Alphabétiquement     [«   »]
100
4
1
ἡ 71
1
4
2
Fréquences     [«    »]
65 μᾶλλον
66 μετὰ
68 τι
71 ἡ
76 ἀπὸ
78 αὐτῶν
81 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I


Livre, Chap.
[1, 61]   δὲ καὶ τοῖς Ἀθηναίοις εὐθὺς     ἀγγελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι,
[1, 121]   ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ γὰρ     Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον οἰκεία·
[1, 46]   Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς     ἄκρα ἀνέχει τὸ Ξειμέριον. οἱ
[1, 80]   καὶ τοὺς ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν     ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων οἷόν
[1, 143]   πλείους καὶ ἀμείνους ἅπασα     ἄλλη Ἑλλάς. καὶ ἐπὶ τῷ
[1, 77]   οὔτε τούτοις χρῆται οὔθ' οἷς     ἄλλη Ἑλλὰς νομίζει. ~Βουλεύεσθε οὖν
[1, 35]   τῆς ξυμμαχίας διδομένης οὐχ ὁμοία     ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ
[1, 51]   τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω μὲν     ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ
[1, 137]   ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδύνῳ πάλιν     ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μοι εὐεργεσία
[1, 2]   παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς     ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν
[1, 11]   οὐχ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον ὅσον     ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ
[1, 71]   μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν     βραδυτής· νῦν δὲ τοῖς τε
[1, 18]   ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθησαν  (ἡ   γὰρ Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν
[1, 42]   Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον  (ἡ   γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα,
[1, 107]   Πηγὰς πορεύεσθαι. δύσοδός τε γὰρ     Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ ὑπὸ
[1, 62]   αὑτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. ἦν δὲ     γνώμη τοῦ Ἀριστέως τὸ μὲν
[1, 129]   τοὺς λόγους ποιησόμεθα. ~τοσαῦτα μὲν     γραφὴ ἐδήλου, Ξέρξης δὲ ἥσθη
[1, 137]   Ξέρξου νεωστὶ βασιλεύοντα. ἐδήλου δὲ     γραφὴ ὅτι Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ
[1, 87]   ὕστερον ἐφ' ἅπερ ἦλθον χρηματίσαντες·     δὲ διαγνώμη αὕτη τῆς ἐκκλησίας,
[1, 77]   Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο,     δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ
[1, 121]   Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον οἰκεία·     δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο
[1, 68]   πρὸς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης ἀποχρῆσθαι,     δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε
[1, 28]   σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι ἕως ἂν     δίκη γένηται. ~Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν
[1, 32]   δι' αὐτὸ καθέσταμεν. καὶ περιέστηκεν     δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη, τὸ
[1, 118]   πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι, πρὶν δὴ     δύναμις τῶν Ἀθηναίων σαφῶς ᾔρετο
[1, 12]   τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα     Ἑλλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη
[1, 3]   οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη     Ἑλλάς· δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ
[1, 17]   πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως. οὕτω πανταχόθεν     Ἑλλὰς ἐπὶ πολὺν χρόνον κατείχετο
[1, 6]   παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν· ~πᾶσα γὰρ     Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφάρκτους
[1, 12]   ~ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ     Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατό τε καὶ
[1, 13]   πατρικαὶ βασιλεῖαι) ναυτικά τε ἐξηρτύετο     Ἑλλάς, καὶ τῆς θαλάσσης μᾶλλον
[1, 18]   οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ     ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων πρὸς
[1, 100]   ~Ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ     ἐπ' Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ
[1, 3]   Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι     ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ
[1, 142]   οὐ μενετοί. καὶ μὴν οὐδ'     ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν
[1, 41]   εὐεργεσία αὕτη τε καὶ     ἐς Σαμίους, τὸ δι' ἡμᾶς
[1, 78]   ὑμῖν, ἕως ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις     εὐβουλία, σπονδὰς μὴ λύειν μηδὲ
[1, 41]   Κορινθίων εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε· καὶ     εὐεργεσία αὕτη τε καὶ
[1, 20]   πώποτε. οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς     ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ
[1, 120]   ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν     θάλασσα τῇ ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ
[1, 19]   αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν πόλεμον     ἰδία παρασκευὴ μείζων ὡς
[1, 118]   εἶναι πάσῃ προθυμίᾳ καὶ καθαιρετέα     ἰσχύς, ἢν δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε
[1, 23]   βλάψασα καὶ μέρος τι φθείρασα     λοιμώδης νόσος· ταῦτα γὰρ πάντα
[1, 63]   σταδίους καὶ ἔστι καταφανέσ) ὡς     μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα
[1, 126]   τῇ Ἀττικῇ ἄλλοθί που     μεγίστη ἑορτὴ εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος
[1, 55]   πλείους πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως.     μὲν οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται
[1, 91]   ἐνταῦθα δὴ φανερῶς εἶπεν ὅτι     μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη
[1, 49]   πολὺς θόρυβος καὶ ταραχώδης ἦν     ναυμαχία, ἐν αἱ Ἀττικαὶ
[1, 51]   ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ     ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύκτα. τοῖς
[1, 49]   ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἦν τε     ναυμαχία καρτερά, τῇ μὲν τέχνῃ
[1, 44]   καὶ Σικελίας καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς     νῆσος ἐν παράπλῳ κεῖσθαι. ~Τοιαύτῃ
[1, 63]   κωλύσοντες· ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους     νίκη τῶν Ἀθηναίων ἐγίγνετο καὶ
[1, 2]   ἐς τὰ ἄλλα. ~φαίνεται γὰρ     νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι
[1, 130]   πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα     ξυμμαχία μετέστη. ~Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι
[1, 40]   τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν     ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλ' ὅστις μὴ
[1, 33]   ~Γενήσεται δὲ ὑμῖν πειθομένοις καλὴ     ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας
[1, 93]   ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. καὶ δήλη     οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν
[1, 11]   πεμπόμενοι. ~Αἴτιον δ' ἦν οὐχ     ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον ὅσον ἀχρηματία.
[1, 18]   καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυνέμεινεν     ὁμαιχμία, ἔπειτα διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι
[1, 23]   ἀπ' αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ     οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ μέρος
[1, 132]   σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχθροὶ οὔτε     πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἂν πιστεύσαντες
[1, 16]   μέγα τῶν πραγμάτων Κῦρος καὶ     Περσικὴ βασιλεία Κροῖσον καθελοῦσα καὶ
[1, 37]   ἔχειν οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. καὶ     πόλις αὐτῶν ἅμα αὐτάρκη θέσιν
[1, 73]   ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ περὶ ὧν     πόλις ἔπεμψεν· αἰσθανόμενοι δὲ καταβοὴν
[1, 10]   λόγος κατέχει. Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ     πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά
[1, 64]   καὶ οὕτως ἤδη κατὰ κράτος     Ποτείδαια ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο καὶ ἐκ
[1, 61]   τὸν Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν     Ποτείδαια καὶ Ἀριστεὺς παρεληλυθώς,
[1, 6]   τὸ ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη     σκευὴ κατέσχεν. μετρίᾳ δ' αὖ
[1, 49]   μὴ ἐμβάλλειν τινί· ἐπειδὴ δὲ     τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο
[1, 24]   προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο     τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμις μεγάλη καὶ
[1, 96]   οὕτω γὰρ ὠνομάσθη τῶν χρημάτων     φορά. ἦν δ' πρῶτος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005