Alphabétiquement     [«   »]
σωφροσύνης 1
σώφρων 1
τ 3
τὰ 166
τά 14
Τὰ 3
τάδε 16
Fréquences     [«    »]
145 ἐπὶ
150 μὴ
147 τοῖς
166 τὰ
170 τοῦ
194 γὰρ
201 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τὰ


Livre, Chap.
[1, 6]   Ὀλυμπικῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ  τὰ   αἰδοῖα οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο, καὶ
[1, 71]   κρατεῖν· καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει  τὰ   ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ
[1, 2]   ἐστι διὰ τὰς μετοικίας ἐς  τὰ   ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι· ἐκ
[1, 6]   πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο καὶ ἐς  τὰ   ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ
[1, 1]   κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς  τὰ   ἄλλα. ~φαίνεται γὰρ νῦν
[1, 117]   καὶ ναῦς παραδόντες καὶ χρήματα  τὰ   ἀναλωθέντα ταξάμενοι κατὰ χρόνους ἀποδοῦναι.
[1, 103]   τὰ μακρὰ τείχη ᾠκοδόμησαν Μεγαρεῦσι  τὰ   ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν
[1, 127]   αὐτοῦ ῥᾷον ἂν> σφίσι προχωρεῖν  τὰ   ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων. οὐ μέντοι
[1, 39]   κοινώσαντας τὴν δύναμιν κοινὰ καὶ  τὰ   ἀποβαίνοντα ἔχειν. ~Ὡς μὲν οὖν
[1, 52]   Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι πολλὰ  τὰ   ἄπορα ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε περὶ
[1, 43]   τὰ προσήκοντά τε δράσετε καὶ  τὰ   ἄριστα βουλεύσεσθε ὑμῖν αὐτοῖς. ~Τοιαῦτα
[1, 21]   αἰεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ  τὰ   ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ' αὐτῶν
[1, 82]   καὶ βαρβάρους προσλαβόντας διασωθῆναι) καὶ  τὰ   αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. καὶ ἢν
[1, 2]   οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε  τὰ   αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ
[1, 61]   ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα ναῦς πρὸς  τὰ   ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου
[1, 84]   ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ  τὰ   ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες τὰς
[1, 1]   εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων.  τὰ   γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ
[1, 146]   δὲ οὔ· σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις  τὰ   γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις τοῦ
[1, 133]   δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ  τὰ   γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι
[1, 130]   ἀμφοτέροις. ~ταῦτα λαβὼν Παυσανίας  τὰ   γράμματα, ὢν καὶ πρότερον ἐν
[1, 22]   τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται.  τὰ   δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν
[1, 105]   Κορινθίων καὶ Ἐπιδαυρίων ἐπικούρους διεβίβασαν,  τὰ   δὲ ἄκρα τῆς Γερανείας κατέλαβον
[1, 78]   λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους,  τὰ   δὲ διάφορα δίκῃ λύεσθαι κατὰ
[1, 143]   τοιαῦτα καὶ παραπλήσια δοκεῖ εἶναι,  τὰ   δὲ ἡμέτερα τούτων τε ὧνπερ
[1, 95]   ἰδίᾳ πρός τινα ἀδικημάτων ηὐθύνθη,  τὰ   δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν·
[1, 73]   μάρτυρες ὄψις τῶν ἀκουσομένων;  τὰ   δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ
[1, 138]   τότε εἶναι) Μυοῦντα δὲ ὄψον.  τὰ   δὲ ὀστᾶ φασὶ κομισθῆναι αὐτοῦ
[1, 18]   τὸν πόλεμον τὰ μὲν σπενδόμενοι,  τὰ   δὲ πολεμοῦντες ἀλλήλοις
[1, 24]   τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήθησαν.  τὰ   δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ
[1, 123]   ἁπάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβῳ,  τὰ   δὲ ὠφελίᾳ. σπονδάς τε οὐ
