Alphabétiquement     [«   »]
τότ 1
τότε 31
Τοῦ 1
τοῦ 170
του 2
τοῦδε 12
τοὐναντίον 3
Fréquences     [«    »]
150 μὴ
166 τὰ
147 τοῖς
170 τοῦ
194 γὰρ
201 τοὺς
206 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τοῦ


Livre, Chap.
[1, 136]   καὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον  τοῦ   Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι
[1, 70]   πάντα καὶ κινδύνων δι' ὅλου  τοῦ   αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα
[1, 24]   δὲ καὶ Κορινθίων τινὲς καὶ  τοῦ   ἄλλου Δωρικοῦ γένους. προελθόντος δὲ
[1, 55]   ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι  τοῦ   Ἀμπρακικοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ (ἦν
[1, 29]   Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στόματι  τοῦ   Ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά
[1, 90]   ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ  τοῦ   ἀναγκαιοτάτου ὕψους· τειχίζειν δὲ πάντας
[1, 76]   θαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ' ἀπὸ  τοῦ   ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν τε
[1, 140]   χωρῆσαι καὶ τὰς διανοίας  τοῦ   ἀνθρώπου· δι' ὅπερ καὶ τὴν
[1, 133]   Παυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς  τοῦ   ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου
[1, 133]   ἱκετείας ᾔσθοντο πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου  τοῦ   ἀνθρώπου τά τε περὶ αὐτοῦ
[1, 29]   Ἀνακτορίας γῆς, οὗ τὸ ἱερὸν  τοῦ   Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στόματι
[1, 62]   ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ  τοῦ   Ἀριστέως κέρας καὶ ὅσοι περὶ
[1, 62]   ἄρχοντα. ἦν δὲ γνώμη  τοῦ   Ἀριστέως τὸ μὲν μεθ' ἑαυτοῦ
[1, 39]   οὐ τὸν προύχοντα καὶ ἐκ  τοῦ   ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν
[1, 13]   ἑξήκοντα καὶ διακόσιά ἐστι μέχρι  τοῦ   αὐτοῦ χρόνου. οἰκοῦντες γὰρ τὴν
[1, 51]   Κερκυραίοις ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ  τοῦ   ἀφανοῦς οὐχ ἑωρῶντο, καὶ ἐθαύμαζον
[1, 90]   ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ὡς δὲ  τοῦ   βαρβάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ
[1, 75]   ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα  τοῦ   βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν
[1, 14]   ἔπεισεν Αἰγινήταις πολεμοῦντας, καὶ ἅμα  τοῦ   βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς
[1, 132]   βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους τε  τοῦ   βασιλείου ὄντα καὶ ἐν τῷ
[1, 5]   οἰκουμέναις ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖστον  τοῦ   βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός
[1, 131]   τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ  τοῦ   Βυζαντίου βίᾳ ὑπ' Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς
[1, 130]   σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ  τοῦ   Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ τῆς
[1, 138]   καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον  τοῦ   γενησομένου ἄριστος εἰκαστής· καὶ
[1, 101]   καὶ ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ  τοῦ   γενομένου σεισμοῦ, ἐν καὶ
[1, 6]   τὸ φανερὸν ἀποδύντες λίπα μετὰ  τοῦ   γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο· τὸ δὲ πάλαι
[1, 14]   τε πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ  τοῦ   Δαρείου θανάτου, ὃς μετὰ Καμβύσην
[1, 73]   τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσχετε,  τοῦ   δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ
[1, 52]   τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ·  τοῦ   δὲ οἴκαδε πλοῦ μᾶλλον διεσκόπουν
[1, 29]   Καλλίου καὶ Τιμάνωρ Τιμάνθους,  τοῦ   δὲ πεζοῦ Ἀρχέτιμός τε
[1, 142]   ὅταν σχολῇ αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσιν·  τοῦ   δὲ πολέμου οἱ καιροὶ οὐ
[1, 78]   ἐγκλήμασι πεισθέντες οἰκεῖον πόνον πρόσθησθε.  τοῦ   δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος
[1, 37]   Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ  τοῦ   δέξασθαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων,
[1, 3]   ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος  τοῦ   Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι
[1, 107]   ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ  τοῦ   δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ. ἦλθον δὲ
[1, 126]   ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε  τοῦ   Διὸς μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῷ
