Alphabétiquement     [«   »]
ἐρχόμεθα 1
ἐρωτῶντες 1
ἐρωτῶντος 1
ἐς 227
ἔς 4
ἐσαγγελθέντων 1
ἐσακούωσί 1
Fréquences     [«    »]
224 ἐν
206 τῆς
201 τοὺς
227 ἐς
239 μὲν
239 τὴν
249 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἐς


Livre, Chap.
[1, 103]   τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον  ἐς   Ἀθηναίους γενέσθαι. ~Ἰνάρως δὲ
[1, 112]   στρατηγοῦντος. καὶ ἑξήκοντα μὲν νῆες  ἐς   Αἴγυπτον ἀπ' αὐτῶν ἔπλευσαν, Ἀμυρταίου
[1, 110]   ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι πλέουσαι  ἐς   Αἴγυπτον ἔσχον κατὰ τὸ Μενδήσιον
[1, 110]   στρατείαν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων  ἐς   Αἴγυπτον οὕτως ἐτελεύτησεν. ~Ἐκ δὲ
[1, 129]   εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ  ἐς   αἰεὶ ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις
[1, 22]   αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε  ἐς   αἰεὶ μᾶλλον ἀγώνισμα ἐς
[1, 105]   ξυναποστάντες. ~Ἀθηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν  ἐς   Ἁλιᾶς πρὸς Κορινθίους καὶ Ἐπιδαυρίους
[1, 66]   Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲν αὗται προυγεγένηντο  ἐς   ἀλλήλους, τοῖς μὲν Κορινθίοις ὅτι
[1, 124]   τὸ αὐτὸ πάσχειν· ἀλλὰ νομίσαντες  ἐς   ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ἄνδρες ξύμμαχοι,
[1, 9]   ἦλθεν ἐκ τῆς Ἀσίας ἔχων  ἐς   ἀνθρώπους ἀπόρους, δύναμιν περιποιησάμενον τὴν
[1, 31]   βούλονται. καταστάσης δὲ ἐκκλησίας  ἐς   ἀντιλογίαν ἦλθον, καὶ οἱ μὲν
[1, 73]   ~Ἡ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ  ἐς   ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο,
[1, 26]   ἑαυτῶν φρουρούς. ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ  ἐς   Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖσαν ἀποικίαν, δέει
[1, 82]   ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ  ἐς   ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν.
[1, 121]   μελέτῃ. χρήματα δὲ ὥστε ἔχειν  ἐς   αὐτά, οἴσομεν· δεινὸν ἂν
[1, 46]   Θεσπρωτίδος Ἀχέρων ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει  ἐς   αὐτήν, ἀφ' οὗ καὶ τὴν
[1, 114]   Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ  ἐς   αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾷ
[1, 138]   γὰρ ξυνέσει καὶ οὔτε προμαθὼν  ἐς   αὐτὴν οὐδὲν οὔτ' ἐπιμαθών, τῶν
[1, 138]   ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι  ἐς   αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι·
[1, 74]   πράγματα ἐγένετο, τρία τὰ ὠφελιμώτατα  ἐς   αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν τε νεῶν
[1, 1]   τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν  ἐς   αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ
[1, 93]   ποτὲ κατὰ γῆν βιασθῶσι, καταβάντας  ἐς   αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαντας
[1, 132]   πιστεύσαντες ἠξίωσαν νεώτερόν τι ποιεῖν  ἐς   αὐτόν, χρώμενοι τῷ τρόπῳ ᾧπερ
[1, 128]   εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε πρῶτον  ἐς   βασιλέα κατέθετο καὶ τοῦ παντὸς
[1, 61]   ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι  ἐς   Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπὶ Στρέψαν καὶ
[1, 108]   ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν  ἐς   Βοιωτοὺς Μυρωνίδου στρατηγοῦντος, καὶ μάχῃ
[1, 129]   πρότερον ἦρχε, καὶ παρὰ Παυσανίαν  ἐς   Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπετίθει αὐτῷ ὡς
[1, 94]   τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ ὕστερον  ἐς   Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν
[1, 61]   ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο  ἐς   Γίγωνον καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. ~Ποτειδεᾶται δὲ
[1, 131]   μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει,  ἐς   δὲ Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας ἱδρυθεὶς
[1, 112]   μὲν πολέμου ἔσχον οἱ Ἀθηναῖοι,  ἐς   δὲ Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις
[1, 118]   τοὺς Ἀθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ  ἐς   Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν εἰ
[1, 25]   θέσθαι τὸ παρόν, καὶ πέμψαντες  ἐς   Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ
[1, 100]   Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας  ἐς   διακοσίας. χρόνῳ δὲ ὕστερον ξυνέβη
[1, 107]   ἐς Πειραιᾶ. καὶ Φωκέων στρατευσάντων  ἐς   Δωριᾶς τὴν Λακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸν
[1, 87]   καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀδικεῖν, ἀναστήτω  ἐς   ἐκεῖνο τὸ χωρίον, δείξας τι
[1, 63]   ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' αὑτοῦ ὡς  ἐς   ἐλάχιστον χωρίον δρόμῳ βιάσασθαι ἐς
[1, 114]   τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Ἀττικῆς  ἐς   Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε ἐσβαλόντες ἐδῄωσαν
[1, 128]   λαβὼν Ἑρμιονίδα ἄνευ Λακεδαιμονίων ἀφικνεῖται  ἐς   Ἑλλήσποντον, τῷ μὲν λόγῳ ἐπὶ
[1, 144]   ~Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω  ἐς   ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε
[1, 3]   πω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον  ἐς   ἓν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. οἱ δ'
[1, 130]   προυδήλου τῇ γνώμῃ μειζόνως  ἐς   ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τε
[1, 50]   ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς ὡς  ἐς   ἐπίπλουν, καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐξαπίνης
[1, 115]   Σάρδεις τότε, ἐπικούρους τε ξυλλέξαντες  ἐς   ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ νύκτα ἐς
[1, 114]   ἐπ' οἴκου. καὶ Ἀθηναῖοι πάλιν  ἐς   Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγοῦντος κατεστρέψαντο
[1, 137]   ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου ὕστερον ἀφικνεῖται  ἐς   Ἔφεσον. καὶ Θεμιστοκλῆς ἐκεῖνόν
[1, 38]   δὲ καὶ ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ  ἐς   ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκασι καὶ
[1, 73]   περὶ τοῦ παντὸς λόγου τοῦ  ἐς   ἡμᾶς καθεστῶτος δηλῶσαι ὡς οὔτε
[1, 38]   οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε  ἐς   ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι δ'
[1, 133]   καὶ σκηνησαμένου διπλῆν διαφράγματι καλύβην,  ἐς   ἣν τῶν {τε} ἐφόρων ἐντός
[1, 46]   δὲ παρ' αὐτὴν Ἀχερουσία λίμνη  ἐς   θάλασσαν· διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος
[1, 107]   καὶ τὰ μακρὰ τείχη Ἀθηναῖοι  ἐς   θάλασσαν οἰκοδομεῖν, τό τε Φαληρόνδε
[1, 101]   περιοίκων Θουριᾶταί τε καὶ Αἰθαιῆς  ἐς   Ἰθώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ τῶν
[1, 12]   γῇ ταύτῃ, ἀφ' ὧν καὶ  ἐς   Ἴλιον ἐστράτευσαν) Δωριῆς τε ὀγδοηκοστῷ
[1, 39]   τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν  ἐς   ἴσον τά τε ἔργα ὁμοίως
[1, 2]   ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ  ἐς   Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς
[1, 53]   ἀποπλεῖν. ~ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας  ἐς   κελήτιον ἐσβιβάσαντας ἄνευ κηρυκείου προσπέμψαι
[1, 136]   Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος φεύγει ἐκ Πελοποννήσου  ἐς   Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι
[1, 28]   οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευήν, ἐλθόντες  ἐς   Κόρινθον μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων
[1, 34]   ἐστιν· προκληθέντες γὰρ περὶ Ἐπιδάμνου  ἐς   κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον τῷ
[1, 131]   ὕστερον ἐξῆλθε καὶ καθίστησιν ἑαυτὸν  ἐς   κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ αὐτῶν
[1, 94]   ἄλλων ξυμμάχων πλῆθος. καὶ ἐστράτευσαν  ἐς   Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ
[1, 104]   ἐπηγάγετο. οἱ δέ (ἔτυχον γὰρ  ἐς   Κύπρον στρατευόμενοι ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν
[1, 110]   πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς Λιβύης  ἐς   Κυρήνην ἐσώθησαν, οἱ δὲ πλεῖστοι
[1, 109]   οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ βασιλεὺς πέμπει  ἐς   Λακεδαίμονα Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην χρήματα
[1, 95]   ἀπὸ Πελοποννήσου στρατιωτῶν. ἐλθὼν δὲ  ἐς   Λακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδίᾳ πρός
[1, 30]   χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες  ἐς   Λευκάδα τὴν Κορινθίων ἀποικίαν τῆς
[1, 115]   ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ κατέθεντο  ἐς   Λῆμνον, καὶ φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες ἀνεχώρησαν.
