1, 112]   ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς·  καὶ   αὖθις ὕστερον Ἀθηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν
[1, 11]   τε πρὸ τούτων ἀσθενῆ ἦν  καὶ   αὐτά γε δὴ ταῦτα, ὀνομαστότατα
[1, 14]   ναῦς ποιήσασθαι αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν·  καὶ   αὗται οὔπω εἶχον διὰ πάσης
[1, 94]   πλῆθος. καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον  καὶ   αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ
[1, 62]   καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ξυνέμισγον.  καὶ   αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ Ἀριστέως
[1, 121]   ἐπὶ τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς  καὶ   αὐτοὶ ἅμα σῴζεσθαι οὐκ ἄρα
[1, 71]   μὴ λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους  καὶ   αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι τὸ
[1, 28]   εἴων ποιεῖν· εἰ δὲ μή,  καὶ   αὐτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων,
[1, 51]   νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν. τότε δὲ  καὶ   αὐτοὶ ἀνεχώρουν· ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη,
[1, 50]   λοιπαὶ μετὰ τῶν Ἀττικῶν νεῶν  καὶ   αὐτοὶ ἀντεπέπλεον, δείσαντες μὴ ἐς
[1, 85]   πατέρες τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας  καὶ   αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι ἔχομεν
[1, 118]   τήν τε ἀρχὴν ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο  καὶ   αὐτοὶ ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως,
[1, 31]   δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον  καὶ   αὐτοὶ ἐς τὰς Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι,
[1, 72]   οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι  καὶ   αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν
[1, 120]   ἂν ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ  καὶ   αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν εἰσι
[1, 90]   μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ, τὰ μὲν  καὶ   αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ'
[1, 62]   παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην, ἀντικαθίσταντο  καὶ   αὐτοί, καὶ οὐ πολὺ ὕστερον
[1, 37]   ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν  καὶ   αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται, μνησθέντας
[1, 124]   τῶν δὲ διανοεῖσθαι, παραστησώμεθα ἐπελθόντες,  καὶ   αὐτοί τε ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν
[1, 61]   καὶ Πύδναν πολιορκοῦντας. προσκαθεζόμενοι δὲ  καὶ   αὐτοὶ τὴν Πύδναν ἐπολιόρκησαν μέν,
[1, 105]   δώδεκα μάλιστα ἐλθόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον  καὶ   αὐτοὶ ὡς νικήσαντες. καὶ οἱ
[1, 110]   οὐκ εἰδότες τῶν γεγονότων οὐδέν·  καὶ   αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες
[1, 109]   Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπέμενον,  καὶ   αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πολέμων κατέστησαν.
[1, 142]   βλάπτοιεν ἄν τι μέρος καταδρομαῖς  καὶ   αὐτομολίαις, οὐ μέντοι ἱκανόν γε
[1, 74]   ὅπερ σαφέστατα ἔσωσε τὰ πράγματα,  καὶ   αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε
[1, 134]   ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς ἀπέθανε παραχρῆμα.  καὶ   αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν
[1, 132]   αἷς ὑπονοήσας τι τοιοῦτον προσεπεστάλθαι  καὶ   αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν. ~τότε
[1, 144]   πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ  καὶ   αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεθα, καὶ ὅταν
[1, 104]   τὰ πλείω ἀπὸ βασιλέως Ἀρταξέρξου,  καὶ   αὐτὸς ἄρχων γενόμενος Ἀθηναίους ἐπηγάγετο.
