Alphabétiquement     [«   »]
εἰωθότα 1
εἴων 1
Ἐκ 1
ἐκ 86
ἔκ 5
ἐκαθέζετο 1
ἐκαλοῦντο 1
Fréquences     [«    »]
82 Ἀθηναῖοι
83 εἰ
81 κατὰ
86 ἐκ
87 αὐτοῖς
89
91 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἐκ


Livre, Chap.
[1, 129]   ἀνδρῶν οὕς μοι πέραν θαλάσσης  ἐκ   Βυζαντίου ἔσωσας κείσεταί σοι εὐεργεσία
[1, 2]   τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι·  ἐκ   γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ
[1, 117]   αἱ μετὰ Τληπολέμου καὶ Ἀντικλέους,  ἐκ   δὲ Ξίου καὶ Λέσβου τριάκοντα.
[1, 1]   διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν,  ἐκ   δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον
[1, 110]   τῆς Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφθεὶς ἀνεσταυρώθη.  ἐκ   δὲ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς
[1, 21]   ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.  ~ἐκ   δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμως
[1, 116]   τρισὶ τείχεσι τὴν πόλιν καὶ  ἐκ   θαλάσσης ἅμα. Περικλῆς δὲ λαβὼν
[1, 64]   Ποτείδαια ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο καὶ  ἐκ   θαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. ~Ἀριστεὺς
[1, 110]   τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ  ἐκ   θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰς
[1, 81]   ἐστὶ πολλὴ ἧς ἄρχουσι, καὶ  ἐκ   θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. εἰ
[1, 25]   τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν  ἐκ   Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον
[1, 60]   αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι  ἐκ   Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο· ἦν
[1, 128]   τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ τὴν  ἐκ   Κύπρου ἀναχώρησιν (εἶχον δὲ Μῆδοι
[1, 139]   δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων πρέσβεων  ἐκ   Λακεδαίμονος, Ῥαμφίου τε καὶ Μελησίππου
[1, 94]   ἀναχώρησιν. ~Παυσανίας δὲ Κλεομβρότου  ἐκ   Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη
[1, 115]   πλείστων, ἔπειτα τοὺς ὁμήρους ἐκκλέψαντες  ἐκ   Λήμνου τοὺς αὑτῶν ἀπέστησαν, καὶ
[1, 104]   Λιβύων τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος  ἐκ   Μαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου πόλεως
[1, 120]   ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους  ἐκ   μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ
[1, 18]   ὧν ἴσμεν χρόνον στασιάσασα ὅμως  ἐκ   παλαιτάτου καὶ ηὐνομήθη καὶ αἰεὶ
[1, 120]   προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις  ἐκ   πάντων προτιμῶνται. ἡμῶν δὲ ὅσοι
[1, 142]   καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ,  ἐκ   παρέργου μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν
[1, 136]   ~ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος φεύγει  ἐκ   Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν
[1, 103]   τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ' ἐξίασιν  ἐκ   Πελοποννήσου ὑπόσπονδοι καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται
[1, 69]   τε γὰρ Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν  ἐκ   περάτων γῆς πρότερον ἐπὶ τὴν
[1, 124]   αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες·  ἐκ   πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον
[1, 120]   εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν  ἐκ   πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε
[1, 58]   δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τε Ἀθηνῶν  ἐκ   πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν ηὕροντο ἐπιτήδειον,
[1, 68]   ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάχοις, καὶ  ἐκ   πολλοῦ προπαρεσκευασμένους, εἴ ποτε ἄρα
[1, 137]   εὐεργεσία ὀφείλεται (γράψας τήν τε  ἐκ   Σαλαμῖνος προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως καὶ
[1, 102]   εἷλον τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ  ἐκ   ταύτης τῆς στρατείας πρῶτον Λακεδαιμονίοις
[1, 18]   τε Ἀθηναίων τύραννοι καὶ οἱ  ἐκ   τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ
[1, 35]   τὰς ναῦς καὶ προσέτι καὶ  ἐκ   τῆς ἄλλης Ἑλλάδος καὶ οὐχ
[1, 9]   πρῶτον πλήθει χρημάτων, ἦλθεν  ἐκ   τῆς Ἀσίας ἔχων ἐς ἀνθρώπους
[1, 49]   εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήθους  ἐκ   τῆς διώξεως οὐ παρουσῶν. οἱ
[1, 18]   δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν  ἐκ   τῆς Ἑλλάδος οὐ πολλοῖς ἔτεσιν
[1, 27]   πόλιν, Κορίνθιοι δ' ὡς αὐτοῖς  ἐκ   τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον ἄγγελοι ὅτι
[1, 114]   κατὰ τάχος ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν  ἐκ   τῆς Εὐβοίας. καὶ μετὰ τοῦτο
[1, 89]   οἷς ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ Μῆδοι ἀνεχώρησαν  ἐκ   τῆς Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσὶ
[1, 4]   τε λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει  ἐκ   τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἐδύνατο,
[1, 61]   καὶ Ἀριστεὺς παρεληλυθώς, ἀπανίστανται  ἐκ   τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς
[1, 109]   τοὺς ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησε καὶ  ἐκ   τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας
[1, 24]   κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον  ἐκ   τῆς μητροπόλεως κατακληθείς. ξυνῴκισαν δὲ
[1, 137]   δὲ ἀσφάλειαν εἶναι μηδένα ἐκβῆναι  ἐκ   τῆς νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται·
