Alphabétiquement     [«   »]
τάχος 4
τάχους 1
ταχὺ 2
τε 393
τέ 2
τεθεραπευκότα 1
τεθῆναι 1
Fréquences     [«    »]
262 οἱ
249 τὸ
367 τῶν
393 τε
584 δὲ
1428 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τε


Livre, Chap.
[1, 37]   ποιησαμένων, ἀλλ' ὡς καὶ ἡμεῖς  τε   ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως
[1, 18]   ὕστερον οὐ πολλῷ διεκρίθησαν πρός  τε   Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους οἵ τε
[1, 18]   ἀτολμοτέρα εἶναι. ~Ἐπειδὴ δὲ οἵ  τε   Ἀθηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ
[1, 58]   τιμωρίαν, ἢν δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ  τε   Ἀθηνῶν ἐκ πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν
[1, 137]   (ἦλθε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἔκ  τε   Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ
[1, 105]   Ἀθηναίους βοηθεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἔν  τε   Αἰγίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς καὶ
[1, 109]   ὃς ἀφικόμενος κατὰ γῆν τούς  τε   Αἰγυπτίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μάχῃ
[1, 69]   μακρὰ στῆσαι τείχη, ἐς τόδε  τε   αἰεὶ ἀποστεροῦντες οὐ μόνον τοὺς
[1, 124]   διανοεῖσθαι, παραστησώμεθα ἐπελθόντες, καὶ αὐτοί  τε   ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν οἰκῶμεν καὶ
[1, 132]   βούλεσθαι εἶναι τοῖς παροῦσι, τά  τε   ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσκόπουν, εἴ τί
[1, 129]   πιστότατα. δὲ ἀφικόμενος τά  τε   ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ εἴρητο καὶ
[1, 65]   καὶ παραμένων ἐν Ξαλκιδεῦσι τά  τε   ἄλλα ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήσας
[1, 118]   ὅσα ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες πρός  τε   ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον ἐγένετο
[1, 12]   Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς  τε   ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν χωρία.
[1, 2]   τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς  τε   ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. διὰ
[1, 16]   ἑκατέρων διέστη. ~ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις  τε   ἄλλοθι κωλύματα μὴ αὐξηθῆναι, καὶ
[1, 119]   ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου γενομένης οἵ  τε   ἄλλοι εἶπον ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες
[1, 95]   δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ  τε   ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ
[1, 71]   βραδυτής· νῦν δὲ τοῖς  τε   ἄλλοις καὶ Ποτειδεάταις, ὥσπερ ὑπεδέξασθε,
[1, 56]   Περδίκκου πειθόμενοι καὶ Κορινθίων, τούς  τε   ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης ξυναποστήσωσι
[1, 141]   ἐκπέμπειν δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων  τε   ἅμα ἀπόντες καὶ ἀπὸ τῶν
[1, 9]   δοκεῖ Ἀγαμέμνων παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ  {τε}   ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων
[1, 95]   στρατηγία. ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσθαί  τε   ἅμα καὶ τοὺς ξυμμάχους τῷ
[1, 76]   ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἄξιοί  τε   ἅμα νομίζοντες εἶναι καὶ ὑμῖν
[1, 138]   κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο· τό  τε   ἄμεινον χεῖρον ἐν τῷ
[1, 76]   μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. ἐπαινεῖσθαί  τε   ἄξιοι οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ
[1, 37]   ἰέναι, ἵνα τὴν ἀφ' ἡμῶν  τε   ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον προειδῆτε καὶ τὴν
[1, 139]   δὲ φοιτῶντες παρ' Ἀθηναίους Ποτειδαίας  τε   ἀπανίστασθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον
[1, 78]   τὰ πολλὰ περιίστασθαι, ὧν ἴσον  τε   ἀπέχομεν καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν
[1, 29]   ἐπισκευάσαντες. ὡς δὲ κῆρύξ  τε   ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν
[1, 26]   οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους  τε   ἀποδεικνύντες καὶ ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι
[1, 26]   ἥκοντας ἐς τὴν Ἐπίδαμνον τήν  τε   ἀποικίαν Κορινθίοις δεδομένην, ἐχαλέπαινον· καὶ
[1, 18]   τε Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους οἵ  τε   ἀποστάντες βασιλέως Ἕλληνες καὶ οἱ
[1, 122]   ὁδοὶ τοῦ πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων  τε   ἀπόστασις, μάλιστα παραίρεσις οὖσα τῶν
[1, 18]   ναῦς ἐσβάντες ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ  τε   ἀπωσάμενοι τὸν βάρβαρον, ὕστερον οὐ
[1, 118]   ἐν οἷς οἱ Ἀθηναῖοι τήν  τε   ἀρχὴν ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ
[1, 17]   φανερὸν μηδὲν κατεργάζεσθαι, κατὰ πόλεις  τε   ἀτολμοτέρα εἶναι. ~Ἐπειδὴ δὲ οἵ
[1, 52]   ~Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀναγαγόμεναι αἵ  τε   Ἀττικαὶ τριάκοντα νῆες καὶ τῶν
[1, 98]   ἐπολέμησαν καὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο, πρώτη  τε   αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ
[1, 31]   τὰ κράτιστα νεῶν στόλον, ἔκ  τε   αὐτῆς Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς
[1, 35]   ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οἵ  τε   αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν, ὅπερ
[1, 137]   ἀποστερῆσαι. ~ὁ δὲ ἀκούσας ἀνίστησί  τε   αὐτὸν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος,
[1, 130]   ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν  τε   αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ
[1, 22]   ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς  τε   αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν
[1, 60]   Ἀριστεὺς Ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν  τε   αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι
[1, 138]   ~βασιλεὺς δέ, ὡς λέγεται, ἐθαύμασέ  τε   αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε
[1, 143]   ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν  τε   αὑτοῦ φεύγειν καὶ μετὰ τῆς
[1, 53]   ὅσον ἐπήκουσεν ἀνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν  τε   αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ
[1, 90]   Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην. ἠξίουν  τε   αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ
[1, 95]   ἐφαίνετο μίμησις στρατηγία. ξυνέβη  τε   αὐτῷ καλεῖσθαί τε ἅμα καὶ
[1, 50]   διεκπλέοντες μᾶλλον ζωγρεῖν, τούς  τε   αὑτῶν φίλους, οὐκ ᾐσθημένοι ὅτι
[1, 14]   τούτων τὰ πολλὰ πεντηκοντόρους· ὀψέ  τε   ἀφ' οὗ Ἀθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν
[1, 144]   τόλμῃ μείζονι δυνάμει τόν  τε   βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ ἐς τάδε
[1, 128]   τοῦ Ἐρετριῶς, ᾧπερ ἐπέτρεψε τό  τε   Βυζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε
[1, 12]   ὥστε μὴ ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι.  τε   γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ
[1, 140]   καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισιν. Ποτειδαίας  τε   γὰρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι καὶ Αἴγιναν
[1, 143]   πολλῷ πλέοσι μὴ διαμάχεσθαι (κρατήσαντές  τε   γὰρ αὖθις οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεθα
[1, 120]   τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι.  τε   γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν
[1, 141]   γνῶτε καθ' ἕκαστον ἀκούοντες. αὐτουργοί  τε   γάρ εἰσι Πελοποννήσιοι καὶ οὔτε
[1, 107]   Μέγαρα καὶ Πηγὰς πορεύεσθαι. δύσοδός  τε   γὰρ Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο
[1, 41]   εἰσι παρὰ τὸ νικᾶν· φίλον  τε   γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν
[1, 36]   οἰκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. τῆς  τε   γὰρ Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς
[1, 57]   τὴν ἐν Κερκύρᾳ ναυμαχίαν· οἵ  τε   γὰρ Κορίνθιοι φανερῶς ἤδη διάφοροι
[1, 69]   λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν  τε   γὰρ Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ
[1, 42]   εἰ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. τό  τε   γὰρ ξυμφέρον ἐν ἄν
[1, 12]   ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. Βοιωτοί  τε   γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει
[1, 32]   ἐν τῷ παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί  τε   γὰρ οὐδενός πω ἐν τῷ
[1, 89]   παρεσκευάζοντο καὶ τὰ τείχη· τοῦ  τε   γὰρ περιβόλου βραχέα εἱστήκει καὶ
[1, 91]   ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τήν  τε   γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν
[1, 84]   μάλιστα ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές  τε   γὰρ σχολαίτερον ἂν παύσαισθε διὰ
[1, 132]   καὶ ἦν δὲ οὕτως· ἐλευθέρωσίν  τε   γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν,
[1, 22]   φανεῖται· ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν  τε   γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ
[1, 24]   τοὺς ἐν τῇ πόλει κατά  τε   γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν. οἱ
[1, 110]   γεγονότων οὐδέν· καὶ αὐτοῖς ἔκ  τε   γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ ἐκ
[1, 70]   τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς  τε   γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι
[1, 129]   θάλασσαν καὶ κελεύει αὐτὸν τήν  τε   Δασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα,
[1, 70]   μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν  τε   δεινῶν μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. καὶ
[1, 140]   εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι. Λακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν  τε   δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ
[1, 96]   τετρακόσια τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖόν  τε   Δῆλος ἦν αὐτοῖς, καὶ αἱ
[1, 38]   εἰσίν, ἄποικοι δ' ὄντες ἀφεστᾶσί  τε   διὰ παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι,
[1, 84]   ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς  τε   διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι
[1, 84]   ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ  τε   διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον
[1, 76]   τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν  τε   διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταύτην μὴ
[1, 43]   καὶ τάδε ποιοῦντες τὰ προσήκοντά  τε   δράσετε καὶ τὰ ἄριστα βουλεύσεσθε
[1, 2]   διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ  τε   δυνάμεις τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις
[1, 39]   μηδ' ἐν ὑμεῖς τῆς  τε   δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες
[1, 70]   εὐέλπιδες· τὸ δὲ ὑμέτερον τῆς  τε   δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς τε
[1, 13]   ἐκείνων παρ' ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, χρήμασί  τε   δυνατοὶ ἦσαν, ὡς καὶ τοῖς
[1, 8]   τὴν τῶν κρεισσόνων δουλείαν, οἵ  τε   δυνατώτεροι περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπηκόους
[1, 96]   τὸ Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν ἅς  τε   ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα
[1, 60]   τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν ἑαυτῶν  τε   ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων
[1, 137]   Ἔφεσον. καὶ Θεμιστοκλῆς ἐκεῖνόν  τε   ἐθεράπευσε χρημάτων δόσει (ἦλθε γὰρ
[1, 38]   κατοικίσαι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες  τε   εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι.