[1, 118]   κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι,  καὶ   αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρακαλούμενος
[1, 65]   ἐπὶ πλέον σῖτος ἀντίσχῃ,  καὶ   αὐτὸς ἤθελε τῶν μενόντων εἶναι·
[1, 123]   πόλεμον, τοῦ τε θεοῦ χρήσαντος  καὶ   αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψεσθαι καὶ τῆς
[1, 86]   καὶ λόγοις διακριτέα μὴ λόγῳ  καὶ   αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ τιμωρητέα ἐν
[1, 90]   πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει  {καὶ   αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας}
[1, 93]   εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς,  καὶ   αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν
[1, 103]   αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ γυναῖκες,  καὶ   αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι δεξάμενοι κατ'
[1, 75]   ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν ξυμμάχων  καὶ   αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας καταστῆναι· ἐξ
[1, 60]   τοῖς Ποτειδεάταις αἰεί ποτε ἐπιτήδειος.  καὶ   ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ
[1, 61]   παρεληλυθώς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μακεδονίας,  καὶ   ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπὶ
[1, 90]   Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε  καὶ   ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι. οἱ δ'
[1, 115]   Νίσαιαν καὶ Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα  καὶ   Ἀχαΐαν· ταῦτα γὰρ εἶχον Ἀθηναῖοι
[1, 3]   ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ Ἀργείους  καὶ   Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ
[1, 82]   ἐπιβουλευόμεθα, μὴ Ἕλληνας μόνον, ἀλλὰ  καὶ   βαρβάρους προσλαβόντας διασωθῆναι) καὶ τὰ
[1, 82]   ξυμμάχων τε προσαγωγῇ καὶ Ἑλλήνων  καὶ   βαρβάρων, εἴ ποθέν τινα
[1, 109]   ἐκράτουν τῆς Αἰγύπτου οἱ Ἀθηναῖοι,  καὶ   βασιλεὺς πέμπει ἐς Λακεδαίμονα Μεγάβαζον
[1, 128]   ἀναχώρησιν (εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ  καὶ   βασιλέως προσήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς
[1, 105]   καὶ ἐν Αἰγύπτῳ· ἢν δὲ  καὶ   βοηθῶσιν, ἀπ' Αἰγίνης ἀναστήσεσθαι αὐτούς.
[1, 2]   τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη  καὶ   Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ
[1, 57]   καὶ τοῖς ἐπὶ Θρᾴκης Ξαλκιδεῦσι  καὶ   Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ ξύμμαχα
[1, 58]   καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ Ξαλκιδέων  καὶ   Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. καὶ Περδίκκας
[1, 65]   ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν Ξαλκιδικὴν  καὶ   Βοττικὴν ἐδῄου καὶ ἔστιν
[1, 57]   ποιεῖσθαι. ὧν οἱ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι  καὶ   βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων τὰς
[1, 115]   παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν δ' αὐτοῖς  καὶ   Βυζάντιοι. ~Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ᾔσθοντο,
[1, 117]   κατὰ χρόνους ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ  καὶ   Βυζάντιοι ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι
[1, 95]   Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο·  καὶ   γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ
[1, 75]   καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν·  καὶ   γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς
[1, 136]   αὐτῷ Ἀθηναίων δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι·  καὶ   γὰρ ἂν ὑπ' ἐκείνου πολλῷ
[1, 75]   μὴ οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι;  καὶ   γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ
[1, 141]   ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσθαι.  καὶ   γὰρ οἱ μὲν ὡς μάλιστα
[1, 73]   ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν·  καὶ   γὰρ ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ' ὠφελίᾳ
[1, 11]   καὶ ὄντες ἁθρόοι ἄνευ λῃστείας  καὶ   γεωργίας ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον,
[1, 82]   ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας μᾶλλον ἂν εἴκοιεν,  καὶ   γῆν ἔτι ἄτμητον ἔχοντες καὶ
[1, 143]   τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν  καὶ   γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων·
[1, 128]   χαρίζεσθαι βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἑλών,  καὶ   γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ σοὶ
[1, 75]   καὶ προθυμίας ἕνεκα τῆς τότε  καὶ   γνώμης ξυνέσεως ἀρχῆς γε ἧς
[1, 90]   ἐν τῇ πόλει {καὶ αὐτοὺς  καὶ   γυναῖκας καὶ παῖδας} φειδομένους μήτε
[1, 89]   διεκομίζοντο εὐθὺς ὅθεν ὑπεξέθεντο παῖδας  καὶ   γυναῖκας καὶ τὴν περιοῦσαν κατασκευήν,
[1, 103]   ἐξῆλθον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες  καὶ   γυναῖκες, καὶ αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 33]   αὕτη πάρεστιν αὐτεπάγγελτος ἄνευ κινδύνων  καὶ   δαπάνης διδοῦσα ἑαυτήν, καὶ προσέτι
[1, 35]   παρ' ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλθεῖν.  καὶ   δεινὸν εἰ τοῖσδε μὲν ἀπό
[1, 102]   ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά τινος ὑπόπτου γενομένου,  καὶ   δεινὸν ποιησάμενοι καὶ οὐκ ἀξιώσαντες