[1, 113]   ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ τε  ἐκ   τῆς Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ
[1, 64]   ἐπεξῄει ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ  ἐκ   τῆς Παλλήνης {τεῖχος} καὶ οὕτως
[1, 105]   στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ'  ἐκ   τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ τε
[1, 116]   αὐτοὺς πλέουσιν· ᾤχετο γὰρ καὶ  ἐκ   τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας
[1, 35]   ἀλλ' κἀκείνων κωλύειν τοὺς  ἐκ   τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους καὶ
[1, 3]   ἄλλους τοὺς μετ' Ἀχιλλέως  ἐκ   τῆς Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι
[1, 89]   κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι  ἐκ   τῆς χώρας ἀπῆλθον, διεκομίζοντο εὐθὺς
[1, 90]   τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι  ἐκ   τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους· τειχίζειν δὲ
[1, 39]   γε οὐ τὸν προύχοντα καὶ  ἐκ   τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν τι
[1, 51]   δὲ Κερκυραίοις ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον  ἐκ   τοῦ ἀφανοῦς οὐχ ἑωρῶντο, καὶ
[1, 131]   αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ  ἐκ   τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ' Ἀθηναίων
[1, 130]   ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος  ἐκ   τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ
[1, 2]   μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο. τὴν γοῦν Ἀττικὴν  ἐκ   τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ
[1, 76]   τι μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ καὶ  ἐκ   τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον
[1, 34]   παράγεσθαι ὑπ' αὐτῶν δεομένοις τε  ἐκ   τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν·
[1, 133]   οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν  ἐκ   τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως
[1, 134]   ἐν τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν  ἐκ   τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα,
[1, 128]   οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε  ἐκ   τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος {ἀπὸ
[1, 64]   Καλλίας στρατηγός. ~τὸ δὲ  ἐκ   τοῦ ἰσθμοῦ {τεῖχος} εὐθὺς οἱ
[1, 142]   τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἐκεῖνοι  ἐκ   τοῦ κατ' ἤπειρον ἐς τὰ
[1, 142]   ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν  ἐκ   τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἐκεῖνοι
[1, 143]   τὴν ἐκείνων πλευσούμεθα, καὶ οὐκέτι  ἐκ   τοῦ ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου τε
[1, 22]   πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ  ἐκ   τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν,
[1, 122]   δὴ βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε,  ἐκ   τοῦ πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον
[1, 23]   ἐκλείψεις, αᾔ πυκνότεραι παρὰ τὰ  ἐκ   τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν,
[1, 34]   γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας  ἐκ   τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων
[1, 126]   Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν τε πανδημεὶ  ἐκ   τῶν ἀγρῶν ἐπ' αὐτοὺς καὶ
[1, 52]   ἑκόντες ὁρῶντες προσγεγενημένας τε ναῦς  ἐκ   τῶν Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι
[1, 51]   Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες αἱ  ἐκ   τῶν Ἀθηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε
[1, 116]   Ἀθηναῖοι. ὕστερον δὲ αὐτοῖς ἐβοήθησαν  ἐκ   τῶν Ἀθηνῶν νῆες τεσσαράκοντα καὶ
[1, 117]   πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλῄσθησαν. καὶ  ἐκ   τῶν Ἀθηνῶν ὕστερον προσεβοήθησαν τεσσαράκοντα
[1, 21]   μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ ἡγησάμενος  ἐκ   τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων ὡς παλαιὰ
[1, 90]   ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν, ὥσπερ νῦν  ἐκ   τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι· τήν τε
[1, 80]   ἐν κοινῷ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως  ἐκ   τῶν ἰδίων φέρομεν. ~τάχ' ἄν
[1, 141]   πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν ἔχοντες  ἐκ   τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσθαι, τὸ
[1, 72]   ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς  ἐκ   τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν
[1, 105]   νικήσαντες. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκβοηθήσαντες  ἐκ   τῶν Μεγάρων τούς τε τὸ
[1, 8]   ἐγένετο παρ' ἀλλήλους (οἱ γὰρ  ἐκ   τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ'
[1, 20]   καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων  ἐκ   τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμηνῦσθαι
[1, 111]   ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ  ἐκ   τῶν ὅπλων (οἱ γὰρ ἱππῆς
[1, 135]   καὶ τὸν Θεμιστοκλέα, ὡς ηὕρισκον  ἐκ   τῶν περὶ Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν
[1, 123]   χρὴ ἐπιταλαιπωρεῖν (πάτριον γὰρ ὑμῖν  ἐκ   τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι)
[1, 54]   ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι, οὐκ ἀντεπέπλεον  ἐκ   τῶν Συβότων, διὰ ταῦτα τροπαῖον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005