Alphabétiquement     [«   »]
ἔθνη 2
ἔθνος 1
ἔθος 1
εἰ 83
εἴ 21
Εἴ 1
εἴα 1
Fréquences     [«    »]
82 Ἀθηναῖοι
78 αὐτῶν
81 κατὰ
83 εἰ
86 ἐκ
87 αὐτοῖς
89
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

εἰ


Livre, Chap.
[1, 69]   ἐπὶ φανεροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ  εἰ   ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ καθ'
[1, 77]   τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν  εἰ   ἀπὸ πρώτης ἀποθέμενοι τὸν νόμον
[1, 27]   τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψαι,  εἰ   ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν·
[1, 123]   καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔθος,  εἰ   ἄρα πλούτῳ τε νῦν καὶ
[1, 76]   οὐδ' ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου,  εἰ   ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ
[1, 90]   Ἀθηναίους, ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου,  εἰ   αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ ἂν ἔχοντος
[1, 107]   αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίου κόλπου  εἰ   βούλοιντο περαιοῦσθαι, Ἀθηναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες
[1, 82]   ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν.  εἰ   γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς τῶν ξυμμάχων
[1, 40]   δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε μαθεῖν χρή.  εἰ   γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς
[1, 44]   αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν  (εἰ   γὰρ ἐπὶ Κόρινθον ἐκέλευον σφίσιν
[1, 143]   τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ·  εἰ   γὰρ ἦμεν νησιῶται, τίνες ἂν
[1, 40]   προσήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν.  εἰ   γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας
[1, 124]   μὲν ἤδη βλάπτεσθαι, τοὺς δ'  εἰ   γνωσθησόμεθα ξυνελθόντες μέν, ἀμύνεσθαι δὲ
[1, 121]   ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται·  εἰ   δ' ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς
[1, 81]   ἐκ θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται.  εἰ   δ' αὖ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι
[1, 53]   τιμωρουμένοις ἐμποδὼν ἵστασθε ὅπλα ἀνταιρόμενοι.  εἰ   δ' ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν
[1, 126]   ἑαυτῷ τι προσήκειν Ὀλύμπια νενικηκότι.  εἰ   δὲ ἐν τῇ Ἀττικῇ
[1, 53]   ποι βούλεσθε πλεῖν, οὐ κωλύομεν·  εἰ   δὲ ἐπὶ Κέρκυραν πλευσεῖσθε
[1, 80]   ταῖς ναυσίν; ἀλλ' ἥσσους ἐσμέν·  εἰ   δὲ μελετήσομεν καὶ ἀντιπαρασκευασόμεθα, χρόνος
[1, 78]   δίκῃ λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην.  εἰ   δὲ μή, θεοὺς τοὺς ὁρκίους
[1, 28]   πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν·  εἰ   δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι
[1, 35]   μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς,  εἰ   δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος, τοῦτον
[1, 32]   μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται,  εἰ   δὲ μή, ὅτι γε οὐκ
[1, 131]   εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσθαι,  εἰ   δὲ μή, πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας
[1, 40]   μάλιστα μὲν ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις,  εἰ   δὲ μή, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους
[1, 26]   καὶ τοὺς ξένους ἀπαθεῖς ἀπιέναι·  εἰ   δὲ μή, ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι.
[1, 74]   τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς.  εἰ   δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῷ Μήδῳ
[1, 28]   ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου.  εἰ   δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον
[1, 91]   ἱκανὴ εἶναι σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας,  εἰ   δέ τι βούλονται Λακεδαιμόνιοι
[1, 27]   καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἰέναι·  εἰ   δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν
[1, 32]   καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν·  εἰ   δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι,
[1, 81]   ἔτι καλόν, ἄλλως τε καὶ  εἰ   δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς.