[1, 122]   χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν, εἰ  καὶ   δεινόν τῳ ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ
[1, 143]   ἂν ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι  καὶ   δεῖξαι Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γε
[1, 29]   παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πέντε  καὶ   δέκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῇ
[1, 117]   ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας περὶ τέσσαρας  καὶ   δέκα, καὶ ἐσεκομίσαντο καὶ ἐξεκομίσαντο
[1, 87]   λελύσθαι, ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ  καὶ   δεκάτῳ ἔτει τῶν τριακοντουτίδων σπονδῶν
[1, 108]   μὲν ἐς τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες  καὶ   δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου
[1, 76]   τριῶν> τῶν μεγίστων νικηθέντες, τιμῆς  καὶ   δέους καὶ ὠφελίας, οὐδ' αὖ
[1, 57]   ὅτι Φιλίππῳ τῷ ἑαυτοῦ ἀδελφῷ  καὶ   Δέρδᾳ κοινῇ πρὸς αὐτὸν ἐναντιουμένοις
[1, 39]   τὸ εὐπρεπὲς τῆς δίκης παρέσχοντο.  καὶ   δεῦρο ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ μόνον
[1, 140]   μὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι  καὶ   δέχεσθαι, ἔχειν δὲ ἑκατέρους
[1, 37]   ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι  καὶ   δεχομένοις τὰ δίκαια δεικνύναι. ~ἀλλ'
[1, 93]   πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ.  καὶ   δήλη οἰκοδομία ἔτι καὶ
[1, 38]   καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα·  καὶ   δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέοσιν
[1, 134]   ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεῖ χρησαμένου  καὶ   δηλώσαντος εὐνοίᾳ πρὸς τὸ ἱερὸν
[1, 73]   παραιτήσεως μᾶλλον ἕνεκα μαρτυρίου  καὶ   δηλώσεως πρὸς οἵαν ὑμῖν πόλιν
[1, 80]   ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ τε ἰδίῳ  καὶ   δημοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις
[1, 137]   φράζει τῷ ναυκλήρῳ ὅστις ἐστὶ  καὶ   δι' φεύγει, καὶ εἰ
[1, 18]   Λακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται,  καὶ   δι' αὐτὸ δυνάμενοι καὶ τὰ
[1, 142]   τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται  καὶ   δι' αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι. τὸ
[1, 68]   τῶν αὑτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων λέγουσιν·  καὶ   δι' αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν,
[1, 2]   ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο,  καὶ   δι' αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων
[1, 73]   καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, εἰ  καὶ   δι' ὄχλου μᾶλλον ἔσται αἰεὶ
[1, 80]   ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν ἀλκή,  καὶ   διὰ ταχέων οἷόν τε ἐφ'
[1, 127]   αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν ὡς  καὶ   διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ
[1, 130]   ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει  καὶ   διὰ τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν
[1, 93]   περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως,  καὶ   διὰ τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες
[1, 109]   τῆς νήσου τὰ πολλὰ ἤπειρον,  καὶ   διαβὰς εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ.
[1, 13]   δὲ μάλιστα καὶ ταύτῃ ἑξήκοντα  καὶ   διακόσιά ἐστι μέχρι τοῦ αὐτοῦ
[1, 55]   ἦσαν δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ  καὶ   διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον καὶ ἐν
[1, 10]   οὕτως ἐνδεεστέρα. πεποίηκε γὰρ χιλίων  καὶ   διακοσίων νεῶν τὰς μὲν Βοιωτῶν
[1, 106]   αὐτῶν μέρος οὐκ ὀλίγον προσβιασθὲν  καὶ   διαμαρτὸν τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς
[1, 1]   τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ  καὶ   διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη
[1, 111]   ἐκράτησαν. καὶ εὐθὺς παραλαβόντες Ἀχαιοὺς  καὶ   διαπλεύσαντες πέραν τῆς Ἀκαρνανίας ἐς
[1, 141]   ἐστιν αὐτοῖς, ἔπειτα χρονίων πολέμων  καὶ   διαποντίων ἄπειροι διὰ τὸ βραχέως
[1, 38]   ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς μὴ  καὶ   διαφερόντως τι ἀδικούμενοι. καλὸν δ'
[1, 138]   βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας  καὶ   διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον
[1, 102]   γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον.  καὶ   διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς στρατείας
[1, 146]   ὕστερον ἐπρεσβεύοντο· ~αἰτίαι δὲ αὗται  καὶ   διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ
[1, 39]   ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν, ἀλλὰ ξυναδικεῖν  καὶ   διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσθαι σφᾶς·
[1, 75]   οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ' ὑπόπτων  καὶ   διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν· καὶ
[1, 97]   βουλευόντων τοσάδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε  καὶ   διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ
[1, 6]   πυγμῆς καὶ πάλης ἆθλα τίθεται,  καὶ   διεζωμένοι τοῦτο δρῶσιν. πολλὰ δ'
[1, 49]   δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη  καὶ   διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν
[1, 100]   στρατηγοῦντος, καὶ εἷλον τριήρεις Φοινίκων  καὶ   διέφθειραν τὰς πάσας ἐς διακοσίας.