[1, 67]   ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων  τε   εἴργεσθαι τῶν ἐν τῇ Ἀθηναίων
[1, 106]   δὲ Ἀθηναῖοι γνόντες κατὰ πρόσωπόν  τε   εἶργον τοῖς ὁπλίταις καὶ περιστήσαντες
[1, 137]   μοι εὐεργεσία ὀφείλεται (γράψας τήν  τε   ἐκ Σαλαμῖνος προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως
[1, 113]   αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ  τε   ἐκ τῆς Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν
[1, 34]   μὴ παράγεσθαι ὑπ' αὐτῶν δεομένοις  τε   ἐκ τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν·
[1, 126]   καὶ ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί  τε   ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένος τὸ
[1, 80]   πρὸς δὲ ἄνδρας οἲ γῆν  τε   ἑκὰς ἔχουσι καὶ προσέτι θαλάσσης
[1, 121]   ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης  τε   ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ
[1, 23]   ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου  τε   ἐκλείψεις, αᾔ πυκνότεραι παρὰ τὰ
[1, 53]   Ἀθηναίοις καὶ πεῖραν ποιήσασθαι. πέμψαντές  τε   ἔλεγον τοιάδε. ἀδικεῖτε, ἄνδρες
[1, 120]   ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι,  τε   ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ
[1, 12]   ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον. μόλις  τε   ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα
[1, 7]   ἀπὸ θαλάσσης μᾶλλον ᾠκίσθησαν, αἵ  τε   ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν
[1, 5]   πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων οἵ  τε   ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι καὶ
[1, 7]   καὶ τοὺς ἰσθμοὺς ἀπελάμβανον ἐμπορίας  τε   ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς
[1, 36]   ναυτικὸν ἐᾶσαι Πελοποννησίοις ἐπελθεῖν τό  τε   ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι, καὶ
[1, 93]   τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς, ἀνθρώπων  τε   ἐνόμιζεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων
[1, 13]   πλείω κατὰ θάλασσαν, τῶν  τε   ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω,
[1, 134]   καὶ ἀπολαβόντες ἔσω ἀπῳκοδόμησαν, προσκαθεζόμενοί  τε   ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ. καὶ μέλλοντος αὐτοῦ
[1, 13]   ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι) ναυτικά  τε   ἐξηρτύετο Ἑλλάς, καὶ τῆς
[1, 102]   Ἰθώμῃ ἐμηκύνετο πόλεμος, ἄλλους  τε   ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ Ἀθηναίους· οἱ
[1, 143]   τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. ἤν  τε   ἐπὶ τὴν χώραν ἡμῶν πεζῇ
[1, 56]   καθελεῖν καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς  τε   ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν
[1, 5]   πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷς  τε   ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων.
[1, 57]   οἱ Ἀθηναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο. δεδιώς  τε   ἔπρασσεν ἔς τε τὴν Λακεδαίμονα
[1, 39]   ἀλλὰ τὸν ἐς ἴσον τά  τε   ἔργα ὁμοίως καὶ τοὺς λόγους
[1, 22]   κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά  τε   ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἀγώνισμα
[1, 1]   εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν  τε   ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,
[1, 131]   Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας ἱδρυθεὶς πράσσων  τε   ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἐς τοὺς βαρβάρους
[1, 23]   πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί  τε   ἔστι παρ' οἷς μεγάλοι καὶ
[1, 141]   αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί  τε   ἑτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων
[1, 67]   περὶ τῷ χωρίῳ δεδιότες· παρεκάλουν  τε   εὐθὺς ἐς τὴν Λακεδαίμονα τοὺς
[1, 80]   ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων οἷόν  τε   ἐφ' ἕκαστα ἐλθεῖν· πρὸς δὲ
[1, 133]   διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν  {τε}   ἐφόρων ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ
[1, 144]   οὐ χρὴ λείπεσθαι, ἀλλὰ τούς  τε   ἐχθροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσθαι καὶ
[1, 126]   ὕστερον μετὰ Ἀθηναίων στασιαζόντων, τούς  τε   ζῶντας ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεθνεώτων
[1, 49]   τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἦν  τε   ναυμαχία καρτερά, τῇ μὲν
[1, 38]   πλούτου πολλὰ ἐς ἡμᾶς ἄλλα  τε   ἡμαρτήκασι καὶ Ἐπίδαμνον ἡμετέραν οὖσαν
[1, 122]   ἦν· νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς  τε   ἡμᾶς Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ
[1, 53]   δ' ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν  τε   ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν ἄλλοσε
[1, 75]   καὶ ἤδη ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν  τε   ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ'
[1, 85]   ~Ταύτας οὖν ἃς οἱ πατέρες  τε   ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ
[1, 101]   καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν  τε   ἤπειρον καὶ τὸ μέταλλον ἀφέντες.