[1, 61]   πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν, οἲ ἀφικόμενοι  ἐς   Μακεδονίαν πρῶτον καταλαμβάνουσι τοὺς προτέρους
[1, 62]   εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομένους ὡς  ἐς   μάχην, ἀντικαθίσταντο καὶ αὐτοί, καὶ
[1, 64]   γῆν, ὡς δὲ οὐδεὶς ἐπεξῄει  ἐς   μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς
[1, 22]   εὐνοίας μνήμης ἔχοι. καὶ  ἐς   μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ
[1, 105]   ἔπειτα Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμενοι Αἰγινήταις  ἐς   μὲν τὴν Αἴγιναν τριακοσίους ὁπλίτας
[1, 131]   τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. καὶ  ἐς   μὲν τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει τὸ
[1, 131]   Βυζαντίου βίᾳ ὑπ' Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς  ἐς   μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει,
[1, 33]   διδοῦσα ἑαυτήν, καὶ προσέτι φέρουσα  ἐς   μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, οἷς
[1, 100]   Ἠδωνοί, προελθόντες δὲ τῆς Θρᾴκης  ἐς   μεσόγειαν διεφθάρησαν ἐν Δραβησκῷ τῇ
[1, 89]   οἱ καταφυγόντες αὐτῶν ταῖς ναυσὶν  ἐς   Μυκάλην διεφθάρησαν, Λεωτυχίδης μὲν
[1, 103]   κατ' ἔχθος ἤδη τὸ Λακεδαιμονίων  ἐς   Ναύπακτον κατῴκισαν, ἣν ἔτυχον ᾑρηκότες
[1, 114]   εἰσὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν ὅσοι  ἐς   Νίσαιαν ἀπέφυγον· ἐπαγαγόμενοι δὲ Κορινθίους
[1, 103]   Μεγαρεῦσι τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως  ἐς   Νίσαιαν καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. καὶ
[1, 51]   ἀλλήλων, καὶ ναυμαχία ἐτελεύτα  ἐς   νύκτα. τοῖς δὲ Κερκυραίοις στρατοπεδευομένοις
[1, 46]   ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται  ἐς   Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. ἔστι
[1, 15]   Ἐρετριῶν καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν  ἐς   ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέστη. ~ἐπεγένετο δὲ
[1, 103]   προσεχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς Ἀθηναίοις  ἐς   ξυμμαχίαν Λακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς
[1, 134]   δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ  ἐς   οἴκημα οὐ μέγα ἦν
[1, 111]   καὶ διαπλεύσαντες πέραν τῆς Ἀκαρνανίας  ἐς   Οἰνιάδας ἐστράτευσαν καὶ ἐπολιόρκουν, οὐ
[1, 58]   πόλεις ἐκλιπόντας καὶ καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι  ἐς   Ὄλυνθον μίαν τε πόλιν ταύτην
[1, 123]   προγεγενημένα τί δεῖ μακρότερον  ἐς   ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσθαι;
[1, 56]   ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον τὸ  ἐς   Παλλήνην τεῖχος καθελεῖν καὶ ὁμήρους
[1, 6]   οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ καὶ  ἐς   πάντας ὁμοίων διαιτημάτων. Ἐν τοῖς
[1, 130]   τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο  ἐς   πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι
[1, 107]   τό τε Φαληρόνδε καὶ τὸ  ἐς   Πειραιᾶ. καὶ Φωκέων στρατευσάντων ἐς
[1, 14]   περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις  ἐς   πλῆθος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις· ταῦτα
[1, 44]   καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν ἔχουσιν  ἐς   πόλεμον καθιστῶνται. ἅμα δὲ τῆς