[1, 126]   Δελφοῖς ἀνεῖλεν θεὸς ἐν  τοῦ   Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν
[1, 103]   Πυθικὸν πρὸ τοῦ, τὸν ἱκέτην  τοῦ   Διὸς τοῦ Ἰθωμήτα ἀφιέναι. ἐξῆλθον
[1, 76]   αἰεὶ καθεστῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ  τοῦ   δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἄξιοί τε ἅμα
[1, 137]   ἀκούσας ἀνίστησί τε αὐτὸν μετὰ  τοῦ   ἑαυτοῦ υἱέος, ὥσπερ καὶ ἔχων
[1, 138]   τε τὴν προϋπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ  τοῦ   Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπετίθει αὐτῷ
[1, 110]   τοῦτον δὲ διὰ μέγεθός τε  τοῦ   ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, καὶ
[1, 112]   καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες  τοῦ   ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς·
[1, 112]   ἀπ' αὐτῶν ἔπλευσαν, Ἀμυρταίου μεταπέμποντος  τοῦ   ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως, αἱ
[1, 110]   ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο πλὴν Ἀμυρταίου  τοῦ   ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως· τοῦτον
[1, 77]   μὴ στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ  τοῦ   ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν εἰ
[1, 138]   ἄρτον, προσέφερε πεντήκοντα τάλαντα  τοῦ   ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει
[1, 69]   ἐγγὺς ὄντας περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ  τοῦ   ἐπελθεῖν αὐτοὶ ἀμύνεσθαι βούλεσθε μᾶλλον
[1, 2]   ἐπεβουλεύοντο. τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ  τοῦ   ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων
[1, 76]   μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ  τοῦ   ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον
[1, 69]   εἶναι, ὧν ἄρα λόγος  τοῦ   ἔργου ἐκράτει. τόν τε γὰρ
[1, 75]   ἡγεμόνας καταστῆναι· ἐξ αὐτοῦ δὲ  τοῦ   ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν
[1, 80]   ὥστε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιθυμῆσαί τινα  τοῦ   ἔργου, ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ
[1, 5]   οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου  τοῦ   ἔργου, φέροντος δέ τι καὶ
[1, 128]   ἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ Γογγύλου  τοῦ   Ἐρετριῶς, ᾧπερ ἐπέτρεψε τό τε
[1, 73]   βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς λόγου  τοῦ   ἐς ἡμᾶς καθεστῶτος δηλῶσαι ὡς
[1, 34]   ὑπ' αὐτῶν δεομένοις τε ἐκ  τοῦ   εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν· γὰρ
[1, 126]   ἀκρόπολιν. δὲ παρά τε  τοῦ   Θεαγένους δύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς
[1, 135]   ~οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ  τοῦ   θεοῦ ἄγος κρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς
[1, 111]   Θεσσαλίας Ὀρέστης Ἐχεκρατίδου υἱὸς  τοῦ   Θεσσαλῶν βασιλέως φεύγων ἔπεισεν Ἀθηναίους
[1, 133]   ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ  τοῦ   ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ
[1, 134]   οἴκημα οὐ μέγα ἦν  τοῦ   ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος
[1, 134]   τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ  τοῦ   ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, καὶ
[1, 128]   γὰρ Λακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ  τοῦ   ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος {ἀπὸ Ταινάρου}
[1, 103]   τοῦ, τὸν ἱκέτην τοῦ Διὸς  τοῦ   Ἰθωμήτα ἀφιέναι. ἐξῆλθον δὲ αὐτοὶ
[1, 13]   τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ  τοῦ   Ἰσθμοῦ αἰεὶ δή ποτε ἐμπόριον
[1, 64]   στρατηγός. ~τὸ δὲ ἐκ  τοῦ   ἰσθμοῦ {τεῖχος} εὐθὺς οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 77]   βιαζόμενοι· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ  τοῦ   ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ'
[1, 143]   ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα οὐκ ἀπὸ  τοῦ   ἴσου μεγάλα ἔχειν. ἤν τε
[1, 77]   δὲ εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ  τοῦ   ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ
[1, 99]   ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ  τοῦ   ἴσου ῥᾴδιόν τε προσάγεσθαι ἦν
[1, 136]   δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ  τοῦ   ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα αὐτὸς
[1, 140]   σαφὲς ἂν καταστήσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ  τοῦ   ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προσφέρεσθαι. ~αὐτόθεν
[1, 142]   ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἐκεῖνοι ἐκ  τοῦ   κατ' ἤπειρον ἐς τὰ ναυτικά.
