Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπόριον 2
ἐμπορίων 1
ἔμφρων 1
ἐν 224
Ἐν 1
ἔν 2
ἓν 2
Fréquences     [«    »]
194 γὰρ
206 τῆς
201 τοὺς
224 ἐν
227 ἐς
239 μὲν
239 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

ἐν


Livre, Chap.
[1, 78]   τε ἀπέχομεν καὶ ὁποτέρως ἔσται  ἐν   ἀδήλῳ κινδυνεύεται. ἰόντες τε οἱ
[1, 35]   τῆς ἄλλοθέν ποθεν ὠφελίας, εἶτα  ἐν   ἀδικήματι θήσονται πεισθέντων ὑμῶν
[1, 105]   Αἰγίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς καὶ  ἐν   Αἰγύπτῳ· ἢν δὲ καὶ βοηθῶσιν,
[1, 89]   πολλαὶ ἐπεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν,  ἐν   αἷς αὐτοὶ ἐσκήνωσαν οἱ δυνατοὶ
[1, 132]   μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς,  ἐν   αἷς ὑπονοήσας τι τοιοῦτον προσεπεστάλθαι
[1, 29]   Κερκυραῖοι κήρυκά τε προύπεμψαν αὐτοῖς  ἐν   ἀκατίῳ ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ
[1, 29]   Ἰσάρχου. ἐπειδὴ δ' ἐγένοντο  ἐν   Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας γῆς, οὗ
[1, 24]   μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος· στασιάσαντες δὲ  ἐν   ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς λέγεται,
[1, 120]   τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ  ἐν   ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται. ἡμῶν
[1, 32]   ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη, τὸ μὴ  ἐν   ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ πέλας
[1, 80]   ὅπλοις καὶ ὄχλῳ ὅσος οὐκ  ἐν   ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ
[1, 144]   διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν καὶ  ἐν   ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις
[1, 108]   Κορινθίων πόλιν εἷλον καὶ Σικυωνίους  ἐν   ἀποβάσει τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν.
[1, 25]   σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν  ἐν   ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν,
[1, 135]   ὠστρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν μὲν  ἐν   Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς
[1, 35]   δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ, ὥσπερ  ἐν   ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν,
[1, 146]   καὶ Κερκύρᾳ· ἐπεμείγνυντο δὲ ὅμως  ἐν   αὐταῖς καὶ παρ' ἀλλήλους ἐφοίτων
[1, 35]   μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους· εἴρηται γὰρ  ἐν   αὐταῖς, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις
[1, 109]   τὴν νῆσον κατέκλῃσε καὶ ἐπολιόρκει  ἐν   αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ ἓξ μῆνας,
[1, 66]   ἄνδρας Κορινθίων τε καὶ Πελοποννησίων  ἐν   αὐτῇ ὄντας ἐπολιόρκουν, τοῖς δὲ
[1, 128]   φέροντα αὐτῷ· ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε  ἐν   αὐτῇ, ὡς ὕστερον ἀνηυρέθη· Παυσανίας
[1, 78]   τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, πρὶν  ἐν   αὐτῷ γενέσθαι προδιάγνωτε· μηκυνόμενος γὰρ
[1, 22]   ἕκαστοι μέλλοντες πολεμήσειν  ἐν   αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν
[1, 55]   Κερκυραίων καὶ ἐκείνων) καὶ καταστήσαντες  ἐν   αὐτῷ Κορινθίους οἰκήτορας ἀνεχώρησαν ἐπ'
[1, 23]   προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι  ἐν   αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ
[1, 128]   τινες καὶ ξυγγενεῖς οἳ ἑάλωσαν  ἐν   αὐτῷ) τότε τούτους οὓς ἔλαβεν
[1, 42]   φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν  ἐν   ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ
[1, 107]   ταύτῃ κωλύσειν. ἔδοξε δ' αὐτοῖς  ἐν   Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασθαι ὅτῳ τρόπῳ
[1, 141]   οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοί τε ξυνιόντες  ἐν   βραχεῖ μὲν μορίῳ σκοποῦσί τι
[1, 85]   ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδὲ ἐπειχθέντες  ἐν   βραχεῖ μορίῳ ἡμέρας περὶ πολλῶν
[1, 74]   ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς  ἐν   βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες ξυνεσώσαμεν
[1, 44]   τῶν Κορινθίων ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους,  ἐν   δὲ τῇ ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν Κερκυραίοις