[1, 45]   αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε Κίμωνος  καὶ   Διότιμος Στρομβίχου καὶ Πρωτέας
[1, 44]   Ἀθηναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης  καὶ   δὶς ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ
[1, 136]   ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ.  καὶ   διωκόμενος ὑπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ
[1, 85]   σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ πόλεων  καὶ   δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν.
[1, 5]   τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τι  καὶ   δόξης μᾶλλον· δηλοῦσι δὲ τῶν
[1, 55]   Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες προσποιήσειαν· ἐτύγχανον δὲ  καὶ   δυνάμει αὐτῶν οἱ πλείους πρῶτοι
[1, 15]   γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τις  καὶ   δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες
[1, 84]   εὐδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεθα.  καὶ   δύναται μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ'
[1, 126]   Ὀλυμπιονίκης τῶν πάλαι εὐγενής τε  καὶ   δυνατός, ἐγεγαμήκει δὲ θυγατέρα Θεαγένους
[1, 126]   τε τοῦ Διὸς μεγίστην εἶναι  καὶ   ἑαυτῷ τι προσήκειν Ὀλύμπια νενικηκότι.
[1, 26]   κελεύοντες καὶ Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων  καὶ   ἑαυτῶν φρουρούς. ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ
[1, 19]   χρήματα τοῖς πᾶσι τάξαντες φέρειν.  καὶ   ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν
[1, 15]   ξυνέστη· πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι  καὶ   ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους
[1, 78]   βραχέων, καὶ μὴ ἀλλοτρίαις γνώμαις  καὶ   ἐγκλήμασι πεισθέντες οἰκεῖον πόνον πρόσθησθε.
[1, 139]   Ἀθηναῖοι γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν,  καὶ   ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάντων βουλευσαμένους
[1, 95]   δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα μηδισμὸς  καὶ   ἐδόκει σαφέστατον εἶναι. καὶ ἐκεῖνον
[1, 51]   ἐκ τοῦ ἀφανοῦς οὐχ ἑωρῶντο,  καὶ   ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κρουομένους,
[1, 81]   καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως τε  καὶ   εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς
[1, 137]   ἐστὶ καὶ δι' φεύγει,  καὶ   εἰ μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη
[1, 76]   τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε·  καὶ   εἰ τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς
[1, 143]   ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται.  καὶ   εἰ ᾤμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς
[1, 14]   κατέστη. Αἰγινῆται γὰρ καὶ Ἀθηναῖοι,  καὶ   εἴ τινες ἄλλοι, βραχέα ἐκέκτηντο,
[1, 67]   Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων τε  καὶ   εἴ τίς τι ἄλλο ἔφη
[1, 62]   ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσθμῷ ἐγένοντο  καὶ   εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομένους ὡς
[1, 46]   Λευκαδίων δέκα, Ἀμπρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ  καὶ   εἴκοσι καὶ Ἀνακτορίων μία, αὐτῶν
[1, 116]   καὶ Ξίων καὶ Λεσβίων πέντε  καὶ   εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ κρατοῦντες
[1, 26]   ἐχαλέπαινον· καὶ πλεύσαντες εὐθὺς πέντε  καὶ   εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον ἑτέρῳ
[1, 100]   Ἀθηναῖοι Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος,  καὶ   εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν
[1, 116]   ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι τὴν πόλιν  καὶ   ἐκ θαλάσσης ἅμα. Περικλῆς δὲ
[1, 64]   κράτος Ποτείδαια ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο  καὶ   ἐκ θαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις.
