Alphabétiquement     [«   »]
ἡγοῦντο 1
ἠγωνίζοντο 1
ᾔδεσαν 1
ἤδη 40
ἠδικήμεθα 1
ἠδικημέναις 1
ἠδικῆσθαι 1
Fréquences     [«    »]
36 ἐπ
36 ἐπειδὴ
36 ἡμᾶς
40 ἤδη
40 ἦσαν
40 Λακεδαιμόνιοι
41 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἤδη


Livre, Chap.
[1, 30]   τὸ θέρος τοῦτο ἀντικαθεζόμενοι χειμῶνος  ἤδη   ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου ἑκάτεροι. ~Τὸν
[1, 75]   πολλοῖς ἀπηχθημένους, καί τινων καὶ  ἤδη   ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν
[1, 49]   ὁρῶντες τοὺς Κερκυραίους πιεζομένους μᾶλλον  ἤδη   ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ μὲν πρῶτον
[1, 124]   ὁμοίως καθεστάναι, ὥστε τῶν μὲν  ἤδη   ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσθαι, παραστησώμεθα
[1, 89]   ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι  ἤδη   ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν
[1, 124]   οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς μὲν  ἤδη   βλάπτεσθαι, τοὺς δ' εἰ γνωσθησόμεθα
[1, 91]   πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν  (ἤδη   γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ
[1, 118]   ὑπήκοοι εἶναι. ~Μετὰ ταῦτα δὲ  ἤδη   γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον
[1, 95]   ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ.  ~ἤδη   δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ
[1, 50]   τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν.  ἤδη   δὲ ἦν ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιστο
[1, 57]   οἵ τε γὰρ Κορίνθιοι φανερῶς  ἤδη   διάφοροι ἦσαν, Περδίκκας τε
[1, 134]   ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίως δὲ  ἤδη   εἰδότες ἐν τῇ πόλει τὴν
[1, 120]   ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν Ἀθηναίοις  ἤδη   ἐνηλλάγησαν οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥστε
[1, 18]   τινές που διασταῖεν, πρὸς τούτους  ἤδη   ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν
[1, 82]   ἐτῶν δύο καὶ τριῶν ἄμεινον  ἤδη,   ἢν δοκῇ, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ'
[1, 49]   τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο  ἤδη   καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ
[1, 51]   καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν· ξυνεσκόταζε γὰρ  ἤδη,   καὶ οἱ Κορίνθιοι ἀποτραπόμενοι τὴν
[1, 69]   δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς οὐ διεγνωκότας  ἤδη   καὶ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται. καὶ
[1, 42]   ἄξιον ἐπαρθέντας αὐτῷ φανερὰν ἔχθραν  ἤδη   καὶ οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινθίους
[1, 140]   τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ ἐπιτάσσοντες  ἤδη   καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισιν. Ποτειδαίας
[1, 79]   ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς Ἀθηναίους  ἤδη   καὶ πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει·
[1, 64]   τῆς Παλλήνης {τεῖχος} καὶ οὕτως  ἤδη   κατὰ κράτος Ποτείδαια ἀμφοτέρωθεν
[1, 74]   γῆν οὐδεὶς ἐβοήθει, τῶν ἄλλων  ἤδη   μέχρι ἡμῶν δουλευόντων ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες
[1, 69]   ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑμετέρους  ἤδη   ξυμμάχους· οὐ γὰρ δουλωσάμενος,
[1, 88]   τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια  ἤδη   ὄντα. ~Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ
[1, 8]   ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον  ἤδη   ὄντες ὕστερον χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν
[1, 22]   μέλλοντες πολεμήσειν ἐν αὐτῷ  ἤδη   ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν
[1, 114]   Ἀθηναίων, καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος  ἤδη   Περικλέους στρατιᾷ Ἀθηναίων ἠγγέλθη αὐτῷ
[1, 3]   καὶ ταύτην τὴν στρατείαν θαλάσσῃ  ἤδη   πλείω χρώμενοι ξυνεξῆλθον. ~Μίνως γὰρ
[1, 7]   ὅσαι μὲν νεώτατα ᾠκίσθησαν καὶ  ἤδη   πλωιμωτέρων ὄντων, περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι
[1, 80]   ἔλεξε τοιάδε. ~Καὶ αὐτὸς πολλῶν  ἤδη   πολέμων ἔμπειρός εἰμι, Λακεδαιμόνιοι,
[1, 3]   ἄλλας πόλεις, καθ' ἑκάστους μὲν  ἤδη   τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας,
[1, 8]   οἱ παρὰ θάλασσαν ἄνθρωποι μᾶλλον  ἤδη   τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων ποιούμενοι
[1, 82]   αὐτούς. καὶ ἴσως ὁρῶντες ἡμῶν  ἤδη   τήν τε παρασκευὴν καὶ τοὺς
[1, 69]   ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι ἐλπίδες  ἤδη   τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ
[1, 103]   οἱ Ἀθηναῖοι δεξάμενοι κατ' ἔχθος  ἤδη   τὸ Λακεδαιμονίων ἐς Ναύπακτον κατῴκισαν,
[1, 69]   αὐτοὺς τοὺς Ἀθηναίους πολλὰ ἡμᾶς  ἤδη   τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον
[1, 78]   χρῆν ὕστερον δρᾶν, κακοπαθοῦντες δὲ  ἤδη   τῶν λόγων ἅπτονται. ἡμεῖς δὲ
[1, 91]   κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ  ἤδη   ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὅπως
[1, 91]   μὲν πόλις σφῶν τετείχισται  ἤδη   ὥστε ἱκανὴ εἶναι σῴζειν τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005