Alphabétiquement     [«   »]
τυχόντα 1
τυχὼν 1
τῳ 3
τῷ 109
τῷδ 1
τῷδε 1
Τῶν 2
Fréquences     [«    »]
100
107 οὐκ
97 τὰς
109 τῷ
113 πρὸς
115 οὐ
115 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τῷ


Livre, Chap.
[1, 98]   στρατηγοῦντος. ἔπειτα Σκῦρον τὴν ἐν  τῷ   Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν ᾤκουν Δόλοπες,
[1, 11]   καὶ οὐχ ἁθρόοι, ἀλλὰ μέρει  τῷ   αἰεὶ παρόντι ἀντεῖχον, πολιορκίᾳ δ'
[1, 47]   ἐπὶ δὲ τῇ Λευκίμμῃ αὐτοῖς  τῷ   ἀκρωτηρίῳ πεζὸς ἦν καὶ
[1, 13]   ἐποιήσατο καὶ Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέθηκε  τῷ   Ἀπόλλωνι τῷ Δηλίῳ. Φωκαῆς τε
[1, 137]   ἔτι πλείω ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν  τῷ   ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐκείνῳ δὲ
[1, 42]   τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις  τῷ   αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντας διὰ κινδύνων
[1, 141]   ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥστε  τῷ   αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι
[1, 138]   τε ἄμεινον χεῖρον ἐν  τῷ   ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ
[1, 73]   γὰρ Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι  τῷ   βαρβάρῳ καὶ ὅτε τὸ ὕστερον
[1, 102]   δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἐπὶ  τῷ   βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά τινος
[1, 128]   λόγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον,  τῷ   δὲ ἔργῳ τὰ πρὸς βασιλέα
[1, 128]   βασιλεῖ κρύφα τῶν ἄλλων ξυμμάχων,  τῷ   δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. ἔπρασσε
[1, 141]   μορίῳ σκοποῦσί τι τῶν κοινῶν,  τῷ   δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα πράσσουσι,
[1, 50]   ᾐσθημένοι ὅτι ἥσσηντο οἱ ἐπὶ  τῷ   δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον. πολλῶν
[1, 13]   Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι  τῷ   Δηλίῳ. Φωκαῆς τε Μασσαλίαν οἰκίζοντες
[1, 115]   τὴν Σάμον, καὶ πρῶτον μὲν  τῷ   δήμῳ ἐπανέστησαν καὶ ἐκράτησαν τῶν
[1, 76]   μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι  τῷ   δικαίῳ λόγῳ νῦν χρῆσθε, ὃν
[1, 34]   δὲ ἀλλοτριοῦται· οὐ γὰρ ἐπὶ  τῷ   δοῦλοι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι
[1, 57]   ὤν. ἐπολεμώθη δὲ ὅτι Φιλίππῳ  τῷ   ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ
[1, 95]   τε ἅμα καὶ τοὺς ξυμμάχους  τῷ   ἐκείνου ἔχθει παρ' Ἀθηναίους μετατάξασθαι
[1, 28]   τούτους κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ  τῷ   ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. πόλεμον
[1, 70]   ἄν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ  τῷ   ἐπελθεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα ἂν
[1, 120]   δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν  τῷ   ἔργῳ ἐλλείπομεν. ~Ἡμεῖς δὲ νῦν
[1, 68]   πρὶν πάσχειν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν  τῷ   ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε
[1, 105]   ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν  τῷ   ἔργῳ. καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι
[1, 126]   δοκῶν δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν ἐπεχείρησε  τῷ   ἔργῳ. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι
[1, 107]   τὸ ξυμμαχικόν, οἳ μετέστησαν ἐν  τῷ   ἔργῳ παρὰ τοὺς Λακεδαιμονίους. ~γενομένης
[1, 140]   ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν  τῷ   ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς
[1, 49]   αὐτοὶ ἦσαν οἱ Κορίνθιοι, ἐπὶ  τῷ   εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνίκων, τοῖς Κερκυραίοις
[1, 38]   τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ' ἐπὶ  τῷ   ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ
[1, 129]   ἔσωσας κείσεταί σοι εὐεργεσία ἐν  τῷ   ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐς αἰεὶ ἀνάγραπτος,
[1, 120]   κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε  τῷ   ἡσύχῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι.
