Alphabétiquement     [«   »]
ὅταν 8
ὅτε 8
ὅτεπερ 1
ὅτι 60
ὅτου 1
ὅτῳ 5
οὐ 115
Fréquences     [«    »]
57 Ἀθηναίων
59 διὰ
59 νῦν
60 ὅτι
63 εἶναι
64 περὶ
65 μᾶλλον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ὅτι


Livre, Chap.
[1, 33]   τῆς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον μὲν  ὅτι   ἀδικουμένοις καὶ οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι
[1, 84]   τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν  ὅτι   αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης
[1, 1]   καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος  ὅτι   ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν
[1, 69]   ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ καθ'  ὅτι   ἀμυνούμεθα· οἱ γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι
[1, 35]   καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ'  ὅτι   ἂν πεισθῆτε ὠφελίαν, μάλιστα δὲ
[1, 144]   πόλει ἀποκρίνασθαι. εἰδέναι δὲ χρὴ  ὅτι   ἀνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκούσιοι
[1, 86]   νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί εἰσιν,  ὅτι   ἀντ' ἀγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς
[1, 54]   αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς, καὶ  ὅτι   αὐτοῖς τῇ τε προτεραίᾳ πρύμναν
[1, 144]   οὔτε τόδε) τὰς δὲ πόλεις  ὅτι   αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ καὶ αὐτονόμους
[1, 90]   ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα  ὅτι   αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο. καὶ
[1, 103]   Ἀθηναίοις ἐς ξυμμαχίαν Λακεδαιμονίων ἀποστάντες,  ὅτι   αὐτοὺς Κορίνθιοι περὶ γῆς ὅρων
[1, 25]   δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων,  ὅτι   αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι· οὔτε
[1, 61]   εὐθὺς ἀγγελία τῶν πόλεων  ὅτι   ἀφεστᾶσι, καὶ πέμπουσιν, ὡς ᾔσθοντο
[1, 32]   ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή,  ὅτι   γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ
[1, 144]   τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας μὲν  ὅτι   ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι,
[1, 66]   δὲ Ἀθηναίοις ἐς τοὺς Πελοποννησίους  ὅτι   ἑαυτῶν τε πόλιν ξυμμαχίδα καὶ
[1, 22]   τὰ δέοντα μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένῳ  ὅτι   ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν
[1, 143]   ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν χρὴ  ὅτι   ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας τὴν μὲν
[1, 144]   ἑκάστοις ὡς βούλονται· δίκας τε  ὅτι   ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνθήκας,
[1, 122]   ἐλάσσω πταίει. Ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ  ὅτι   εἰ μὲν ἡμῶν ἦσαν ἑκάστοις
[1, 38]   ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα· καὶ δῆλον  ὅτι,   εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν,
[1, 74]   τούτου ξυμβάντος, καὶ σαφῶς δηλωθέντος  ὅτι   ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων
[1, 132]   ἐξεδεδιῄτητο τῶν καθεστώτων νομίμων, καὶ  ὅτι   ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν
[1, 91]   Λακεδαιμονίοις ἐνταῦθα δὴ φανερῶς εἶπεν  ὅτι   μὲν πόλις σφῶν τετείχισται
[1, 74]   ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ μὴ ὀργισθῆναι  ὅτι   ἡμῖν οὐ προυτιμωρήσατε. ὥστε φαμὲν
[1, 10]   καταλόγῳ οὐκ ἐμνήσθη. αὐτερέται δὲ  ὅτι   ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν
[1, 50]   τε αὑτῶν φίλους, οὐκ ᾐσθημένοι  ὅτι   ἥσσηντο οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ
[1, 137]   βασιλεύοντα. ἐδήλου δὲ γραφὴ  ὅτι   Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ, ὃς
[1, 20]   ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιν  ὅτι   Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος ὢν ἦρχε
[1, 144]   ἔκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων  ὅτι   καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέγισται
[1, 69]   οἵᾳ ὁδῷ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ  ὅτι   κατ' ὀλίγον χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς
[1, 93]   οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν  ὅτι   κατὰ σπουδὴν ἐγένετο· οἱ γὰρ
[1, 139]   πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε  ὅτι   Λακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι,
[1, 44]   ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, ξυγκρούειν δὲ  ὅτι   μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα ἀσθενεστέροις
[1, 114]   Περικλέους στρατιᾷ Ἀθηναίων ἠγγέλθη αὐτῷ  ὅτι   Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι μέλλουσιν
[1, 126]   Ἀθηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σφίσιν  ὅτι   μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν,
[1, 10]   ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς. ~Καὶ  ὅτι   μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν,
[1, 30]   Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν,  ὅτι   ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις.
[1, 42]   δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι) μηδ'  ὅτι   ναυτικοῦ ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, τούτῳ
[1, 51]   κρουομένους, πρίν τινες ἰδόντες εἶπον  ὅτι   νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν. τότε δὲ
[1, 35]   τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον  ὅτι   οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν
[1, 132]   γίγνεται, δείσας κατὰ ἐνθύμησίν τινα  ὅτι   οὐδείς πω τῶν πρὸ ἑαυτοῦ
[1, 102]   ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ  ὅτι   οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν ἔτι. οἱ
[1, 90]   ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων  ὅτι   οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν,
[1, 90]   μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ' εἰπόντας ἀποκρινάμενοι  ὅτι   πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ
[1, 27]   ἐκ τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον ἄγγελοι  ὅτι   πολιορκοῦνται, παρεσκευάζοντο στρατείαν, καὶ ἅμα
[1, 67]   καὶ κατεβόων ἐλθόντες τῶν Ἀθηναίων  ὅτι   σπονδάς τε λελυκότες εἶεν καὶ
[1, 87]   προσκαλέσαντές τε τοὺς ξυμμάχους εἶπον  ὅτι   σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ
[1, 55]   τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς Ἀθηναίους,  ὅτι   σφίσιν ἐν σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων
[1, 91]   ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων  ὅτι   τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος
[1, 102]   ὀλίγῳ. μάλιστα δ' αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο  ὅτι   τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι, τοῖς
[1, 66]   ἐς ἀλλήλους, τοῖς μὲν Κορινθίοις  ὅτι   τὴν Ποτείδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν
[1, 120]   ἐν πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ  ὅτι,   τοῖς κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι,
[1, 81]   φέρομεν. ~τάχ' ἄν τις θαρσοίη  ὅτι   τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ τῷ
[1, 97]   τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε,  ὅτι   τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς
[1, 143]   αὐτὰ δῃῶσαι καὶ δεῖξαι Πελοποννησίοις  ὅτι   τούτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσθε.
[1, 57]   καὶ φίλος ὤν. ἐπολεμώθη δὲ  ὅτι   Φιλίππῳ τῷ ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ
[1, 116]   ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων  ὅτι   Φοίνισσαι νῆες ἐπ' αὐτοὺς πλέουσιν·
[1, 137]   μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν  ὅτι   χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν ἄγει· τὴν
[1, 82]   ὃν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ'  ὅτι   χωρήσει, οὐ ῥᾴδιον εὐπρεπῶς θέσθαι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005