Alphabétiquement     [«   »]
Τληπολέμου 1
τμηθῆναι 1
Τὸ 1
τὸ 249
τό 11
τόδε 9
τοιάδε 9
Fréquences     [«    »]
227 ἐς
239 μὲν
239 τὴν
249 τὸ
262 οἱ
367 τῶν
393 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

τὸ


Livre, Chap.
[1, 6]   πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ  τὸ   ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ
[1, 126]   οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς Ἀθηναίους  τὸ   ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ· τὸ
[1, 127]   ἐν τῇ πόλει. ~τοῦτο δὴ  τὸ   ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ἐλαύνειν
[1, 137]   καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς  τὸ   Ἀθηναίων στρατόπεδον, ἐπολιόρκει Νάξον.
[1, 70]   ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ  τὸ   αἰεὶ κτᾶσθαι καὶ μήτε ἑορτὴν
[1, 15]   πόλεμον Ξαλκιδέων καὶ Ἐρετριῶν καὶ  τὸ   ἄλλο Ἑλληνικὸν ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων
[1, 1]   ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ  τὸ   ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς
[1, 63]   ἀπὸ τῆς διώξεως, ὡς ὁρᾷ  τὸ   ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπόρησε μὲν
[1, 132]   ὅσαι ξυγκαθελοῦσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν  τὸ   ἀνάθημα· τοῦ μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα
[1, 69]   καὶ λανθάνειν μὲν οἰόμενοι διὰ  τὸ   ἀναίσθητον ὑμῶν ἧσσον θαρσοῦσι, γνόντες
[1, 22]   τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ  τὸ   ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι,
[1, 126]   τε ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένος  τὸ   ἀπ' ἐκείνων. ἤλασαν μὲν οὖν
[1, 84]   γὰρ σχολαίτερον ἂν παύσαισθε διὰ  τὸ   ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα ἐλευθέραν
[1, 128]   καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Λακεδαιμονίους  τὸ   ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν· οἱ
[1, 124]   ψηφίσασθε τὸν πόλεμον μὴ φοβηθέντες  τὸ   αὐτίκα δεινόν, τῆς δ' ἀπ'
[1, 36]   καὶ ὅσον οὐ παρόντα πόλεμον  τὸ   αὐτίκα περισκοπῶν ἐνδοιάζῃ χωρίον προσλαβεῖν
[1, 79]   καὶ τῶν μὲν πλεόνων ἐπὶ  τὸ   αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν
[1, 43]   τινα κολάζειν, νῦν παρ' ὑμῶν  τὸ   αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, καὶ μὴ
[1, 32]   παρέξεσθαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. τετύχηκε δὲ  τὸ   αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός τε ὑμᾶς
[1, 124]   οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον  τὸ   αὐτὸ πάσχειν· ἀλλὰ νομίσαντες ἐς
[1, 10]   φαίνοιτ' ἂν ὑποδεεστέρα) Ἀθηναίων δὲ  τὸ   αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλασίαν ἂν
[1, 31]   πρὸς τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ  τὸ   αὐτῶν προσγενόμενον ἐμπόδιον γένηται θέσθαι
[1, 84]   ἡσυχίαν τι αὐτῶν προΐδωμεν. ~καὶ  τὸ   βραδὺ καὶ μέλλον, μέμφονται
[1, 141]   πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι διὰ  τὸ   βραχέως αὐτοὶ ἐπ' ἀλλήλους ὑπὸ
[1, 140]   ὑπολίπησθε ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε.  τὸ   γὰρ βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν
[1, 11]   ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον δέ·  τὸ   γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ
[1, 42]   ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσθαι·  τὸ   γὰρ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους
[1, 126]   ἐξέβαλον· κατῆλθον μέντοι ὕστερον, καὶ  τὸ   γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν
[1, 126]   θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο καὶ  τὸ   γένος τὸ ἀπ' ἐκείνων. ἤλασαν
[1, 77]   ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι,  τὸ   δ' ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι.