[1, 142]   ἀμύνεσθαι· πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν  τοῦ   κατὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ
[1, 49]   μᾶλλόν τι πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ  τοῦ   καταστρώματος ὁπλίταις ἐς τὴν νίκην,
[1, 131]   οἱ ἔφοροι καὶ σκυτάλην εἶπον  τοῦ   κήρυκος μὴ λείπεσθαι, εἰ δὲ
[1, 107]   πολισμάτων τούτων, οἱ Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους  τοῦ   Κλεομβρότου ὑπὲρ Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου
[1, 77]   δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ' ἀπὸ  τοῦ   κρείσσονος καταναγκάζεσθαι. ὑπὸ γοῦν τοῦ
[1, 107]   κατὰ θάλασσαν μὲν αὐτούς, διὰ  τοῦ   Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιντο περαιοῦσθαι,
[1, 126]   ἄρχοντες ἔπρασσον. οἱ δὲ μετὰ  τοῦ   Κύλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον σίτου
[1, 103]   αὐτῆς· ἢν δέ τις ἁλίσκηται,  τοῦ   λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἦν δέ
[1, 126]   καί τινες καὶ ἀπέθνῃσκον ὑπὸ  τοῦ   λιμοῦ, καθίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν
[1, 97]   δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν  τοῦ   λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε, ὅτι
[1, 2]   αὐτοὶ αἰεί. καὶ παράδειγμα τόδε  τοῦ   λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ
[1, 57]   ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ, Ἀρχεστράτου  τοῦ   Λυκομήδους μετ' ἄλλων δέκα στρατηγοῦντος)
[1, 20]   τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμηνῦσθαι  τοῦ   μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βουλόμενοι
[1, 73]   ἐδρῶμεν, ἐπ' ὠφελίᾳ ἐκινδυνεύετο, ἧς  τοῦ   μὲν ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ
[1, 132]   τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάθημα·  τοῦ   μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τότ'
[1, 100]   τῇ ἀντιπέρας Θρᾴκῃ ἐμπορίων καὶ  τοῦ   μετάλλου ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ
[1, 45]   κατὰ δύναμιν. προεῖπον δὲ ταῦτα  τοῦ   μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς.
[1, 76]   παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασθαι προθεὶς  τοῦ   μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. ἐπαινεῖσθαί
[1, 118]   χρόνου, ὄντες μὲν καὶ πρὸ  τοῦ   μὴ ταχεῖς ἰέναι ἐς τοὺς
[1, 23]   προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς,  τοῦ   μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ
[1, 97]   μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ  τοῦ   Μηδικοῦ, ἐγένετο πρός τε
[1, 95]   Παυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ  τοῦ   Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺς Ἀθηναίους
[1, 77]   τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι. ὑπὸ γοῦν  τοῦ   Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο,
[1, 98]   πολιορκίᾳ εἷλον καὶ ἠνδραπόδισαν, Κίμωνος  τοῦ   Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. ἔπειτα Σκῦρον τὴν
[1, 100]   αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα Ἀθηναῖοι Κίμωνος  τοῦ   Μιλτιάδου στρατηγοῦντος, καὶ εἷλον τριήρεις
[1, 8]   νῦν ἔτι θάπτουσιν. καταστάντος δὲ  τοῦ   Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ'
[1, 142]   ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν ἐκ  τοῦ   ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἐκεῖνοι ἐκ
[1, 11]   ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ  τοῦ   νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς
[1, 13]   πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται ἐγγύτατα  τοῦ   νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ περὶ
[1, 111]   Πηγάσ) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα Περικλέους  τοῦ   Ξανθίππου στρατηγοῦντος, καὶ ἀποβάντες Σικυωνίων
[1, 48]   ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ  τοῦ   Ξειμερίου νυκτός, καὶ ἅμα ἕῳ
