Alphabétiquement     [«   »]
Μέμφιδος 2
μεμφόμενοι 1
μέμφονται 1
μὲν 239
μέν 11
Μενδήσιον 1
μένειν 3
Fréquences     [«    »]
224 ἐν
227 ἐς
206 τῆς
239 μὲν
239 τὴν
249 τὸ
262 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

μὲν


Livre, Chap.
[1, 125]   πολεμεῖν. δεδογμένον δὲ αὐτοῖς εὐθὺς  μὲν   ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν,
[1, 105]   ἐν τῷ ἔργῳ. καὶ οἱ  μὲν   Ἀθηναῖοι (ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον)
[1, 12]   ἀνισταμένη ἀποικίας ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνας  μὲν   Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς
[1, 120]   πάντων προτιμῶνται. ἡμῶν δὲ ὅσοι  μὲν   Ἀθηναίοις ἤδη ἐνηλλάγησαν οὐχὶ διδαχῆς
[1, 99]   ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς  μὲν   Ἀθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ
[1, 68]   καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν ὑπὸ  μὲν   Ἀθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν
[1, 117]   τῶν Ἀθηνῶν ὕστερον προσεβοήθησαν τεσσαράκοντα  μὲν   αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ Ἅγνωνος
[1, 22]   μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς  μὲν   ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες
[1, 114]   στρατηγοῦντος κατεστρέψαντο πᾶσαν, καὶ τὴν  μὲν   ἄλλην ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, Ἑστιαιᾶς δὲ
[1, 30]   Λευκίμμῃ τῆς Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ τοὺς  μὲν   ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν,
[1, 70]   τι ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ  μὲν   ἂν ἐπινοήσαντες μὴ ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων
[1, 37]   ἀδικῶσι καὶ ὅπως ἐν  μὲν   ἂν κρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ'
[1, 21]   καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν  μὲν   ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ
[1, 58]   Ἀθηναίους πόλεμος ᾖ. καὶ οἱ  μὲν   ἀνῳκίζοντό τε καθαιροῦντες τὰς πόλεις
[1, 20]   ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμηνῦσθαι τοῦ  μὲν   ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βουλόμενοι δὲ
[1, 87]   ποιῶνται, ἢν δοκῇ. καὶ οἱ  μὲν   ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα,
[1, 145]   ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ  μὲν   ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ οὐκέτι
[1, 134]   διακωλύειν. ~ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε  μὲν   ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίως δὲ
[1, 35]   ἐλθεῖν. καὶ δεινὸν εἰ τοῖσδε  μὲν   ἀπό τε τῶν ἐνσπόνδων ἔσται
[1, 138]   χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνησίαν  μὲν   ἄρτον, προσέφερε πεντήκοντα τάλαντα
[1, 85]   τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα. καὶ  μὲν   Ἀρχίδαμος τοιαῦτα εἶπεν· παρελθὼν δὲ
[1, 66]   δ' Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις αἰτίαι  μὲν   αὗται προυγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς
[1, 107]   ἀπεχώρουν πάλιν. καὶ κατὰ θάλασσαν  μὲν   αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίου κόλπου
[1, 68]   δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. Καὶ εἰ  μὲν   ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν τὴν
[1, 12]   ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν  μὲν   Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν
[1, 10]   χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν τὰς  μὲν   Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν,
[1, 90]   μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους, τὸ  μὲν   βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης
[1, 23]   πόλεμος τοῖς Ἕλλησι κατέστη. τὴν  μὲν   γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ
[1, 74]   ὑμᾶς τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς  μὲν   γὰρ ἀπό τε οἰκουμένων τῶν
[1, 77]   μᾶλλον ὀργίζονται βιαζόμενοι· τὸ  μὲν   γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ
[1, 124]   πλείονος εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες· ἐκ πολέμου  μὲν   γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ'
[1, 82]   ἀπορώτερον τῇ Πελοποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα  μὲν   γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν
[1, 35]   μὴ πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν· ἡμᾶς  μὲν   γὰρ κινδυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχθροὺς
[1, 141]   πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. μάχῃ  μὲν   γὰρ μιᾷ πρὸς ἅπαντας Ἕλληνας