[1, 5]   δόξης μᾶλλον· δηλοῦσι δὲ τῶν  τε   ἠπειρωτῶν τινὲς ἔτι καὶ νῦν,
[1, 1]   τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές  τε   ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ
[1, 99]   ἑκάστῃ ξυνέβη. ~αἰτίαι δὲ ἄλλαι  τε   ἦσαν τῶν ἀποστάσεων καὶ μέγισται
[1, 8]   ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ  τε   ἥσσους ὑπέμενον τὴν τῶν κρεισσόνων
[1, 123]   πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον, τοῦ  τε   θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑποσχομένου
[1, 80]   ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ  τε   ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ καὶ ναυσὶ
[1, 10]   πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά  τε   ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ
[1, 141]   παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι πάντες  τε   ἰσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι
[1, 44]   πόλεμον καθιστῶνται. ἅμα δὲ τῆς  τε   Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς ἐφαίνετο
[1, 13]   Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ, τῆς  τε   καθ' ἑαυτοὺς θαλάσσης Κύρῳ πολεμοῦντες
[1, 2]   ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς  τε   καθ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ
[1, 77]   νῦν γνώσεσθε. ἄμεικτα γὰρ τά  τε   καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς νόμιμα τοῖς
[1, 58]   ᾖ. καὶ οἱ μὲν ἀνῳκίζοντό  τε   καθαιροῦντες τὰς πόλεις καὶ ἐς
[1, 101]   ἔτει πολιορκούμενοι ὡμολόγησαν Ἀθηναίοις τεῖχός  τε   καθελόντες καὶ ναῦς παραδόντες, χρήματά
[1, 117]   μηνὶ καὶ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ, τεῖχός  τε   καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ
[1, 101]   αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί  τε   καὶ Αἰθαιῆς ἐς Ἰθώμην ἀπέστησαν.
[1, 49]   τῶν καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας  τε   καὶ ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ
[1, 139]   τῆς πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν  τε   καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν
[1, 90]   τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν  τε   καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι. οἱ
[1, 97]   ξυνόδων βουλευόντων τοσάδε ἐπῆλθον πολέμῳ  τε   καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε
[1, 126]   ἀνὴρ Ὀλυμπιονίκης τῶν πάλαι εὐγενής  τε   καὶ δυνατός, ἐγεγαμήκει δὲ θυγατέρα
[1, 81]   οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως  τε   καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον
[1, 67]   δὲ Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων  τε   καὶ εἴ τίς τι ἄλλο
[1, 48]   τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς μετεώρους  τε   καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. ὡς
[1, 85]   οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως  τε   καὶ ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας
[1, 84]   δὴ μᾶλλον ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. πολεμικοί  τε   καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον
[1, 41]   ἐλάβετε· καὶ εὐεργεσία αὕτη  τε   καὶ ἐς Σαμίους, τὸ
[1, 91]   καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί  τε   καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ
[1, 83]   ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως  τε   καὶ ἠπειρώταις πρὸς θαλασσίους. πορισώμεθα
[1, 12]   Τρωικὰ Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατό  τε   καὶ κατῳκίζετο, ὥστε μὴ ἡσυχάσασαν
[1, 143]   ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι. ~Εἴ  τε   καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπίασιν
[1, 70]   τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως  τε   καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων,
[1, 139]   τελευταίων πρέσβεων ἐκ Λακεδαίμονος, Ῥαμφίου  τε   καὶ Μελησίππου καὶ Ἀγησάνδρου, καὶ
[1, 10]   τῶν μάλιστα ἐν τέλει, ἄλλως  τε   καὶ μέλλοντας πέλαγος περαιώσεσθαι μετὰ
[1, 49]   Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσῶντό  {τε}   καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν·
[1, 28]   Κορινθίους τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ φρουρούς  τε   καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ
[1, 4]   καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ  τε   καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων
[1, 9]   τὸ πλῆθος τεθεραπευκότα τῶν Μυκηναίων  τε   καὶ ὅσων Εὐρυσθεὺς ἦρχε τὴν
[1, 142]   που δὴ ἐν πολεμίᾳ  τε   καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν
[1, 30]   Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ ναυσί  τε   καὶ πεζῷ. ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι
[1, 36]   καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶς προκαταλήψονται, Κερκυραίοις  τε   καὶ Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε, δεξάμενοι
[1, 66]   οὖσαν ἀποικίαν καὶ ἄνδρας Κορινθίων  τε   καὶ Πελοποννησίων ἐν αὐτῇ ὄντας
[1, 36]   μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰκειοῦταί  τε   καὶ πολεμοῦται. τῆς τε γὰρ
[1, 139]   τὸν χρόνον πρῶτος Ἀθηναίων, λέγειν  τε   καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρῄνει τοιάδε.
[1, 46]   Κορίνθιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζονταί  τε   καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ~οἱ δὲ
[1, 128]   σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην  τε   καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον
[1, 9]   ἐπιτρέψαντος Εὐρυσθέως, ὅτ' ἐστράτευε, Μυκήνας  τε   καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ
[1, 3]   αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα  τε   καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον
[1, 44]   οὖσιν, ἤν τι δέῃ, Κορινθίοις  τε   καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν ἔχουσιν
[1, 97]   τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως  τε   καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς
[1, 62]   ὅσοι περὶ ἐκεῖνον ἦσαν Κορινθίων  τε   καὶ τῶν ἄλλων λογάδες ἔτρεψαν
[1, 7]   ταῖς ἠπείροις (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους  τε   καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι ὄντες
[1, 143]   μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν  τε   καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν ἂν
[1, 104]   Κύπρον στρατευόμενοι ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν  τε   καὶ τῶν ξυμμάχων) ἦλθον ἀπολιπόντες
[1, 112]   Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν  τε   καὶ τῶν ξυμμάχων Κίμωνος στρατηγοῦντος.
