Alphabétiquement     [«   »]
ἐπήρειαν 1
ἐπήροντο 1
ἐπηρώτων 1
ἐπὶ 145
ἐπί 1
ἐπιβάντες 1
ἐπιβὰς 1
Fréquences     [«    »]
119 τῇ
115 τὸν
137 ὡς
145 ἐπὶ
147 τοῖς
150 μὴ
166 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἐπὶ


Livre, Chap.
[1, 30]   σφῶν οἱ ξύμμαχοι ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο  ἐπὶ   Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Ξειμέριον
[1, 40]   ἀγράφων πόλεων ἐλθεῖν, οὐ τοῖς  ἐπὶ   βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν ξυνθήκη
[1, 141]   εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ  ἐπὶ   βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες
[1, 118]   αἰσθόμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ μὴ  ἐπὶ   βραχύ, ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον
[1, 100]   καὶ ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν,  ἐπὶ   δὲ Στρυμόνα πέμψαντες μυρίους οἰκήτορας
[1, 47]   καὶ αἱ Ἀττικαὶ δέκα παρῆσαν.  ἐπὶ   δὲ τῇ Λευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ
[1, 85]   ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι·  ἐπὶ   δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον
[1, 121]   εἰ οἱ μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι  ἐπὶ   δουλείᾳ τῇ αὑτῶν φέροντες οὐκ
[1, 128]   τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν  ἐπὶ   θάλασσαν δι' οὗ τὸ λοιπὸν
[1, 129]   καὶ ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον τὸν Φαρνάκου  ἐπὶ   θάλασσαν καὶ κελεύει αὐτὸν τήν
[1, 58]   καὶ Περδίκκας πείθει Ξαλκιδέας τὰς  ἐπὶ   θαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ καταβαλόντας
[1, 100]   ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ μὲν  ἐπὶ   Θάσον πλεύσαντες οἱ Ἀθηναῖοι ναυμαχίᾳ
[1, 87]   δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ  ἐπὶ   θάτερα. ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ
[1, 68]   μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ  ἐπὶ   Θρᾴκης ἀποχρῆσθαι, δὲ ναυτικὸν
[1, 60]   καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον  ἐπὶ   Θρᾴκης Ποτείδαια ἀπέστη. ~Ἦλθε
[1, 59]   τῶν Ἀθηναίων ἀφικνοῦνται ἐς τὰ  ἐπὶ   Θρᾴκης, καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε
[1, 57]   προσέφερε δὲ λόγους καὶ τοῖς  ἐπὶ   Θρᾴκης Ξαλκιδεῦσι καὶ Βοττιαίοις ξυναποστῆναι,
[1, 56]   Κορινθίων, τούς τε ἄλλους τοὺς  ἐπὶ   Θρᾴκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. ~ταῦτα δὲ
[1, 145]   εἶναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων  ἐπὶ   ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ
[1, 37]   οὐδενός πω δέξασθαι· τὸ δ'  ἐπὶ   κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν,
[1, 13]   χρόνον. καὶ Πολυκράτης Σάμου τυραννῶν  ἐπὶ   Καμβύσου ναυτικῷ ἰσχύων ἄλλας τε
[1, 116]   ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν  ἐπὶ   Καρίας ἐς προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν
[1, 116]   τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος  ἐπὶ   Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι
[1, 105]   Κορίνθιοι. καὶ ὕστερον Ἀθηναῖοι ἐναυμάχησαν  ἐπὶ   Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννησίων ναυσί, καὶ ἐνίκων
[1, 53]   γνώμη ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς  ἐπὶ   Κέρκυραν ἄλλοσε εἴ ποι
[1, 44]   τῇ ἀλλήλων βοηθεῖν, ἐάν τις  ἐπὶ   Κέρκυραν ἴῃ Ἀθήνας
[1, 53]   πλεῖν, οὐ κωλύομεν· εἰ δὲ  ἐπὶ   Κέρκυραν πλευσεῖσθε ἐς τῶν
[1, 45]   μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἢν μὴ  ἐπὶ   Κέρκυραν πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν
[1, 44]   καὶ φίλους νομίζειν (εἰ γὰρ  ἐπὶ   Κόρινθον ἐκέλευον σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι
[1, 13]   Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν  ἐπὶ   Κύρου Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος καὶ
[1, 92]   ἐποιοῦντο τοῖς Ἀθηναίοις (οὐδὲ γὰρ  ἐπὶ   κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆθεν
[1, 58]   ἐπιτήδειον, ἀλλ' αἱ νῆες αἱ  ἐπὶ   Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως
[1, 1]   ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν  ἐπὶ   μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει
[1, 118]   ἀρχὴν ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ  ἐπὶ   μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως, οἱ δὲ
[1, 16]   μὴ αὐξηθῆναι, καὶ Ἴωσι προχωρησάντων  ἐπὶ   μέγα τῶν πραγμάτων Κῦρος καὶ
[1, 141]   ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ εἶναι, καὶ  ἐπὶ   μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως
[1, 88]   ὅσον φοβούμενοι τοὺς Ἀθηναίους μὴ  ἐπὶ   μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ
[1, 139]   Ἑλλήνων, οὕτως ἐτελεύτησεν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ  ἐπὶ   μὲν τῆς πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα
[1, 48]   ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο,  ἐπὶ   μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων
[1, 48]   τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο ὡς  ἐπὶ   ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Ξειμερίου νυκτός,
[1, 116]   Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, αἱ δὲ  ἐπὶ   Ξίου καὶ Λέσβου περιαγγέλλουσαι βοηθεῖν)
[1, 62]   ἱππέας καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγους  ἐπὶ   Ὀλύνθου ἀποπέμπουσιν, ὅπως εἴργωσι τοὺς
[1, 124]   τῇ Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι  ἐπὶ   πᾶσιν ὁμοίως καθεστάναι, ὥστε τῶν
[1, 23]   κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οᾔ  ἐπὶ   πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ
[1, 1]   βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ  ἐπὶ   πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ
[1, 71]   ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων  ἐπὶ   πλεῖστον ἀρκεῖν οἲ ἂν τῇ
[1, 3]   ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν  ἐπὶ   πλεῖστον ἀφ' ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν
[1, 2]   τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ  ἐπὶ   πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον
[1, 4]   καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης  ἐπὶ   πλεῖστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων
[1, 70]   βλάψαι. κρατοῦντές τε τῶν ἐχθρῶν  ἐπὶ   πλεῖστον ἐξέρχονται καὶ νικώμενοι ἐπ'
[1, 17]   ἑκάστοις· οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ  ἐπὶ   πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως. οὕτω πανταχόθεν
[1, 82]   ἐξείργασται· ἧς φείδεσθαι χρὴ ὡς  ἐπὶ   πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν
[1, 138]   κράτιστος γνώμων καὶ τῶν μελλόντων  ἐπὶ   πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής·
[1, 18]   τῶν νῦν ἐνοικούντων αὐτὴν Δωριῶν  ἐπὶ   πλεῖστον ὧν ἴσμεν χρόνον στασιάσασα
[1, 65]   τηρήσασι τοῖς ἄλλοις ἐκπλεῦσαι, ὅπως  ἐπὶ   πλέον σῖτος ἀντίσχῃ, καὶ
[1, 9]   παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ {τε} ἅμα  ἐπὶ   πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας, τὴν
[1, 71]   τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας  ἐπὶ   πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. μέχρι μὲν
[1, 7]   δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν  ἐπὶ   πολὺ ἀντίσχουσαν ἀπὸ θαλάσσης μᾶλλον
[1, 6]   τοὺς πρεσβυτέρους κατὰ τὸ ξυγγενὲς  ἐπὶ   πολὺ αὕτη σκευὴ κατέσχεν.
[1, 12]   στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν ὡς  ἐπὶ   πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ' ὧν ἐκπίπτοντες
[1, 18]   οἱ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος  ἐπὶ   πολὺ καὶ πρὶν τυραννευθείσης οἱ
[1, 50]   γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων καὶ  ἐπὶ   πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ
[1, 62]   καθ' ἑαυτοὺς καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες  ἐπὶ   πολύ· τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον
[1, 17]   δυνάμεως. οὕτω πανταχόθεν Ἑλλὰς  ἐπὶ   πολὺν χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ
[1, 58]   τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἢν  ἐπὶ   Ποτείδαιαν ἴωσιν Ἀθηναῖοι, ἐς τὴν
[1, 138]   οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ὡς  ἐπὶ   προδοσίᾳ φεύγοντος. τὰ μὲν κατὰ
[1, 13]   μειζόνων γιγνομένων (πρότερον δὲ ἦσαν  ἐπὶ   ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι) ναυτικά
[1, 122]   νῦν προΐδοι. ἥκιστα γὰρ πόλεμος  ἐπὶ   ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ'
[1, 116]   ὡς ᾔσθοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα  ἐπὶ   Σάμου ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν
[1, 61]   καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖθεν  ἐπὶ   Στρέψαν καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ
[1, 98]   κατέστη. ~Πρῶτον μὲν Ἠιόνα τὴν  ἐπὶ   Στρυμόνι Μήδων ἐχόντων πολιορκίᾳ εἷλον
[1, 29]   ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν  ἐπὶ   σφᾶς καὶ τὰς ναῦς ἅμα
[1, 58]   νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ  ἐπὶ   σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ τὰ
[1, 48]   Κερκυραίων ναῦς μετεώρους τε καὶ  ἐπὶ   σφᾶς πλεούσας. ὡς δὲ κατεῖδον
[1, 62]   Ὀλύνθῳ μένειν, καὶ ὅταν Ἀθηναῖοι  ἐπὶ   σφᾶς χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηθοῦντας
[1, 84]   τε ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς  ἐπὶ   τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν
[1, 20]   ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ  ἐπὶ   τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. ~ἐκ
[1, 89]   γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον  ἐπὶ   τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν.