[1, 142]   ἄξιον ἄν τι δρῷεν; πρὸς  μὲν   γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν διακινδυνεύσειαν
[1, 143]   καὶ τὴν Ἀττικὴν ἅπασαν· οἱ  μὲν   γὰρ οὐχ ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν
[1, 80]   σωφρόνως τις αὐτὸν ἐκλογίζοιτο. πρὸς  μὲν   γὰρ Πελοποννησίους καὶ τοὺς ἀστυγείτονας
[1, 109]   πολλαὶ ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. τὸ  μὲν   γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆς Αἰγύπτου
[1, 69]   αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσθαι· αἰτία  μὲν   γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων,
[1, 142]   ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηθῆναι. τὴν  μὲν   γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ
[1, 86]   οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. ἄλλοις  μὲν   γὰρ χρήματά ἐστι πολλὰ καὶ
[1, 10]   δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην  μὲν   γενέσθαι τῶν πρὸ αὑτῆς, λειπομένην
[1, 143]   ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας τὴν  μὲν   γῆν καὶ οἰκίας ἀφεῖναι, τῆς
[1, 142]   φρούριον δ' εἰ ποιήσονται, τῆς  μὲν   γῆς βλάπτοιεν ἄν τι μέρος
[1, 111]   Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ τῆς  μὲν   γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες
[1, 45]   νῆσος ἐν παράπλῳ κεῖσθαι. ~Τοιαύτῃ  μὲν   γνώμῃ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Κερκυραίους
[1, 140]   πράσσειν δυνατώτατος, παρῄνει τοιάδε. ~Τῆς  μὲν   γνώμης, Ἀθηναῖοι, αἰεὶ τῆς
[1, 36]   τὰς σπονδὰς λύσῃ, γνώτω τὸ  μὲν   δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον τοὺς
[1, 68]   τί δεῖ μακρηγορεῖν, ὧν τοὺς  μὲν   δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς δὲ ἐπιβουλεύοντας
[1, 46]   καὶ ἑκατόν. ἦσαν δὲ Ἠλείων  μὲν   δέκα, Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ
[1, 48]   Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοις δὲ τὸ  μὲν   δεξιὸν κέρας αἱ Μεγαρίδες νῆες
[1, 46]   λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς. ~αἱ  μὲν   δὴ νῆες ἀφικνοῦνται ἐς τὴν
[1, 53]   λαβόντες χρήσασθε ὡς πολεμίοις. οἱ  μὲν   δὴ τοιαῦτα εἶπον· τῶν δὲ
[1, 33]   γ' αὖ ἔργον προτερῆσαι, τῶν  μὲν   διδόντων, ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν
[1, 113]   ἦσαν, καὶ μάχῃ κρατήσαντες τοὺς  μὲν   διέφθειραν τῶν Ἀθηναίων, τοὺς δὲ
[1, 36]   ἔχειν. ~Καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα  μὲν   δοκεῖ λέγεσθαι, φοβεῖται δὲ μὴ
[1, 87]   τοὺς ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι  μὲν   δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ Ἀθηναῖοι, βούλεσθαι
[1, 120]   ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ' ἀσφαλείας  μὲν   δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν
[1, 138]   καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως  μὲν   δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι κράτιστος
[1, 72]   ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν  μὲν   ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν
[1, 38]   ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε  μὲν   εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν
[1, 120]   ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ἐκ  μὲν   εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν
[1, 132]   περὶ αὐτῶν ἐλέγχειν. ~καὶ φανερὸν  μὲν   εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρτιᾶται σημεῖον,
[1, 55]   διὰ ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. ~οὕτω  μὲν   ἑκάτεροι νικᾶν ἠξίουν· οἱ δὲ
[1, 136]   ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα αὐτὸς  μὲν   ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ
[1, 121]   δεινὸν ἂν εἴη εἰ οἱ  μὲν   ἐκείνων ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ τῇ
[1, 116]   ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου ταῖς  μὲν   ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο
[1, 40]   καίτοι δίκαιοί γ' ἐστὲ μάλιστα  μὲν   ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ
[1, 137]   ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ  μὲν   ἐμοί, ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδύνῳ
[1, 135]   γὰρ ὠστρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν  μὲν   ἐν Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ
[1, 9]   ἐκγόνοις ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι, Εὐρυσθέως  μὲν   ἐν τῇ Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν
[1, 100]   ὁδούς, νῦν δὲ Ἀμφίπολιν, τῶν  μὲν   Ἐννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτησαν, ἃς