[1, 110]   ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ  καὶ   ἐκ θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν
[1, 81]   γῆ ἐστὶ πολλὴ ἧς ἄρχουσι,  καὶ   ἐκ θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται.
[1, 68]   οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάχοις,  καὶ   ἐκ πολλοῦ προπαρεσκευασμένους, εἴ ποτε
[1, 35]   πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προσέτι  καὶ   ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος καὶ
[1, 109]   καὶ τοὺς ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησε  καὶ   ἐκ τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς
[1, 116]   ἐπ' αὐτοὺς πλέουσιν· ᾤχετο γὰρ  καὶ   ἐκ τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ
[1, 39]   ἥν γε οὐ τὸν προύχοντα  καὶ   ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν
[1, 131]   κελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν,  καὶ   ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ'
[1, 76]   εἴ τι μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ  καὶ   ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ
[1, 117]   Περικλέους πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλῄσθησαν.  καὶ   ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ὕστερον προσεβοήθησαν
[1, 122]   καὶ ἁθρόοι καὶ κατὰ ἔθνη  καὶ   ἕκαστον ἄστυ μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεθα
[1, 141]   δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα πράσσουσι,  καὶ   ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ
[1, 10]   νεῶν τὰς μὲν Βοιωτῶν εἴκοσι  καὶ   ἑκατὸν ἀνδρῶν, τὰς δὲ Φιλοκτήτου
[1, 46]   ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα  καὶ   ἑκατόν. ἦσαν δὲ Ἠλείων μὲν
[1, 63]   τριακοσίων, Ἀθηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα  καὶ   ἑκατὸν καὶ Καλλίας στρατηγός.
[1, 47]   ᾔσθοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα  καὶ   ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε Μικιάδης
[1, 25]   οὐκ ἀδύνατοι· τριήρεις γὰρ εἴκοσι  καὶ   ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο
[1, 15]   πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις,  καὶ   ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς
[1, 28]   δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν  καὶ   ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι,
[1, 83]   ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ γὰρ  καὶ   ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσους χρήματα φέροντες
[1, 95]   μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον εἶναι.  καὶ   ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα,
[1, 132]   ἢν ψευσθῇ τῆς δόξης  καὶ   ἐκεῖνός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ, μὴ
[1, 55]   ἀπάτῃ (ἦν δὲ κοινὸν Κερκυραίων  καὶ   ἐκείνων) καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ
[1, 138]   ἐθαύμασέ τε αὐτοῦ τὴν διάνοιαν  καὶ   ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως. δ'
[1, 138]   τὸν βίον· λέγουσι δέ τινες  καὶ   ἑκούσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον
[1, 115]   πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν  καὶ   ἐκράτησαν τῶν πλείστων, ἔπειτα τοὺς
[1, 125]   ὅσοι παρῆσαν ἑξῆς, καὶ μείζονι  καὶ   ἐλάσσονι πόλει· καὶ τὸ πλῆθος
[1, 10]   ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὰς μεγίστας  καὶ   ἐλαχίστας· ἄλλων γοῦν μεγέθους πέρι
[1, 10]   πρὸς τὰς μεγίστας δ' οὖν  καὶ   ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σκοποῦντι
[1, 141]   δύναται δούλωσιν τε μεγίστη  καὶ   ἐλαχίστη δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων
[1, 66]   ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ ἀπέστησαν,  καὶ   ἐλθόντες σφίσιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς
[1, 136]   λαβὼν καθέζεσθαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν.  καὶ   ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ
[1, 119]   ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν.  καὶ   ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς
[1, 112]   γίγνονται Πελοποννησίοις καὶ Ἀθηναίοις πεντέτεις.  καὶ   Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσχον οἱ
[1, 96]   ἔπαθον δῃοῦντας τὴν βασιλέως χώραν.  καὶ   Ἑλληνοταμίαι τότε πρῶτον Ἀθηναίοις κατέστη
[1, 82]   αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγῇ  καὶ   Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, εἴ ποθέν
[1, 89]   Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας  καὶ   Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ
[1, 107]   Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Ἐρινεόν,  καὶ   ἑλόντων ἓν τῶν πολισμάτων τούτων,
[1, 65]   ἐφορμούσαις. ~Ἀριστεὺς δὲ ἀποτειχισθείσης αὐτῆς  καὶ   ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν
[1, 70]   μόνοι γὰρ ἔχουσί τε ὁμοίως  καὶ   ἐλπίζουσιν ἂν ἐπινοήσωσι διὰ
[1, 1]   πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου  καὶ   ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ
[1, 101]   ὑπέσχοντο μὲν κρύφα τῶν Ἀθηναίων  καὶ   ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ τοῦ
[1, 121]   ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήθει προύχοντας  καὶ   ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας
[1, 18]   ἀφισταμένοις εὖ παρεσκευάσαντο τὰ πολέμια  καὶ   ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς
[1, 13]   ναῦς κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν καθῄρουν,  καὶ   ἐμπόριον παρέχοντες ἀμφότερα δυνατὴν ἔσχον
[1, 105]   τε Αἰγίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς  καὶ   ἐν Αἰγύπτῳ· ἢν δὲ καὶ
[1, 120]   νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ  καὶ   ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται.