[1, 30]   ἔφθειρον, μέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι  τῷ   θέρει πέμψαντες ναῦς καὶ στρατιάν,
[1, 126]   φυλακήν, ὡς ἑώρων ἀποθνῄσκοντας ἐν  τῷ   ἱερῷ, ἐφ' μηδὲν κακὸν
[1, 20]   ξυλληφθῆναι δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι,  τῷ   Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ Λεωκόρειον
[1, 62]   τὴν Ποτείδαιαν. καὶ ἐπειδὴ πρὸς  τῷ   ἰσθμῷ ἐγένοντο καὶ εἶδον τοὺς
[1, 62]   μεθ' ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι ἐν  τῷ   ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς Ἀθηναίους, ἢν
[1, 62]   Ἀθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνθου ἐν  τῷ   ἰσθμῷ, καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς
[1, 56]   Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτας, οᾔ οἰκοῦσιν ἐπὶ  τῷ   ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων ἀποίκους,
[1, 64]   ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι ἔν τε  τῷ   ἰσθμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς τὴν
[1, 34]   ἐς κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον  τῷ   ἴσῳ ἐβουλήθησαν τὰ ἐγκλήματα μετελθεῖν.
[1, 130]   ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν  τῷ   καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς
[1, 38]   πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς οὐκ ἐπὶ  τῷ   κακῶς πάσχειν ἐκπεμφθεῖεν. ἡμεῖς δὲ
[1, 31]   πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι πρὸς  τῷ   Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ τὸ αὐτῶν
[1, 143]   ἄλλη Ἑλλάς. καὶ ἐπὶ  τῷ   κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν
[1, 92]   κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆθεν  τῷ   κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο, ἅμα δὲ καὶ
[1, 33]   τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ  τῷ   κοινῷ ἔχθει κατ' αὐτοὺς μετ'
[1, 77]   ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω  τῷ   κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. ἀδικούμενοί τε, ὡς
[1, 126]   χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. χρωμένῳ δὲ  τῷ   Κύλωνι ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν
[1, 18]   μετ' αὐτὴν αὖθις βάρβαρος  τῷ   μεγάλῳ στόλῳ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα
[1, 93]   ἐτελέσθη οὗ διενοεῖτο. ἐβούλετο γὰρ  τῷ   μεγέθει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι
[1, 91]   οὔπω πάρεισιν. ~οἱ δὲ ἀκούοντες  τῷ   μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν
[1, 128]   ἄνευ Λακεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς Ἑλλήσποντον,  τῷ   μὲν λόγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν
[1, 71]   ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες, ἀλλ' ἐπὶ  τῷ   μὴ λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους
[1, 142]   δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι καὶ ἐν  τῷ   μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται καὶ
[1, 121]   οὐκ ἄρα δαπανήσομεν καὶ ἐπὶ  τῷ   μὴ ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεθέντες
[1, 74]   αὐτούς. εἰ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον  τῷ   Μήδῳ δείσαντες, ὥσπερ καὶ ἄλλοι,
[1, 102]   ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ  τῷ   Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς Ἀργείοις
[1, 70]   αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι ἐπὶ  τῷ   μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε
[1, 137]   ἐν τῇ νηί) δείσας φράζει  τῷ   ναυκλήρῳ ὅστις ἐστὶ καὶ δι'
[1, 6]   ἀποδείξειε τὸ παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα  τῷ   νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον. ~Τῶν δὲ
[1, 134]   αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν  τῷ   οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ
[1, 6]   τὸ δὲ πάλαι καὶ ἐν  τῷ   Ὀλυμπικῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ
[1, 34]   ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ' ἐπὶ  τῷ   ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται.
[1, 10]   πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ  τῷ   παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθείσης,
[1, 49]   δὲ τοξότας τε καὶ ἀκοντιστάς,  τῷ   παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι.