[1, 29]   πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογίᾳ ὥστε τοὺς  μὲν   ἐπήλυδας ἀποδόσθαι, Κορινθίους δὲ δήσαντας
[1, 100]   μετάλλου ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ  μὲν   ἐπὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 116]   οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ  μὲν   ἐπὶ Καρίας ἐς προσκοπὴν τῶν
[1, 68]   καὶ Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ  μὲν   ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ
[1, 41]   μὴ βοηθῆσαι, παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν  μὲν   ἐπικράτησιν, Σαμίων δὲ κόλασιν, καὶ
[1, 133]   δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον  μὲν   ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες ἔτι
[1, 73]   ἐπ' ὠφελίᾳ ἐκινδυνεύετο, ἧς τοῦ  μὲν   ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ
[1, 108]   ἐγένετο ἀμφοτέρων πολύς. καὶ Λακεδαιμόνιοι  μὲν   ἐς τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες καὶ
[1, 134]   ἀπέθανε παραχρῆμα. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν  μὲν   ἐς τὸν Καιάδαν {οὗπερ τοὺς
[1, 82]   αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. καὶ ἢν  μὲν   ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα
[1, 1]   ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ  μὲν   εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον.
[1, 122]   τὸ παρατυγχάνον· ἐν  μὲν   εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος,
[1, 1]   καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα σαφῶς  μὲν   εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα
[1, 68]   καθίστησιν· καὶ ἀπ' αὐτοῦ σωφροσύνην  μὲν   ἔχετε, ἀμαθίᾳ δὲ πλέονι πρὸς
[1, 65]   τῆς Ποτειδαίας τὴν ἀποτείχισιν Φορμίων  μὲν   ἔχων τοὺς ἑξακοσίους καὶ χιλίους
[1, 51]   ἀποτραπόμενοι τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω  μὲν   ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ
[1, 129]   λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμεθα. ~τοσαῦτα  μὲν   γραφὴ ἐδήλου, Ξέρξης δὲ
[1, 124]   πᾶσιν ὁμοίως καθεστάναι, ὥστε τῶν  μὲν   ἤδη ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσθαι,
[1, 124]   ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς  μὲν   ἤδη βλάπτεσθαι, τοὺς δ' εἰ
[1, 3]   τὰς ἄλλας πόλεις, καθ' ἑκάστους  μὲν   ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι
[1, 39]   καὶ μὴ ἐν ἡμεῖς  μὲν   ἠδικήμεθα, οὗτοι δὲ κινδυνεύουσι, μηδ'
[1, 98]   ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη. ~Πρῶτον  μὲν   Ἠιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι Μήδων
[1, 143]   ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων  μὲν   ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν τε
[1, 122]   Ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ ὅτι εἰ  μὲν   ἡμῶν ἦσαν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους
[1, 91]   πάρεισιν. ~οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ  μὲν   Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ,
[1, 95]   ἐλθὼν δὲ ἐς Λακεδαίμονα τῶν  μὲν   ἰδίᾳ πρός τινα ἀδικημάτων ηὐθύνθη,
[1, 90]   τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ, τὰ  μὲν   καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες
[1, 144]   τῶν ἐναντίων διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα  μὲν   καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα
[1, 67]   ὡς ἕκαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες  μὲν   καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα,
[1, 46]   ἐνενήκοντα· στρατηγοὶ δὲ τούτων ἦσαν  μὲν   καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, Κορινθίων
[1, 119]   γίγνεσθαι, καὶ οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες  μὲν   καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἑκάστων
[1, 58]   μὴ ἀποστήσονται. ~Ποτειδεᾶται δὲ πέμψαντες  μὲν   καὶ παρ' Ἀθηναίους πρέ σβεις,
[1, 70]   τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι. αὖθις δὲ οἱ  μὲν   καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ
[1, 118]   τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες  μὲν   καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς
[1, 63]   τοῖς Ποτειδεάταις· ἀπέθανον δὲ Ποτειδεατῶν  μὲν   καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγῳ ἐλάσσους
[1, 23]   τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος,  μὲν   κατ' αὐτὸν τὸν πόλεμον,
[1, 18]   μέγιστα διεφάνη· ἴσχυον γὰρ οἱ  μὲν   κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσίν.