[1, 144]   ἐναντίων διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν  καὶ   ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς
[1, 142]   φοβηθῆναι. τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν  καὶ   ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον κατασκευάσασθαι,
[1, 55]   δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον  καὶ   ἐν θεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπως
[1, 41]   μὲν ἐπικράτησιν, Σαμίων δὲ κόλασιν,  καὶ   ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς
[1, 143]   ἡμῖν δ' ἐστὶ γῆ πολλὴ  καὶ   ἐν νήσοις καὶ κατ' ἤπειρον·
[1, 7]   αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις  καὶ   ἐν ταῖς ἠπείροις (ἔφερον γὰρ
[1, 6]   ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ  καὶ   ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς
[1, 70]   τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ  καὶ   ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ
[1, 9]   δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι.  καὶ   ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα τῇ
[1, 60]   Δέρδου ἀδελφῶν ἄνωθεν στρατιᾷ ἐσβεβληκότων.  ~καὶ   ἐν τούτῳ οἱ Κορίνθιοι, τῆς
[1, 8]   προσεποιοῦντο ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις.  καὶ   ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον
[1, 140]   αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν  καὶ   ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς
[1, 142]   θρασύνοντες, πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι  καὶ   ἐν τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι
[1, 6]   γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο· τὸ δὲ πάλαι  καὶ   ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ ἀγῶνι διαζώματα
[1, 132]   γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα  καὶ   ἐν τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα
[1, 95]   οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ  καὶ   ἐν τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες
[1, 14]   ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι αἷσπερ  καὶ   ἐναυμάχησαν· καὶ αὗται οὔπω εἶχον
[1, 139]   ἀφιέναι, καὶ μάλιστά γε πάντων  καὶ   ἐνδηλότατα προύλεγον τὸ περὶ Μεγαρέων
[1, 49]   δὲ τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶς  καὶ   ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι, τότε δὴ
[1, 29]   ἐπολιόρκουν) ἀνταναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν·  καὶ   ἐνίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ
[1, 105]   καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆσαν,  καὶ   ἐνίκων Ἀθηναῖοι καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα
[1, 105]   ἐναυμάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννησίων ναυσί,  καὶ   ἐνίκων Ἀθηναῖοι. πολέμου δὲ καταστάντος
[1, 116]   αἱ πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι)  καὶ   ἐνίκων Ἀθηναῖοι. ὕστερον δὲ αὐτοῖς
[1, 105]   Κορινθίους καὶ Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο,  καὶ   ἐνίκων Κορίνθιοι. καὶ ὕστερον Ἀθηναῖοι
[1, 100]   καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους,  καὶ   ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα
[1, 105]   πρὸς Κορινθίους διεκρίθησαν ἀπ' ἀλλήλων,  καὶ   ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον
[1, 93]   ἦν, ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι  καὶ   ἐντομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους
[1, 137]   τε Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων  καὶ   ἐξ Ἄργους ὑπεξέκειτο) καὶ
[1, 115]   κατεβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελάβοντο δὲ  καὶ   ἐξ αὐτῆς τῆς Σάμου ἄνδρες
[1, 64]   ὃς ἀφικόμενος ἐς τὴν Παλλήνην  καὶ   ἐξ Ἀφύτιος ὁρμώμενος προσήγαγε τῇ
[1, 109]   καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν  καὶ   ἓξ μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας
[1, 134]   τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα,  καὶ   ἐξαχθεὶς ἀπέθανε παραχρῆμα. καὶ αὐτὸν
[1, 117]   τέσσαρας καὶ δέκα, καὶ ἐσεκομίσαντο  καὶ   ἐξεκομίσαντο ἐβούλοντο. ἐλθόντος δὲ
[1, 94]   ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων,  καὶ   ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ.