[1, 37]   τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξασθαι·  τὸ   δ' ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ
[1, 64]   εὐθὺς οἱ Ἀθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν·  τὸ   δ' ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον
[1, 126]   τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ·  τὸ   δὲ ἄγος ἦν τοιόνδε. Κύλων
[1, 48]   κέρας Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ νῆες,  τὸ   δὲ ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία
[1, 62]   καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ·  τὸ   δὲ ἄλλο στρατόπεδον Ποτειδεατῶν καὶ
[1, 64]   ἑκατὸν καὶ Καλλίας στρατηγός.  ~τὸ   δὲ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ {τεῖχος}
[1, 36]   ἔχον τοὺς ἐναντίους μᾶλλον φοβῆσον,  τὸ   δὲ θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενὲς
[1, 43]   ὠφεληθέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι.  τὸ   δὲ ἴσον ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦτον
[1, 1]   πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς,  τὸ   δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ
[1, 142]   καὶ δι' αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι.  τὸ   δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ
[1, 141]   ἐκ τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσθαι,  τὸ   δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ
[1, 6]   λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο·  τὸ   δὲ πάλαι καὶ ἐν τῷ
[1, 90]   μήτ' ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα,  τὸ   δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων
[1, 106]   πάθος μέγα τοῦτο Κορινθίοις ἐγένετο.  τὸ   δὲ πλῆθος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς τῆς
[1, 142]   κατ' ἤπειρον ἐς τὰ ναυτικά.  τὸ   δὲ τῆς θαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσθαι
[1, 107]   σκέψασθαι ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται.  τὸ   δέ τι καὶ ἄνδρες τῶν
[1, 118]   τοὺς πολέμους, ἢν μὴ ἀναγκάζωνται,  τὸ   δέ τι καὶ πολέμοις οἰκείοις
[1, 70]   καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες·  τὸ   δὲ ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως
[1, 93]   τὰ ἔξωθεν καὶ μολύβδῳ δεδεμένοι.  τὸ   δὲ ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσθη
[1, 120]   κάτω πρόοιντο, κἂν μέχρι σφῶν  τὸ   δεινὸν προελθεῖν, καὶ περὶ αὑτῶν
[1, 48]   κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ μὲν  τὸ   δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ
[1, 49]   πρόρρησιν τῶν Ἀθηναίων. μάλιστα δὲ  τὸ   δεξιὸν κέρας τῶν Κορινθίων ἐπόνει·
[1, 48]   πλεούσαις κατὰ τοὺς Ἀθηναίους καὶ  τὸ   δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον. ~ξυμμείξαντες
[1, 131]   καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ  τὸ   δεύτερον ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν
[1, 131]   χρήμασι διαλύσειν τὴν διαβολὴν ἀνεχώρει  τὸ   δεύτερον ἐς Σπάρτην. καὶ ἐς
[1, 41]   τε καὶ ἐς Σαμίους,  τὸ   δι' ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ
[1, 25]   ἐπαμῦναι. Κορίνθιοι δὲ κατά τε  τὸ   δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες
[1, 84]   ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ  τὸ   δοκοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρόμεθα ἡδονῇ,
[1, 53]   τι χωρίων, οὐ περιοψόμεθα κατὰ  τὸ   δυνατόν. ~Τοιαῦτα τῶν Ἀθηναίων ἀποκριναμένων
[1, 123]   ἀρετὰς κτᾶσθαι) καὶ μὴ μεταβάλλειν  τὸ   ἔθος, εἰ ἄρα πλούτῳ τε
[1, 121]   μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας κατὰ  τὸ   εἰκὸς ἁλίσκονται· εἰ δ' ἀντίσχοιεν,
[1, 64]   οὐδεὶς ἐπεξῄει ἐς μάχην, ἀπετείχισε  τὸ   ἐκ τῆς Παλλήνης {τεῖχος} καὶ
[1, 132]   ἀκροθίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδίᾳ  τὸ   ἐλεγεῖον τόδε· Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ
[1, 122]   ἐκ τοῦ πολλοὺς σφάλλειν  τὸ   ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται. ~τὰ
[1, 90]   ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς  τὸ   ἔργον, ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα. καὶ
[1, 5]   ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξιούντων  τὸ   ἔργον, οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη
[1, 56]   δὲ ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον  τὸ   ἐς Παλλήνην τεῖχος καθελεῖν καὶ
[1, 107]   οἰκοδομεῖν, τό τε Φαληρόνδε καὶ  τὸ   ἐς Πειραιᾶ. καὶ Φωκέων στρατευσάντων
