Alphabétiquement     [«   »]
ὡρμίσαντο 1
ὥρμουν 1
Ὡς 1
ὡς 137
ὣς 3
ὦσι 2
ὦσιν 2
Fréquences     [«    »]
115 οὐ
119 τῇ
115 τὸν
137 ὡς
145 ἐπὶ
147 τοῖς
150 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ὡς


Livre, Chap.
[1, 134]   γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι) καὶ  ὡς   ἄγος αὐτοῖς ὂν τὸ πεπραγμένον
[1, 84]   παρασκευαζόμεθα· καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων  ὡς   ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας,
[1, 33]   περὶ τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι  ὡς   ἂν μάλιστα μετ' αἰειμνήστου μαρτυρίου
[1, 93]   δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν  ὡς   ἀνθεκτέα ἐστί) καὶ τὴν ἀρχὴν
[1, 134]   δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο  ὡς   ἀντὶ Παυσανίου ἀνέθεσαν. ~οἱ δὲ
[1, 10]   σκοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες,  ὡς   ἀπὸ πάσης τῆς Ἑλλάδος κοινῇ
[1, 65]   καὶ ὅπως τὰ ἔξωθεν ἕξει  ὡς   ἄριστα, ἔκπλουν ποιεῖται λαθὼν τὴν
[1, 129]   περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν  ὡς   ἄριστα καὶ πιστότατα. δὲ
[1, 27]   ~ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι δ'  ὡς   αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον
[1, 102]   τὸ μέταλλον ἀφέντες. ~Λακεδαιμόνιοι δέ,  ὡς   αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν Ἰθώμῃ
[1, 133]   ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου  ὡς   αὐτὸν ἐλθόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν
[1, 61]   ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν Περδίκκαν,  ὡς   αὐτοὺς κατήπειγεν Ποτείδαια καὶ
[1, 90]   ταῦτ' εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν  ὡς   αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν
[1, 137]   οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ' ἀποστέλλει βουλόμενον  ὡς   βασιλέα πορευθῆναι ἐπὶ τὴν ἑτέραν
[1, 2]   ἐκπίπτοντες παρ' Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι  ὡς   βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται
[1, 63]   ἤρθη, βραχὺ μέν τι προῆλθον  ὡς   βοηθήσοντες, καὶ οἱ Μακεδόνες ἱππῆς
[1, 144]   ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, ἀλλ' αὐτοῖς ἑκάστοις  ὡς   βούλονται· δίκας τε ὅτι ἐθέλομεν
[1, 22]   τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν·  ὡς   δ' ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι
[1, 65]   αὐτὸς ἤθελε τῶν μενόντων εἶναι·  ὡς   δ' οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος τὰ
[1, 26]   δὲ μή, ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι.  ὡς   δ' οὐκ ἐπείθοντο, οἱ μὲν
[1, 109]   Πελοποννησίων ἀπ' Αἰγύπτου ἀπαγάγοι Ἀθηναίους.  ὡς   δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει καὶ
[1, 1]   καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων,  ὡς   δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον
[1, 34]   ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται.  ὡς   δὲ ἠδίκουν σαφές ἐστιν· προκληθέντες
[1, 48]   τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας.  ὡς   δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ
[1, 29]   εἶναι καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες.  ὡς   δὲ κῆρύξ τε ἀπήγγειλεν
[1, 64]   καὶ κείρων ἅμα τὴν γῆν,  ὡς   δὲ οὐδεὶς ἐπεξῄει ἐς μάχην,
[1, 40]   βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσὶ δεδήλωται·  ὡς   δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς
[1, 90]   οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους,  ὡς   δὲ τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖθις
[1, 140]   ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησθε  ὡς   διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ
[1, 74]   ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς  ὡς   διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἔδει ἔτι
[1, 134]   τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος  ὡς   εἶδε, γνῶναι ἐφ' ἐχώρει,
[1, 4]   ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας· τό τε λῃστικόν,  ὡς   εἰκός, καθῄρει ἐκ τῆς θαλάσσης
[1, 98]   ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων  ὡς   ἑκάστῃ ξυνέβη. ~αἰτίαι δὲ ἄλλαι
[1, 3]   ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. οἱ δ' οὖν  ὡς   ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις τε
[1, 48]   τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι  ὡς   ἕκαστοι· εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ
[1, 67]   ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο  ὡς   ἕκαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν
[1, 89]   μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου  ὡς   ἕκαστοι κατὰ πόλεις. Ἀθηναίων δὲ
[1, 107]   χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων  ὡς   ἕκαστοι· ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρακισχίλιοι
[1, 15]   ἐποιοῦντο, κατ' ἀλλήλους δὲ μᾶλλον  ὡς   ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. μάλιστα
[1, 113]   χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων  ὡς   ἑκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα
[1, 93]   οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ᾗ, ἀλλ'  ὡς   ἕκαστόν ποτε προσέφερον, πολλαί τε
[1, 22]   περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ'  ὡς   ἑκατέρων τις εὐνοίας μνήμης
[1, 69]   καὶ τὴν ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς  ὡς   ἐλευθερῶν τὴν Ἑλλάδα φέρεται. μόλις
[1, 3]   διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἓν
[1, 10]   τὰς δὲ Φιλοκτήτου πεντήκοντα, δηλῶν,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ, τὰς μεγίστας καὶ
[1, 93]   γὰρ ναυσὶ μάλιστα προσέκειτο, ἰδών,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς
[1, 22]   παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ'  ὡς   ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε
[1, 68]   ἀλλὰ τῶν λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε  ὡς   ἕνεκα τῶν αὑτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων
[1, 77]   τῷ κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. ἀδικούμενοί τε,  ὡς   ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται
[1, 85]   τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον  ὡς   ἐπ' ἀδικοῦντα ἰέναι. παρασκευάζεσθε δὲ
[1, 48]   λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο  ὡς   ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Ξειμερίου
[1, 82]   ἄμεινον ἐξείργασται· ἧς φείδεσθαι χρὴ  ὡς   ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς
[1, 12]   καὶ στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν  ὡς   ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ' ὧν
[1, 138]   Ἀττικῇ· οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν  ὡς   ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. τὰ μὲν
[1, 126]   ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν  ὡς   ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε
[1, 126]   αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν· οἱ δ' ἄλλοι  ὡς   ἐπιέζοντο καί τινες καὶ ἀπέθνῃσκον
[1, 82]   μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας μήθ'  ὡς   ἐπιτρέψομεν, κἀν τούτῳ καὶ τὰ
[1, 1]   πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων,  ὡς   ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς
[1, 63]   οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' αὑτοῦ  ὡς   ἐς ἐλάχιστον χωρίον δρόμῳ βιάσασθαι
[1, 50]   ἦν ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς  ὡς   ἐς ἐπίπλουν, καὶ οἱ Κορίνθιοι
[1, 62]   καὶ εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομένους  ὡς   ἐς μάχην, ἀντικαθίσταντο καὶ αὐτοί,
[1, 145]   ἐκείνου γνώμῃ, καθ' ἕκαστά τε  ὡς   ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν
[1, 126]   τῶν Ἀθηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν,  ὡς   ἑώρων ἀποθνῄσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ,
[1, 63]   μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανέσ)  ὡς   μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ
[1, 91]   τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων  ὡς   ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ
[1, 141]   τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ δὲ  ὡς   ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοί
[1, 131]   Σπαρτιάτας προαγορεύειν. δὲ βουλόμενος  ὡς   ἥκιστα ὕποπτος εἶναι καὶ πιστεύων
[1, 86]   τάχει καὶ παντὶ σθένει. καὶ  ὡς   ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδεὶς
[1, 84]   ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ'  ὡς   ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ
[1, 47]   στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ~οἱ δὲ Κερκυραῖοι  ὡς   ᾔσθοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα
[1, 61]   πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι, καὶ πέμπουσιν,  ὡς   ᾔσθοντο καὶ τοὺς μετ' Ἀριστέως
[1, 116]   αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι. ~Ἀθηναῖοι δὲ  ὡς   ᾔσθοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ
[1, 72]   Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ  ὡς   ᾔσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς
[1, 135]   Ἀθηναίους ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν Θεμιστοκλέα,  ὡς   ηὕρισκον ἐκ τῶν περὶ Παυσανίαν
[1, 127]   οἴσειν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν  ὡς   καὶ διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν
[1, 37]   σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ'  ὡς   καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ
[1, 32]   δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα μὲν  ὡς   καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ
[1, 32]   γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ  ὡς   καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν·
[1, 13]   ἐπιμισγόντων, χρήμασί τε δυνατοὶ ἦσαν,  ὡς   καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδήλωται·
[1, 135]   Παυσανίου ἀνέθεσαν. ~οἱ δὲ Ἀθηναῖοι,  ὡς   καὶ τοῦ θεοῦ ἄγος κρίναντος,
[1, 26]   τεσσαράκοντα ναυσὶ μετὰ τῶν φυγάδων  ὡς   κατάξοντες, καὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς προσλαβόντες.