[1, 126]   Κύλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον σίτου  τε   καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ. μὲν
[1, 63]   χηλὴν διὰ τῆς θαλάσσης βαλλόμενός  τε   καὶ χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας
[1, 141]   βέβαιον μὴ οὐ προαναλώσειν, ἄλλως  τε   κἂν παρὰ δόξαν, ὅπερ εἰκός,
[1, 54]   αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων ναῦς  τε   καταδύσαντες περὶ ἑβδομήκοντα ἔστησαν τροπαῖον·
[1, 82]   καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν  τε   καταλῦσαι· πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀραμένους
[1, 107]   ἐπῆγον αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν  τε   καταπαύσειν καὶ τὰ μακρὰ τείχη
[1, 95]   γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἆλλά  τε   καταστησόμενοι φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς.
[1, 33]   μαρτυρίου τὴν χάριν καταθήσεσθε· ναυτικόν  τε   κεκτήμεθα πλὴν τοῦ παρ' ὑμῖν
[1, 27]   καὶ Φλειασίους, Ἠλείους δὲ ναῦς  τε   κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ
[1, 118]   ἔτεσιν ὕστερον τὰ προειρημένα, τά  τε   Κερκυραϊκὰ καὶ τὰ Ποτειδεατικὰ καὶ
[1, 142]   μέντοι ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίζειν  τε   κωλύειν ἡμᾶς πλεύσαντας ἐς τὴν
[1, 18]   καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασθέντος οἵ  τε   Λακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο
[1, 137]   καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ τοῖς  τε   Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ
[1, 20]   οὐκ ὀρθῶς οἴονται, ὥσπερ τούς  τε   Λακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ
[1, 67]   ἐλθόντες τῶν Ἀθηναίων ὅτι σπονδάς  τε   λελυκότες εἶεν καὶ ἀδικοῖεν τὴν
[1, 30]   τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα τῆς  τε   Λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων
[1, 4]   ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας· τό  τε   λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει ἐκ
[1, 6]   οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνάς  τε   λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες καὶ χρυσῶν
[1, 5]   τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται περί  τε   Λοκροὺς τοὺς Ὀζόλας καὶ Αἰτωλοὺς
[1, 126]   οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό  τε   μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔστι γὰρ
[1, 13]   τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Δηλίῳ. Φωκαῆς  τε   Μασσαλίαν οἰκίζοντες Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες·
[1, 23]   τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός  τε   μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη
[1, 141]   γὰρ αὐτὴν δύναται δούλωσιν  τε   μεγίστη καὶ ἐλαχίστη δικαίωσις ἀπὸ
[1, 143]   ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου  τε   μέρος τι τμηθῆναι καὶ τὴν
[1, 40]   ἔχειν. ~Ὡς μὲν οὖν αὐτοί  τε   μετὰ προσηκόντων ἐγκλημάτων ἐρχόμεθα καὶ
[1, 144]   τοῦ περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν  τε   μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες καὶ
[1, 34]   τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε ἀπάτῃ  τε   μὴ παράγεσθαι ὑπ' αὐτῶν δεομένοις
[1, 25]   καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό  τε   μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλ'
[1, 130]   καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς  τε   Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου
[1, 115]   παρὰ σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούθνῃ, ἐπί  τε   Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν
[1, 73]   ἀγὼν καταστήσεται. φαμὲν γὰρ Μαραθῶνί  τε   μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ καὶ
[1, 54]   Συβότοις· οἱ δὲ Κερκυραῖοι τά  τε   ναυάγια καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο τὰ
[1, 52]   διανοούμενοι ἄρχειν ἑκόντες ὁρῶντες προσγεγενημένας  τε   ναῦς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς
[1, 109]   παρατρέψας ἄλλῃ τὸ ὕδωρ τάς  τε   ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε
[1, 28]   Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἢν τάς  τε   ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ
[1, 90]   ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ  τε   ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος,
[1, 74]   ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν  τε   νεῶν πλεῖστον καὶ ἄνδρα στρατηγὸν
[1, 121]   ἰσχύουσα τοῖς χρήμασιν. μιᾷ  τε   νίκῃ ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς
[1, 2]   μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν,  τε   νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία
[1, 123]   τὸ ἔθος, εἰ ἄρα πλούτῳ  τε   νῦν καὶ ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε
[1, 118]   ἔτεσι πεντήκοντα μάλιστα μεταξὺ τῆς  τε   Ξέρξου ἀναχωρήσεως καὶ τῆς ἀρχῆς
[1, 115]   ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, ἐπικούρους  τε   ξυλλέξαντες ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ
[1, 35]   ἡμᾶς δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης  τε   ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ ἀπὸ τῆς
[1, 82]   οὐδὲ ἀναισθήτως αὐτοὺς κελεύω τούς  τε   ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾶν βλάπτειν καὶ
[1, 79]   Ἀθηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ τῶν  τε   ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ
[1, 10]   τὰς δύο μοίρας νέμονται, τῆς  τε   ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω
[1, 36]   βραχυτάτῳ δ' ἂν κεφαλαίῳ, τοῖς  τε   ξύμπασι καὶ καθ' ἕκαστον, τῷδ'
[1, 84]   ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων εἴκομεν· τῶν  τε   ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς ἐπὶ
[1, 23]   μῆκός τε μέγα προύβη, παθήματά  τε   ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῇ
[1, 141]   ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοί  τε   ξυνιόντες ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ
[1, 57]   φανερῶς ἤδη διάφοροι ἦσαν, Περδίκκας  τε   Ἀλεξάνδρου Μακεδόνων βασιλεὺς ἐπεπολέμωτο
[1, 29]   Τιμάνθους, τοῦ δὲ πεζοῦ Ἀρχέτιμός  τε   Εὐρυτίμου καὶ Ἰσαρχίδας
[1, 45]   βοηθούς· ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός  τε   Κίμωνος καὶ Διότιμος
[1, 51]   Ἀθηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε Γλαύκων  τε   Λεάγρου καὶ Ἀνδοκίδης
[1, 91]   ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός  τε   Λυσικλέους καὶ Ἀριστείδης