[1, 10]   τὰ πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντας, ἀλλὰ  τῷ   παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς
[1, 5]   μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς Ἑλλάδος  τῷ   παλαιῷ τρόπῳ νέμεται περί τε
[1, 33]   δ' αὐτοῖς ἰσχύν· ἐν  τῷ   παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα
[1, 32]   ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν  τῷ   παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί τε γὰρ
[1, 136]   ὑπ' ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου ἐν  τῷ   παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ
[1, 132]   τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν  τῷ   παρόντι τιμὴν ἔχοντα (Πλείσταρχον γὰρ
[1, 41]   ὥστ' ἐπιχρῆσθαι, ἀντιδοθῆναι ἡμῖν ἐν  τῷ   παρόντι φαμὲν χρῆναι. νεῶν γὰρ
[1, 95]   χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν  τῷ   Παυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ
[1, 93]   ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέθει καὶ  τῷ   πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων
[1, 116]   εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ κρατοῦντες  τῷ   πεζῷ ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι τὴν
[1, 73]   οὔσης τῆς δυνάμεως κατὰ τάχος  τῷ   πλέονι τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησεν. ~τοιούτου
[1, 81]   ὅτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ  τῷ   πλήθει ὑπερφέρομεν, ὥστε τὴν γῆν
[1, 8]   καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε  τῷ   πολέμῳ καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν
[1, 81]   δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι  τῷ   πολέμῳ. ~Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως
[1, 22]   δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν  τῷ   πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος
[1, 115]   Πριήνης, καὶ οἱ Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι  τῷ   πολέμῳ παρ' Ἀθηναίους ἐλθόντες κατεβόων
[1, 55]   μὲν οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται  τῷ   πολέμῳ τῶν Κορινθίων, καὶ αἱ
[1, 32]   τε γὰρ οὐδενός πω ἐν  τῷ   πρὸ τοῦ χρόνῳ ἑκούσιοι γενόμενοι
[1, 134]   ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται ἐν  τῷ   προτεμενίσματι, γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι)
[1, 74]   δὲ ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος ἐν  τῷ   στενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ σαφέστατα
[1, 55]   οἴκου Ἀνακτόριον, ἐστιν ἐπὶ  τῷ   στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, εἷλον
[1, 29]   ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ  τῷ   στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἱ
[1, 117]   Σάμιοι ἐξαπιναίως ἔκπλουν ποιησάμενοι ἀφάρκτῳ  τῷ   στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες τάς τε προφυλακίδας
[1, 11]   (δῆλον δέ· τὸ γὰρ ἔρυμα  τῷ   στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο) φαίνονται
[1, 87]   τὰς σπονδὰς λελύσθαι, ἐγένετο ἐν  τῷ   τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν
[1, 121]   οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ' ἐπὶ  τῷ   τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς καὶ αὐτοὶ
[1, 74]   οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ  τῷ   τὸ λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε
[1, 92]   δὲ καὶ προσφιλεῖς ὄντες ἐν  τῷ   τότε διὰ τὴν ἐς τὸν
[1, 95]   ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν ἐν  τῷ   τότε παρόντι ἐπιτηδείους. ~Παραλαβόντες δὲ
[1, 96]   οἱ Ἀθηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν τούτῳ  τῷ   τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων διὰ
[1, 8]   ἐλάσσους πόλεις. καὶ ἐν τούτῳ  τῷ   τρόπῳ μᾶλλον ἤδη ὄντες ὕστερον
[1, 93]   ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου ἀνεπικλήτως. ~Τούτῳ  τῷ   τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν
[1, 8]   σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ  τῷ   τρόπῳ νῦν ἔτι θάπτουσιν.
[1, 132]   τι ποιεῖν ἐς αὐτόν, χρώμενοι  τῷ   τρόπῳ ᾧπερ εἰώθασιν ἐς σφᾶς
[1, 33]   οὐκ αἰσθάνεται τοὺς Λακεδαιμονίους φόβῳ  τῷ   ὑμετέρῳ πολεμησείοντας καὶ τοὺς Κορινθίους
[1, 38]   δὲ οὐδ' αὐτοί φαμεν ἐπὶ  τῷ   ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ'
[1, 115]   πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούθνῃ  τῷ   Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις
[1, 16]   πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖός τε ὕστερον  τῷ   Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ τὰς
[1, 138]   ποιεῖν οὕτως. δ' ἐν  τῷ   χρόνῳ ὃν ἐπέσχε τῆς τε
[1, 19]   δὲ ναῦς τε τῶν πόλεων  τῷ   χρόνῳ παραλαβόντες πλὴν Ξίων καὶ
[1, 126]   φανερῶς. ~ἐν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο  τῷ   χρόνῳ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήματα
[1, 67]   σφίσιν ἐνόντων καὶ ἅμα περὶ  τῷ   χωρίῳ δεδιότες· παρεκάλουν τε εὐθὺς
[1, 60]   περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν, δεδιότες περὶ  τῷ   χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005