Alphabétiquement     [«   »]
μάλιστά 1
μάλιστα 42
μᾶλλόν 1
μᾶλλον 65
μαντεῖον 2
μαντείῳ 1
Μαραθῶνί 1
Fréquences     [«    »]
63 εἶναι
60 ὅτι
64 περὶ
65 μᾶλλον
66 μετὰ
68 τι
71
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

μᾶλλον


Livre, Chap.
[1, 32]   μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ  μᾶλλον   ἁμαρτίᾳ τῇ πρότερον ἀπραγμοσύνῃ ἐναντία
[1, 72]   ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες  μᾶλλον   ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων
[1, 82]   τοὺς λόγους αὐτῇ ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας  μᾶλλον   ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι
[1, 13]   Ἑλλάς, καὶ τῆς θαλάσσης  μᾶλλον   ἀντείχοντο. πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται
[1, 105]   μὲν Ἀθηναῖοι (ἐκράτησαν γὰρ ὅμως  μᾶλλον)   ἀπελθόντων τῶν Κορινθίων τροπαῖον ἔστησαν·
[1, 84]   ξὺν κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν δὴ  μᾶλλον   ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. πολεμικοί τε καὶ
[1, 124]   ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη  μᾶλλον   βεβαιοῦται, ἀφ' ἡσυχίας δὲ μὴ
[1, 123]   πολεμεῖν νομίζει παραβεβάσθαι, ἠδικημέναις δὲ  μᾶλλον   βοηθήσετε· λύουσι γὰρ οὐχ οἱ
[1, 144]   καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι·  μᾶλλον   γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν
[1, 144]   ἀνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκούσιοι  μᾶλλον   δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους τοὺς ἐναντίους
[1, 5]   φέροντος δέ τι καὶ δόξης  μᾶλλον·   δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν
[1, 52]   ἐρήμῳ· τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ  μᾶλλον   διεσκόπουν ὅπῃ κομισθήσονται, δεδιότες μὴ
[1, 51]   τοῖς δὲ Κερκυραίοις ἐπέπλεον γὰρ  μᾶλλον   ἐκ τοῦ ἀφανοῦς οὐχ ἑωρῶντο,
[1, 73]   στερισκώμεθα. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως  μᾶλλον   ἕνεκα μαρτυρίου καὶ δηλώσεως
[1, 25]   περὶ τὰς ναῦς (ᾗ καὶ  μᾶλλον   ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν
[1, 2]   ἐφθείροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων  μᾶλλον   ἐπεβουλεύοντο. τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ
[1, 69]   τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοὶ ἀμύνεσθαι βούλεσθε  μᾶλλον   ἐπιόντας, καὶ ἐς τύχας πρὸς
[1, 13]   χωρίον. ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνες  μᾶλλον   ἔπλῳζον, τὰς ναῦς κτησάμενοι τὸ
[1, 73]   ξύνιστε, εἰ καὶ δι' ὄχλου  μᾶλλον   ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν·
[1, 138]   καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ  μᾶλλον   ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι· οἰκείᾳ γὰρ
[1, 85]   καθ' ἡσυχίαν. ἔξεστι δ' ἡμῖν  μᾶλλον   ἑτέρων διὰ ἰσχύν. καὶ πρὸς
[1, 95]   Ἑλλήνων τῶν ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος  μᾶλλον   ἐφαίνετο μίμησις στρατηγία. ξυνέβη
[1, 7]   καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων, περιουσίας  μᾶλλον   ἔχουσαι χρημάτων ἐπ' αὐτοῖς τοῖς
[1, 22]   ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ  μᾶλλον   ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα
[1, 141]   αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους  μᾶλλον   αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν.