[1, 25]   τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ τῇ  ἐς   πόλεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ
[1, 58]   τε καθαιροῦντες τὰς πόλεις καὶ  ἐς   πόλεμον παρεσκευάζοντο· ~αἱ δὲ τριάκοντα
[1, 116]   γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ Καρίας  ἐς   προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι,
[1, 109]   ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας καὶ τέλος  ἐς   Προσωπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσε καὶ
[1, 137]   ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν πεζῇ  ἐς   Πύδναν τὴν Ἀλεξάνδρου. ἐν
[1, 41]   εὐεργεσία αὕτη τε καὶ  ἐς   Σαμίους, τὸ δι' ἡμᾶς Πελοποννησίους
[1, 115]   τὴν πολιτείαν. πλεύσαντες οὖν Ἀθηναῖοι  ἐς   Σάμον ναυσὶ τεσσαράκοντα δημοκρατίαν κατέστησαν,
[1, 111]   δ' αὐτοὶ τὰς Πηγάσ) παρέπλευσαν  ἐς   Σικυῶνα Περικλέους τοῦ Ξανθίππου στρατηγοῦντος,
[1, 131]   τὴν διαβολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον  ἐς   Σπάρτην. καὶ ἐς μὲν τὴν
[1, 132]   χρώμενοι τῷ τρόπῳ ᾧπερ εἰώθασιν  ἐς   σφᾶς αὐτούς, μὴ ταχεῖς εἶναι
[1, 2]   ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας  ἐς   τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι·
[1, 6]   τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο καὶ  ἐς   τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς
[1, 1]   οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε  ἐς   τὰ ἄλλα. ~φαίνεται γὰρ
[1, 87]   αὐτοῖς, ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦσιν,  ἐς   τὰ ἐπὶ θάτερα. ἀναστάντες δὲ
[1, 59]   τριάκοντα νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀφικνοῦνται  ἐς   τὰ ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ καταλαμβάνουσι
[1, 32]   τὴν χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ  ἐς   τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ
[1, 105]   πρεσβύτατοι καὶ οἱ νεώτατοι ἀφικνοῦνται  ἐς   τὰ Μέγαρα Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. καὶ
[1, 142]   ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κατ' ἤπειρον  ἐς   τὰ ναυτικά. τὸ δὲ τῆς
[1, 121]   ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας  ἐς   τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας, ναυτικόν τε,
[1, 144]   τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ  ἐς   τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν οὐ
[1, 36]   ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι, καὶ  ἐς   τἆλλα ξυμφορώτατόν ἐστιν. βραχυτάτῳ δ'
[1, 31]   ἔνσπονδοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε  ἐς   τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς
[1, 31]   πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον καὶ αὐτοὶ  ἐς   τὰς Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ
[1, 3]   καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ' ὠφελίᾳ  ἐς   τὰς ἄλλας πόλεις, καθ' ἑκάστους
[1, 31]   ἐς τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε  ἐς   τὰς Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν
[1, 18]   ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι  ἐς   τὰς ναῦς ἐσβάντες ναυτικοὶ ἐγένοντο.