[1, 84]   ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς ἐπὶ  τὰ   δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν
[1, 11]   μᾶλλον οἱ Τρῶες αὐτῶν διεσπαρμένων  τὰ   δέκα ἔτη ἀντεῖχον βίᾳ, τοῖς
[1, 138]   βραχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάζειν  τὰ   δέοντα ἐγένετο. νοσήσας δὲ τελευτᾷ
[1, 22]   ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων  τὰ   δέοντα μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι
[1, 70]   ἄλλο τι ἡγεῖσθαι τὸ  τὰ   δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν τε οὐχ
[1, 37]   τὴν ἀρετὴν διδοῦσι καὶ δεχομένοις  τὰ   δίκαια δεικνύναι. ~ἀλλ' οὔτε πρὸς
[1, 36]   Κορινθίων· τούτων δὲ εἰ περιόψεσθε  τὰ   δύο ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν καὶ
[1, 140]   δὲ πολέμῳ μᾶλλον λόγοις  τὰ   ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ ἐπιτάσσοντες ἤδη
[1, 34]   μᾶλλον τῷ ἴσῳ ἐβουλήθησαν  τὰ   ἐγκλήματα μετελθεῖν. καὶ ὑμῖν ἔστω
[1, 79]   τε ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι  τὰ   ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς Ἀθηναίους
[1, 10]   τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς  τὰ   ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν
[1, 38]   τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ  τὰ   εἰκότα θαυμάζεσθαι. αἱ γοῦν ἄλλαι
[1, 23]   τε ἐκλείψεις, αᾔ πυκνότεραι παρὰ  τὰ   ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα
[1, 129]   σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε θαρσῶν καὶ  τὰ   ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ
[1, 126]   φίλους ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπῆλθεν Ὀλύμπια  τὰ   ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν
[1, 18]   καὶ δι' αὐτὸ δυνάμενοι καὶ  τὰ   ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καθίστασαν)
[1, 68]   ἔχετε, ἀμαθίᾳ δὲ πλέονι πρὸς  τὰ   ἔξω πράγματα χρῆσθε. πολλάκις γὰρ
[1, 65]   ἐπὶ τούτοις παρασκευάζειν καὶ ὅπως  τὰ   ἔξωθεν ἕξει ὡς ἄριστα, ἔκπλουν
[1, 93]   ἐντομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους  τὰ   ἔξωθεν καὶ μολύβδῳ δεδεμένοι. τὸ
[1, 87]   ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς  τὰ   ἐπὶ θάτερα. ἀναστάντες δὲ διέστησαν,
[1, 68]   τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς  τὰ   ἐπὶ Θρᾴκης ἀποχρῆσθαι, δὲ
[1, 59]   νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀφικνοῦνται ἐς  τὰ   ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ καταλαμβάνουσι τήν
[1, 65]   ὡς δ' οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος  τὰ   ἐπὶ τούτοις παρασκευάζειν καὶ ὅπως
[1, 71]   ἀνάγκη δὲ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ  τὰ   ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν· καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν
[1, 71]   καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα ὑμῶν  τὰ   ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκη
[1, 79]   ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα  τὰ   ἐς τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῶν
[1, 1]   τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ  τὰ   ἔτι παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν
[1, 70]   ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν καὶ  τὰ   ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. κρατοῦντές τε
[1, 20]   ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ  τὰ   ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. ~ἐκ δὲ
[1, 87]   σπονδῶν προκεχωρηκυιῶν, αἳ ἐγένοντο μετὰ  τὰ   Εὐβοϊκά. ~ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι
[1, 82]   ὡς ἐπιτρέψομεν, κἀν τούτῳ καὶ  τὰ   ἡμέτερ' αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε
[1, 32]   χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἐς  τὰ   ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι
[1, 76]   ἄλλους γ' ἂν οὖν οἰόμεθα  τὰ   ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα
[1, 120]   ξυνήγαγον. χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας  τὰ   ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ
[1, 54]   καὶ ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον, ἀνελόμενοι  τὰ   κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ
[1, 54]   τε ναυάγια καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο  τὰ   κατὰ σφᾶς ἐξενεχθέντα ὑπό τε
[1, 120]   εἶναι, προσδέχεσθαι δέ ποτε, εἰ  τὰ   κάτω πρόοιντο, κἂν μέχρι σφῶν
[1, 120]   τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας  τὰ   κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν
[1, 91]   τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ  τὰ   κοινά. τήν τε γὰρ πόλιν
[1, 36]   τῶν Ἀθηνῶν βουλευόμενος, καὶ οὐ  τὰ   κράτιστα αὐταῖς προνοῶν, ὅταν ἐς
[1, 31]   Κερκυραίους πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρεσκευάζοντο  τὰ   κράτιστα νεῶν στόλον, ἔκ τε
[1, 19]   ἰδία παρασκευὴ μείζων ὡς  τὰ   κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραιφνοῦς τῆς
[1, 93]   ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς  τὰ   λοιπὰ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο
[1, 109]   ἀνηλοῦτο, μὲν Μεγάβαζος καὶ  τὰ   λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ἐς
[1, 108]   ἔλαβον, τά τε τείχη ἑαυτῶν  τὰ   μακρὰ ἀπετέλεσαν. ὡμολόγησαν δὲ καὶ
[1, 69]   τὰ Μηδικὰ κρατῦναι καὶ ὕστερον  τὰ   μακρὰ στῆσαι τείχη, ἐς τόδε
[1, 107]   κατὰ τοὺς χρόνους τούτους καὶ  τὰ   μακρὰ τείχη Ἀθηναῖοι ἐς θάλασσαν
[1, 107]   ἐλπίσαντες δῆμόν τε καταπαύσειν καὶ  τὰ   μακρὰ τείχη οἰκοδομούμενα. ἐβοήθησαν δὲ
[1, 103]   Ἀθηναῖοι Μέγαρα καὶ Πηγάς, καὶ  τὰ   μακρὰ τείχη ᾠκοδόμησαν Μεγαρεῦσι τὰ
[1, 92]   τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν  τὰ   μάλιστ' αὐτοῖς ἐτύγχανον) τῆς μέντοι
[1, 105]   καὶ οἱ νεώτατοι ἀφικνοῦνται ἐς  τὰ   Μέγαρα Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. καὶ μάχης
[1, 6]   ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ  τὰ   μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν.
[1, 70]   ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς  τὰ   μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν δ'
[1, 90]   αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ,  τὰ   μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν
[1, 138]   θάπτειν ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος.  τὰ   μὲν κατὰ Παυσανίαν τὸν Λακεδαιμόνιον
[1, 110]   αἱ δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν.  τὰ   μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν
[1, 123]   τὸ ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται.  ~τὰ   μὲν οὖν προγεγενημένα τί δεῖ
[1, 73]   ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν. Καὶ  τὰ   μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ
[1, 143]   μισθοῦ δόσεως ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. Καὶ  τὰ   μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ
[1, 3]   τοῦτο ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ  τὰ   μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος
[1, 18]   ἐς τόνδε αἰεὶ τὸν πόλεμον  τὰ   μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες
[1, 123]   τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἁπάσης ξυναγωνιουμένης,  τὰ   μὲν φόβῳ, τὰ δὲ ὠφελίᾳ.
