Alphabétiquement     [«   »]
Ἀθηναίοις 24
Ἀθηναῖον 1
Ἀθηναῖος 2
Ἀθηναίους 43
Ἀθηναίων 57
Ἀθήνας 2
Ἀθηνῶν 9
Fréquences     [«    »]
42 ἔτι
42 μάλιστα
42 ὑπὸ
43 Ἀθηναίους
43 αὐτοὶ
43 Κορίνθιοι
43 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, livre I

Ἀθηναίους


Livre, Chap.
[1, 118]   τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς  Ἀθηναίους   ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ἐς Δελφοὺς
[1, 127]   ἐς τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς  Ἀθηναίους.   ~Ἀντεκέλευον δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι
[1, 105]   τῶν ξυμμάχων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσθαι  Ἀθηναίους   βοηθεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἔν τε
[1, 103]   σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς  Ἀθηναίους   γενέσθαι. ~Ἰνάρως δὲ Ψαμμητίχου,
[1, 86]   τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς  Ἀθηναίους   ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι μήτε τοὺς
[1, 111]   τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως φεύγων ἔπεισεν  Ἀθηναίους   ἑαυτὸν κατάγειν· καὶ παραλαβόντες Βοιωτοὺς
[1, 18]   ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων πρὸς  Ἀθηναίους   ἐγένετο. δεκάτῳ δὲ ἔτει μετ'
[1, 126]   ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ πρὸς τοὺς  Ἀθηναίους   ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σφίσιν ὅτι
[1, 115]   Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι τῷ πολέμῳ παρ'  Ἀθηναίους   ἐλθόντες κατεβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελάβοντο
[1, 104]   Ἀρταξέρξου, καὶ αὐτὸς ἄρχων γενόμενος  Ἀθηναίους   ἐπηγάγετο. οἱ δέ (ἔτυχον γὰρ
[1, 62]   μετὰ Ἀριστέως Πελοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς  Ἀθηναίους   ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνθου ἐν τῷ
[1, 23]   πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς  Ἀθηναίους   ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον
[1, 79]   γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς  Ἀθηναίους   ἤδη καὶ πολεμητέα εἶναι ἐν
[1, 62]   ἐν τῷ ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς  Ἀθηναίους,   ἢν ἐπίωσι, Ξαλκιδέας δὲ καὶ
[1, 95]   ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς  Ἀθηναίους   ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι
[1, 14]   πεντηκοντόρους· ὀψέ τε ἀφ' οὗ  Ἀθηναίους   Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν Αἰγινήταις πολεμοῦντας, καὶ
[1, 63]   καὶ οἱ Μακεδόνες παρὰ τοὺς  Ἀθηναίους·   ἱππῆς δ' οὐδετέροις παρεγένοντο. μετὰ
[1, 18]   οὐ πολλῷ διεκρίθησαν πρός τε  Ἀθηναίους   καὶ Λακεδαιμονίους οἵ τε ἀποστάντες
[1, 48]   τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ τοὺς  Ἀθηναίους   καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων
[1, 79]   τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς  Ἀθηναίους   καὶ τῶν Ἀθηναίων ἔλεξαν,
[1, 121]   ἔχοντες ἐγκλήματα, καὶ ὅταν ἀμυνώμεθα  Ἀθηναίους,   καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ. κατὰ
[1, 67]   μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς  Ἀθηναίους,   κρύφα δὲ οὐχ ἥκιστα μετ'
[1, 95]   ξυμμάχους τῷ ἐκείνου ἔχθει παρ'  Ἀθηναίους   μετατάξασθαι πλὴν τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου
[1, 88]   τοῖς λόγοις ὅσον φοβούμενοι τοὺς  Ἀθηναίους   μὴ ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες
[1, 95]   τοῦ Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺς  Ἀθηναίους   νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν
[1, 31]   ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς τοὺς  Ἀθηναίους   ξυμμάχους γενέσθαι καὶ ὠφελίαν τινὰ
[1, 135]   Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παρὰ τοὺς  Ἀθηναίους   ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν Θεμιστοκλέα, ὡς
[1, 102]   ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ  Ἀθηναίους·   οἱ δ' ἦλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος
[1, 2]   πολέμῳ στάσει ἐκπίπτοντες παρ'  Ἀθηναίους   οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν
[1, 70]   ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς οἵους ὑμῖν  Ἀθηναίους   ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ
[1, 55]   πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς  Ἀθηναίους,   ὅτι σφίσιν ἐν σπονδαῖς μετὰ
[1, 69]   ἀξίως προαπαντῆσαι, καὶ νῦν τοὺς  Ἀθηναίους   οὐχ ἑκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, ἀλλ'
[1, 130]   δι' ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς  Ἀθηναίους   οὐχ ἥκιστα ξυμμαχία μετέστη.
[1, 85]   διὰ ἰσχύν. καὶ πρὸς τοὺς  Ἀθηναίους   πέμπετε μὲν περὶ τῆς Ποτειδαίας,
[1, 58]   νέμεσθαι, ἕως ἂν πρὸς  Ἀθηναίους   πόλεμος ᾖ. καὶ οἱ μὲν
[1, 69]   σφαλέντα, καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς  Ἀθηναίους   πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν
[1, 139]   ἐλάσεως· ὕστερον δὲ φοιτῶντες παρ'  Ἀθηναίους   Ποτειδαίας τε ἀπανίστασθαι ἐκέλευον καὶ
[1, 58]   δὲ πέμψαντες μὲν καὶ παρ'  Ἀθηναίους   πρέ σβεις, εἴ πως πείσειαν
[1, 49]   ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους καὶ  Ἀθηναίους.   ~Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἱ
[1, 126]   πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς  Ἀθηναίους   τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ·
[1, 81]   παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν· οὕτως εἰκὸς  Ἀθηναίους   φρονήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι
[1, 109]   τῶν Πελοποννησίων ἀπ' Αἰγύπτου ἀπαγάγοι  Ἀθηναίους.   ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει
[1, 90]   γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς  Ἀθηναίους,   ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου, εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005