[1, 91]   ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ  ἐς   τὰς ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων
[1, 93]   τὴν φυλακήν, τοὺς δ' ἄλλους  ἐς   τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ
[1, 74]   ἀχρεῖοι αὐτοῖς γενέσθαι, ἀλλ' ἐσβάντες  ἐς   τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ μὴ
[1, 73]   ὄντες κατὰ γῆν ἀμύνεσθαι, ἐσβάντες  ἐς   τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι
[1, 74]   μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι  ἐς   τὰς ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν
[1, 74]   προθυμίαν ἀοκνοτάτην· ναῦς μέν γε  ἐς   τὰς τετρακοσίας ὀλίγῳ ἐλάσσους τῶν
[1, 36]   δὲ εἰ περιόψεσθε τὰ δύο  ἐς   ταὐτὸν ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶς
[1, 135]   ἐν Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ  ἐς   τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) πέμπουσι μετὰ
[1, 109]   τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν  ἐς   τὴν Ἀσίαν ἀνεκομίσθη, Μεγάβυζον δὲ
[1, 109]   ἄνδρα Πέρσην χρήματα ἔχοντα, ὅπως  ἐς   τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν πεισθέντων τῶν
[1, 58]   ἢν ἐπὶ Ποτείδαιαν ἴωσιν Ἀθηναῖοι,  ἐς   τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε δὴ
[1, 71]   ὑπεδέξασθε, βοηθήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες  ἐς   τὴν Ἀττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας
[1, 114]   ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι μέλλουσιν ἐσβαλεῖν  ἐς   τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ
[1, 125]   διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν  ἐς   τὴν Ἀττικὴν καὶ τὸν πόλεμον
[1, 101]   ἐπεκαλοῦντο καὶ ἐπαμύνειν ἐκέλευον ἐσβαλόντας  ἐς   τὴν Ἀττικήν. οἱ δὲ ὑπέσχοντο
[1, 100]   οἱ Ἀθηναῖοι ναυμαχίᾳ ἐκράτησαν καὶ  ἐς   τὴν γῆν ἀπέβησαν, ἐπὶ δὲ
[1, 105]   καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντες αὐτῶν  ἐς   τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ ἐπολιόρκουν,
[1, 50]   κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἱ Κορίνθιοι  ἐς   τὴν γῆν, πρὸς τὰ ναυάγια
[1, 50]   καὶ αὐτοὶ ἀντεπέπλεον, δείσαντες μὴ  ἐς   τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν.
[1, 142]   ἐπιτειχίζειν τε κωλύειν ἡμᾶς πλεύσαντας  ἐς   τὴν ἐκείνων καί, ᾗπερ ἰσχύομεν,
[1, 87]   λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς ἔφορος ὢν  ἐς   τὴν ἐκκλησίαν τῶν Λακεδαιμονίων.
[1, 26]   ἐγκλήματα ἔχοντες οἱ Κορίνθιοι ἔπεμπον  ἐς   τὴν Ἐπίδαμνον ἄσμενοι τὴν ὠφελίαν,
[1, 27]   παρεσκευάζοντο στρατείαν, καὶ ἅμα ἀποικίαν  ἐς   τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυσσον ἐπὶ τῇ
[1, 26]   τε οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας  ἐς   τὴν Ἐπίδαμνον τήν τε ἀποικίαν
[1, 49]   αὐτοὺς τρεψάμενοι καὶ καταδιώξαντες σποράδας  ἐς   τὴν ἤπειρον καὶ μέχρι τοῦ
[1, 115]   οἳ οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ' ἔφυγον  ἐς   τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν
[1, 136]   Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται ὑπ' αὐτῶν  ἐς   τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ. καὶ
[1, 46]   ~αἱ μὲν δὴ νῆες ἀφικνοῦνται  ἐς   τὴν Κέρκυραν, οἱ δὲ Κορίνθιοι,
[1, 26]   ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτούς (ἦλθον γὰρ  ἐς   τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων
[1, 24]   ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν  ἐς   τὴν Κέρκυραν πρέσβεις ὡς μητρόπολιν
[1, 25]   ποιεῖσθαι. ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι  ἐς   τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον
[1, 90]   ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα Θεμιστοκλῆς  ἐς   τὴν Λακεδαίμονα, ἄλλους δὲ πρὸς
[1, 90]   αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο. καὶ  ἐς   τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει
[1, 58]   νεωτερίζειν μηδέν, ἐλθόντες δὲ καὶ  ἐς   τὴν Λακεδαίμονα μετὰ Κορινθίων, {ἔπρασσον}
[1, 67]   χωρίῳ δεδιότες· παρεκάλουν τε εὐθὺς  ἐς   τὴν Λακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους καὶ
[1, 108]   ἀμφοτέρων πολύς. καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν  ἐς   τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες καὶ δενδροτομήσαντες
[1, 105]   ἄκρα τῆς Γερανείας κατέλαβον καὶ  ἐς   τὴν Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετὰ
[1, 49]   τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις  ἐς   τὴν νίκην, οἳ καταστάντες ἐμάχοντο
