Alphabétiquement     [«   »]
τόσῳ 1
τοσῶνδε 1
τότ 1
τότε 31
Τοῦ 1
τοῦ 170
του 2
Fréquences     [«    »]
31
31 ξυμμάχων
30 πρότερον
31 τότε
32 αὐτοῦ
32 ξυμμάχους
32 ὥστε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τότε


Livre, Chap.
[1, 132]   ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς  τότε   ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο καὶ
[1, 51]   εἶπον ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν.  τότε   δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν· ξυνεσκόταζε
[1, 118]   καὶ τῆς ξυμμαχίας αὐτῶν ἥπτοντο.  τότε   δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ'
[1, 126]   διαθεῖναι ἂν ἄριστα διαγιγνώσκωσιν·  τότε   δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν
[1, 49]   λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι,  τότε   δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη
[1, 58]   Ἀθηναῖοι, ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν,  τότε   δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον
[1, 133]   καὶ αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν.  ~τότε   δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ
[1, 137]   τῶν γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο,  τότε   δι' αὑτὸν οὐ διάλυσιν) καὶ
[1, 92]   καὶ προσφιλεῖς ὄντες ἐν τῷ  τότε   διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον
[1, 101]   ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεσσηνίων  τότε   δουλωθέντων ἀπόγονοι· καὶ Μεσσήνιοι
[1, 9]   ~Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν  τότε   δυνάμει προύχων καὶ οὐ τοσοῦτον
[1, 138]   οἶνον (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν  τότε   εἶναι) Μυοῦντα δὲ ὄψον. τὰ
[1, 115]   Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις  τότε,   ἐπικούρους τε ξυλλέξαντες ἐς ἑπτακοσίους
[1, 107]   ἐφρουρεῖτο αἰεὶ ὑπὸ Ἀθηναίων, καὶ  τότε   ᾐσθάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας καὶ ταύτῃ
[1, 75]   Λακεδαιμόνιοι, καὶ προθυμίας ἕνεκα τῆς  τότε   καὶ γνώμης ξυνέσεως ἀρχῆς γε
[1, 86]   γεγένηνται. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ  τότε   καὶ νῦν ἐσμέν, καὶ τοὺς
[1, 119]   μὴ προδιαφθαρῇ, παρόντες δὲ καὶ  τότε   καὶ τελευταῖοι ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε.
[1, 39]   ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαι,  τότε   καὶ τὸ εὐπρεπὲς τῆς δίκης
[1, 100]   αὐτοὺς χρόνους ὡς οἰκιοῦντες τὰς  τότε   καλουμένας Ἐννέα ὁδούς, νῦν δὲ
[1, 130]   διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ  τότε   μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο
[1, 134]   πρασσόμενα διακωλύειν. ~ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς  τότε   μὲν ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίως
[1, 39]   ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως αὐτῶν  τότε   οὐ μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας νῦν
[1, 95]   ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν ἐν τῷ  τότε   παρόντι ἐπιτηδείους. ~Παραλαβόντες δὲ οἱ
[1, 10]   ἦν, εἴ τι τῶν  τότε   πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ
[1, 86]   πρὸς τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ  τότε,   πρὸς δ' ἡμᾶς κακοὶ νῦν,
[1, 77]   εἰλήφατε μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ  τότε   πρὸς τὸν Μῆδον δι' ὀλίγου
[1, 39]   οὓς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν,  τότε   προσιέναι, καὶ μὴ ἐν
[1, 96]   τὴν βασιλέως χώραν. καὶ Ἑλληνοταμίαι  τότε   πρῶτον Ἀθηναίοις κατέστη ἀρχή, οἳ
[1, 128]   ξυγγενεῖς οἳ ἑάλωσαν ἐν αὐτῷ)  τότε   τούτους οὓς ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ
[1, 76]   ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε· καὶ εἰ  τότε   ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε ἐν
[1, 85]   Σθενελαΐδας τελευταῖος, εἷς τῶν ἐφόρων  τότε   ὤν, ἔλεξεν {τοῖς Λακεδαιμονίοις} ὧδε.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005