[1, 138]   μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι,  καὶ   ἐξηγήσασθαι οἷός τε, ὧν δ'
[1, 112]   καὶ τῶν ξυμμάχων Κίμωνος στρατηγοῦντος.  καὶ   ἑξήκοντα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον
[1, 96]   πρῶτος φόρος ταχθεὶς τετρακόσια τάλαντα  καὶ   ἑξήκοντα. ταμιεῖόν τε Δῆλος ἦν
[1, 108]   καὶ Ἰσθμοῦ· Ἀθηναῖοι δὲ δευτέρᾳ  καὶ   ἑξηκοστῇ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην
[1, 123]   εἰ ἄρα πλούτῳ τε νῦν  καὶ   ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ
[1, 38]   τὴν τούτων μετριότητα· ὕβρει δὲ  καὶ   ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ ἐς ἡμᾶς
[1, 3]   αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων,  καὶ   ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ' ὠφελίᾳ ἐς
[1, 101]   μάχῃ καὶ πολιορκούμενοι Λακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο  καὶ   ἐπαμύνειν ἐκέλευον ἐσβαλόντας ἐς τὴν
[1, 132]   τότε ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο  καὶ   ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις ὅσαι
[1, 112]   καὶ Κυπρίοις καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν  καὶ   ἐπεζομάχησαν ἅμα, καὶ νικήσαντες ἀμφότερα
[1, 132]   ἀδίκημα καὶ τότ' ἐδόκει εἶναι,  καὶ   ἐπεί γε δὴ ἐν τούτῳ
[1, 54]   δὲ τριάκοντα ναῦς μάλιστα διαφθείραντες,  καὶ   ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον, ἀνελόμενοι τὰ
[1, 54]   Κορίνθιοι ἰδόντες τὰς Ἀττικὰς ναῦς,  καὶ   ἐπειδὴ ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι, οὐκ
[1, 62]   στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν.  καὶ   ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσθμῷ ἐγένοντο
[1, 131]   δι' αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν αὐτόν,  καὶ   ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ
[1, 49]   μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες αὐτῶν  καὶ   ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε τὰς σκηνὰς
[1, 62]   λογάδες ἔτρεψαν τὸ καθ' ἑαυτοὺς  καὶ   ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ· τὸ
[1, 50]   ἀποβαίνειν. ἤδη δὲ ἦν ὀψὲ  καὶ   ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν,
[1, 141]   δοκεῖ εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ  καὶ   ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει μὴ
[1, 141]   ὥσπερ ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ εἶναι,  καὶ   ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ
[1, 1]   τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν  καὶ   ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ
[1, 50]   πολλῶν γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων  καὶ   ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν,
[1, 58]   αἱ νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν  καὶ   ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ
[1, 48]   τῶν Κερκυραίων ναῦς μετεώρους τε  καὶ   ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. ὡς δὲ
[1, 20]   πολλοῖς ζήτησις τῆς ἀληθείας,  καὶ   ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.
[1, 37]   καὶ ἡμᾶς περὶ ἀμφοτέρων οὕτω  καὶ   ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἰέναι,
[1, 143]   ἅπασα ἄλλη Ἑλλάς.  καὶ   ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν
[1, 121]   ἅμα σῴζεσθαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν  καὶ   ἐπὶ τῷ μὴ ὑπ' ἐκείνων
[1, 74]   ἀπό τε οἰκουμένων τῶν πόλεων  καὶ   ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσθαι,
[1, 126]   ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν· καθεζομένους δέ τινας  καὶ   ἐπὶ τῶν σεμνῶν θεῶν τοῖς
[1, 137]   ὁλκάδος τυχὼν ἀναγομένης ἐπ' Ἰωνίας  καὶ   ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ
[1, 82]   τε ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾶν βλάπτειν  καὶ   ἐπιβουλεύοντας μὴ καταφωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα
[1, 70]   δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σῴζειν  καὶ   ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔργῳ οὐδὲ
[1, 38]   ἐς ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκασι  καὶ   Ἐπίδαμνον ἡμετέραν οὖσαν κακουμένην μὲν
[1, 114]   ἐπαγαγόμενοι δὲ Κορινθίους καὶ Σικυωνίους  καὶ   Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεγαρῆς.
