Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόθεν 2
αὐτόθι 1
αὐτοί 6
αὐτοὶ 43
αὐτοῖς 87
αὑτοῖς 1
αὐτοκράτορσι 1
Fréquences     [«    »]
43 Ἀθηναίους
42 μάλιστα
42 ὑπὸ
43 αὐτοὶ
43 Κορίνθιοι
43 ταῦτα
44 αἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

αὐτοὶ


Livre, Chap.
[1, 2]   ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ  αὐτοὶ   αἰεί. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ
[1, 99]   ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὧν  αὐτοὶ   αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι· διὰ
[1, 121]   τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς καὶ  αὐτοὶ   ἅμα σῴζεσθαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν
[1, 39]   δεῦρο ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ μόνον  αὐτοὶ   ἁμαρτόντες, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς νῦν
[1, 69]   περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπελθεῖν  αὐτοὶ   ἀμύνεσθαι βούλεσθε μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ
[1, 71]   λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους καὶ  αὐτοὶ   ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι τὸ ἴσον
[1, 28]   ποιεῖν· εἰ δὲ μή, καὶ  αὐτοὶ   ἀναγκασθήσεσθαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλους
[1, 51]   ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν. τότε δὲ καὶ  αὐτοὶ   ἀνεχώρουν· ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη, καὶ
[1, 77]   ἐπλεονεκτοῦμεν. ἐκείνως δὲ οὐδ' ἂν  αὐτοὶ   ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν τὸν
[1, 50]   μετὰ τῶν Ἀττικῶν νεῶν καὶ  αὐτοὶ   ἀντεπέπλεον, δείσαντες μὴ ἐς τὴν
[1, 15]   μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ  αὐτοὶ   ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας
[1, 62]   ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν,  αὐτοὶ   δὲ ἀναστήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν
[1, 99]   τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν,  αὐτοὶ   δέ, ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ
[1, 85]   τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ  αὐτοὶ   διὰ παντὸς ὠφελούμενοι ἔχομεν μὴ
[1, 140]   δὲ ἑκατέρους ἔχομεν, οὔτε  αὐτοὶ   δίκας πω ᾔτησαν οὔτε ἡμῶν
[1, 105]   διεκρίθησαν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ ἐνόμισαν  αὐτοὶ   ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν
[1, 100]   Ἀμφίπολιν, τῶν μὲν Ἐννέα ὁδῶν  αὐτοὶ   ἐκράτησαν, ἃς εἶχον Ἠδωνοί, προελθόντες
[1, 141]   διαποντίων ἄπειροι διὰ τὸ βραχέως  αὐτοὶ   ἐπ' ἀλλήλους ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν.
[1, 48]   Ἀττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο  αὐτοὶ   ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν
[1, 23]   μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ  αὐτοὶ   ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, αᾔ
[1, 118]   τε ἀρχὴν ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ  αὐτοὶ   ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως, οἱ
[1, 31]   Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον καὶ  αὐτοὶ   ἐς τὰς Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως
[1, 72]   τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καὶ  αὐτοὶ   ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν,
[1, 89]   ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, ἐν αἷς  αὐτοὶ   ἐσκήνωσαν οἱ δυνατοὶ τῶν Περσῶν.
[1, 120]   ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ  αὐτοὶ   ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν εἰσι καὶ
[1, 90]   ἦλθον πρεσβείᾳ, τὰ μὲν καὶ  αὐτοὶ   ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ' ἐκείνους
[1, 49]   οἱ Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν· δὲ  αὐτοὶ   ἦσαν οἱ Κορίνθιοι, ἐπὶ τῷ
[1, 69]   ἐκράτει. τόν τε γὰρ Μῆδον  αὐτοὶ   ἴσμεν ἐκ περάτων γῆς πρότερον
[1, 103]   τοῦ Ἰθωμήτα ἀφιέναι. ἐξῆλθον δὲ  αὐτοὶ   καὶ παῖδες καὶ γυναῖκες, καὶ
[1, 32]   τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν  αὐτοὶ   κατὰ μόνας ἀπεωσάμεθα Κορινθίους· ἐπειδὴ
[1, 73]   τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα  αὐτοὶ   ξύνιστε, εἰ καὶ δι' ὄχλου
[1, 48]   ὡς ἕκαστοι· εὐώνυμον δὲ κέρας  αὐτοὶ   οἱ Κορίνθιοι ταῖς ἄριστα τῶν
[1, 102]   πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ  αὐτοὶ   ὅρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη. ~Οἱ
[1, 78]   πω τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντες οὔτ'  αὐτοὶ   οὔθ' ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν,
[1, 37]   καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ  αὐτοὶ   οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον
[1, 91]   καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν  αὐτοὶ   πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γὰρ καὶ
[1, 35]   καὶ μέγιστον ὅτι οἵ τε  αὐτοὶ   πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν, ὅπερ σαφεστάτη
[1, 43]   περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῇ Λακεδαίμονι  αὐτοὶ   προείπομεν, τοὺς σφετέρους ξυμμάχους αὐτόν
[1, 111]   ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ'  αὐτοὶ   τὰς Πηγάσ) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα
[1, 114]   ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, Ἑστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες  αὐτοὶ   τὴν γῆν ἔσχον. ~ἀναχωρήσαντες δὲ
[1, 61]   Πύδναν πολιορκοῦντας. προσκαθεζόμενοι δὲ καὶ  αὐτοὶ   τὴν Πύδναν ἐπολιόρκησαν μέν, ἔπειτα
[1, 105]   μάλιστα ἐλθόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον καὶ  αὐτοὶ   ὡς νικήσαντες. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 74]   προυτιμωρήσατε. ὥστε φαμὲν οὐχ ἧσσον  αὐτοὶ   ὠφελῆσαι ὑμᾶς τυχεῖν τούτου.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005