Alphabétiquement     [«   »]
Δαρείου 1
Δασκυλῖτιν 1
δὲ 584
δέ 34
δεδεγμένοι 1
δεδεμένοι 1
δεδήλωκεν 2
Fréquences     [«    »]
32 ξυμμάχους
33 παρὰ
32 ὥστε
34 δέ
35 ἡμῶν
35 ἢν
36 ἐπ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

δέ


Livre, Chap.
[1, 33]   σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι. ἡμέτερον  δέ   γ' αὖ ἔργον προτερῆσαι, τῶν
[1, 8]   πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν. μαρτύριον  δέ·   Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων
[1, 143]   τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε  δέ·   εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, τίνες
[1, 42]   δίκαια μὲν τάδε λέγεσθαι, ξύμφορα  δέ,   εἰ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. τό
[1, 30]   Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον. ὕστερον  δέ,   ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ
[1, 49]   δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον. ~ξυμμείξαντες  δέ,   ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἑκατέροις ἤρθη,
[1, 104]   ἄρχων γενόμενος Ἀθηναίους ἐπηγάγετο. οἱ  δέ   (ἔτυχον γὰρ ἐς Κύπρον στρατευόμενοι
[1, 87]   τὴν ἐκκλησίαν τῶν Λακεδαιμονίων.  δέ   (κρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ οὐ
[1, 3]   τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν. ~Δηλοῖ  δέ   μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν
[1, 3]   κοινῇ ἐργασαμένη Ἑλλάς· δοκεῖ  δέ   μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά
[1, 99]   δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ  δέ,   ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι
[1, 82]   χρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα (ἀνεπίφθονον  δέ,   ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ'
[1, 120]   ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, προσδέχεσθαι  δέ   ποτε, εἰ τὰ κάτω πρόοιντο,
[1, 37]   ἂν λάθωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν  δέ   πού τι προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσιν· καίτοι
[1, 125]   ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον  δέ,   πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν
[1, 99]   ταλαιπωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγκας. ἦσαν  δέ   πως καὶ ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 142]   τὸ κοινὸν ἁθρόον φθειρόμενον. ~Μέγιστον  δέ,   τῇ τῶν χρημάτων σπάνει κωλύσονται,
[1, 28]   οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου. εἰ  δέ   τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι
[1, 91]   εἶναι σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ  δέ   τι βούλονται Λακεδαιμόνιοι οἱ
[1, 20]   Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες  δέ   τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ
[1, 107]   ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ  δέ   τι καὶ ἄνδρες τῶν Ἀθηναίων
[1, 5]   αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος  δέ   τι καὶ δόξης μᾶλλον· δηλοῦσι
[1, 118]   πολέμους, ἢν μὴ ἀναγκάζωνται, τὸ  δέ   τι καὶ πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι,
[1, 103]   τοῦ λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἦν  δέ   τι καὶ χρηστήριον τοῖς Λακεδαιμονίοις
[1, 126]   κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν· καθεζομένους  δέ   τινας καὶ ἐπὶ τῶν σεμνῶν
[1, 138]   δὲ τελευτᾷ τὸν βίον· λέγουσι  δέ   τινες καὶ ἑκούσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν
[1, 141]   ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν  δέ   τινι καὶ ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ
[1, 90]   ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, ἀσχολίας  δέ   τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι, προσδέχεσθαι
[1, 103]   καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς· ἢν  δέ   τις ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος εἶναι
[1, 27]   ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἰέναι· εἰ  δέ   τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ
[1, 11]   δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον  δέ·   τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ
[1, 102]   καὶ τὸ μέταλλον ἀφέντες. ~Λακεδαιμόνιοι  δέ,   ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν
[1, 138]   περὶ ὧν ἥκω δηλῶσαι. ~βασιλεὺς  δέ,   ὡς λέγεται, ἐθαύμασέ τε αὐτοῦ
[1, 35]   τοῦ προφανοῦς δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ  δέ,   ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005