Alphabétiquement     [«   »]
ἁθρόοι 4
ἁθρόον 1
ἀθυμίᾳ 1
αἱ 44
αἵ 5
αἳ 1
Αἰγαίῳ 1
Fréquences     [«    »]
43 αὐτοὶ
43 Κορίνθιοι
43 ταῦτα
44 αἱ
44 ἀλλ
44 ἦν
45 πόλεμον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

αἱ


Livre, Chap.
[1, 25]   ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ὥσπερ  αἱ   ἄλλαι ἀποικίαι, περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς
[1, 48]   αἱ Μεγαρίδες νῆες εἶχον καὶ  αἱ   Ἀμπρακιώτιδες, κατὰ δὲ τὸ μέσον
[1, 75]   ἀνέντας κινδυνεύειν· καὶ γὰρ ἂν  αἱ   ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο. πᾶσι
[1, 47]   νήσων αᾔ καλοῦνται Σύβοτα· καὶ  αἱ   Ἀττικαὶ δέκα παρῆσαν. ἐπὶ δὲ
[1, 49]   ἦν ναυμαχία, ἐν  αἱ   Ἀττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι τοῖς Κερκυραίοις,
[1, 48]   μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων  αἱ   Ἀττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο
[1, 141]   περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον  αἱ   βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί τε
[1, 79]   μὲν πλεόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ  αἱ   γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς
[1, 38]   εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι.  αἱ   γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς,
[1, 110]   διέφθειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν,  αἱ   δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ
[1, 23]   Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν·  αἱ   δ' ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι
[1, 23]   ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων,  αἱ   δ' ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων
[1, 112]   τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως,  αἱ   δὲ ἄλλαι Κίτιον ἐπολιόρκουν. Κίμωνος
[1, 116]   προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι,  αἱ   δὲ ἐπὶ Ξίου καὶ Λέσβου
[1, 7]   πρὸς τοὺς προσοίκους ἕκαστοι ἰσχύος·  αἱ   δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν
[1, 141]   καὶ προσέτι καὶ θαλάσσης εἰργόμενοι·  αἱ   δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον
[1, 59]   πόλεις καὶ ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο·  ~αἱ   δὲ τριάκοντα νῆες τῶν Ἀθηναίων
[1, 122]   πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων  αἱ   διαφοραί, οἰστὸν ἂν ἦν· νῦν
[1, 51]   Κερκυραίοις στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ  αἱ   εἴκοσι νῆες αἱ ἐκ τῶν
[1, 116]   Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα, ὧν ἦσαν  αἱ   εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ αἱ
[1, 51]   τῇ Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες  αἱ   ἐκ τῶν Ἀθηνῶν αὗται, ὧν
[1, 112]   αἱ ἐξ Αἰγύπτου νῆες πάλιν  {αἱ}   ἐλθοῦσαι μετ' αὐτῶν. Λακεδαιμόνιοι δὲ
[1, 100]   οἷς πολέμιον ἦν τὸ χωρίον  {αἱ   Ἐννέα ὁδοὶ} κτιζόμενον. ~Θάσιοι δὲ
[1, 112]   ἀμφότερα ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ  αἱ   ἐξ Αἰγύπτου νῆες πάλιν {αἱ}
[1, 58]   ηὕροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ' αἱ νῆες  αἱ   ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς
[1, 48]   δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας  αἱ   Μεγαρίδες νῆες εἶχον καὶ αἱ
[1, 46]   μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς.  ~αἱ   μὲν δὴ νῆες ἀφικνοῦνται ἐς
[1, 116]   νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ  αἱ   μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς προσκοπὴν
[1, 89]   περιβόλου βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι  αἱ   μὲν πολλαὶ ἐπεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ
[1, 23]   γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν,  αἱ   μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ'
[1, 117]   Ἀθηνῶν ὕστερον προσεβοήθησαν τεσσαράκοντα μὲν  αἱ   μετὰ Θουκυδίδου καὶ Ἅγνωνος καὶ
[1, 117]   καὶ Φορμίωνος νῆες, εἴκοσι δὲ  αἱ   μετὰ Τληπολέμου καὶ Ἀντικλέους, ἐκ
[1, 58]   πράσσοντες οὐδὲν ηὕροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ'  αἱ   νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ
[1, 29]   εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων καὶ  αἱ   νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοήκοντα
[1, 29]   ἀλλ' ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν  αἱ   νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆσαν,
[1, 55]   τῷ πολέμῳ τῶν Κορινθίων, καὶ  αἱ   νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ
[1, 96]   τε Δῆλος ἦν αὐτοῖς, καὶ  αἱ   ξύνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο.
[1, 116]   αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ  αἱ   πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι) καὶ
[1, 72]   ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν  αἱ   πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ
[1, 44]   Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ' ἂν αὐτοῖς  αἱ   πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί) ἐπιμαχίαν δ'
[1, 87]   ὑμῶν, Λακεδαιμόνιοι, δοκοῦσι λελύσθαι  αἱ   σπονδαὶ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀδικεῖν,
[1, 87]   πολλῷ πλείους ἐγένοντο οἷς ἐδόκουν  αἱ   σπονδαὶ λελύσθαι. προσκαλέσαντές τε τοὺς
[1, 50]   μὴ νικηθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ  αἱ   σφέτεραι δέκα νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν
[1, 99]   ἦσαν τῶν ἀποστάσεων καὶ μέγισται  αἱ   τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔκδειαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005