[1, 84]   πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ  τὸ   εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι
[1, 37]   ἀνάγκῃ καταίροντας δέχεσθαι. καὶ τοῦτο  τὸ   εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ
[1, 39]   ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαι, τότε καὶ  τὸ   εὐπρεπὲς τῆς δίκης παρέσχοντο. καὶ
[1, 141]   ἰσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι  τὸ   ἐφ' ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ· ἐξ
[1, 17]   ἦσαν ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσι,  τὸ   ἐφ' ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς
[1, 37]   κατὰ ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ  τὸ   ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας ἐκπλέοντας
[1, 30]   τῆς γῆς ἔτεμον καὶ Κυλλήνην  τὸ   Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς
[1, 77]   ἂν τὴν εὔνοιαν ἣν διὰ  τὸ   ἡμέτερον δέος εἰλήφατε μεταβάλοιτε, εἴπερ
[1, 36]   ναυτικά, τὸ παρ' ὑμῖν καὶ  τὸ   ἡμέτερον καὶ τὸ Κορινθίων· τούτων
[1, 24]   ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐς  τὸ   Ἥραιον ἐδέοντο. οἱ δὲ Κερκυραῖοι
[1, 72]   αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς  τὸ   ἡσυχάζειν τραπέσθαι πρὸς τὸ
[1, 30]   ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ  τὸ   θέρος τοῦτο ἀντικαθεζόμενοι χειμῶνος ἤδη
[1, 96]   αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς  τὸ   ἱερὸν ἐγίγνοντο. ~ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων
[1, 134]   χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ πρὸς  τὸ   ἱερὸν τῆς Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ
[1, 29]   Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας γῆς, οὗ  τὸ   ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ
[1, 99]   χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν  τὸ   ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς
[1, 39]   ἀπογενόμενοι τῆς ἀφ' ἡμῶν αἰτίας  τὸ   ἴσον ἕξετε, πάλαι δὲ κοινώσαντας
[1, 121]   καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην ἐς  τὸ   ἴσον καταστήσωμεν, τῇ γε εὐψυχίᾳ
[1, 71]   καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι  τὸ   ἴσον νέμετε. μόλις δ' ἂν
[1, 62]   καὶ τῶν ἄλλων λογάδες ἔτρεψαν  τὸ   καθ' ἑαυτοὺς καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες
[1, 98]   τε αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ  τὸ   καθεστηκὸς ἐδουλώθη, ἔπειτα δὲ καὶ
[1, 10]   πολλοῦ χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς  τὸ   κλέος αὐτῶν εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου
[1, 141]   ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι λανθάνειν  τὸ   κοινὸν ἁθρόον φθειρόμενον. ~Μέγιστον δέ,
[1, 91]   ὁμοῖόν τι ἴσον ἐς  τὸ   κοινὸν βουλεύεσθαι. πάντας οὖν
[1, 89]   ἕκαστοι κατὰ πόλεις. Ἀθηναίων δὲ  τὸ   κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι
[1, 90]   ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ  τὸ   κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν,
[1, 36]   ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ  τὸ   Κορινθίων· τούτων δὲ εἰ περιόψεσθε
[1, 93]   ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς  τὸ   κτήσασθαι δύναμιν (τῆς γὰρ δὴ
[1, 103]   Ἀθηναῖοι δεξάμενοι κατ' ἔχθος ἤδη  τὸ   Λακεδαιμονίων ἐς Ναύπακτον κατῴκισαν, ἣν
[1, 2]   ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ  τὸ   λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν
[1, 20]   κινδυνεῦσαι, τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ  τὸ   Λεωκόρειον καλούμενον τὴν Παναθηναϊκὴν πομπὴν
[1, 13]   μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰς ναῦς κτησάμενοι  τὸ   λῃστικὸν καθῄρουν, καὶ ἐμπόριον παρέχοντες
[1, 91]   παρὰ σφᾶς, ὡς πρὸς διαγιγνώσκοντας  τὸ   λοιπὸν ἰέναι τά τε σφίσιν
[1, 56]   τούς τε ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ  τὸ   λοιπὸν μὴ δέχεσθαι οὓς κατὰ
[1, 74]   τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ τῷ  τὸ   λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε ὑπὲρ
[1, 124]   ἐπελθόντες, καὶ αὐτοί τε ἀκινδύνως  τὸ   λοιπὸν οἰκῶμεν καὶ τοὺς νῦν
[1, 128]   πιστὸν ἐπὶ θάλασσαν δι' οὗ  τὸ   λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμεθα. ~τοσαῦτα
[1, 101]   ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι καὶ  τὸ   λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον
[1, 25]   Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ  τὸ   μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν
[1, 140]   καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι καὶ  τὸ   Μεγαρέων ψήφισμα καθαιρεῖν· οἱ δὲ
[1, 140]   περὶ βραχέος ἂν πολεμεῖν, εἰ  τὸ   Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ
[1, 21]   ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ  τὸ   μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε
[1, 10]   κἀνταῦθα πιστεύειν, ἣν εἰκὸς ἐπὶ  τὸ   μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι,
[1, 90]   τῶν Περσῶν. ~Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι  τὸ   μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ, τὰ μὲν
[1, 42]   ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ μάλιστα ἕπεται, καὶ  τὸ   μέλλον τοῦ πολέμου φοβοῦντες
[1, 90]   ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους,  τὸ   μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς
[1, 77]   ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται βιαζόμενοι·  τὸ   μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου
[1, 109]   αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πολέμων κατέστησαν.  τὸ   μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆς
[1, 36]   πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύσῃ, γνώτω  τὸ   μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον
[1, 48]   μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοις δὲ  τὸ   μὲν δεξιὸν κέρας αἱ Μεγαρίδες
[1, 68]   εἶχον καὶ Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν  τὸ   μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ
[1, 1]   Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους,  τὸ   μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ
[1, 62]   δὲ γνώμη τοῦ Ἀριστέως  τὸ   μὲν μεθ' ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι
[1, 84]   εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα,  τὸ   μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον
[1, 132]   Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ' ἀνέθηκε τόδε.  τὸ   μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι
[1, 141]   τῶν ἀνθρώπων χρήμασι πολεμεῖν,  τὸ   μὲν πιστὸν ἔχοντες ἐκ τῶν
[1, 105]   ἀναστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι  τὸ   μὲν πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ
[1, 49]   πιεζομένους μᾶλλον ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν,  τὸ   μὲν πρῶτον ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ
[1, 53]   τοιαῦτα εἶπον· τῶν δὲ Κερκυραίων  τὸ   μὲν στρατόπεδον ὅσον ἐπήκουσεν ἀνεβόησεν
[1, 110]   πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον ἔσχον κατὰ  τὸ   Μενδήσιον κέρας, οὐκ εἰδότες τῶν
[1, 127]   καὶ διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν  τὸ   μέρος ἔσται πόλεμος. ὢν
[1, 74]   οὔσης κινδυνεύοντες ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τε  τὸ   μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς. εἰ
[1, 48]   καὶ αἱ Ἀμπρακιώτιδες, κατὰ δὲ  τὸ   μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς
[1, 10]   δ' οὖν καὶ ἐλαχίστας ναῦς  τὸ   μέσον σκοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται
[1, 101]   φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ  τὸ   μέταλλον ἀφέντες. ~Λακεδαιμόνιοι δέ, ὡς
[1, 32]   δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη,  τὸ   μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ
[1, 22]   καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως  τὸ   μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται·
[1, 77]   ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ  τὸ   μὴ οἴεσθαι χρῆναι γνώμῃ
[1, 3]   μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε διὰ  τὸ   μηδὲ Ἕλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ
[1, 23]   δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη  τὸ   Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν
[1, 21]   ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ  τὸ   μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ ἡγησάμενος
[1, 99]   καὶ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις ηὔξετο  τὸ   ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης ἣν
[1, 142]   μὴν οὐδ' ἐπιτείχισις οὐδὲ  τὸ   ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηθῆναι. τὴν
[1, 25]   ναῦς (ᾗ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο  τὸ   ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι·
[1, 81]   τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ὧν  τὸ   ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ πλείω.