[1, 113]   τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις  ἐπὶ   τὰ χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα,
[1, 133]   λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου  ἐπὶ   Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου καὶ σκηνησαμένου
[1, 111]   οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων  ἐπὶ   τὰς ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς
[1, 116]   πέντε ναυσὶ Στησαγόρας καὶ ἄλλοι  ἐπὶ   τὰς Φοινίσσας. ~ἐν τούτῳ δὲ
[1, 27]   ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυσσον  ἐπὶ   τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν
[1, 51]   νύκτα. τοῖς δὲ Κερκυραίοις στρατοπεδευομένοις  ἐπὶ   τῇ Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες
[1, 30]   ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι  ἐπὶ   τῇ Λευκίμμῃ ναυσί τε καὶ
[1, 30]   ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον στήσαντες  ἐπὶ   τῇ Λευκίμμῃ τῆς Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ
[1, 57]   ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους ὁπλίτας  ἐπὶ   τὴν γῆν αὐτοῦ, Ἀρχεστράτου τοῦ
[1, 143]   χώραν ἡμῶν πεζῇ ἴωσιν, ἡμεῖς  ἐπὶ   τὴν ἐκείνων πλευσούμεθα, καὶ οὐκέτι
[1, 18]   βάρβαρος τῷ μεγάλῳ στόλῳ  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα δουλωσόμενος ἦλθεν. καὶ
[1, 29]   πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις ἔπλεον  ἐπὶ   τὴν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοις ἐναντία πολεμήσοντες·
[1, 136]   τὸν παῖδα σφῶν λαβὼν καθέζεσθαι  ἐπὶ   τὴν ἑστίαν. καὶ ἐλθόντος οὐ
[1, 137]   ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευθῆναι  ἐπὶ   τὴν ἑτέραν θάλασσαν πεζῇ ἐς
[1, 46]   Κορίνθιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρεσκεύαστο, ἔπλεον  ἐπὶ   τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα καὶ
[1, 59]   καὶ τὰ ξυναφεστῶτα χωρία τρέπονται  ἐπὶ   τὴν Μακεδονίαν, ἐφ' ὅπερ καὶ
[1, 69]   ἴσμεν ἐκ περάτων γῆς πρότερον  ἐπὶ   τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα τὰ
[1, 122]   οὐ γὰρ δὴ πεφευγότες αὐτὰ  ἐπὶ   τὴν πλείστους δὴ βλάψασαν καταφρόνησιν
[1, 62]   δὲ ἀναστήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν  ἐπὶ   τὴν Ποτείδαιαν. καὶ ἐπειδὴ πρὸς
[1, 143]   ἴσου μεγάλα ἔχειν. ἤν τε  ἐπὶ   τὴν χώραν ἡμῶν πεζῇ ἴωσιν,
[1, 93]   οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον  ἐπὶ   τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ'
[1, 63]   μὲν ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας,  ἐπὶ   τῆς Ὀλύνθου ἐς τὴν
[1, 38]   οὐ προσεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ ἡμῶν  ἐπὶ   τιμωρίᾳ ἑλόντες βίᾳ ἔχουσιν. ~Καὶ
[1, 79]   παρόντων. καὶ τῶν μὲν πλεόνων  ἐπὶ   τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον,
[1, 90]   τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται  ἐπὶ   τὸ κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις
[1, 21]   ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν  ἐπὶ   τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων,
[1, 10]   χρὴ κἀνταῦθα πιστεύειν, ἣν εἰκὸς  ἐπὶ   τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα
[1, 21]   πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως  ἐπὶ   τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ
[1, 21]   πιστεύων, οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν  ἐπὶ   τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει
[1, 76]   τὰς ἐν τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις  ἐπὶ   τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε·
[1, 37]   ἡμᾶς περὶ ἀμφοτέρων οὕτω καὶ  ἐπὶ   τὸν ἄλλον λόγον ἰέναι, ἵνα
[1, 126]   ἀπέθνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν  ἐπὶ   τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν
[1, 128]   ἐς Ἑλλήσποντον, τῷ μὲν λόγῳ  ἐπὶ   τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ
[1, 52]   Κερκυραίων ὅσαι πλώιμοι ἦσαν ἐπέπλευσαν  ἐπὶ   τὸν ἐν τοῖς Συβότοις λιμένα,
