Alphabétiquement     [«   »]
μακρῶν 1
μαλακίας 1
μάλιστ 2
μάλιστα 42
μάλιστά 1
μᾶλλόν 1
μᾶλλον 65
Fréquences     [«    »]
42 ἔτι
40 Λακεδαιμόνιοι
41 οὖν
42 μάλιστα
42 ὑπὸ
43 Ἀθηναίους
43 αὐτοὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

μάλιστα


Livre, Chap.
[1, 21]   ὅμως τοιαῦτα ἄν τις νομίζων  μάλιστα   διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ
[1, 41]   ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς  μάλιστα   ἄνθρωποι ἐπ' ἐχθροὺς τοὺς σφετέρους
[1, 44]   ἔχουσαν τοσοῦτον, ξυγκρούειν δὲ ὅτι  μάλιστα   αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα ἀσθενεστέροις οὖσιν,
[1, 102]   Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ ὀλίγῳ.  μάλιστα   δ' αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν
[1, 138]   ἐλπίδα, ἣν ὑπετίθει αὐτῷ δουλώσειν,  μάλιστα   δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺς
[1, 35]   καθ' ὅτι ἂν πεισθῆτε ὠφελίαν,  μάλιστα   δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους
[1, 15]   ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν.  μάλιστα   δὲ ἐς τὸν πάλαι ποτὲ
[1, 67]   καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα,  μάλιστα   δὲ λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν
[1, 2]   ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ.  μάλιστα   δὲ τῆς γῆς ἀρίστη
[1, 49]   στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν Ἀθηναίων.  μάλιστα   δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν
[1, 74]   αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε  μάλιστα   δὴ ἄνδρα ξένον τῶν ὡς
[1, 54]   τροπαῖον· Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα ναῦς  μάλιστα   διαφθείραντες, καὶ ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον,
[1, 76]   τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἂν  μάλιστα   εἴ τι μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ
[1, 105]   καὶ παρασκευασάμενοι, ἡμέραις ὕστερον δώδεκα  μάλιστα   ἐλθόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ
[1, 10]   ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν  μάλιστα   ἐν τέλει, ἄλλως τε καὶ
[1, 42]   ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ  μάλιστα   ἕπεται, καὶ τὸ μέλλον τοῦ
[1, 93]   δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ  μάλιστα   ἐτελέσθη οὗ διενοεῖτο. ἐβούλετο γὰρ
[1, 84]   βραδὺ καὶ μέλλον, μέμφονται  μάλιστα   ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε
[1, 43]   τε ὑπουργῶν φίλος  μάλιστα   καὶ ἀντιστὰς ἐχθρός. καὶ
[1, 13]   Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους· ἔτη δὲ  μάλιστα   καὶ ταύτῃ ἑξήκοντα καὶ διακόσιά
[1, 138]   ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα  μάλιστα.   καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως
[1, 6]   οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι  μάλιστα   κατέστησαν. ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι καὶ
[1, 35]   οὐχ ὁμοία ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ  μάλιστα   μέν, εἰ δύνασθε, μηδένα ἄλλον
[1, 40]   τούτους. καίτοι δίκαιοί γ' ἐστὲ  μάλιστα   μὲν ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ
[1, 75]   πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε,  μάλιστα   μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα καὶ
[1, 32]   ἡμεῖς νῦν, δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον,  μάλιστα   μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται,
[1, 33]   μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς ἂν  μάλιστα   μετ' αἰειμνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν
[1, 118]   βάρβαρον ἐγένετο ἐν ἔτεσι πεντήκοντα  μάλιστα   μεταξὺ τῆς τε Ξέρξου ἀναχωρήσεως
[1, 3]   καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. τεκμηριοῖ δὲ  μάλιστα   Ὅμηρος· πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι
[1, 15]   γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ  μάλιστα   ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν.
[1, 122]   πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις,  μάλιστα   παραίρεσις οὖσα τῶν προσόδων αἷς
[1, 93]   ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ ναυσὶ  μάλιστα   προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ,
[1, 140]   Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ  μάλιστα   προύχονται, εἰ καθαιρεθείη, μὴ ἂν
[1, 63]   Ποτειδεάταις βοηθοί (ἀπέχει δὲ ἑξήκοντα  μάλιστα   σταδίους καὶ ἔστι καταφανέσ) ὡς
[1, 84]   διὰ παντὸς νεμόμεθα. καὶ δύναται  μάλιστα   σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ' εἶναι· μόνοι
[1, 17]   αὔξειν δι' ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο  μάλιστα   τὰς πόλεις ᾤκουν, ἐπράχθη δὲ
[1, 18]   ἀτυράννευτος ἦν· ἔτη γάρ ἐστι  μάλιστα   τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς
[1, 141]   καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς  μάλιστα   τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ δὲ
[1, 6]   βαρβάροις ἔστιν οἷς νῦν, καὶ  μάλιστα   τοῖς Ἀσιανοῖς, πυγμῆς καὶ πάλης
[1, 37]   ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας ἐκπλέοντας  μάλιστα   τοὺς ἄλλους ἀνάγκῃ καταίροντας δέχεσθαι.
[1, 13]   ποιήσας τέσσαρας· ἔτη δ' ἐστὶ  μάλιστα   τριακόσια ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε
[1, 38]   ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς, καὶ  μάλιστα   ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα· καὶ δῆλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005