[1, 108]   Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντος, καὶ  τὸ   νεώριον τῶν Λακεδαιμονίων ἐνέπρησαν καὶ
[1, 41]   τῶν ἁπάντων ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ  τὸ   νικᾶν· φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται
[1, 46]   ὧν ἐντὸς ἄκρα ἀνέχει  τὸ   Ξειμέριον. οἱ μὲν οὖν Κορίνθιοι
[1, 30]   ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ περὶ  τὸ   Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα
[1, 6]   καὶ Ἰώνων τοὺς πρεσβυτέρους κατὰ  τὸ   ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη
[1, 95]   αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι κατὰ  τὸ   ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν,
[1, 107]   Θεσσαλῶν ἱππῆς τοῖς Ἀθηναίοις κατὰ  τὸ   ξυμμαχικόν, οἳ μετέστησαν ἐν τῷ
[1, 138]   ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ  τὸ   ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως μὲν δυνάμει,
[1, 145]   ἕκαστά τε ὡς ἔφρασε καὶ  τὸ   ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ
[1, 9]   τε καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ  τὸ   οἰκεῖον Ἀτρεῖ (τυγχάνειν δὲ αὐτὸν
[1, 5]   ἰέναι αὐτῷ. ~οἱ γὰρ Ἕλληνες  τὸ   πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων οἵ
[1, 13]   ποτε ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων  τὸ   πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω
[1, 6]   ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε  τὸ   παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν
[1, 126]   ἄρχουσι τήν τε φυλακὴν καὶ  τὸ   πᾶν αὐτοκράτορσι διαθεῖναι ἂν
[1, 132]   καὶ πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναστῶσι καὶ  τὸ   πᾶν ξυγκατεργάσωνται. ἀλλ' οὐδ' ὣς
[1, 36]   λόγου ἄξια τοῖς Ἕλλησι ναυτικά,  τὸ   παρ' ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον
[1, 122]   αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς  τὸ   παρατυγχάνον· ἐν μὲν
[1, 27]   βουλόμενον ἰέναι· εἰ δέ τις  τὸ   παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν,
[1, 134]   ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. οἱ δὲ  τὸ   παραυτίκα μὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει,
[1, 22]   αἰεὶ μᾶλλον ἀγώνισμα ἐς  τὸ   παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. ~Τῶν δὲ
[1, 77]   ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι, εἰκότως·  τὸ   παρὸν γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖς
[1, 25]   οὖσαν ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι  τὸ   παρόν, καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς
[1, 96]   τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων διὰ  τὸ   Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν ἅς τε
[1, 93]   καὶ ᾠκοδόμησαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ  τὸ   πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν
[1, 3]   ἔθνη δὲ ἄλλα τε καὶ  τὸ   Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ' ἑαυτῶν
[1, 134]   καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὂν  τὸ   πεπραγμένον δύο σώματα ἀνθ' ἑνὸς
[1, 139]   γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προύλεγον  τὸ   περὶ Μεγαρέων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ
[1, 69]   τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ  τὸ   πιστεῦσαι ἔφθειραν. καὶ μηδεὶς ὑμῶν
[1, 12]   ᾤκισαν, Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας  τὸ   πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης
[1, 83]   ἔστιν πόλεμος οὐχ ὅπλων  τὸ   πλέον ἀλλὰ δαπάνης, δι' ἣν
[1, 74]   ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ ἡμῶν  τὸ   πλέον, ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν
[1, 49]   ἦσαν, ἀλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ  τὸ   πλέον ἐναυμάχουν ἐπιστήμῃ. πανταχῇ
[1, 83]   οἵπερ δὲ καὶ τῶν ἀποβαινόντων  τὸ   πλέον ἐπ' ἀμφότερα τῆς αἰτίας
[1, 42]   αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντας διὰ κινδύνων  τὸ   πλέον ἔχειν. ~ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες
[1, 69]   καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπ' ἔχθρᾳ  τὸ   πλέον αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε
[1, 76]   καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία  τὸ   πλέον ἔπαινος οὐκ εἰκότως
[1, 36]   οὐ περὶ τῆς Κερκύρας νῦν  τὸ   πλέον καὶ τῶν Ἀθηνῶν
[1, 9]   ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι  τὸ   πλέον φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι.