[1, 132]   τῶν καθεστώτων νομίμων, καὶ ὅτι  ἐπὶ   τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν
[1, 13]   γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι  ἐπὶ   τοῦ Ἰσθμοῦ αἰεὶ δή ποτε
[1, 49]   καὶ μᾶλλόν τι πιστεύοντες τοῖς  ἐπὶ   τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις ἐς τὴν
[1, 109]   τὸ ὕδωρ τάς τε ναῦς  ἐπὶ   τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς
[1, 86]   ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν  ἐπὶ   τοὺς ἀδικοῦντας. ~Τοιαῦτα λέξας ἐπεψήφιζεν
[1, 37]   ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ τὸ ἥκιστα  ἐπὶ   τοὺς πέλας ἐκπλέοντας μάλιστα τοὺς
[1, 69]   καὶ ὅτι κατ' ὀλίγον χωροῦσιν  ἐπὶ   τοὺς πέλας. καὶ λανθάνειν μὲν
[1, 65]   δ' οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος τὰ  ἐπὶ   τούτοις παρασκευάζειν καὶ ὅπως τὰ
[1, 40]   ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μή, τοὐναντίον  ἐπὶ   τούτους μεθ' ἡμῶν ἰέναι (Κορινθίοις
[1, 8]   μᾶλλον ἤδη ὄντες ὕστερον χρόνῳ  ἐπὶ   Τροίαν ἐστράτευσαν. ~Ἀγαμέμνων τέ μοι
[1, 126]   Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς  ἐπὶ   τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ
[1, 102]   οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ  ἐπὶ   τῷ βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά
[1, 50]   οὐκ ᾐσθημένοι ὅτι ἥσσηντο οἱ  ἐπὶ   τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον.
[1, 34]   ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται· οὐ γὰρ  ἐπὶ   τῷ δοῦλοι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ
[1, 49]   δὲ αὐτοὶ ἦσαν οἱ Κορίνθιοι,  ἐπὶ   τῷ εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνίκων, τοῖς
[1, 38]   ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ'  ἐπὶ   τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ
[1, 56]   οἱ Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτας, οᾔ οἰκοῦσιν  ἐπὶ   τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων
[1, 38]   νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς οὐκ  ἐπὶ   τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμφθεῖεν. ἡμεῖς
[1, 143]   ἅπασα ἄλλη Ἑλλάς. καὶ  ἐπὶ   τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο
[1, 71]   δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες, ἀλλ'  ἐπὶ   τῷ μὴ λυπεῖν τε τοὺς
[1, 121]   σῴζεσθαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν καὶ  ἐπὶ   τῷ μὴ ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ
[1, 102]   ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην  ἐπὶ   τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς
[1, 70]   τις αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι  ἐπὶ   τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν
[1, 34]   γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ'  ἐπὶ   τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι
[1, 55]   ἐπ' οἴκου Ἀνακτόριον, ἐστιν  ἐπὶ   τῷ στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου,
[1, 29]   τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός ἐστιν,  ἐπὶ   τῷ στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου,
[1, 121]   φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ'  ἐπὶ   τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς καὶ
[1, 74]   τε οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ  ἐπὶ   τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπειδὴ
[1, 38]   ἡμεῖς δὲ οὐδ' αὐτοί φαμεν  ἐπὶ   τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι,
[1, 49]   πολλοὺς μὲν ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι  ἐπὶ   τῶν καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας
[1, 126]   ἀπέκτειναν· καθεζομένους δέ τινας καὶ  ἐπὶ   τῶν σεμνῶν θεῶν τοῖς βωμοῖς
[1, 69]   γε ξυνήλθομεν καὶ οὐδὲ νῦν  ἐπὶ   φανεροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ εἰ
[1, 111]   οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν τῆς Θεσσαλίας  ἐπὶ   Φάρσαλον. καὶ τῆς μὲν γῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005