Alphabétiquement     [«   »]
ἤλπιζον 2
ἡμαρτάνομεν 1
ἡμαρτήκασι 1
ἡμᾶς 36
ἡμεῖς 20
Ἡμεῖς 1
ἦμεν 2
Fréquences     [«    »]
36 ἐπ
36 ἐπειδὴ
35 ἢν
36 ἡμᾶς
40 ἤδη
40 ἦσαν
40 Λακεδαιμόνιοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἡμᾶς


Livre, Chap.
[1, 122]   νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς τε  ἡμᾶς   Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ πόλιν
[1, 38]   καὶ ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ ἐς  ἡμᾶς   ἄλλα τε ἡμαρτήκασι καὶ Ἐπίδαμνον
[1, 42]   αὐτὰ μαθὼν ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις  ἡμᾶς   ἀμύνεσθαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια
[1, 77]   προσδέονται. οἱ δὲ εἰθισμένοι πρὸς  ἡμᾶς   ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν
[1, 122]   ἀμυνούμεθα αὐτούς, δίχα γε ὄντας  ἡμᾶς   ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν,
[1, 77]   γ' ἂν οὖν εἰ καθελόντες  ἡμᾶς   ἄρξαιτε, τάχα ἂν τὴν εὔνοιαν
[1, 74]   ὑμᾶς τε τὸ μέρος καὶ  ἡμᾶς   αὐτούς. εἰ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον
[1, 43]   ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληθέντας τῇ ὑμετέρᾳ  ἡμᾶς   βλάψαι. τὸ δὲ ἴσον ἀνταπόδοτε,
[1, 35]   ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων,  ἡμᾶς   δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης τε
[1, 121]   ἐν καιρῷ. κατὰ πολλὰ δὲ  ἡμᾶς   εἰκὸς ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήθει
[1, 36]   Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε, δεξάμενοι δὲ  ἡμᾶς   ἕξετε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ
[1, 53]   ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν τε  ἡμᾶς   ἐπὶ Κέρκυραν ἄλλοσε εἴ
[1, 84]   τῶν τε ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων  ἡμᾶς   ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ
[1, 120]   ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν εἰσι καὶ  ἡμᾶς   ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ
[1, 33]   δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν, κακῶσαι  ἡμᾶς   σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι. ἡμέτερον
[1, 69]   πρὸς αὐτοὺς τοὺς Ἀθηναίους πολλὰ  ἡμᾶς   ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον
[1, 73]   τοῦ παντὸς λόγου τοῦ ἐς  ἡμᾶς   καθεστῶτος δηλῶσαι ὡς οὔτε ἀπεικότως
[1, 38]   αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν  ἡμᾶς,   καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα·
[1, 86]   ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε, πρὸς δ'  ἡμᾶς   κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί
[1, 36]   ἕκαστον, τῷδ' ἂν μὴ προέσθαι  ἡμᾶς   μάθοιτε· τρία μὲν ὄντα λόγου
[1, 35]   ἡμεῖς μὴ πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν·  ἡμᾶς   μὲν γὰρ κινδυνεύοντας καὶ οὐκ
[1, 35]   οὐδὲ τὰς Λακεδαιμονίων σπονδὰς δεχόμενοι  ἡμᾶς   μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους· εἴρηται γὰρ
[1, 33]   ὑμῖν ἐχθροὺς ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας  ἡμᾶς   νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν,
[1, 39]   τὸ χωρίον, ἀλλ' ἐπειδὴ ἡγήσαντο  ἡμᾶς   οὐ περιόψεσθαι, τότε καὶ τὸ
[1, 68]   τούσδε παρεκαλέσατε, ἐν οἷς προσήκει  ἡμᾶς   οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ
[1, 41]   ἐς Σαμίους, τὸ δι'  ἡμᾶς   Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηθῆσαι, παρέσχεν
[1, 37]   εἰκότως πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ  ἡμᾶς   περὶ ἀμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ
[1, 142]   γε ἔσται ἐπιτειχίζειν τε κωλύειν  ἡμᾶς   πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων καί,
[1, 86]   καὶ παντὶ σθένει. καὶ ὡς  ἡμᾶς   πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω,
[1, 36]   ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι  ἡμᾶς   προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ Πελοποννησίοις
[1, 32]   πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι ἀπέστειλαν  ἡμᾶς.   τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα
[1, 38]   πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς  ἡμᾶς   τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι δ' ὄντες
[1, 71]   ξυγγενεῖς τοῖς ἐχθίστοις προῆσθε καὶ  ἡμᾶς   τοὺς ἄλλους ἀθυμίᾳ πρὸς ἑτέραν
[1, 34]   ἔστω τι τεκμήριον πρὸς  ἡμᾶς   τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε ἀπάτῃ
[1, 53]   πλεῖν καὶ τὰς σπονδὰς λύετε,  ἡμᾶς   τούσδε πρώτους λαβόντες χρήσασθε ὡς
[1, 32]   καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐφ'  ἡμᾶς   ὥρμηνται καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005