Alphabétiquement     [«   »]
ἤν 7
Ἢν 1
ἢν 35
ἦν 44
Ἦν 1
ἥν 1
ἣν 13
Fréquences     [«    »]
44 αἱ
44 ἀλλ
43 ταῦτα
44 ἦν
45 πόλεμον
46 ἅμα
46 ναῦς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἦν


Livre, Chap.
[1, 126]   δὲ ἄγος ἦν τοιόνδε. Κύλων  ἦν   Ἀθηναῖος ἀνὴρ Ὀλυμπιονίκης τῶν πάλαι
[1, 93]   δὲ οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς  ἦν,   ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι καὶ
[1, 96]   καὶ ἃς ναῦς· πρόσχημα γὰρ  ἦν   ἀμύνεσθαι ὧν ἔπαθον δῃοῦντας τὴν
[1, 96]   καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖόν τε Δῆλος  ἦν   αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς
[1, 99]   τοῦ ἴσου ῥᾴδιόν τε προσάγεσθαι  ἦν   αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὧν αὐτοὶ
[1, 137]   στρατόπεδον, ἐπολιόρκει Νάξον. καί  (ἦν   γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ
[1, 51]   ὤφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραῖοι  (ἦν   γὰρ νύξ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι
[1, 60]   ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο·  ἦν   γὰρ τοῖς Ποτειδεάταις αἰεί ποτε
[1, 134]   Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν·  ἦν   δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ
[1, 96]   ὠνομάσθη τῶν χρημάτων φορά.  ἦν   δ' πρῶτος φόρος ταχθεὶς
[1, 12]   δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισαν  (ἦν   δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον
[1, 62]   Ἰόλαον ἀνθ' αὑτοῦ καταστήσας ἄρχοντα.  ἦν   δὲ γνώμη τοῦ Ἀριστέως
[1, 55]   τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ  (ἦν   δὲ κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐκείνων)
[1, 132]   Εἵλωτας πράσσειν τι αὐτόν, καὶ  ἦν   δὲ οὕτως· ἐλευθέρωσίν τε γὰρ
[1, 103]   ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος εἶναι δοῦλον.  ἦν   δέ τι καὶ χρηστήριον τοῖς
[1, 38]   διαφερόντως τι ἀδικούμενοι. καλὸν δ'  ἦν,   εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν
[1, 1]   εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα  ἦν,   ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ
[1, 22]   ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι  ἦν   ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα
[1, 106]   ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ οὐκ  ἦν   ἔξοδος. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι γνόντες
[1, 125]   δὲ αὐτοῖς εὐθὺς μὲν ἀδύνατα  ἦν   ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν, ἐκπορίζεσθαι δὲ
[1, 18]   καὶ ηὐνομήθη καὶ αἰεὶ ἀτυράννευτος  ἦν·   ἔτη γάρ ἐστι μάλιστα τετρακόσια
[1, 10]   ~Καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν  ἦν,   εἴ τι τῶν τότε
[1, 49]   οὖν πολὺς θόρυβος καὶ ταραχώδης  ἦν   ναυμαχία, ἐν αἱ
[1, 66]   πω ξυνερρώγει, ἀλλ' ἔτι ἀνοκωχὴ  ἦν·   ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἱ Κορίνθιοι
[1, 137]   ἔχων αὐτὸν ἐκαθέζετο, καὶ μέγιστον  ἦν   ἱκέτευμα τοῦτο, καὶ ὕστερον οὐ
[1, 11]   τά τε πρὸ τούτων ἀσθενῆ  ἦν   καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα,
[1, 47]   αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ πεζὸς  ἦν   καὶ Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηθηκότες.
[1, 125]   δὲ ἐδόκει ἑκάστοις πρόσφορα  ἦν   καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως
[1, 146]   σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα  ἦν   καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.
[1, 2]   Ἀρκαδίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα  ἦν   κράτιστα. διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς
[1, 122]   ὅρων αἱ διαφοραί, οἰστὸν ἂν  ἦν·   νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς τε
[1, 143]   καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν ἂν  ἦν·   νῦν δὲ τόδε τε ὑπάρχει,
[1, 64]   δ' ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον  ἦν·   οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι
[1, 11]   Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι. ~Αἴτιον δ'  ἦν   οὐχ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον ὅσον
[1, 50]   σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν. ἤδη δὲ  ἦν   ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς ὡς
[1, 9]   καὶ ταύτῃ τῇ στρατείᾳ οἷα  ἦν   τὰ πρὸ αὐτῆς. ~Καὶ ὅτι
[1, 15]   οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα  ἦν,   τά τε παλαιὰ καὶ τὰ
[1, 49]   παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι.  ἦν   τε ναυμαχία καρτερά, τῇ
[1, 100]   τῶν Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον  ἦν   τὸ χωρίον {αἱ Ἐννέα ὁδοὶ}
[1, 97]   πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο  ἦν   τὸ χωρίον καὶ τὰ
[1, 126]   τῆς θεοῦ· τὸ δὲ ἄγος  ἦν   τοιόνδε. Κύλων ἦν Ἀθηναῖος ἀνὴρ
[1, 134]   ἐς οἴκημα οὐ μέγα  ἦν   τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ
[1, 124]   ὑπὸ Ἰώνων πολιορκουμένοις, οὗ πρότερον  ἦν   τοὐναντίον, καὶ τῶν ἄλλων μετελθεῖν
[1, 14]   ~δυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν  ἦν.   φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα πολλαῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005