[1, 138]   ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. τὰ  μὲν   κατὰ Παυσανίαν τὸν Λακεδαιμόνιον καὶ
[1, 110]   δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ  μὲν   κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν Ἀθηναίων
[1, 31]   ἐς ἀντιλογίαν ἦλθον, καὶ οἱ  μὲν   Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε. ~Δίκαιον,
[1, 26]   ὡς δ' οὐκ ἐπείθοντο, οἱ  μὲν   Κερκυραῖοι (ἔστι δ' ἰσθμὸς τὸ
[1, 48]   τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου εἷς. οὕτω  μὲν   Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοις δὲ τὸ
[1, 24]   βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔθνος. ταύτην ἀπῴκισαν  μὲν   Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ' ἐγένετο Φαλίος
[1, 54]   ~Τοιαῦτα τῶν Ἀθηναίων ἀποκριναμένων οἱ  μὲν   Κορίνθιοι τόν τε πλοῦν τὸν
[1, 66]   αὗται προυγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς  μὲν   Κορινθίοις ὅτι τὴν Ποτείδαιαν ἑαυτῶν
[1, 54]   ἑκάτεροι τὴν νίκην προσεποιήσαντο· Κορίνθιοι  μὲν   κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ μέχρι νυκτός,
[1, 101]   τὴν Ἀττικήν. οἱ δὲ ὑπέσχοντο  μὲν   κρύφα τῶν Ἀθηναίων καὶ ἔμελλον,
[1, 19]   τὰς μελέτας ποιούμενοι. ~καὶ οἱ  μὲν   Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου
[1, 90]   δ' Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς  μὲν   Λακεδαιμονίους ταῦτ' εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι
[1, 120]   τελευταῖοι ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε. ~Τοὺς  μὲν   Λακεδαιμονίους, ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ
[1, 23]   στασιάζειν. τά τε πρότερον ἀκοῇ  μὲν   λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον βεβαιούμενα
[1, 86]   ἔλεξεν {τοῖς Λακεδαιμονίοις} ὧδε. ~Τοὺς  μὲν   λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν Ἀθηναίων
[1, 22]   μείζων γεγενημένος αὐτῶν. ~Καὶ ὅσα  μὲν   λόγῳ εἶπον ἕκαστοι μέλλοντες
[1, 128]   Λακεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς Ἑλλήσποντον, τῷ  μὲν   λόγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον,
[1, 62]   στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες τοὺς  μὲν   Μακεδόνας ἱππέας καὶ τῶν ξυμμάχων
[1, 109]   τὰ χρήματα ἄλλως ἀνηλοῦτο,  μὲν   Μεγάβαζος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν
[1, 62]   γνώμη τοῦ Ἀριστέως τὸ  μὲν   μεθ' ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι ἐν
[1, 138]   γενησομένου ἄριστος εἰκαστής· καὶ  μὲν   μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι
[1, 27]   εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα  μὲν   μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ
[1, 44]   τῇ ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν  μὲν   μὴ ποιήσασθαι ὥστε τοὺς αὐτοὺς
[1, 82]   ἐπιβουλεύοντας μὴ καταφωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα  μὲν   μήπω κινεῖν, πέμπειν δὲ καὶ
[1, 141]   χρόνιοί τε ξυνιόντες ἐν βραχεῖ  μὲν   μορίῳ σκοποῦσί τι τῶν κοινῶν,
[1, 10]   τὰ πρὸ αὐτῆς. ~Καὶ ὅτι  μὲν   Μυκῆναι μικρὸν ἦν, εἴ
[1, 52]   εἰ ναυμαχήσουσιν. οἱ δὲ τὰς  μὲν   ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς
[1, 29]   ἐναντία πολεμήσοντες· ἐστρατήγει δὲ τῶν  μὲν   νεῶν Ἀριστεὺς Πελλίχου καὶ
[1, 7]   διαιτώμενον. ~Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι  μὲν   νεώτατα ᾠκίσθησαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων
[1, 112]   ξυμμάχων Κίμωνος στρατηγοῦντος. καὶ ἑξήκοντα  μὲν   νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ' αὐτῶν
[1, 89]   ναυσὶν ἐς Μυκάλην διεφθάρησαν, Λεωτυχίδης  μὲν   βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ
[1, 55]   οἴκου, καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους  μὲν   οᾔ ἦσαν δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα
[1, 36]   ναυσὶ ταῖς ἡμετέραις ἀγωνίζεσθαι. τοιαῦτα  μὲν   οἱ Κερκυραῖοι εἶπον· οἱ δὲ
