Alphabétiquement     [«   »]
Εἱλώτων 3
εἶμεν 1
εἰμι 1
εἶναι 63
εἶξαι 1
εἴξοντες 1
εἰπεῖν 6
Fréquences     [«    »]
59 διὰ
59 νῦν
60 ὅτι
63 εἶναι
64 περὶ
65 μᾶλλον
66 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

εἶναι


Livre, Chap.
[1, 21]   τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων ὡς παλαιὰ  εἶναι   ἀποχρώντως. καὶ πόλεμος οὗτος,
[1, 67]   ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ  εἶναι   αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. οἱ
[1, 145]   δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι  εἶναι   διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ
[1, 103]   δέ τις ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος  εἶναι   δοῦλον. ἦν δέ τι καὶ
[1, 139]   ὅτι Λακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην  εἶναι,   εἴη δ' ἂν εἰ τοὺς
[1, 77]   δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ  εἶναι,   εἰκότως· τὸ παρὸν γὰρ αἰεὶ
[1, 83]   πόλει μὴ ταχὺ ἐπελθεῖν δοκείτω  εἶναι.   εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις οὐκ
[1, 34]   ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις  εἶναι   ἐκπέμπονται. ὡς δὲ ἠδίκουν σαφές
[1, 79]   τοὺς Ἀθηναίους ἤδη καὶ πολεμητέα  εἶναι   ἐν τάχει· παρελθὼν δὲ Ἀρχίδαμος
[1, 64]   ἦν· οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιζον  εἶναι   ἔν τε τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖν
[1, 17]   κατεργάζεσθαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα  εἶναι.   ~Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε Ἀθηναίων
[1, 138]   φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα  εἶναι   ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ὑπέσχετο. μνημεῖον
[1, 3]   τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ  εἶναι   ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη
[1, 126]   ἑορτήν τε τοῦ Διὸς μεγίστην  εἶναι   καὶ ἑαυτῷ τι προσήκειν Ὀλύμπια
[1, 95]   ἥκιστα μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον  εἶναι.   καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν
[1, 132]   Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τότ' ἐδόκει  εἶναι,   καὶ ἐπεί γε δὴ ἐν
[1, 141]   πολεμήσομεν, ὥσπερ ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ  εἶναι,   καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ
[1, 91]   πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον  εἶναι   καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι,
[1, 131]   δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος  εἶναι   καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν
[1, 79]   αὐτῶν, ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοκῶν  εἶναι   καὶ σώφρων, ἔλεξε τοιάδε. ~Καὶ
[1, 38]   ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε  εἶναι   καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι. αἱ
[1, 29]   τε τὰς παλαιὰς ὥστε πλωίμους  εἶναι   καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες. ὡς
[1, 84]   τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους  εἶναι   καὶ τὰς προσπιπτούσας τύχας οὐ
[1, 9]   Ἡρακλειδῶν καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα  εἶναι   καὶ τὸ πλῆθος τεθεραπευκότα τῶν
[1, 76]   κατείργεσθαι, ἄξιοί τε ἅμα νομίζοντες  εἶναι   καὶ ὑμῖν δοκοῦντες μέχρι οὗ
[1, 28]   ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα· ἑτοῖμοι δὲ  εἶναι   καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ
[1, 10]   ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν  εἶναι   (καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς
[1, 93]   νομίζων τό τε χωρίον καλὸν  εἶναι,   λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς, καὶ
[1, 125]   πρόσφορα ἦν καὶ μὴ  εἶναι   μέλλησιν. ὅμως δὲ καθισταμένοις ὧν
[1, 71]   ξυνομόσωσιν. βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων  εἶναι   μενοῦμεν· οὔτε γὰρ ὅσια ἂν
[1, 117]   Βυζάντιοι ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι  εἶναι.   ~Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται
[1, 91]   ἔσεσθαι· οὐ γὰρ οἷόν τ'  εἶναι   μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν
[1, 124]   ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις  εἶναι,   μὴ μέλλετε Ποτειδεάταις τε ποιεῖσθαι
[1, 137]   αὐτὸν ἄγει· τὴν δὲ ἀσφάλειαν  εἶναι   μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεὼς
[1, 84]   δύναται μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ'  εἶναι·   μόνοι γὰρ δι' αὐτὸ εὐπραγίαις
[1, 138]   (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν τότε  εἶναι)   Μυοῦντα δὲ ὄψον. τὰ δὲ
[1, 90]   ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν  εἶναι.   οἱ δ' Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ
[1, 20]   καὶ τὸν Πιτανάτην λόχον αὐτοῖς  εἶναι,   ὃς οὐδ' ἐγένετο πώποτε. οὕτως
[1, 84]   νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ  εἶναι   ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται.
[1, 88]   τὰς σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα  εἶναι   οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων πεισθέντες
[1, 10]   πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ  εἶναι,   οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ
[1, 51]   Κορίνθιοι καὶ ὑποτοπήσαντες ἀπ' Ἀθηνῶν  εἶναι   οὐχ ὅσας ἑώρων ἀλλὰ πλείους
[1, 118]   ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ' ἐπιχειρητέα ἐδόκει  εἶναι   πάσῃ προθυμίᾳ καὶ καθαιρετέα
[1, 132]   ἐς σφᾶς αὐτούς, μὴ ταχεῖς  εἶναι   περὶ ἀνδρὸς Σπαρτιάτου ἄνευ ἀναμφισβητήτων
[1, 59]   νομίσαντες δὲ οἱ στρατηγοὶ ἀδύνατα  εἶναι   πρός τε Περδίκκαν πολεμεῖν τῇ
[1, 120]   κακοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων  εἶναι,   προσδέχεσθαι δέ ποτε, εἰ τὰ
[1, 91]   σφῶν τετείχισται ἤδη ὥστε ἱκανὴ  εἶναι   σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ
[1, 143]   ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ παραπλήσια δοκεῖ  εἶναι,   τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε
[1, 128]   ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ  εἶναι   ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος.
[1, 25]   τιμωρίαν, νομίζοντες οὐχ ἧσσον ἑαυτῶν  εἶναι   τὴν ἀποικίαν Κερκυραίων, ἅμα
[1, 28]   ξυμβῶσιν· ὁποτέρων δ' ἂν δικασθῇ  εἶναι   τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν. ἤθελον
[1, 91]   οὖν σφίσι καὶ νῦν ἄμεινον  εἶναι   τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος ἔχειν,
[1, 42]   ξύμφορα δέ, εἰ πολεμήσει, ἄλλα  εἶναι.   τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν
[1, 139]   πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον  εἶναι   τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καθελεῖν,
[1, 102]   ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ  εἶναι,   τοῖς δὲ πολιορκίας μακρᾶς καθεστηκυίας
[1, 132]   τῶν βαρβάρων μὴ ἴσος βούλεσθαι  εἶναι   τοῖς παροῦσι, τά τε ἄλλα
[1, 70]   τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν  εἶναι   τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως
[1, 75]   καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει  εἶναι   τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους, καί τινων
[1, 43]   ἴσον ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον  εἶναι   τὸν καιρὸν ἐν
[1, 136]   παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ  εἶναι   τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου
[1, 72]   αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους  εἶναι,   τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν
[1, 69]   δὲ καταλύοντες. καίτοι ἐλέγεσθε ἀσφαλεῖς  εἶναι,   ὧν ἄρα λόγος τοῦ
[1, 65]   καὶ αὐτὸς ἤθελε τῶν μενόντων  εἶναι·   ὡς δ' οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005