[1, 126]   Μεγάρων. χρωμένῳ δὲ τῷ Κύλωνι  ἐν   Δελφοῖς ἀνεῖλεν θεὸς ἐν
[1, 112]   πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ  ἐν   Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς· καὶ
[1, 121]   οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν  ἐν   Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων· δάνεισμα
[1, 28]   κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ τῷ  ἐν   Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. πόλεμον δὲ
[1, 132]   ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν  ἐν   Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες
[1, 134]   κατορύξαι. δὲ θεὸς  ἐν   Δελφοῖς τόν τε τάφον ὕστερον
[1, 24]   πόλεμον κατέστησαν. ~Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις  ἐν   δεξιᾷ ἐσπλέοντι ἐς τὸν Ἰόνιον
[1, 100]   τῆς Θρᾴκης ἐς μεσόγειαν διεφθάρησαν  ἐν   Δραβησκῷ τῇ Ἠδωνικῇ ὑπὸ τῶν
[1, 142]   τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ  ἐν   εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον κατασκευάσασθαι,
[1, 97]   καὶ Πελοποννησίων τοὺς αἰεὶ προστυγχάνοντας  ἐν   ἑκάστῳ. ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ
[1, 11]   ἀντεῖχον, πολιορκίᾳ δ' ἂν προσκαθεζόμενοι  ἐν   ἐλάσσονί τε χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον
[1, 128]   Σπαρτιατῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς  ἐν   Ἑλλησπόντῳ καὶ κριθεὶς ὑπ' αὐτῶν
[1, 28]   ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς  ἐν   Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα· ἑτοῖμοι
[1, 146]   πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ τῶν  ἐν   Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ· ἐπεμείγνυντο δὲ
[1, 28]   οὓς παρέλαβον, ἐκέλευον Κορινθίους τοὺς  ἐν   Ἐπιδάμνῳ φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας
[1, 137]   ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐκείνῳ δὲ  ἐν   ἐπικινδύνῳ πάλιν ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο.
[1, 118]   ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον ἐγένετο  ἐν   ἔτεσι πεντήκοντα μάλιστα μεταξὺ τῆς
[1, 49]   καὶ ταραχώδης ἦν ναυμαχία,  ἐν   αἱ Ἀττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι
[1, 137]   πεζῇ ἐς Πύδναν τὴν Ἀλεξάνδρου.  ἐν   ὁλκάδος τυχὼν ἀναγομένης ἐπ'
[1, 126]   Μειλιχίου μεγίστη ἔξω τῆς πόλεως,  ἐν   πανδημεὶ θύουσι πολλὰ οὐχ
[1, 99]   ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως  ἐν   ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον
[1, 55]   καὶ διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον καὶ  ἐν   θεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπως αὐτοῖς
[1, 103]   καὶ ξυμμαχία κατέστη. ~Οἱ δ'  ἐν   Ἰθώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς οὐκέτι
[1, 102]   δέ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς  ἐν   Ἰθώμῃ ἐμηκύνετο πόλεμος, ἄλλους
[1, 102]   τι, ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν  ἐν   Ἰθώμῃ πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους τῶν
[1, 101]   πάντες. πρὸς μὲν οὖν τοὺς  ἐν   Ἰθώμῃ πόλεμος καθειστήκει Λακεδαιμονίοις, Θάσιοι
[1, 133]   βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ'  ἐν   ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων
[1, 23]   τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα  ἐν   ἴσῳ χρόνῳ. οὔτε γὰρ πόλεις
[1, 41]   ἐπικράτησιν, Σαμίων δὲ κόλασιν, καὶ  ἐν   καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς μάλιστα
[1, 121]   ὅταν ἀμυνώμεθα Ἀθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν  ἐν   καιρῷ. κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς
[1, 57]   Ἀθηναῖοι προπαρεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν  ἐν   Κερκύρᾳ ναυμαχίαν· οἵ τε γὰρ
[1, 80]   ἔτι τούτου ἐλλείπομεν καὶ οὔτε  ἐν   κοινῷ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως ἐκ
[1, 141]   Πελοποννήσιοι καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτ'  ἐν   κοινῷ χρήματά ἐστιν αὐτοῖς, ἔπειτα
[1, 13]   περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις  ἐν   Κορίνθῳ πρῶτον τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι.