[1, 124]   νῦν δεδουλωμένους Ἕλληνας ἐλευθερώσωμεν. τοιαῦτα  μὲν   οἱ Κορίνθιοι εἶπον. ~Οἱ δὲ
[1, 72]   οἱ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν. ~Τοιαῦτα  μὲν   οἱ Κορίνθιοι εἶπον. τῶν δὲ
[1, 69]   ἐπὶ τοὺς πέλας. καὶ λανθάνειν  μὲν   οἰόμενοι διὰ τὸ ἀναίσθητον ὑμῶν
[1, 14]   ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωικῶν τριήρεσι  μὲν   ὀλίγαις χρώμενα, πεντηκοντόροις δ' ἔτι
[1, 36]   μὴ προέσθαι ἡμᾶς μάθοιτε· τρία  μὲν   ὄντα λόγου ἄξια τοῖς Ἕλλησι
[1, 61]   γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις  μὲν   ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν
[1, 49]   σημεῖα ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺς  μὲν   ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν
[1, 63]   τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπόρησε  μὲν   ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἐπὶ
[1, 33]   πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον  μὲν   ὅτι ἀδικουμένοις καὶ οὐχ ἑτέρους
[1, 84]   διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ  μὲν   ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει,
[1, 144]   δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας  μὲν   ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι
[1, 125]   δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς  μὲν   οὐ διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν
[1, 67]   τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆταί τε φανερῶς  μὲν   οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς Ἀθηναίους,
[1, 38]   καὶ Ἐπίδαμνον ἡμετέραν οὖσαν κακουμένην  μὲν   οὐ προσεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ ἡμῶν
[1, 139]   καὶ Ἀγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο  μὲν   οὐδὲν ὧν πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ
[1, 75]   ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ' ὑμῶν  μὲν   οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ
[1, 136]   οὐ φίλον καταλῦσαι. καὶ  μὲν   οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, δὲ
[1, 95]   ἐδόκει σαφέστατον εἶναι. καὶ ἐκεῖνον  μὲν   οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ
[1, 128]   αὐτῶν ἀπελύθη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ  μὲν   οὐκέτι ἐξεπέμφθη, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς
[1, 53]   ξυμμάχοις οὖσι βοηθοὶ ἤλθομεν. εἰ  μὲν   οὖν ἄλλοσέ ποι βούλεσθε πλεῖν,
[1, 40]   καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν. ~Ὡς  μὲν   οὖν αὐτοί τε μετὰ προσηκόντων
[1, 138]   ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ὑπέσχετο. μνημεῖον  μὲν   οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ
[1, 32]   ἀβουλία καὶ ἀσθένεια φαινομένη. τὴν  μὲν   οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ
[1, 132]   Φοίβῳ μνῆμ' ἀνέθηκε τόδε. τὸ  μὲν   οὖν ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν
[1, 126]   γένος τὸ ἀπ' ἐκείνων. ἤλασαν  μὲν   οὖν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς
[1, 55]   πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως.  μὲν   οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται τῷ
[1, 46]   ἄκρα ἀνέχει τὸ Ξειμέριον. οἱ  μὲν   οὖν Κορίνθιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦθα
[1, 126]   τε καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ.  μὲν   οὖν Κύλων καὶ ἀδελφὸς
[1, 15]   εἶχον διὰ πάσης καταστρώματα. ~Τὰ  μὲν   οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα
[1, 49]   καὶ τὰ χρήματα διήρπασαν. ταύτῃ  μὲν   οὖν οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ
[1, 93]   ναυσὶ πρὸς ἅπαντας ἀνθίστασθαι. Ἀθηναῖοι  μὲν   οὖν οὕτως ἐτειχίσθησαν καὶ τἆλλα
[1, 20]   ἀκραιφνοῦς τῆς ξυμμαχίας ἤνθησαν. ~Τὰ  μὲν   οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χαλεπὰ
[1, 49]   πλέον ἐναυμάχουν ἐπιστήμῃ. πανταχῇ  μὲν   οὖν πολὺς θόρυβος καὶ ταραχώδης