[1, 35]   ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν,  εἰ   δύνασθε, μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι
[1, 136]   σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ' ἄν,  εἰ   ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν ὑφ' ὧν
[1, 32]   καὶ ἅμα μέγας κίνδυνος  εἰ   ἐσόμεθα ὑπ' αὐτοῖς, ἀνάγκη καὶ
[1, 10]   λόγος κατέχει. Λακεδαιμονίων γὰρ  εἰ   πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ
[1, 11]   ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι ὄντες. περιουσίαν δὲ  εἰ   ἦλθον ἔχοντες τροφῆς καὶ ὄντες
[1, 33]   τίς τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα,  εἰ   ἣν ὑμεῖς ἂν πρὸ πολλῶν
[1, 37]   πού τι προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσιν· καίτοι  εἰ   ἦσαν ἄνδρες, ὥσπερ φασίν, ἀγαθοί,
[1, 120]   τὸ τερπνὸν δι' ὅπερ ὀκνεῖ,  εἰ   ἡσυχάζοι, τε ἐν πολέμῳ
[1, 40]   ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι· ἀνάγκη γάρ,  εἰ   ἴτε μετ' αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθαι
[1, 140]   μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα προύχονται,  εἰ   καθαιρεθείη, μὴ ἂν γίγνεσθαι τὸν
[1, 77]   ὑπηκόοις. ὑμεῖς γ' ἂν οὖν  εἰ   καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, τάχα ἂν
[1, 144]   δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν,  εἰ   καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεθα, καὶ
[1, 122]   ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν,  εἰ   καὶ δεινόν τῳ ἀκοῦσαι, ἴστω
[1, 73]   Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε,  εἰ   καὶ δι' ὄχλου μᾶλλον ἔσται
[1, 38]   τι ἀδικούμενοι. καλὸν δ' ἦν,  εἰ   καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν εἶξαι
[1, 128]   δορὶ ἑλών, καὶ γνώμην ποιοῦμαι,  εἰ   καὶ σοὶ δοκεῖ, θυγατέρα τε
[1, 5]   τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες  εἰ   λῃσταί εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν
[1, 68]   ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. Καὶ  εἰ   μὲν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν
[1, 122]   πταίει. Ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ ὅτι  εἰ   μὲν ἡμῶν ἦσαν ἑκάστοις πρὸς
[1, 53]   τοῖσδε ξυμμάχοις οὖσι βοηθοὶ ἤλθομεν.  εἰ   μὲν οὖν ἄλλοσέ ποι βούλεσθε
[1, 120]   ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν,  εἰ   μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ
[1, 81]   οὖν ἔσται ἡμῶν πόλεμος;  εἰ   μὴ γὰρ ναυσὶ κρατήσομεν
[1, 17]   οὐδὲν ἀπ' αὐτῶν ἔργον ἀξιόλογον,  εἰ   μὴ εἴ τι πρὸς περιοίκους
[1, 118]   δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι οὔτε ἐκώλυον  εἰ   μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν τε
[1, 122]   κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι, ὥστε  εἰ   μὴ καὶ ἁθρόοι καὶ κατὰ
[1, 32]   παντὸς ἐπικουρίας δεῖσθαι, καὶ ξυγγνώμη  εἰ   μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ
[1, 137]   καὶ δι' φεύγει, καὶ  εἰ   μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν
[1, 9]   πολλαὶ εἶεν) ἠπειρώτης ὢν ἐκράτει,  εἰ   μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν.
[1, 52]   οἱ Κορίνθιοι ὥρμουν, βουλόμενοι εἰδέναι  εἰ   ναυμαχήσουσιν. οἱ δὲ τὰς μὲν
[1, 140]   καὶ πεῖραν τῆς γνώμης. οἷς  εἰ   ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον
[1, 57]   Ξαλκιδεῦσι καὶ Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων,  εἰ   ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα
[1, 121]   οἴσομεν· δεινὸν ἂν εἴη  εἰ   οἱ μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι ἐπὶ
[1, 128]   ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος.  εἰ   οὖν τί σε τούτων ἀρέσκει,
[1, 25]   ἐς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο  εἰ   παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς
[1, 36]   καὶ τὸ Κορινθίων· τούτων δὲ  εἰ   περιόψεσθε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν
[1, 142]   ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων· φρούριον δ'  εἰ   ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν
[1, 42]   μὲν τάδε λέγεσθαι, ξύμφορα δέ,  εἰ   πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. τό τε
[1, 141]   ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι,  εἰ   πολεμήσομεν, ὥσπερ ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ
[1, 118]   ἐς Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν  εἰ   πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται· δὲ
[1, 86]   ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον· καίτοι  εἰ   πρὸς τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ
[1, 40]   καὶ ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοις,  εἰ   σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης ποιήσει·
[1, 80]   βουλεύεσθε οὐκ ἂν ἐλάχιστον γενόμενον,  εἰ   σωφρόνως τις αὐτὸν ἐκλογίζοιτο. πρὸς
[1, 120]   προσηκόντων εἶναι, προσδέχεσθαι δέ ποτε,  εἰ   τὰ κάτω πρόοιντο, κἂν μέχρι
[1, 140]   νομίσῃ περὶ βραχέος ἂν πολεμεῖν,  εἰ   τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν,
[1, 38]   ἀποίκων στεργόμεθα· καὶ δῆλον ὅτι,  εἰ   τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ'
[1, 35]   ἂν ἀρέσκηται ἐλθεῖν. καὶ δεινὸν  εἰ   τοῖσδε μὲν ἀπό τε τῶν
[1, 76]   ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε· καὶ  εἰ   τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε
[1, 139]   εἰρήνην εἶναι, εἴη δ' ἂν  εἰ   τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε, ποιήσαντες
[1, 40]   τῶν ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων  εἰ   χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ
[1, 119]   ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν  εἰ   χρὴ πολεμεῖν. καὶ ἐλθόντων τῶν
[1, 143]   οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται. καὶ  εἰ   ᾤμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005