[1, 113]   φυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις δ' αὐτοῖς  ἐν   Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ τε ἐκ
[1, 112]   καὶ πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς  ἐν   Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ Κυπρίοις καὶ
[1, 138]   ὑπέσχετο. μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ  ἐν   Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ Ἀσιανῇ ἐν
[1, 18]   πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ  ἐν   Μαραθῶνι μάχη Μήδων πρὸς Ἀθηναίους
[1, 130]   τὰ γράμματα, ὢν καὶ πρότερον  ἐν   μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων
[1, 62]   σφᾶς χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηθοῦντας  ἐν   μέσῳ ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους.
[1, 122]   ἐῶμεν ἐγκαθεστάναι πόλιν, τοὺς δ'  ἐν   μιᾷ μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. καὶ
[1, 47]   καὶ Αἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος, ἐστρατοπεδεύσαντο  ἐν   μιᾷ τῶν νήσων αᾔ καλοῦνται
[1, 89]   τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῶν  ἐν   Μυκάλῃ Ἑλλήνων, ἀπεχώρησεν ἐπ' οἴκου
[1, 10]   ἐλαχίστας· ἄλλων γοῦν μεγέθους πέρι  ἐν   νεῶν καταλόγῳ οὐκ ἐμνήσθη. αὐτερέται
[1, 143]   δ' ἐστὶ γῆ πολλὴ καὶ  ἐν   νήσοις καὶ κατ' ἤπειρον· μέγα
[1, 65]   φυλακὴν τῶν Ἀθηναίων. καὶ παραμένων  ἐν   Ξαλκιδεῦσι τά τε ἄλλα ξυνεπολέμει
[1, 108]   Βοιωτοὺς Μυρωνίδου στρατηγοῦντος, καὶ μάχῃ  ἐν   Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς
[1, 89]   τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα  ἐν   οἷς ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ Μῆδοι ἀνεχώρησαν
[1, 118]   τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου·  ἐν   οἷς οἱ Ἀθηναῖοι τήν τε
[1, 68]   ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεκαλέσατε,  ἐν   οἷς προσήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα
[1, 97]   ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν Ἀθηναίων  ἐν   οἵῳ τρόπῳ κατέστη. ~Πρῶτον μὲν
[1, 93]   οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ. καὶ δήλη
[1, 62]   τὴν παρὰ Περδίκκου διακοσίαν ἵππον  ἐν   Ὀλύνθῳ μένειν, καὶ ὅταν Ἀθηναῖοι
[1, 78]   τῶν λόγων ἅπτονται. ἡμεῖς δὲ  ἐν   οὐδεμιᾷ πω τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντες
[1, 100]   καὶ ἐπ' Εὐρυμέδοντι ποταμῷ  ἐν   Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων
[1, 25]   παρημέλουν ὄντες ἄποικοι· οὔτε γὰρ  ἐν   πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα
[1, 44]   καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς νῆσος  ἐν   παράπλῳ κεῖσθαι. ~Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ
[1, 126]   ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπῆλθεν Ὀλύμπια τὰ  ἐν   Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς
[1, 28]   τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι  ἐν   Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν
[1, 111]   Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς  ἐν   Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ' αὐτοὶ
[1, 35]   ὑμῶν δεόμεθα. πολὺ δὲ  ἐν   πλέονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες
[1, 72]   ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ'  ἐν   πλέονι σκεπτέον. καὶ ἅμα τὴν
[1, 121]   δ' ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς  ἐν   πλέονι χρόνῳ τὰ ναυτικά, καὶ
[1, 142]   ἀντίπαλον κατασκευάσασθαι, που δὴ  ἐν   πολεμίᾳ τε καὶ οὐχ ἧσσον
[1, 120]   ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι, τε  ἐν   πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεθύμηται
[1, 12]   Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον. μόλις τε  ἐν   πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα Ἑλλὰς
[1, 120]   τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ  ἐν   πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ ὅτι,
[1, 73]   ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς πανδημεὶ  ἐν   Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ
[1, 17]   τοὺς αὐτῶν ἑκάστοις· οἱ γὰρ  ἐν   Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως.
