Alphabétiquement     [«   »]
ἠμυνόμην 1
ἡμῶν 35
ἤν 7
ἢν 35
Ἢν 1
ἦν 44
Ἦν 1
Fréquences     [«    »]
34 δέ
35 ἡμῶν
33 παρὰ
35 ἢν
36 ἐπ
36 ἐπειδὴ
36 ἡμᾶς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἢν


Livre, Chap.
[1, 71]   δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ γνώμῃ,  ἢν   ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες,
[1, 93]   καὶ πολλάκις τοῖς Ἀθηναίοις παρῄνει,  ἢν   ἄρα ποτὲ κατὰ γῆν βιασθῶσι,
[1, 140]   ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῇ δόξασιν,  ἢν   ἄρα τι καὶ σφαλλώμεθα, βοηθεῖν,
[1, 32]   μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσθαι  ἢν   ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς
[1, 70]   πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες.  ἢν   δ' ἄρα του καὶ πείρᾳ
[1, 144]   δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν,  ἢν   δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον
[1, 105]   στρατιᾶς πολλῆς καὶ ἐν Αἰγύπτῳ·  ἢν   δὲ καὶ βοηθῶσιν, ἀπ' Αἰγίνης
[1, 82]   τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα·  ἢν   δὲ μή, διελθόντων ἐτῶν δύο
[1, 37]   δ' ἂν λάθωσι πλέον ἔχωσιν,  ἢν   δέ πού τι προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσιν·
[1, 103]   ὑπόσπονδοι καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς·  ἢν   δέ τις ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος
[1, 58]   Κορινθίων, {ἔπρασσον} ὅπως ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν,  ἢν   δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τε Ἀθηνῶν
[1, 87]   κοινῇ βουλευσάμενοι τὸν πόλεμον ποιῶνται,  ἢν   δοκῇ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν
[1, 82]   δύο καὶ τριῶν ἄμεινον ἤδη,  ἢν   δοκῇ, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ' αὐτούς.
[1, 118]   προθυμίᾳ καὶ καθαιρετέα ἰσχύς,  ἢν   δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον.
[1, 144]   ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι,  ἢν   ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι
[1, 58]   τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς,  ἢν   ἐπὶ Ποτείδαιαν ἴωσιν Ἀθηναῖοι, ἐς
[1, 20]   τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ  ἢν   ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, ὁμοίως ἀβασανίστως
[1, 62]   τῷ ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς Ἀθηναίους,  ἢν   ἐπίωσι, Ξαλκιδέας δὲ καὶ τοὺς
[1, 28]   δὲ δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον,  ἢν   καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ
[1, 144]   ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι,  ἢν   καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι
[1, 41]   τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα,  ἢν   καὶ πρότερον ἐχθρὸς ᾖ, πολέμιόν
[1, 41]   ᾖ, πολέμιόν τε τὸν ἀντιστάντα,  ἢν   καὶ τύχῃ φίλος ὤν, ἐπεὶ
[1, 82]   τὰ αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. καὶ  ἢν   μὲν ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν,
[1, 120]   εἰδέναι χρὴ ὅτι, τοῖς κάτω  ἢν   μὴ ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν
[1, 118]   ταχεῖς ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους,  ἢν   μὴ ἀναγκάζωνται, τὸ δέ τι
[1, 45]   δὲ αὐτοῖς μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοις,  ἢν   μὴ ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι καὶ
[1, 65]   καὶ ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας,  ἢν   μή τι ἀπὸ Πελοποννήσου
[1, 126]   μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν,  ἢν   μή τι ἐσακούωσιν. Καὶ πρῶτον
[1, 132]   γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν,  ἢν   ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάσωνται.
[1, 102]   ἀλλοφύλους ἅμα ἡγησάμενοι, μή τι,  ἢν   παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰθώμῃ
[1, 143]   αὖθις οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεθα καὶ  ἢν   σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, ὅθεν
[1, 86]   νῦν ἐσμέν, καὶ τοὺς ξυμμάχους,  ἢν   σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα ἀδικουμένους οὐδὲ
[1, 28]   οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς,  ἢν   τάς τε ναῦς καὶ τοὺς
[1, 81]   ὡς ταχὺ παυσθήσεται πόλεμος,  ἢν   τὴν γῆν αὐτῶν τέμωμεν. δέδοικα
[1, 132]   ἀφίκετο, καὶ παρασημηνάμενος σφραγῖδα, ἵνα,  ἢν   ψευσθῇ τῆς δόξης καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005