[1, 121]   ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι  τὸ   πλέον ἰσχύουσα τοῖς χρήμασιν.
[1, 114]   Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ  τὸ   πλέον οὐκέτι προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ'
[1, 81]   δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ βοηθεῖν  τὸ   πλέον οὖσι νησιώταις. τίς οὖν
[1, 49]   τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ δὲ  τὸ   πλέον προσφερὴς οὖσα. ἐπειδὴ γὰρ
[1, 118]   μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν τε  τὸ   πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μὲν
[1, 72]   ἔφασαν βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ ἐς  τὸ   πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι
[1, 125]   μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει· καὶ  τὸ   πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. δεδογμένον δὲ
[1, 20]   παρ' ἀλλήλων δέχονται. Ἀθηναίων γοῦν  τὸ   πλῆθος Ἵππαρχον οἴονται ὑφ' Ἁρμοδίου
[1, 90]   φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν  τὸ   πλῆθος, πρὶν οὐχ ὑπῆρχε,
[1, 9]   ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ  τὸ   πλῆθος τεθεραπευκότα τῶν Μυκηναίων τε
[1, 23]   παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς  τὸ   πολεμεῖν· αἱ δ' ἐς τὸ
[1, 87]   φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν γνώμην ἐς  τὸ   πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν ὅτῳ
[1, 72]   τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι πρὸς  τὸ   πολεμεῖν. προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις
[1, 56]   Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα ἐς  τὸ   πολεμεῖν. τῶν γὰρ Κορινθίων πρασσόντων
[1, 70]   τῇ δὲ γνώμῃ οἰκειοτάτῃ ἐς  τὸ   πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ
[1, 21]   οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ  τὸ   προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἀληθέστερον,
[1, 134]   ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν ἐφόρων  τὸ   πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, γνῶναι
[1, 59]   τὴν Μακεδονίαν, ἐφ' ὅπερ καὶ  τὸ   πρῶτον ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες ἐπολέμουν
[1, 128]   βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥσπερ καὶ  τὸ   πρῶτον ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς Ἑλληνικῆς
[1, 128]   τοιόνδε. ἐπειδὴ Παυσανίας Λακεδαιμόνιος  τὸ   πρῶτον μεταπεμφθεὶς ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ
[1, 75]   αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν  τὸ   πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε,
[1, 97]   ἱερὸν ἐγίγνοντο. ~ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων  τὸ   πρῶτον τῶν ξυμμάχων καὶ ἀπὸ
[1, 131]   ἐς μὲν τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει  τὸ   πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφόρων (ἔξεστι
[1, 22]   δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων  τὸ   σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων
[1, 23]   τὸν πόλεμον, δὲ διὰ  τὸ   στασιάζειν. τά τε πρότερον ἀκοῇ
[1, 62]   ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν, αὐτοὶ δὲ ἀναστήσαντες  τὸ   στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν.