[1, 18]   πλεῖστοι καὶ τελευταῖοι πλὴν τῶν  ἐν   Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθησαν (ἡ
[1, 128]   νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν γενέσθαι  ἐν   Σπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸ
[1, 55]   ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ὅτι σφίσιν  ἐν   σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. ~Μετὰ
[1, 18]   δι' αὐτὸ δυνάμενοι καὶ τὰ  ἐν   ταῖς ἄλλαις πόλεσι καθίστασαν) μετὰ
[1, 17]   νήσους. ~τύραννοί τε ὅσοι ἦσαν  ἐν   ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσι, τὸ ἐφ'
[1, 7]   τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ  ἐν   ταῖς ἠπείροις (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους
[1, 74]   ξυμβάντος, καὶ σαφῶς δηλωθέντος ὅτι  ἐν   ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ
[1, 52]   αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆς οὓς  ἐν   ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν
[1, 7]   θαλάσσης μᾶλλον ᾠκίσθησαν, αἵ τε  ἐν   ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς
[1, 77]   εἰκότως περιέστη. ~Καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ  ἐν   ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμμάχους
[1, 13]   πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ τυραννίδες  ἐν   ταῖς πόλεσι καθίσταντο, τῶν προσόδων
[1, 12]   γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις  ἐν   ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ πολὺ
[1, 133]   ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν  ἐν   ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο,
[1, 40]   μαθεῖν χρή. εἰ γὰρ εἴρηται  ἐν   ταῖς σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους
[1, 144]   ξυμμάχων (οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει  ἐν   ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε) τὰς
[1, 10]   ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες,  ἐν   ταῖς Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωκεν· τοξότας
[1, 108]   τοὺς Λακεδαιμονίους. ~γενομένης δὲ μάχης  ἐν   Τανάγρᾳ τῆς Βοιωτίας ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι
[1, 90]   οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι, προσδέχεσθαι μέντοι  ἐν   τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς
[1, 86]   καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ τιμωρητέα  ἐν   τάχει καὶ παντὶ σθένει. καὶ
[1, 79]   Ἀθηναίους ἤδη καὶ πολεμητέα εἶναι  ἐν   τάχει· παρελθὼν δὲ Ἀρχίδαμος
[1, 10]   τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα  ἐν   τέλει, ἄλλως τε καὶ μέλλοντας
[1, 90]   ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν  ἐν   τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται
[1, 138]   ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ Ἀσιανῇ  ἐν   τῇ ἀγορᾷ· ταύτης γὰρ ἦρχε
[1, 67]   δὲ λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν  ἐν   τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς
[1, 139]   μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς  ἐν   τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ
[1, 109]   γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. ~Οἱ δ'  ἐν   τῇ Αἰγύπτῳ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ
[1, 126]   ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν  ἐν   τῇ ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς
[1, 100]   αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχθέντας περὶ τῶν  ἐν   τῇ ἀντιπέρας Θρᾴκῃ ἐμπορίων καὶ
[1, 126]   προσήκειν Ὀλύμπια νενικηκότι. εἰ δὲ  ἐν   τῇ Ἀττικῇ ἄλλοθί που
[1, 97]   τούτων δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο  ἐν   τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως
[1, 138]   ἐκείνου καὶ τεθῆναι κρύφα Ἀθηναίων  ἐν   τῇ Ἀττικῇ· οὐ γὰρ ἐξῆν
[1, 9]   ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι, Εὐρυσθέως μὲν  ἐν   τῇ Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντος,
[1, 80]   Λακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν τοὺς  ἐν   τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ, ὥστε
[1, 12]   δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον  ἐν   τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ' ὧν
[1, 46]   ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης  ἐν   τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος Ἐφύρη.
[1, 14]   τῆς Ξέρξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα  ἐν   τῇ Ἑλλάδι κατέστη. Αἰγινῆται γὰρ
[1, 124]   ὁμοίως ἀκίνδυνον. καὶ τὴν καθεστηκυῖαν  ἐν   τῇ Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι
[1, 76]   τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε  ἐν   τῇ ἡγεμονίᾳ, ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ
[1, 5]   καὶ τῶν βαρβάρων οἵ τε  ἐν   τῇ ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι καὶ ὅσοι
[1, 16]   πρὸς θάλασσαν ἐπεστράτευσε καὶ τὰς  ἐν   τῇ ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖός
[1, 47]   ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Κορινθίοις  ἐν   τῇ ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων
[1, 54]   καὶ τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς  ἐν   τῇ ἠπείρῳ Συβότοις· οἱ δὲ
[1, 6]   τεττίγων ἐνέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν  ἐν   τῇ κεφαλῇ τριχῶν· ἀφ' οὗ
[1, 43]   ἔχειν. ~ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς  ἐν   τῇ Λακεδαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς
[1, 72]   Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον  ἐν   τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα,
[1, 137]   καί (ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς  ἐν   τῇ νηί) δείσας φράζει τῷ
[1, 54]   καὶ τροπαῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς  ἐν   τῇ νήσῳ Συβότοις ὡς νενικηκότες.