[1, 64]   Ἀθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν· τὸ δ'  ἐς   τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν· οὐ
[1, 64]   τε τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖν καὶ  ἐς   τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες
[1, 64]   τὸν Ἀσωπίου στρατηγόν· ὃς ἀφικόμενος  ἐς   τὴν Παλλήνην καὶ ἐξ Ἀφύτιος
[1, 63]   ἐπὶ τῆς Ὀλύνθου  ἐς   τὴν Ποτείδαιαν· ἔδοξε δ' οὖν
[1, 63]   ἐς ἐλάχιστον χωρίον δρόμῳ βιάσασθαι  ἐς   τὴν Ποτείδαιαν, καὶ παρῆλθε παρὰ
[1, 115]   ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ νύκτα  ἐς   τὴν Σάμον, καὶ πρῶτον μὲν
[1, 18]   μάλιστα τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω  ἐς   τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου
[1, 13]   ἔτη δ' ἐστὶ μάλιστα τριακόσια  ἐς   τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου
[1, 33]   ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν  ἐς   τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ
[1, 32]   αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός τε ὑμᾶς  ἐς   τὴν χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ
[1, 137]   Ἰωνίας καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι  ἐς   τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον, ἐπολιόρκει
[1, 90]   οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται  ἐς   τὸ ἔργον, ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα.
[1, 24]   καταλῦσαι. ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενοι  ἐς   τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. οἱ δὲ
[1, 96]   ἦν αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι  ἐς   τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο. ~ἡγούμενοι δὲ
[1, 121]   ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην  ἐς   τὸ ἴσον καταστήσωμεν, τῇ γε
[1, 91]   παρασκευῆς ὁμοῖόν τι ἴσον  ἐς   τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι. πάντας
[1, 93]   αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν  ἐς   τὸ κτήσασθαι δύναμιν (τῆς γὰρ
[1, 22]   ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἀγώνισμα  ἐς   τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. ~Τῶν
[1, 72]   Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ  ἐς   τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ
[1, 23]   φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι  ἐς   τὸ πολεμεῖν· αἱ δ' ἐς
[1, 87]   αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν γνώμην  ἐς   τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν
[1, 56]   τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα  ἐς   τὸ πολεμεῖν. τῶν γὰρ Κορινθίων
[1, 70]   χρῶνται, τῇ δὲ γνώμῃ οἰκειοτάτῃ  ἐς   τὸ πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς.
[1, 51]   νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον  ἐς   τὸ στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον
[1, 136]   ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ  ἐς   τὸ σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον
[1, 63]   τὰ σημεῖα κατεσπάσθη, πάλιν ἐπανεχώρουν  ἐς   τὸ τεῖχος καὶ οἱ Μακεδόνες
[1, 62]   ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ  ἐς   τὸ τεῖχος κατέφυγεν. ~Ἐπαναχωρῶν δὲ
[1, 17]   ἔς τε τὸ σῶμα καὶ  ἐς   τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν
[1, 6]   κατέθεντο καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ  ἐς   τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν. καὶ οἱ
[1, 6]   κατέστησαν. ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι καὶ  ἐς   τὸ φανερὸν ἀποδύντες λίπα μετὰ
[1, 23]   ἐς τὸ πολεμεῖν· αἱ δ'  ἐς   τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵ
[1, 75]   κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν  ἐς   τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους,
[1, 69]   ὕστερον τὰ μακρὰ στῆσαι τείχη,  ἐς   τόδε τε αἰεὶ ἀποστεροῦντες οὐ
[1, 108]   ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι  ἐς   τὸν ἔπειτα χρόνον. καὶ Πελοπόννησον
[1, 24]   ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι  ἐς   τὸν Ἰόνιον κόλπον· προσοικοῦσι δ'
[1, 134]   παραχρῆμα. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν  ἐς   τὸν Καιάδαν {οὗπερ τοὺς κακούργους}
[1, 36]   τὰ κράτιστα αὐταῖς προνοῶν, ὅταν  ἐς   τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὐ
[1, 90]   πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν  ἐς   τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην.