[1, 105]   ἀποβᾶσιν ἐς Ἁλιᾶς πρὸς Κορινθίους  καὶ   Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων
[1, 27]   ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρσιν.  καὶ   Ἐπιδαυρίων ἐδεήθησαν, οἳ παρέσχον πέντε,
[1, 105]   Αἴγιναν τριακοσίους ὁπλίτας πρότερον Κορινθίων  καὶ   Ἐπιδαυρίων ἐπικούρους διεβίβασαν, τὰ δὲ
[1, 70]   ἔσται. οἱ μέν γε νεωτεροποιοὶ  καὶ   ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ
[1, 35]   οὐχ ὅπως κωλυταὶ ἐχθρῶν ὄντων  καὶ   ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
[1, 52]   οὓς ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον,  καὶ   ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν
[1, 69]   ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται.  καὶ   ἐπιστάμεθα οἵᾳ ὁδῷ οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 128]   καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ  καὶ   ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ·
[1, 140]   λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι,  καὶ   ἐπιτάσσοντες ἤδη καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι
[1, 122]   οὖσα τῶν προσόδων αἷς ἰσχύουσι,  καὶ   ἐπιτειχισμὸς τῇ χώρᾳ, ἄλλα τε
[1, 70]   γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς  καὶ   ἐπιτελέσαι ἔργῳ ἂν γνῶσιν·
[1, 9]   δὲ μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος αὐτῷ,  καὶ   ἐπιτρέψαντος Εὐρυσθέως, ὅτ' ἐστράτευε, Μυκήνας
[1, 89]   ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων,  καὶ   ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν
[1, 109]   ἐς Προσωπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσε  καὶ   ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ
[1, 105]   αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν  καὶ   ἐπολιόρκουν, Λεωκράτους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος.
[1, 111]   τῆς Ἀκαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν  καὶ   ἐπολιόρκουν, οὐ μέντοι εἷλόν γε,
[1, 120]   γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα τῇ πίστει  καὶ   ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ' ἀσφαλείας
[1, 70]   τε σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν  καὶ   ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι. αὖθις
[1, 15]   πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Ξαλκιδέων  καὶ   Ἐρετριῶν καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν
[1, 107]   Λακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον  καὶ   Ἐρινεόν, καὶ ἑλόντων ἓν τῶν
[1, 133]   καὶ Παυσανίου ὡς αὐτὸν ἐλθόντος  καὶ   ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας
[1, 114]   ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ Ἀθηναίων,  καὶ   ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους
[1, 12]   τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ' ὧν  καὶ   ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν) Δωριῆς τε
[1, 2]   πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε  καὶ   ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ
[1, 22]   τις εὐνοίας μνήμης ἔχοι.  καὶ   ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ
[1, 131]   ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην.  καὶ   ἐς μὲν τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει
[1, 134]   ἦν δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος.  καὶ   ἐς οἴκημα οὐ μέγα
[1, 6]   ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ  καὶ   ἐς πάντας ὁμοίων διαιτημάτων. Ἐν
[1, 58]   ἀνῳκίζοντό τε καθαιροῦντες τὰς πόλεις  καὶ   ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο· ~αἱ δὲ
[1, 6]   νῦν τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο  καὶ   ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς
[1, 32]   ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν ἄλογον  καὶ   ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν
[1, 144]   δυνάμει τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο  καὶ   ἐς τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν
[1, 36]   τε ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι,  καὶ   ἐς τἆλλα ξυμφορώτατόν ἐστιν. βραχυτάτῳ
[1, 91]   ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι  καὶ   ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ
[1, 135]   μὲν ἐν Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ  καὶ   ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) πέμπουσι
[1, 100]