[1, 8]   ἀναιρεθεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων  ἐν   τῇ νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες
[1, 134]   λέγεται δ' αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι  ἐν   τῇ ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν
[1, 126]   τῶν σεμνῶν θεῶν τοῖς βωμοῖς  ἐν   τῇ παρόδῳ ἀπεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ
[1, 76]   ~ὑμεῖς γοῦν, Λακεδαιμόνιοι, τὰς  ἐν   τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ
[1, 64]   δίχα ἐπίθωνται. καὶ πυνθανόμενοι οἱ  ἐν   τῇ πόλει Ἀθηναῖοι τὴν Παλλήνην
[1, 90]   τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς  ἐν   τῇ πόλει {καὶ αὐτοὺς καὶ
[1, 24]   μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλῄζοντο τοὺς  ἐν   τῇ πόλει κατά τε γῆν
[1, 24]   καὶ κατὰ θάλασσαν. οἱ δὲ  ἐν   τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ
[1, 105]   δὲ Κορίνθιοι κακιζόμενοι ὑπὸ τῶν  ἐν   τῇ πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμενοι,
[1, 134]   ἔφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες  ἐν   τῇ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο.
[1, 115]   ἐς τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν  ἐν   τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ
[1, 126]   τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι  ἐν   τῇ πόλει. ~τοῦτο δὴ τὸ
[1, 3]   δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ  ἐν   τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομένων
[1, 94]   Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν  ἐν   τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. ~ἤδη δὲ
[1, 84]   ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ εἶναι ὅστις  ἐν   τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. ~Ταύτας οὖν
[1, 6]   ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ  ἐν   τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς νῦν,
[1, 70]   καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ  ἐν   τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ δὲ
[1, 112]   αὐτῶν ἔπλευσαν, Ἀμυρταίου μεταπέμποντος τοῦ  ἐν   τοῖς ἕλεσι βασιλέως, αἱ δὲ
[1, 110]   βασιλέα ἐγένετο πλὴν Ἀμυρταίου τοῦ  ἐν   τοῖς ἕλεσι βασιλέως· τοῦτον δὲ
[1, 54]   οἴκου παρεσκευάζοντο καὶ τροπαῖον ἔστησαν  ἐν   τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ Συβότοις·
[1, 54]   αὐτὰ πανταχῇ, καὶ τροπαῖον ἀντέστησαν  ἐν   τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις
[1, 3]   πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν, Δαναοὺς δὲ  ἐν   τοῖς ἔπεσι καὶ Ἀργείους καὶ
[1, 77]   δίκαις καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς  ἐν   τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς
[1, 52]   πλώιμοι ἦσαν ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν  ἐν   τοῖς Συβότοις λιμένα, ἐν
[1, 126]   ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν θεὸς  ἐν   τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ
[1, 9]   εἴ τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι. καὶ  ἐν   τοῦ σκήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει
[1, 126]   καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς.  ~ἐν   τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ
[1, 95]   καταστησόμενοι φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς.  ἐν   τούτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο
[1, 117]   καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας.  ~ἐν   τούτῳ δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπιναίως
[1, 132]   εἶναι, καὶ ἐπεί γε δὴ  ἐν   τούτῳ καθειστήκει, πολλῷ μᾶλλον παρόμοιον
[1, 60]   ἀδελφῶν ἄνωθεν στρατιᾷ ἐσβεβληκότων. ~καὶ  ἐν   τούτῳ οἱ Κορίνθιοι, τῆς Ποτειδαίας
[1, 8]   ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. καὶ  ἐν   τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον ἤδη
[1, 98]   Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. ἔπειτα Σκῦρον τὴν  ἐν   τῷ Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν ᾤκουν
[1, 137]   δ' ἔτι πλείω ἀγαθά, ἐπειδὴ  ἐν   τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐκείνῳ
[1, 138]   τό τε ἄμεινον χεῖρον  ἐν   τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα.