[1, 33]   τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖς  μᾶλλον   ἀντεπιβουλεύειν. ~Ἢν δὲ λέγωσιν
[1, 40]   τὸν νόμον ἐφ' ὑμῖν αὐτοῖς  μᾶλλον   ἐφ' ἡμῖν θήσετε. ~Δικαιώματα
[1, 50]   τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο φονεύειν διεκπλέοντες  μᾶλλον   ζωγρεῖν, τούς τε αὑτῶν
[1, 37]   αὐτοὺς δικαστὰς ὧν βλάπτουσί τινα  μᾶλλον   κατὰ ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ
[1, 140]   διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ  μᾶλλον   λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι,
[1, 121]   ὠνητὴ γὰρ Ἀθηναίων δύναμις  μᾶλλον   οἰκεία· δὲ ἡμετέρα
[1, 13]   τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι  μᾶλλον   πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ
[1, 69]   ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν  μᾶλλον   τῇ ἀφ' ὑμῶν τιμωρίᾳ
[1, 34]   περὶ Ἐπιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ  μᾶλλον   τῷ ἴσῳ ἐβουλήθησαν τὰ
[1, 42]   διὰ Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν  μᾶλλον   (ἡ γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν
[1, 49]   Ἀθηναῖοι ὁρῶντες τοὺς Κερκυραίους πιεζομένους  μᾶλλον   ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ μὲν
[1, 8]   καὶ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ  μᾶλλον   ἤδη ὄντες ὕστερον χρόνῳ ἐπὶ
[1, 8]   καὶ οἱ παρὰ θάλασσαν ἄνθρωποι  μᾶλλον   ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων
[1, 130]   τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε  μᾶλλον   ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν
[1, 21]   κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα  μᾶλλον   θαυμαζόντων, ἀπ' αὐτῶν τῶν ἔργων
[1, 4]   ὅσον ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους  μᾶλλον   ἰέναι αὐτῷ. ~οἱ γὰρ Ἕλληνες
[1, 120]   αὐτούς· τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν  μᾶλλον   καὶ μὴ ἐν πόρῳ κατῳκημένους
[1, 3]   ἑκάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ  μᾶλλον   καλεῖσθαι Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ
[1, 73]   τί δεῖ λέγειν, ὧν ἀκοαὶ  μᾶλλον   λόγων μάρτυρες ὄψις τῶν
[1, 133]   ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα  μᾶλλον   μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες
[1, 81]   γῆν αὐτῶν τέμωμεν. δέδοικα δὲ  μᾶλλον   μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν
[1, 142]   τύχῃ, ἐκ παρέργου μελετᾶσθαι, ἀλλὰ  μᾶλλον   μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι.
[1, 11]   τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ. καὶ  μᾶλλον   οἱ Τρῶες αὐτῶν διεσπαρμένων τὰ
[1, 77]   τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι  μᾶλλον   ὀργίζονται βιαζόμενοι· τὸ μὲν
[1, 87]   τὴν γνώμην ἐς τὸ πολεμεῖν  μᾶλλον   ὁρμῆσαι ἔλεξεν ὅτῳ μὲν ὑμῶν,
[1, 90]   ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου  μᾶλλον   ὅσοις εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν
[1, 91]   ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις  μᾶλλον   παράγεσθαι πέμψαι σφῶν αὐτῶν
[1, 132]   δὴ ἐν τούτῳ καθειστήκει, πολλῷ  μᾶλλον   παρόμοιον πραχθῆναι ἐφαίνετο τῇ παρούσῃ
[1, 5]   ὅσοι νήσους εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο  μᾶλλον   περαιοῦσθαι ναυσὶν ἐπ' ἀλλήλους, ἐτράποντο
[1, 21]   αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες  μᾶλλον   πιστεύων, οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν
[1, 86]   διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν  μᾶλλον   πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύεσθαι. ψηφίζεσθε
[1, 140]   αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν  μᾶλλον   προσφέρεσθαι. ~αὐτόθεν δὴ διανοήθητε
[1, 10]   οὐδὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων  μᾶλλον   σκοπεῖν τὰς δυνάμεις, νομίζειν
[1, 81]   τε καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι  μᾶλλον   τῆς διαφορᾶς. μὴ γὰρ δὴ
[1, 20]   ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα  μᾶλλον   τρέπονται. ~ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων
[1, 68]   μάθησιν ἐποιεῖσθε, ἀλλὰ τῶν λεγόντων  μᾶλλον   ὑπενοεῖτε ὡς ἕνεκα τῶν αὑτοῖς
[1, 36]   αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον τοὺς ἐναντίους  μᾶλλον   φοβῆσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ
[1, 7]   ἐπὶ πολὺ ἀντίσχουσαν ἀπὸ θαλάσσης  μᾶλλον   ᾠκίσθησαν, αἵ τε ἐν ταῖς
[1, 15]   στρατείας ἐποιοῦντο, κατ' ἀλλήλους δὲ  μᾶλλον   ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν.
[1, 28]   βούλονται ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων  μᾶλλον   ὠφελίας ἕνεκα. οἱ δὲ Κορίνθιοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005