Alphabétiquement     [«   »]
ἦρχον 1
ἤρχοντο 1
ἧς 5
ἦσαν 40
ᾖσαν 1
ᾐσθάνοντο 1
ἥσθη 1
Fréquences     [«    »]
36 ἐπειδὴ
40 ἤδη
36 ἡμᾶς
40 ἦσαν
40 Λακεδαιμόνιοι
41 οὖν
42 ἔτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἦσαν


Livre, Chap.
[1, 116]   νήσῳ Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα, ὧν  ἦσαν   αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ
[1, 29]   ὑπήκουον, ἀλλ' ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς  ἦσαν   αἱ νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι
[1, 49]   τῶν νεῶν· διέκπλοι δ' οὐκ  ἦσαν,   ἀλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ τὸ
[1, 37]   τι προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσιν· καίτοι εἰ  ἦσαν   ἄνδρες, ὥσπερ φασίν, ἀγαθοί, ὅσῳ
[1, 30]   ἄλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι  ἦσαν.   ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι
[1, 20]   Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ  ἦσαν   αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ
[1, 31]   τὴν παρασκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καί  (ἦσαν   γὰρ οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ
[1, 115]   ἐγκαταλιπόντες ἀνεχώρησαν. τῶν δὲ Σαμίων  ἦσαν   γάρ τινες οἳ οὐχ ὑπέμειναν,
[1, 3]   Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες  ἦσαν,   Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι
[1, 46]   Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν.  ἦσαν   δὲ Ἠλείων μὲν δέκα, Μεγαρέων
[1, 27]   πεντήκοντα δραχμὰς καταθέντα Κορινθίας μένειν.  ἦσαν   δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ
[1, 47]   καὶ Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηθηκότες.  ἦσαν   δὲ καὶ τοῖς Κορινθίοις ἐν
[1, 99]   βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγκας.  ἦσαν   δέ πως καὶ ἄλλως οἱ
[1, 55]   τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους μὲν οᾔ  ἦσαν   δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ
[1, 122]   καὶ ὅτι εἰ μὲν ἡμῶν  ἦσαν   ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς
[1, 23]   φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵ δ'  ἦσαν   ἑκατέρων, ἀφ' ὧν λύσαντες τὰς
[1, 17]   τὰς νήσους. ~τύραννοί τε ὅσοι  ἦσαν   ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσι, τὸ
[1, 52]   καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι πλώιμοι  ἦσαν   ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς
[1, 13]   προσόδων μειζόνων γιγνομένων (πρότερον δὲ  ἦσαν   ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι)
[1, 140]   Λακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν τε δῆλοι  ἦσαν   ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ
[1, 113]   καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης  ἦσαν,   καὶ μάχῃ κρατήσαντες τοὺς μὲν
[1, 10]   οὐκ ἐμνήσθη. αὐτερέται δὲ ὅτι  ἦσαν   καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς
[1, 143]   ἦμεν νησιῶται, τίνες ἂν ἀληπτότεροι  ἦσαν;   καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγγύτατα
[1, 62]   κέρας καὶ ὅσοι περὶ ἐκεῖνον  ἦσαν   Κορινθίων τε καὶ τῶν ἄλλων
[1, 50]   δὲ ταῖς πλωίμοις καὶ ὅσαι  ἦσαν   λοιπαὶ μετὰ τῶν Ἀττικῶν νεῶν
[1, 46]   Κορινθίων ἐνενήκοντα· στρατηγοὶ δὲ τούτων  ἦσαν   μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων,
[1, 72]   τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι  ἦσαν,   νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ
[1, 49]   Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν· δὲ αὐτοὶ  ἦσαν   οἱ Κορίνθιοι, ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ,
[1, 8]   εἰσίν. ~καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ  ἦσαν   οἱ νησιῶται, Κᾶρές τε ὄντες
[1, 35]   οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν  ἦσαν,   ὅπερ σαφεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι
[1, 15]   παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ  ἦσαν,   ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους
[1, 25]   μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ  ἦσαν   οὐκ ἀδύνατοι· τριήρεις γὰρ εἴκοσι
[1, 99]   Ἀθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ  ἦσαν   οὐκ εἰωθόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν
[1, 115]   Ἀθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας οἳ  ἦσαν   παρὰ σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούθνῃ, ἐπί
[1, 57]   γὰρ Κορίνθιοι φανερῶς ἤδη διάφοροι  ἦσαν,   Περδίκκας τε Ἀλεξάνδρου Μακεδόνων
[1, 37]   ὥσπερ φασίν, ἀγαθοί, ὅσῳ ἀληπτότεροι  ἦσαν   τοῖς πέλας, τόσῳ δὲ φανερωτέραν
[1, 39]   σφᾶς· οὓς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέστατοι  ἦσαν,   τότε προσιέναι, καὶ μὴ ἐν
[1, 99]   ξυνέβη. ~αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε  ἦσαν   τῶν ἀποστάσεων καὶ μέγισται αἱ
[1, 8]   καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ὅσαι  ἦσαν   τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήσῳ,
[1, 13]   ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, χρήμασί τε δυνατοὶ  ἦσαν,   ὡς καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005