[1, 120]   μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ  ἐν   τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν. ~Ἡμεῖς δὲ
[1, 68]   οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ' ἐπειδὴ  ἐν   τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους
[1, 105]   αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν  ἐν   τῷ ἔργῳ. καὶ οἱ μὲν
[1, 107]   κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, οἳ μετέστησαν  ἐν   τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς Λακεδαιμονίους.
[1, 140]   ὀργῇ ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ  ἐν   τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ
[1, 129]   Βυζαντίου ἔσωσας κείσεταί σοι εὐεργεσία  ἐν   τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐς αἰεὶ
[1, 126]   τὴν φυλακήν, ὡς ἑώρων ἀποθνῄσκοντας  ἐν   τῷ ἱερῷ, ἐφ' μηδὲν
[1, 62]   μὲν μεθ' ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι  ἐν   τῷ ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς Ἀθηναίους,
[1, 62]   τοὺς Ἀθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνθου  ἐν   τῷ ἰσθμῷ, καὶ ἀγορὰν ἔξω
[1, 130]   μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο  ἐν   τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ
[1, 142]   πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι καὶ  ἐν   τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται
[1, 134]   μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν  ἐν   τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ
[1, 6]   ἠλείψαντο· τὸ δὲ πάλαι καὶ  ἐν   τῷ Ὀλυμπικῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες
[1, 33]   ὑμῖν δ' αὐτοῖς ἰσχύν·  ἐν   τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ
[1, 32]   καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν  ἐν   τῷ παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί τε
[1, 136]   ἂν ὑπ' ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου  ἐν   τῷ παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον
[1, 132]   τε τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ  ἐν   τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα (Πλείσταρχον
[1, 41]   φίλοι ὥστ' ἐπιχρῆσθαι, ἀντιδοθῆναι ἡμῖν  ἐν   τῷ παρόντι φαμὲν χρῆναι. νεῶν
[1, 95]   ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ  ἐν   τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ
[1, 22]   τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων  ἐν   τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ
[1, 32]   ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω  ἐν   τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ἑκούσιοι
[1, 134]   οὗπερ ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται  ἐν   τῷ προτεμενίσματι, γραφῇ στῆλαι
[1, 74]   Θεμιστοκλέα δὲ ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος  ἐν   τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ
[1, 87]   τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσθαι, ἐγένετο  ἐν   τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει
[1, 92]   ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς ὄντες  ἐν   τῷ τότε διὰ τὴν ἐς
[1, 95]   νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν  ἐν   τῷ τότε παρόντι ἐπιτηδείους. ~Παραλαβόντες
[1, 138]   ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως. δ'  ἐν   τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε τῆς
[1, 8]   Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων  ἐν   τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν
[1, 140]   ἂν γίγνεσθαι τὸν πόλεμον, μηδὲ  ἐν   ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησθε ὡς
[1, 52]   ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν  ἐν   χωρίῳ ἐρήμῳ· τοῦ δὲ οἴκαδε
[1, 42]   εἶναι. τό τε γὰρ ξυμφέρον  ἐν   ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ
[1, 139]   καθελοῦσι μὴ ἂν γίγνεσθαι πόλεμον,  ἐν   εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι
[1, 122]   πόλεις τοσάσδε ὑπὸ μιᾶς κακοπαθεῖν.  ἐν   δικαίως δοκοῖμεν ἂν
[1, 39]   ἦσαν, τότε προσιέναι, καὶ μὴ  ἐν   ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεθα, οὗτοι
[1, 101]   δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ,  ἐν   καὶ οἱ Εἵλωτες αὐτοῖς
[1, 37]   κατὰ μόνας ἀδικῶσι καὶ ὅπως  ἐν   μὲν ἂν κρατῶσι βιάζωνται,
[1, 21]   πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων  ἐν   μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν
[1, 122]   πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον·  ἐν   μὲν εὐοργήτως αὐτῷ
[1, 43]   τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν  ἐν   τε ὑπουργῶν φίλος
[1, 52]   τὸν ἐν τοῖς Συβότοις λιμένα,  ἐν   οἱ Κορίνθιοι ὥρμουν, βουλόμενοι
[1, 39]   ἠδικήμεθα, οὗτοι δὲ κινδυνεύουσι, μηδ'  ἐν   ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005