[1, 12]   καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν) Δωριῆς  τε   ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον
[1, 78]   ἔσται ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται. ἰόντες  τε   οἱ ἄνθρωποι ἐς τοὺς πολέμους
[1, 13]   γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. ἐπειδή  τε   οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰς
[1, 134]   διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ  τε   οἰκήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον καὶ
[1, 6]   Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφάρκτους  τε   οἰκήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ'
[1, 26]   Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ᾔσθοντο τούς  τε   οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας ἐς
[1, 25]   μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν  τε   οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου
[1, 74]   τούτου. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀπό  τε   οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ
[1, 143]   ὄντων ἐπ' αὐτοὺς στρατεύειν) τήν  τε   ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς
[1, 57]   τοῖς ἄρχουσι τῶν νεῶν Ποτειδεατῶν  τε   ὁμήρους λαβεῖν καὶ τὸ τεῖχος
[1, 70]   τὴν χρείαν· μόνοι γὰρ ἔχουσί  τε   ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν ἂν
[1, 8]   λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται, Κᾶρές  τε   ὄντες καὶ Φοίνικες· οὗτοι γὰρ
[1, 29]   ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις  τε   ὁπλίταις ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον
[1, 136]   πολὺ ὕστερον τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ  τε   ὅς ἐστι καὶ οὐκ ἀξιοῖ,
[1, 101]   καθελόντες καὶ ναῦς παραδόντες, χρήματά  τε   ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι
[1, 122]   καὶ ἐπιτειχισμὸς τῇ χώρᾳ, ἄλλα  τε   ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν
[1, 3]   ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις  τε   ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ ξύμπαντες
[1, 17]   κρατῶν καὶ τὰς νήσους. ~τύραννοί  τε   ὅσοι ἦσαν ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς
[1, 144]   αὐτοῖς ἑκάστοις ὡς βούλονται· δίκας  τε   ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς
[1, 123]   φόβῳ, τὰ δὲ ὠφελίᾳ. σπονδάς  τε   οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς γε
[1, 37]   καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν, ξύμμαχόν  τε   οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα οὐδὲ
[1, 84]   μόνοι γὰρ δι' αὐτὸ εὐπραγίαις  τε   οὐκ ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς ἧσσον
[1, 91]   σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. οἵ  τε   οὖν Ἀθηναῖοι τοὺς πρέσβεις, ὥσπερ
[1, 2]   πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις  τε   οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως
[1, 70]   τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν  τε   οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα
[1, 15]   τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά  τε   παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα.
[1, 13]   ὅτε Ἀμεινοκλῆς Σαμίοις ἦλθεν. ναυμαχία  τε   παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται Κορινθίων
[1, 126]   οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν  τε   πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ'
[1, 132]   ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε τῇ  τε   παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων
[1, 82]   ἴσως ὁρῶντες ἡμῶν ἤδη τήν  τε   παρασκευὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῇ
[1, 138]   αὐτὴν οὐδὲν οὔτ' ἐπιμαθών, τῶν  τε   παραχρῆμα δι' ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος
[1, 72]   μὴ ἀποκωλύοι. οἱ δὲ ἐκέλευόν  τε   παριέναι, καὶ παρελθόντες οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 67]   εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον. καὶ ἄλλοι  τε   παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕκαστοι
[1, 93]   τῆς κατὰ γῆν οὖσαν· τόν  τε   Πειραιᾶ ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω
[1, 90]   ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι· τήν  τε   Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε
[1, 107]   ἡγουμένου ἐβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν ἑαυτῶν  τε   πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις καὶ
[1, 59]   οἱ στρατηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός  τε   Περδίκκαν πολεμεῖν τῇ παρούσῃ δυνάμει
[1, 56]   ἔπεμπον, δείσαντες μὴ ἀποστῶσιν ὑπό  τε   Περδίκκου πειθόμενοι καὶ Κορινθίων, τούς
[1, 133]   σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά  τε   περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ τἆλλ'
[1, 23]   βεβαιούμενα οὐκ ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν  τε   πέρι, οᾔ ἐπὶ πλεῖστον ἅμα
[1, 52]   πολλὰ τὰ ἄπορα ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων  τε   περὶ φυλακῆς οὓς ἐν ταῖς
[1, 108]   μετὰ ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, τείχη  τε   περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον
[1, 138]   τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε τῆς  τε   Περσίδος γλώσσης ὅσα ἐδύνατο κατενόησε
[1, 130]   Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν  τε   Περσικὴν παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν
[1, 9]   ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. φαίνεται γὰρ ναυσί  τε   πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος καὶ Ἀρκάσι
[1, 144]   καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ  τε   πλέονι τύχῃ καὶ τόλμῃ
[1, 57]   καὶ τὸ τεῖχος καθελεῖν, τῶν  τε   πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπως
[1, 54]   ἀποκριναμένων οἱ μὲν Κορίνθιοι τόν  τε   πλοῦν τὸν ἐπ' οἴκου παρεσκευάζοντο
[1, 124]   ἰδιώταις εἶναι, μὴ μέλλετε Ποτειδεάταις  τε   ποιεῖσθαι τιμωρίαν οὖσι Δωριεῦσι καὶ
[1, 10]   τὸν στόλον τοσοῦτον ὅσον οἵ  τε   ποιηταὶ εἰρήκασι καὶ λόγος
[1, 140]   οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειθομένους  τε   πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ
[1, 66]   ἐς τοὺς Πελοποννησίους ὅτι ἑαυτῶν  τε   πόλιν ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ
[1, 58]   καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς Ὄλυνθον μίαν  τε   πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι· τοῖς
[1, 73]   ἀπεικότως ἔχομεν κεκτήμεθα,  τε   πόλις ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν.