[1, 51]   καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς  τὸ   στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον
[1, 103]   μὲν οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τοῦδε  τὸ   σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς
[1, 17]   ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς τε  τὸ   σῶμα καὶ ἐς τὸ τὸν
[1, 136]   χρείας τινὸς καὶ οὐκ ἐς  τὸ   σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ'
[1, 37]   ἀπώσησθε. Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ  τὸ   σῶφρον οὐδενός πω δέξασθαι· τὸ
[1, 70]   ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι  τὸ   τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν τε
[1, 124]   κοινῇ τάδε παραινούντων, εἴπερ βεβαιότατον  τὸ   ταὐτὰ ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ
[1, 70]   ἐλπίζουσιν ἂν ἐπινοήσωσι διὰ  τὸ   ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι ὧν
[1, 91]   Λυσιμάχου, ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς  τὸ   τεῖχος) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ
[1, 90]   ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν  τὸ   τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι
[1, 57]   Ποτειδεατῶν τε ὁμήρους λαβεῖν καὶ  τὸ   τεῖχος καθελεῖν, τῶν τε πλησίον
[1, 63]   σημεῖα κατεσπάσθη, πάλιν ἐπανεχώρουν ἐς  τὸ   τεῖχος καὶ οἱ Μακεδόνες παρὰ
[1, 62]   ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ἐς  τὸ   τεῖχος κατέφυγεν. ~Ἐπαναχωρῶν δὲ
[1, 108]   Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ Ταναγραίων  τὸ   τεῖχος περιεῖλον καὶ Λοκρῶν τῶν
[1, 134]   καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ' ἐγγὺς  τὸ   τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὐ
[1, 120]   τάχιστ' ἂν ἀφαιρεθείη τῆς ῥᾳστώνης  τὸ   τερπνὸν δι' ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ
[1, 143]   καὶ κατ' ἤπειρον· μέγα γὰρ  τὸ   τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ·
[1, 128]   ἐν Σπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ καὶ  τὸ   τῆς Ξαλκιοίκου ἄγος ἐλαύνειν αὐτούς·
[1, 102]   οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν Ἀθηναίων  τὸ   τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ
[1, 17]   τε τὸ σῶμα καὶ ἐς  τὸ   τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι'
[1, 62]   ὕστερον ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν  τὸ   τοῦ Ἀριστέως κέρας καὶ ὅσοι
[1, 104]   Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν πρὸς  τὸ   τρίτον μέρος καλεῖται Λευκὸν
[1, 105]   ἐκ τῶν Μεγάρων τούς τε  τὸ   τροπαῖον ἱστάντας διαφθείρουσι καὶ τοῖς
[1, 6]   καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς  τὸ   τρυφερώτερον μετέστησαν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι
[1, 74]   τὰ οἰκεῖα διαφθείραντες μηδ' ὣς  τὸ   τῶν περιλοίπων ξυμμάχων κοινὸν προλιπεῖν
[1, 109]   τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψας ἄλλῃ  τὸ   ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ
[1, 76]   ἐν τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ  τὸ   ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε· καὶ
[1, 73]   προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ καὶ ὅτε  τὸ   ὕστερον ἦλθεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες
[1, 142]   προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ  τὸ   ὑφ' ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν αἰεὶ
[1, 6]   ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι καὶ ἐς  τὸ   φανερὸν ἀποδύντες λίπα μετὰ τοῦ
[1, 23]   τὸ πολεμεῖν· αἱ δ' ἐς  τὸ   φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵ δ'
[1, 25]   σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ  τὸ   χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε μὴ
[1, 100]   Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον ἦν  τὸ   χωρίον {αἱ Ἐννέα ὁδοὶ} κτιζόμενον.
[1, 39]   οὗτοι δὲ οὐ πρὶν πολιορκεῖν  τὸ   χωρίον, ἀλλ' ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς
[1, 102]   ἐγένετο. οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ  τὸ   χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες
[1, 87]   Ἀθηναῖοι ἀδικεῖν, ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο  τὸ   χωρίον, δείξας τι χωρίον αὐτοῖς,
[1, 13]   ποιηταῖς δεδήλωται· ἀφνειὸν γὰρ ἐπωνόμασαν  τὸ   χωρίον. ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνες
[1, 26]   μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι δ' ἰσθμὸς  τὸ   χωρίον) ~ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι
[1, 102]   ἐφαίνετο· βίᾳ γὰρ ἂν εἷλον  τὸ   χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης
[1, 97]   ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν  τὸ   χωρίον καὶ τὰ πρὸ
[1, 139]   καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον εἶναι  τὸ   ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καθελεῖν, καὶ
[1, 139]   Ἀθηναῖοι οὔτε τἆλλα ὑπήκουον οὔτε  τὸ   ψήφισμα καθῄρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005