[1, 92]   ἐν τῷ τότε διὰ τὴν  ἐς   τὸν Μῆδον προθυμίαν τὰ μάλιστ'
[1, 104]   Κύπρον, καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ θαλάσσης  ἐς   τὸν Νεῖλον τοῦ τε ποταμοῦ
[1, 6]   μετρίᾳ δ' αὖ ἐσθῆτι καὶ  ἐς   τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι
[1, 15]   οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. μάλιστα δὲ  ἐς   τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον
[1, 32]   τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν, καὶ ἅμα  ἐς   τὸν παρόντα πόλεμον Κορινθίων ἐρῆμοι
[1, 99]   ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι  ἐς   τὸν πόλεμον καθίσταντο. ~Ἐγένετο δὲ
[1, 23]   ἀφ' ὧν λύσαντες τὰς σπονδὰς  ἐς   τὸν πόλεμον κατέστησαν. ~Ἐπίδαμνός ἐστι
[1, 123]   ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολλὰ  ἐς   τὸν πόλεμον, τοῦ τε θεοῦ
[1, 127]   καὶ οὐκ εἴα ὑπείκειν, ἀλλ'  ἐς   τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς Ἀθηναίους.
[1, 18]   ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν  ἐς   τόνδε αἰεὶ τὸν πόλεμον τὰ
[1, 19]   τάξαντες φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς  ἐς   τόνδε τὸν πόλεμον ἰδία
[1, 120]   ἔτι πλείω καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι  ἐς   τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη· ἐνθυμεῖται γὰρ
[1, 79]   οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ  ἐς   τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῶν Ἀθηναίων
[1, 55]   ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινθίοις  ἐς   τοὺς Ἀθηναίους, ὅτι σφίσιν ἐν
[1, 90]   ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες  ἐς   τοὺς Ἀθηναίους, ὡς δὲ τοῦ
[1, 68]   αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους  ἐς   τοὺς ἄλλους ἤν τι λέγωμεν
[1, 131]   ἱδρυθεὶς πράσσων τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς  ἐς   τοὺς βαρβάρους καὶ οὐκ ἐπ'
[1, 132]   παρούσῃ διανοίᾳ. ἐπυνθάνοντο δὲ καὶ  ἐς   τοὺς Εἵλωτας πράσσειν τι αὐτόν,
[1, 72]   τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα  ἐς   τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν
[1, 91]   καὶ ἰδίᾳ τοῖς πολίταις καὶ  ἐς   τοὺς πάντας ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσεσθαι·
[1, 66]   ὄντας ἐπολιόρκουν, τοῖς δὲ Ἀθηναίοις  ἐς   τοὺς Πελοποννησίους ὅτι ἑαυτῶν τε
[1, 118]   πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς ἰέναι  ἐς   τοὺς πολέμους, ἢν μὴ ἀναγκάζωνται,
[1, 78]   κινδυνεύεται. ἰόντες τε οἱ ἄνθρωποι  ἐς   τοὺς πολέμους τῶν ἔργων πρότερον
[1, 49]   διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν  ἐς   τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις
[1, 120]   τὸν πόλεμόν εἰσι καὶ ἡμᾶς  ἐς   τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ γὰρ
[1, 69]   ἀμύνεσθαι βούλεσθε μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ  ἐς   τύχας πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι
[1, 78]   γενέσθαι προδιάγνωτε· μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ  ἐς   τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι, ὧν
[1, 53]   δὲ ἐπὶ Κέρκυραν πλευσεῖσθε  ἐς   τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὐ
[1, 45]   πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν  ἐς   τῶν ἐκείνων τι χωρίων· οὕτω
[1, 52]   νομίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι  ἐς   χεῖρας ἦλθον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005