[1, 139]   βουλευσαμένους ἀποκρίνασθαι. καὶ παριόντες ἄλλοι  τε   πολλοὶ ἔλεγον ἐπ' ἀμφότερα γιγνόμενοι
[1, 104]   θαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον τοῦ  τε   ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ τῆς Μέμφιδος
[1, 59]   ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ καταλαμβάνουσι τήν  τε   Ποτείδαιαν καὶ τἆλλα ἀφεστηκότα. νομίσαντες
[1, 92]   βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχθοντο. οἵ  τε   πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου
[1, 105]   ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ  τε   πρεσβύτατοι καὶ οἱ νεώτατοι ἀφικνοῦνται
[1, 72]   δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς  τε   πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ τοῖς
[1, 11]   εἷλον. ἀλλὰ δι' ἀχρηματίαν τά  τε   πρὸ τούτων ἀσθενῆ ἦν καὶ
[1, 14]   μακροῖς ἐξηρτυμένα ὥσπερ ἐκεῖνα. ὀλίγον  τε   πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ
[1, 95]   ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές  τε   πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς
[1, 99]   ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥᾴδιόν  τε   προσάγεσθαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους.
[1, 82]   τὰ ἡμέτερ' αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων  τε   προσαγωγῇ καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων,
[1, 15]   ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων  τε   προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες
[1, 54]   νεκρούς, καὶ ὅτι αὐτοῖς τῇ  τε   προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οἱ
[1, 23]   δὲ διὰ τὸ στασιάζειν. τά  τε   πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ
[1, 29]   Ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά  τε   προύπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα
[1, 117]   ἀφάρκτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες τάς  τε   προφυλακίδας ναῦς διέφθειραν καὶ ναυμαχοῦντες
[1, 6]   κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. ἐγυμνώθησάν  τε   πρῶτοι καὶ ἐς τὸ φανερὸν
[1, 131]   ~Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι τό  τε   πρῶτον δι' αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν
[1, 69]   ~καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό  τε   πρῶτον ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν
[1, 9]   παρὰ τῶν πρότερον δεδεγμένοι Πέλοπά  τε   πρῶτον πλήθει χρημάτων, ἦλθεν
[1, 6]   τοῖς πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τόν  τε   σίδηρον κατέθεντο καὶ ἀνειμένῃ τῇ
[1, 5]   καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον. τό  τε   σιδηροφορεῖσθαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ
[1, 14]   Καμβύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, τριήρεις περί  τε   Σικελίαν τοῖς τυράννοις ἐς πλῆθος
[1, 8]   ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσθέντες τῇ  τε   σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ
[1, 93]   ὡς ἕκαστόν ποτε προσέφερον, πολλαί  τε   στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ λίθοι
[1, 11]   τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ τόν  τε   στρατὸν ἐλάσσω ἤγαγον καὶ ὅσον
[1, 91]   διαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν ἰέναι τά  τε   σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ
[1, 67]   τῆς Ποτειδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν  τε   σφίσιν ἐνόντων καὶ ἅμα περὶ
[1, 70]   γνῶσιν· ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά  τε   σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ
[1, 2]   γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί  τε   τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν
[1, 2]   Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου  τε   τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς
[1, 108]   περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον  τε   ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον.
[1, 29]   τὰς ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, ζεύξαντές  τε   τὰς παλαιὰς ὥστε πλωίμους εἶναι
[1, 49]   πλεύσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν  τε   τὰς σκηνὰς ἐρήμους καὶ τὰ
[1, 118]   οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι  τε   τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς Ἀθηναίους
[1, 137]   ἀξίαν. δὲ ναύκληρος ποιεῖ  τε   ταῦτα καὶ ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ
[1, 133]   τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτά  τε   ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ
[1, 134]   θεὸς ἐν Δελφοῖς τόν  τε   τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις
[1, 108]   ὁμήρους τοὺς πλουσιωτάτους ἔλαβον, τά  τε   τείχη ἑαυτῶν τὰ μακρὰ ἀπετέλεσαν.
[1, 129]   γραφὴ ἐδήλου, Ξέρξης δὲ ἥσθη  τε   τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον
[1, 57]   ἐποιήσαντο. δεδιώς τε ἔπρασσεν ἔς  τε   τὴν Λακεδαίμονα πέμπων ὅπως πόλεμος
[1, 65]   τῇ πόλει πολλοὺς διέφθειρεν, ἔς  τε   τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὅπῃ ὠφελία
[1, 138]   ὅσος οὐδείς πω Ἑλλήνων διά  τε   τὴν προϋπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ τοῦ
[1, 128]   εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ, θυγατέρα  τε   τὴν σὴν γῆμαι καί σοι
[1, 74]   οὐ παρεγένεσθε) ἡμεῖς δὲ ἀπό  τε   τῆς οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι
[1, 25]   ἀλλ' ἐπαμῦναι. Κορίνθιοι δὲ κατά  τε   τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν,
[1, 74]   ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς  τε   τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς.