[1, 109]   ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ  τοῦ   ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς νήσου
[1, 143]   ἐκείνων πλευσούμεθα, καὶ οὐκέτι ἐκ  τοῦ   ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου τε μέρος
[1, 73]   βουλεύσησθε, καὶ ἅμα βουλόμενοι περὶ  τοῦ   παντὸς λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς
[1, 128]   πρῶτον ἐς βασιλέα κατέθετο καὶ  τοῦ   παντὸς πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο· Βυζάντιον
[1, 72]   πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ  τοῦ   παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς
[1, 33]   καταθήσεσθε· ναυτικόν τε κεκτήμεθα πλὴν  τοῦ   παρ' ὑμῖν πλεῖστον. καὶ σκέψασθε·
[1, 22]   ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ  τοῦ   παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ'
[1, 133]   τε ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ  τοῦ   παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ
[1, 114]   καὶ Θριῶζε ἐσβαλόντες ἐδῄωσαν Πλειστοάνακτος  τοῦ   Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ
[1, 107]   Νικομήδους τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ Πλειστοάνακτος  τοῦ   Παυσανίου βασιλέως νέου ὄντος ἔτι
[1, 135]   ἐλαύνειν αὐτό. Τοῦ δὲ μηδισμοῦ  τοῦ   Παυσανίου οἱ Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες
[1, 62]   πόλεως ἐπεποίηντο. στρατηγὸν μὲν οὖν  τοῦ   πεζοῦ παντὸς οἱ ξύμμαχοι ᾕρηντο
[1, 93]   κινοῦντες ἠπείγοντο. ἔπεισε δὲ καὶ  τοῦ   Πειραιῶς τὰ λοιπὰ Θεμιστοκλῆς
[1, 138]   αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ  τοῦ   πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι. Ἦν
[1, 32]   μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ  τοῦ   πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία
[1, 144]   καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα  τοῦ   περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε
[1, 77]   ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν ἐλασσωθῶσιν, οὐ  τοῦ   πλέονος μὴ στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν,
[1, 49]   οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο ὑπό τε  τοῦ   πλήθους καὶ ὄχλου τῶν νεῶν,
[1, 146]   τὰ γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις  τοῦ   πολεμεῖν.
[1, 126]   σφίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη  τοῦ   πολεμεῖν, ἢν μή τι ἐσακούωσιν.
[1, 23]   ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε  τοῦ   πολέμου ἅμα ξυνεπέθετο. ἤρξαντο δὲ
[1, 146]   καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ  τοῦ   πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ τῶν
[1, 18]   πλείω ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε  τοῦ   πολέμου ἀφ' οὗ Λακεδαιμόνιοι τῇ
[1, 118]   ἀναχωρήσεως καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦδε  τοῦ   πολέμου· ἐν οἷς οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 122]   ~ὑπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ  τοῦ   πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις,
[1, 97]   καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε  τοῦ   πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ,
[1, 141]   τοῖς πέλας ἐπιτασσομένη. Τὰ δὲ  τοῦ   πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων
[1, 118]   Ποτειδεατικὰ καὶ ὅσα πρόφασις τοῦδε  τοῦ   πολέμου κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα
[1, 23]   τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου δὲ  τοῦ   πολέμου μῆκός τε μέγα προύβη,
[1, 24]   τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε  τοῦ   πολέμου δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε
[1, 13]   τριακόσια ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε  τοῦ   πολέμου ὅτε Ἀμεινοκλῆς Σαμίοις ἦλθεν.