[1, 123]   ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται. ~τὰ  μὲν   οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μακρότερον
[1, 41]   ἐφ' ἡμῖν θήσετε. ~Δικαιώματα  μὲν   οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχομεν
[1, 118]   ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. αὐτοῖς  μὲν   οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι
[1, 62]   ἔξω τῆς πόλεως ἐπεποίηντο. στρατηγὸν  μὲν   οὖν τοῦ πεζοῦ παντὸς οἱ
[1, 71]   ἐπὶ πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. μέχρι  μὲν   οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν
[1, 101]   Μεσσήνιοι ἐκλήθησαν οἱ πάντες. πρὸς  μὲν   οὖν τοὺς ἐν Ἰθώμῃ πόλεμος
[1, 50]   γενομένης οἱ Κορίνθιοι τὰ σκάφη  μὲν   οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν
[1, 103]   καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. καὶ Κορινθίοις  μὲν   οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ
[1, 115]   ὁμήρους ἔλαβον τῶν Σαμίων πεντήκοντα  μὲν   παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ
[1, 73]   ἀξία λόγου ἐστίν. Καὶ τὰ  μὲν   πάνυ παλαιὰ τί δεῖ λέγειν,
[1, 71]   πλεῖστον ἀρκεῖν οἲ ἂν τῇ  μὲν   παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ
[1, 49]   Κερκυραίοις, εἴ πῃ πιέζοιντο, φόβον  μὲν   παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ
[1, 34]   μαθόντων ὡς πᾶσα ἀποικία εὖ  μὲν   πάσχουσα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, ἀδικουμένη
[1, 69]   δουλωσάμενος, ἀλλ' δυνάμενος  μὲν   παῦσαι περιορῶν δὲ ἀληθέστερον αὐτὸ
[1, 143]   δόσεως ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. Καὶ τὰ  μὲν   Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ παραπλήσια
[1, 85]   καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε  μὲν   περὶ τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ
[1, 145]   αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι. ~Ὁ  μὲν   Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δὲ
[1, 141]   ἀνθρώπων χρήμασι πολεμεῖν, τὸ  μὲν   πιστὸν ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων
[1, 137]   ἥκω παρὰ σέ, ὃς κακὰ  μὲν   πλεῖστα Ἑλλήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον
[1, 79]   περὶ τῶν παρόντων. καὶ τῶν  μὲν   πλεόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ
[1, 121]   δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι, πρῶτον  μὲν   πλήθει προύχοντας καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ,
[1, 65]   ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, ξυνεβούλευε  μὲν   πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι τοῖς
[1, 10]   ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον  μὲν   ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι, ὅμως δὲ
[1, 71]   τὰ ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν· καὶ ἡσυχαζούσῃ  μὲν   πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα,
[1, 112]   καὶ Ἀθηναίοις πεντέτεις. καὶ Ἑλληνικοῦ  μὲν   πολέμου ἔσχον οἱ Ἀθηναῖοι, ἐς
[1, 28]   δ' οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς  μὲν   πολιορκεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι
[1, 91]   δὴ φανερῶς εἶπεν ὅτι  μὲν   πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη ὥστε
[1, 89]   βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι αἱ  μὲν   πολλαὶ ἐπεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν,
[1, 126]   μή τι ἐσακούωσιν. Καὶ πρῶτον  μὲν   πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον
[1, 73]   οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε. ~Ἡ  μὲν   πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς ἀντιλογίαν
[1, 20]   καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι Ἱππίας  μὲν   πρεσβύτατος ὢν ἦρχε τῶν Πεισιστράτου
[1, 3]   ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ τὰ  μὲν   πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ
[1, 105]   αὐτούς. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ  μὲν   πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν,
[1, 44]   γενομένης καὶ δὶς ἐκκλησίας, τῇ  μὲν   προτέρᾳ οὐχ ἧσσον τῶν Κορινθίων
[1, 49]   μᾶλλον ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ  μὲν   πρῶτον ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν
[1, 18]   τόνδε αἰεὶ τὸν πόλεμον τὰ  μὲν   σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες
[1, 53]   εἶπον· τῶν δὲ Κερκυραίων τὸ  μὲν   στρατόπεδον ὅσον ἐπήκουσεν ἀνεβόησεν εὐθὺς
[1, 70]   ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. ἔτι δὲ τοῖς  μὲν   σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως
[1, 110]   εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ. ~οὕτω  μὲν   τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα ἐφθάρη
[1, 42]   ἀμύνεσθαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια  μὲν   τάδε λέγεσθαι, ξύμφορα δέ, εἰ
[1, 90]   ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα. καὶ  μὲν   ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα
[1, 49]   τε ναυμαχία καρτερά, τῇ  μὲν   τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ δὲ
[1, 70]   πρὸς ἐνδημοτάτους· οἴονται γὰρ οἱ  μὲν   τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶσθαι,
[1, 105]   Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμενοι Αἰγινήταις ἐς  μὲν   τὴν Αἴγιναν τριακοσίους ὁπλίτας πρότερον
[1, 131]   δεύτερον ἐς Σπάρτην. καὶ ἐς  μὲν   τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον
[1, 131]   βίᾳ ὑπ' Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς ἐς  μὲν   τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει, ἐς
[1, 139]   οὕτως ἐτελεύτησεν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ  μὲν   τῆς πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν
[1, 48]   δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ  μὲν   τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ
[1, 62]   πολὺ ὕστερον ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ  μὲν   τὸ τοῦ Ἀριστέως κέρας καὶ
[1, 33]   ἑαυτήν, καὶ προσέτι φέρουσα ἐς  μὲν   τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, οἷς δὲ
[1, 115]   ἐς τὴν Σάμον, καὶ πρῶτον  μὲν   τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν καὶ ἐκράτησαν
[1, 140]   οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας  μὲν   τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ
[1, 134]   ξυλληφθήσεσθαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς  μὲν   τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος
[1, 87]   πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν ὅτῳ  μὲν   ὑμῶν, Λακεδαιμόνιοι, δοκοῦσι λελύσθαι
[1, 23]   πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ  μὲν   ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ' ὑπὸ
[1, 75]   προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα  μὲν   ὑπὸ δέους, ἔπειτα καὶ τιμῆς,
[1, 102]   μόνους τῶν ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν  μὲν   ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ
[1, 134]   ἡσύχαζεν. οἱ δὲ τὸ παραυτίκα  μὲν   ὑστέρησαν τῇ διώξει, μετὰ δὲ
[1, 92]   ~οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν  μὲν   φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς Ἀθηναίοις
[1, 123]   ἄλλης Ἑλλάδος ἁπάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ  μὲν   φόβῳ, τὰ δὲ ὠφελίᾳ. σπονδάς
[1, 113]   χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν  μὲν   χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων
[1, 18]   οἱ δὲ ναυσίν. καὶ ὀλίγον  μὲν   χρόνον ξυνέμεινεν ὁμαιχμία, ἔπειτα
[1, 32]   νῦν, δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα  μὲν   ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ
[1, 141]   ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. καὶ γὰρ οἱ  μὲν   ὡς μάλιστα τιμωρήσασθαί τινα βούλονται,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005