[1, 118]   εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν  τε   τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες
[1, 17]   ἐφ' ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς  τε   τὸ σῶμα καὶ ἐς τὸ
[1, 105]   ἐκβοηθήσαντες ἐκ τῶν Μεγάρων τούς  τε   τὸ τροπαῖον ἱστάντας διαφθείρουσι καὶ
[1, 135]   τῶν περὶ Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν  τε   τοῖς αὐτοῖς κολάζεσθαι αὐτόν. οἱ
[1, 41]   καὶ πρότερον ἐχθρὸς ᾖ, πολέμιόν  τε   τὸν ἀντιστάντα, ἢν καὶ τύχῃ
[1, 97]   τοῦ Μηδικοῦ, ἐγένετο πρός  τε   τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ πρὸς
[1, 26]   Ἐπίδαμνον ἄσμενοι τὴν ὠφελίαν, οἰκήτορά  τε   τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύοντες καὶ
[1, 26]   δὲ τὴν πόλιν προεῖπον Ἐπιδαμνίων  τε   τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ξένους
[1, 132]   πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους  τε   τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν
[1, 126]   ὡς ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν  τε   τοῦ Διὸς μεγίστην εἶναι καὶ
[1, 110]   βασιλέως· τοῦτον δὲ διὰ μέγεθός  τε   τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν,
[1, 126]   Ἀθηναίων ἀκρόπολιν. δὲ παρά  τε   τοῦ Θεαγένους δύναμιν λαβὼν καὶ
[1, 49]   ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο ὑπό  τε   τοῦ πλήθους καὶ ὄχλου τῶν
[1, 54]   τὰ κατὰ σφᾶς ἐξενεχθέντα ὑπό  τε   τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς
[1, 79]   αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν  τε   τοὺς Ἀθηναίους ἤδη καὶ πολεμητέα
[1, 71]   ἀλλ' ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν  τε   τοὺς ἄλλους καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι
[1, 95]   βιάζηται. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό  τε   τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν
[1, 87]   ἐδόκουν αἱ σπονδαὶ λελύσθαι. προσκαλέσαντές  τε   τοὺς ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι
[1, 64]   γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι ἔν  τε   τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς
[1, 35]   δεινὸν εἰ τοῖσδε μὲν ἀπό  τε   τῶν ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν τὰς
[1, 70]   τὰ ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. κρατοῦντές  τε   τῶν ἐχθρῶν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρχονται
[1, 144]   ἐγκεισομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν, ἔκ  τε   τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ
[1, 13]   ἐπὶ Καμβύσου ναυτικῷ ἰσχύων ἄλλας  τε   τῶν νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο καὶ
[1, 19]   πολιτεύσουσι θεραπεύοντες, Ἀθηναῖοι δὲ ναῦς  τε   τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ παραλαβόντες
[1, 32]   δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός  τε   ὑμᾶς ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν
[1, 143]   ἂν ἦν· νῦν δὲ τόδε  τε   ὑπάρχει, καί, ὅπερ κράτιστον, κυβερνήτας
[1, 68]   πολεμήσονται; οὐ γὰρ ἂν Κέρκυράν  τε   ὑπολαβόντες βίᾳ ἡμῶν εἶχον καὶ
[1, 43]   τὸν καιρὸν ἐν  τε   ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ
[1, 16]   τῇ ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖός  τε   ὕστερον τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν
[1, 107]   Ἀθηναῖοι ἐς θάλασσαν οἰκοδομεῖν, τό  τε   Φαληρόνδε καὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ.
[1, 67]   καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆταί  τε   φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες
[1, 26]   καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ τούς  τε   φεύγοντας ἐκέλευον κατ' ἐπήρειαν δέχεσθαι
[1, 24]   σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλὰ τούς  τε   φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι καὶ τὸν
[1, 71]   τὴν Ἀττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας  τε   φίλους καὶ ξυγγενεῖς τοῖς ἐχθίστοις
[1, 26]   προϊσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν) τούς  τε   φρουροὺς οὓς Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ
[1, 126]   ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τήν  τε   φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι
[1, 30]   καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις. τοῦ  τε   χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν
[1, 11]   δ' ἂν προσκαθεζόμενοι ἐν ἐλάσσονί  τε   χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν Τροίαν
[1, 108]   Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς  τε   χώρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ
[1, 93]   ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοις ἦρξε) νομίζων τό  τε   χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον
[1, 121]   ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας, ναυτικόν  τε,   ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης
[1, 22]   τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί  τε   ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς
[1, 138]   χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός  τε,   ὧν δ' ἄπειρος εἴη, κρῖναι
[1, 143]   εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων  τε   ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ
[1, 77]   ἥσσω τῷ κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. ἀδικούμενοί  τε,   ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον
[1, 145]   τῇ ἐκείνου γνώμῃ, καθ' ἕκαστά  τε   ὡς ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005