[1, 55]   αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο  τοῦ   πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς
[1, 42]   μάλιστα ἕπεται, καὶ τὸ μέλλον  τοῦ   πολέμου φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι
[1, 122]   βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, ἐκ  τοῦ   πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα
[1, 128]   ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ  τοῦ   Ποσειδῶνος {ἀπὸ Ταινάρου} τῶν Εἱλώτων
[1, 23]   αᾔ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ  τοῦ   πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί
[1, 35]   πεισθῆτε ὠφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ  τοῦ   προφανοῦς δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ,
[1, 66]   ἀπέστησαν, καὶ ἐλθόντες σφίσιν ἀπὸ  τοῦ   προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ Ποτειδεατῶν. οὐ
[1, 54]   κατὰ σφᾶς ἐξενεχθέντα ὑπό τε  τοῦ   ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος
[1, 9]   τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι. καὶ ἐν  τοῦ   σκήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει εἴρηκεν
[1, 49]   ἐς τὴν ἤπειρον καὶ μέχρι  τοῦ   στρατοπέδου πλεύσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες
[1, 137]   ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ νύκτα ὑπὲρ  τοῦ   στρατοπέδου ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον.
[1, 73]   δυνάμεως κατὰ τάχος τῷ πλέονι  τοῦ   στρατοῦ ἀνεχώρησεν. ~τοιούτου μέντοι τούτου
[1, 105]   γῆν ἀπέβησαν καὶ ἐπολιόρκουν, Λεωκράτους  τοῦ   Στροίβου στρατηγοῦντος. ἔπειτα Πελοποννήσιοι ἀμύνειν
[1, 5]   ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυναωτάτων κέρδους  τοῦ   σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς
[1, 4]   τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἐδύνατο,  τοῦ   τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ.
[1, 87]   δὲ διαγνώμη αὕτη τῆς ἐκκλησίας,  τοῦ   τὰς σπονδὰς λελύσθαι, ἐγένετο ἐν
[1, 89]   ἀνοικοδομεῖν παρεσκευάζοντο καὶ τὰ τείχη·  τοῦ   τε γὰρ περιβόλου βραχέα εἱστήκει
[1, 123]   κατὰ πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον,  τοῦ   τε θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ
[1, 90]   τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων  τοῦ   τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος,
[1, 134]   τῇ διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο  τοῦ   τε οἰκήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον
[1, 104]   ἀπὸ θαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον  τοῦ   τε ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ τῆς
[1, 30]   ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις.  τοῦ   τε χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ
[1, 93]   τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος  τοῦ   τείχους ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν
[1, 76]   καὶ ὠφελίας, οὐδ' αὖ πρῶτοι  τοῦ   τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ' αἰεὶ καθεστῶτος
[1, 113]   χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα, Τολμίδου  τοῦ   Τολμαίου στρατηγοῦντος. καὶ Ξαιρώνειαν ἑλόντες
[1, 108]   καὶ Πελοπόννησον περιέπλευσαν Ἀθηναῖοι Τολμίδου  τοῦ   Τολμαίου στρατηγοῦντος, καὶ τὸ νεώριον
[1, 103]   χρηστήριον τοῖς Λακεδαιμονίοις Πυθικὸν πρὸ  τοῦ,   τὸν ἱκέτην τοῦ Διὸς τοῦ
[1, 132]   Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότε ἀπὸ  τοῦ   τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ
[1, 13]   Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος καὶ Καμβύσου  τοῦ   υἱέος αὐτοῦ, τῆς τε καθ'
[1, 34]   γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ  τοῦ   χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων ἀσφαλέστατος
[1, 24]   ἄλλου Δωρικοῦ γένους. προελθόντος δὲ  τοῦ   χρόνου ἐγένετο τῶν Ἐπιδαμνίων
[1, 118]   βραχύ, ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον  τοῦ   χρόνου, ὄντες μὲν καὶ πρὸ
[1, 32]   οὐδενός πω ἐν τῷ πρὸ  τοῦ   χρόνῳ ἑκούσιοι γενόμενοι νῦν ἄλλων
[1, 61]   ἐπὶ Στρέψαν καὶ πειράσαντες πρῶτον  τοῦ   χωρίου καὶ οὐχ ἑλόντες ἐπορεύοντο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005