[1, 69]   ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ  τὰ   Μηδικὰ κρατῦναι καὶ ὕστερον τὰ
[1, 41]   ποτε πρὸς τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ  τὰ   Μηδικὰ πόλεμον παρὰ Κορινθίων εἴκοσι
[1, 97]   Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν αὐτὰ  τὰ   Μηδικά· τούτων δὲ ὅσπερ καὶ
[1, 50]   Κορίνθιοι ἐς τὴν γῆν, πρὸς  τὰ   ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς
[1, 121]   καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνῳ  τὰ   ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην
[1, 142]   ἐκ τοῦ κατ' ἤπειρον ἐς  τὰ   ναυτικά. τὸ δὲ τῆς θαλάσσης
[1, 25]   πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα  τὰ   νομιζόμενα οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι
[1, 35]   δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν,  τὰ   ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι
[1, 76]   καὶ ὑμῖν δοκοῦντες μέχρι οὗ  τὰ   ξυμφέροντα λογιζόμενοι τῷ δικαίῳ λόγῳ
[1, 75]   ὑμᾶς ἐγίγνοντο. πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον  τὰ   ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων
[1, 59]   πολεμεῖν τῇ παρούσῃ δυνάμει καὶ  τὰ   ξυναφεστῶτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν
[1, 74]   ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες τὴν πόλιν καὶ  τὰ   οἰκεῖα διαφθείραντες μηδ' ὣς τὸ
[1, 141]   τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι  τὰ   οἰκεῖα πράσσουσι, καὶ ἕκαστος οὐ
[1, 141]   βούλονται, οἱ δὲ ὡς ἥκιστα  τὰ   οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοί τε ξυνιόντες
[1, 41]   τύχῃ φίλος ὤν, ἐπεὶ καὶ  τὰ   οἰκεῖα χεῖρον τίθενται φιλονικίας ἕνεκα
[1, 83]   πλέον ἀλλὰ δαπάνης, δι' ἣν  τὰ   ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως τε καὶ
[1, 126]   ζῶντας ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεθνεώτων  τὰ   ὀστᾶ ἀνελόντες ἐξέβαλον· κατῆλθον μέντοι
[1, 110]   δὲ Λιβύων βασιλεύς, ὃς  τὰ   πάντα ἔπραξε περὶ τῆς Αἰγύπτου,
[1, 69]   ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα  τὰ   παρ' ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι, καὶ
[1, 121]   πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς  τὰ   παραγγελλόμενα ἰόντας, ναυτικόν τε,
[1, 25]   προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων  τὰ   περὶ τὰς ναῦς (ᾗ καὶ
[1, 13]   ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι  τὰ   περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις
[1, 104]   ὑπὲρ Φάρου πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύπτου  τὰ   πλείω ἀπὸ βασιλέως Ἀρταξέρξου, καὶ
[1, 13]   Ἑλλήνων τὸ πάλαι κατὰ γῆν  τὰ   πλείω κατὰ θάλασσαν, τῶν
[1, 81]   ὧν τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα  τὰ   πλείω. κἀν τούτῳ οὐδὲ καταλύεσθαι
[1, 69]   τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὑτῷ  τὰ   πλείω σφαλέντα, καὶ πρὸς αὐτοὺς
[1, 10]   μετὰ σκευῶν πολεμικῶν, οὐδ' αὖ  τὰ   πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ
[1, 18]   ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ παρεσκευάσαντο  τὰ   πολέμια καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ
[1, 109]   ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς νήσου  τὰ   πολλὰ ἤπειρον, καὶ διαβὰς εἷλε
[1, 94]   ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτῆς  τὰ   πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ ὕστερον ἐς
[1, 14]   ἄλλοι, βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων  τὰ   πολλὰ πεντηκοντόρους· ὀψέ τε ἀφ'
[1, 78]   μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας  τὰ   πολλὰ περιίστασθαι, ὧν ἴσον τε
[1, 2]   καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε  τὰ   πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς τε
[1, 122]   χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ' αὑτοῦ  τὰ   πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον·
[1, 88]   ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς  τὰ   πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη
[1, 13]   ἔτι μᾶλλον πρότερον ποιουμένης  τὰ   πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι
[1, 126]   ἂν ἄριστα διαγιγνώσκωσιν· τότε δὲ  τὰ   πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα
[1, 21]   ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ  τὰ   πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως
[1, 118]   προειρημένα, τά τε Κερκυραϊκὰ καὶ  τὰ   Ποτειδεατικὰ καὶ ὅσα πρόφασις τοῦδε
[1, 74]   ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων  τὰ   πράγματα ἐγένετο, τρία τὰ ὠφελιμώτατα
[1, 89]   Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ  τὰ   πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ
[1, 74]   καθ' ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ προυχώρησε  τὰ   πράγματα ἐβούλετο. ~Ἆρ' ἄξιοί
[1, 74]   ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ σαφέστατα ἔσωσε  τὰ   πράγματα, καὶ αὐτὸν διὰ τοῦτο
[1, 133]   ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ  τὰ   πρασσόμενα διακωλύειν. ~ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς
[1, 9]   ταύτῃ τῇ στρατείᾳ οἷα ἦν  τὰ   πρὸ αὐτῆς. ~Καὶ ὅτι μὲν
[1, 97]   ἦν τὸ χωρίον καὶ  τὰ   πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν
[1, 118]   γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον  τὰ   προειρημένα, τά τε Κερκυραϊκὰ καὶ
[1, 128]   Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ  τὰ   πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥσπερ
[1, 43]   αὐτοῖς ἀδικοῦσιν. καὶ τάδε ποιοῦντες  τὰ   προσήκοντά τε δράσετε καὶ τὰ
[1, 2]   οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι  τὰ   πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν
[1, 129]   θαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ  τὰ   σὰ ὅπῃ κάλλιστα καὶ ἄριστα
[1, 9]   ἀγεῖραι. λέγουσι δὲ καὶ οἱ  τὰ   σαφέστατα Πελοποννησίων μνήμῃ παρὰ τῶν
[1, 49]   Κερκυραίων εἶχον. ~ξυμμείξαντες δέ, ἐπειδὴ  τὰ   σημεῖα ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺς
[1, 63]   ὡς μάχη ἐγίγνετο καὶ  τὰ   σημεῖα ἤρθη, βραχὺ μέν τι
[1, 63]   νίκη τῶν Ἀθηναίων ἐγίγνετο καὶ  τὰ   σημεῖα κατεσπάσθη, πάλιν ἐπανεχώρουν ἐς
[1, 50]   δὲ τροπῆς γενομένης οἱ Κορίνθιοι  τὰ   σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι
[1, 50]   πλείστων ἐκράτησαν ὥστε προσκομίσαι πρὸς  τὰ   Σύβοτα, οἷ αὐτοῖς κατὰ
[1, 50]   τῶν βαρβάρων προσεβεβοηθήκει· ἔστι δὲ  τὰ   Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἐρῆμος.
[1, 89]   τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν παρεσκευάζοντο καὶ  τὰ   τείχη· τοῦ τε γὰρ περιβόλου
[1, 58]   ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ  τὰ   τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς,
[1, 12]   λόγου κατεσχηκότος· ~ἐπεὶ καὶ μετὰ  τὰ   Τρωικὰ Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατό
[1, 71]   ἐπιτεχνήσεως δεῖ. δι' ὅπερ καὶ  τὰ   τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας
[1, 110]   τὴν νῆσον πεζῇ. ~οὕτω μὲν  τὰ   τῶν Ἑλλήνων πράγματα ἐφθάρη ἓξ
[1, 143]   ἐλάσσοσι μαχούμεθα καὶ ἢν σφαλῶμεν,  τὰ   τῶν ξυμμάχων, ὅθεν ἰσχύομεν, προσαπόλλυται·
[1, 144]   ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, ἀλλὰ καὶ  τὰ   ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ τε πλέονι
[1, 70]   ἂν γνῶσιν· ὑμεῖς δὲ  τὰ   ὑπάρχοντά τε σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι
[1, 75]   μὲν οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς  τὰ   ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ
[1, 15]   ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ  τὰ   ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο
[1, 109]   δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει καὶ  τὰ   χρήματα ἄλλως ἀνηλοῦτο, μὲν
[1, 49]   τε τὰς σκηνὰς ἐρήμους καὶ  τὰ   χρήματα διήρπασαν. ταύτῃ μὲν οὖν
[1, 30]   ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ' ἐκεῖνα  τὰ   χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες
[1, 57]   ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα  τὰ   χωρία, ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον
[1, 113]   δὲ ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις ἐπὶ  τὰ   χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα, Τολμίδου
[1, 74]   Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, τρία  τὰ   ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005