[1, 63]   καὶ οἱ Μακεδόνες ἱππῆς ἀντιπαρετάξαντο  ὡς   κωλύσοντες· ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους
[1, 24]   δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλά,  ὡς   λέγεται, ἀπὸ πολέμου τινὸς τῶν
[1, 138]   ὧν ἥκω δηλῶσαι. ~βασιλεὺς δέ,  ὡς   λέγεται, ἐθαύμασέ τε αὐτοῦ τὴν
[1, 118]   ἔσται· δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς,  ὡς   λέγεται, κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην
[1, 132]   ἀνήκεστον, πρίν γε δὴ αὐτοῖς,  ὡς   λέγεται, μέλλων τὰς τελευταίας
[1, 21]   μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε  ὡς   λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον
[1, 141]   γίγνεσθαι. καὶ γὰρ οἱ μὲν  ὡς   μάλιστα τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ
[1, 139]   καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ  ὡς   μὴ ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα
[1, 120]   νῦν λεγομένων μὴ κακοὺς κριτὰς  ὡς   μὴ προσηκόντων εἶναι, προσδέχεσθαι δέ
[1, 24]   πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν πρέσβεις  ὡς   μητρόπολιν οὖσαν, δεόμενοι μὴ σφᾶς
[1, 54]   τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις  ὡς   νενικηκότες. γνώμῃ δὲ τοιᾷδε ἑκάτεροι
[1, 105]   ἐλθόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ  ὡς   νικήσαντες. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκβοηθήσαντες
[1, 100]   ξυμμάχων ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους  ὡς   οἰκιοῦντες τὰς τότε καλουμένας Ἐννέα
[1, 25]   εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν  ὡς   οἰκισταῖς καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ'
[1, 9]   αὐτὸς ἀφικόμενος καὶ Ἀρκάσι προσπαρασχών,  ὡς   Ὅμηρος τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τῳ
[1, 63]   Ἀριστεὺς ἀπὸ τῆς διώξεως,  ὡς   ὁρᾷ τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον,
[1, 34]   ἀντεπιβουλεύειν. ~Ἢν δὲ λέγωσιν  ὡς   οὐ δίκαιον τοὺς σφετέρους ἀποίκους
[1, 120]   ξύμμαχοι, οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεθα  ὡς   οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν
[1, 28]   φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν,  ὡς   οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου. εἰ
[1, 78]   Ἑλλὰς νομίζει. ~Βουλεύεσθε οὖν βραδέως  ὡς   οὐ περὶ βραχέων, καὶ μὴ
[1, 95]   λόγους καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην  ὡς   οὐ περιοψόμενοι τἆλλά τε καταστησόμενοι
[1, 72]   δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς  ὡς   οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη,
[1, 77]   δὲ οὐδ' ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον  ὡς   οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω τῷ
[1, 133]   καὶ τἆλλ' ἀποφαίνοντος καθ' ἕκαστον,  ὡς   οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς
[1, 86]   γὰρ πολλὰ ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον  ὡς   οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους
[1, 141]   πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων  ὡς   οὐκ ἀσθενέστερα ἕξομεν γνῶτε καθ'
[1, 68]   ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας ἂν  ὡς   οὐκ εἰδόσι προσέδει· νῦν δὲ
[1, 38]   παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες  ὡς   οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν
[1, 9]   διὰ τὸν Ξρυσίππου θάνατον) καὶ  ὡς   οὐκέτι ἀνεχώρησεν Εὐρυσθεύς, βουλομένων καὶ
[1, 73]   ἐποίησεν· νικηθεὶς γὰρ ταῖς ναυσὶν  ὡς   οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίας οὔσης τῆς
[1, 103]   δ' ἐν Ἰθώμῃ δεκάτῳ ἔτει,  ὡς   οὐκέτι ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν πρὸς
[1, 124]   τῶν ἄλλων μετελθεῖν τὴν ἐλευθερίαν,  ὡς   οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς μὲν
[1, 90]   ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν  ὡς   οὔπω πάρεισιν. ~οἱ δὲ ἀκούοντες
[1, 73]   τοῦ ἐς ἡμᾶς καθεστῶτος δηλῶσαι  ὡς   οὔτε ἀπεικότως ἔχομεν κεκτήμεθα,
[1, 5]   ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἰσιν,  ὡς   οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ
[1, 2]   ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον  ὡς   οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς
[1, 21]   ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων  ὡς   παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως. καὶ
[1, 70]   ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ  ὡς   πᾶν διαφέροντας ἀγὼν ἔσται.
[1, 34]   σφετέρους ἀποίκους ὑμᾶς δέχεσθαι, μαθόντων  ὡς   πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα
[1, 8]   καί τινες καὶ τείχη περιεβάλλοντο  ὡς   πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι· ἐφιέμενοι γὰρ
[1, 21]   διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ οὔτε  ὡς   ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ
[1, 53]   ἡμᾶς τούσδε πρώτους λαβόντες χρήσασθε  ὡς   πολεμίοις. οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα
[1, 26]   ἀπαθεῖς ἀπιέναι· εἰ δὲ μή,  ὡς   πολεμίοις χρήσεσθαι. ὡς δ' οὐκ
[1, 20]   Ἱππίᾳ μεμηνῦσθαι τοῦ μὲν ἀπέσχοντο  ὡς   προειδότος, βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι
[1, 91]   οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς,  ὡς   πρὸς διαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν ἰέναι
[1, 84]   οὐ λόγῳ διαιρετάς. αἰεὶ δὲ  ὡς   πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους
[1, 19]   ἰδία παρασκευὴ μείζων  ὡς   τὰ κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραιφνοῦς
[1, 129]   ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπετίθει αὐτῷ  ὡς   τάχιστα διαπέμψαι καὶ τὴν σφραγῖδα
[1, 90]   ἀπήλλαξαν· ἑαυτὸν δ' ἐκέλευεν ἀποστέλλειν  ὡς   τάχιστα Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν
[1, 133]   διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος  ὡς   τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ τὰ
[1, 81]   ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα  ὡς   ταχὺ παυσθήσεται πόλεμος, ἢν
[1, 31]   τὰς Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν  ὡς   τοὺς Ἀθηναίους ξυμμάχους γενέσθαι καὶ
[1, 74]   μάλιστα δὴ ἄνδρα ξένον τῶν  ὡς   ὑμᾶς ἐλθόντων· προθυμίαν δὲ καὶ
[1, 128]   ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε ἐν αὐτῇ,  ὡς   ὕστερον ἀνηυρέθη· Παυσανίας ἡγεμὼν
[1, 140]   ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε  ὡς   φόβῳ καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες· ἀπισχυρισάμενοι
[1, 139]   ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις καὶ  ὡς   χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005